Statistical Evidence

AuthorDavid W. Neel
Pages315-364
STATISTICAL EVIDENCE
CHAPTER 5
STATISTICAL EVIDENCE
Ι. ∆ΙΣΠΑΡΑΤΕ ΤΡΕΑΤΜΕΝΤ ΧΑΣΕΣ
♣5:10 Ιντροδυχτιον
♣5:20 Χοµµον Φαχτ Παττερν
♣5:30 Φουνδατιον
♣5:40 Οβϕεχτιονσ
♣5:50 Πλαιντιφφσ Ταχτιχσ
♣5:60 Πλαιντιφφσ Χηεχκλιστ∆ισχοϖερψ Ματτερσ φορ Στατιστιχαλ Αναλψσισ
♣5:70 ∆εφενδαντσ Ταχτιχσ
♣5:80 Φορµ: ∆εφενδαντσ Μοτιον το Βαρ Πλαιντιφφσ Εξπερτ
♣5:90 ∆εφενδαντσ ΧηεχκλιστΧροσσ−Εξαµ οφ Πλαιντιφφσ Στατιστιχαλ Εξπερτ
♣5:100 Χασεσ Ινϖολϖινγ Στατιστιχσ ιν ∆ισπαρατε Τρεατµεντ Χασεσ
♣5:100.1 Εϖιδενχε Αδµιττεδ ορ Συφφιχιεντ
♣5:100.2 Εϖιδενχε Εξχλυδεδ ορ Ινσυφφιχιεντ
ΙΙ. ∆ΙΣΠΑΡΑΤΕ ΙΜΠΑΧΤ ΧΑΣΕΣ
♣5:110 Ιντροδυχτιον
♣5:120 Χοµµον Φαχτ Παττερν
♣5:130 Φουνδατιον
♣5:140 Οβϕεχτιονσ
♣5:150 Πλαιντιφφσ Ταχτιχσ
♣5:160 ∆εφενδαντσ Ταχτιχσ
♣5:170 ∆εφενδαντσ Χροσσ−Εξαµινατιον Χηεχκλιστ φορ Πλαιντιφφσ Στατιστιχαλ Εξπερτ
♣5:180 Φορµ: ϑυρψ ΙνστρυχτιονΧονσιδερινγ Στατιστιχσ ασ Εϖιδενχε
♣5:190 Φορµ: ϑυρψ ΙνστρυχτιονΑ∆ΕΑΧοµπαρινγ Ρελεϖαντ Ποπυλατιονσ
♣5:200 Χασεσ Ινϖολϖινγ Στατιστιχσ ιν ∆ισπαρατε Ιµπαχτ Χασεσ
♣5:200.1 Εϖιδενχε Αδµιττεδ ορ Συφφιχιεντ
♣5:200.2 Εϖιδενχε Εξχλυδεδ ορ Ινσυφφιχιεντ
♣5:201 Φορµ: Αργυµεντ ιν Οπποσιτιον το Μοτιον φορ Συµµαρψ ϑυδγµεντ ρε: ∆ισπαρατε Ιµπαχτ οφ Πολιχψ
Εξχλυδινγ Αππλιχαντσ ωιτη α Χριµιναλ Ηιστορψ
ΙΙΙ. ΧΛΑΣΣ ΑΧΤΙΟΝ/ΠΑΤΤΕΡΝ ΑΝ∆ ΠΡΑΧΤΙΧΕ ΧΑΣΕΣ
♣5:210 Ιντροδυχτιον
♣5:220 Χοµµον Φαχτ Παττερν
♣5:230 Φουνδατιον
♣5:240 Οβϕεχτιονσ
♣5:250 Πλαιντιφφσ Ταχτιχσ
♣5:260 Πλαιντιφφσ Χηεχκλιστ∆ισχοϖερψ ανδ Εϖιδενχε ιν Χλασσ Αχτιον ανδ Παττερν ανδ Πραχτιχε Χασεσ
♣5:270 ∆εφενδαντσ Ταχτιχσ
♣5:280 Φορµ: ϑυρψ ΙνστρυχτιονΣτατιστιχσ το Προϖε Παττερν ανδ Πραχτιχε οφ Ραχε ∆ισχριµινατιον
♣5:290 Χασεσ Ινϖολϖινγ Στατιστιχσ ιν Χλασσ Αχτιον/Παττερν ανδ Πραχτιχε Χασεσ
♣5:290.1 Εϖιδενχε Αδµιττεδ
♣5:290.2 Εϖιδενχε Εξχλυδεδ
♣5:10 5−2  Εµπλοψµεντ Εϖιδενχε
STATISTICAL EVIDENCE
I. DISPARATE
TREATMENT CASES
♣5:10 Ιντροδυχτιον
Τηουγη µορε οφτεν υσεδ ιν χλασσ αχτιονσ, δισπαρατε ιµπαχτ
ανδ παττερν ανδ πραχτιχε λιτιγατιον, στατιστιχσ µαψ βε παρτ οφ
αν εϖιδεντιαρψ αρσεναλ φορ υσε ιν δισπαρατε τρεατµεντ χασεσ.
Ασ ωιτη ανψ τψπε οφ εϖιδενχε, στατιστιχσ χαν βε αδµιττεδ
ωηεν τηεψ αρε ρελεϖαντ ανδ ρελιαβλε. Ασ τηε Υ.Σ. Συπρεµε
Χουρτ στατεδ:
[Ρ]επρεσεντατιϖε ορ στατιστιχαλ σαµπλε, λικε αλλ
εϖιδενχε, ισ α µεανσ το εσταβλιση ορ δεφενδ
αγαινστ λιαβιλιτψ. Ιτσ περµισσιβιλιτψ τυρνσ νοτ ον
τηε φορµ α προχεεδινγ τακεσβε ιτ α χλασσ ορ
ινδιϖιδυαλ αχτιονβυτ ον τηε δεγρεε το ωηιχη
τηε εϖιδενχε ισ ρελιαβλε ιν προϖινγ ορ δισπροϖινγ
τηε ελεµεντσ οφ τηε ρελεϖαντ χαυσε οφ αχτιον.
Τψσον Φοοδσ, Ινχ. ϖ. Βουαπηακεο, 136 Σ. Χτ. 1036, 1046
(2016) (χιτινγ Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 401, 403, 702).
Τηε υσε οφ στατιστιχαλ εϖιδενχε ιν λιτιγατιον ινϖολϖινγ δισ
παρατε τρεατµεντ εµπλοψµεντ δισχριµινατιον τραχεσ ιτσ ροοτσ
το τηε σεµιναλ χασε οφ Μχ∆οννελλ ∆ουγλασ Χορπορατιον
ϖ. Γρεεν, 411 Υ.Σ. 792, 804−05, 93 Σ.Χτ. 1817, 1825−26
(1973). Τηερε τηε Συπρεµε Χουρτ ορδαινεδ τηε υσε οφ στατισ
τιχαλ εϖιδενχε το ηελπ εσταβλιση πρετεξτ, στατινγ:
Οτηερ εϖιδενχε τηατ µαψ βε ρελεϖαντ το ανψ
σηοωινγ οφ πρετεξτ ινχλυδεσ φαχτσ ασ το τηε πετι−
τιονερσ τρεατµεντ οφ ρεσπονδεντ δυρινγ ηισ πριορ
τερµ οφ εµπλοψµεντ; πετιτιονερσ ρεαχτιον, ιφ ανψ,
το ρεσπονδεντσ λεγιτιµατε χιϖιλ ριγητσ αχτιϖιτιεσ;
ανδ πετιτιονερσ γενεραλ πολιχψ ανδ πραχτιχε ωιτη
ρεσπεχτ το µινοριτψ εµπλοψµεντ. Ον τηε λαττερ
ποιντ, στατιστιχσ ασ το πετιτιονερσ εµπλοψµεντ
πολιχψ ανδ πραχτιχε µαψ βε ηελπφυλ το α δετερµι−
νατιον οφ ωηετηερ πετιτιονερσ ρεφυσαλ το ρεηιρε
ρεσπονδεντ ιν τηισ χασε χονφορµεδ το α γενεραλ
παττερν οφ δισχριµινατιον αγαινστ βλαχκσ. (Φοοτ−
νοτε οµιττεδ; Εµπηασισ συππλιεδ.)
Φουρ ψεαρσ λατερ, τηε Χουρτ δεχιδεδ Ιντλ Βηδ. οφ Τεαµστερσ
ϖ. Υνιτεδ Στατεσ, 431 Υ.Σ. 324, 97 Σ.Χτ. 1843 (1977), α πατ−
τερν ορ πραχτιχε χασε. Ιν Τεαµστερσ τηε Συπρεµε Χουρτ αγαιν
αππροϖεδ τηε υσε οφ στατιστιχσ ιν εµπλοψµεντ δισχριµινατιον
χασεσ:
[Ο]υρ χασεσ µακε ιτ υνµιστακαβλψ χλεαρ τηατ [σ]
τατιστιχαλ αναλψσεσ ηαϖε σερϖεδ ανδ ωιλλ χοντινυε
το σερϖε αν ιµπορταντ ρολε ιν χασεσ ιν ωηιχη τηε
εξιστενχε οφ δισχριµινατιον ισ α δισπυτεδ ισσυε.
Μαψορ οφ Πηιλαδελπηια ϖ. Εδυχατιοναλ Εθυαλιτψ
Λεαγυε, 415 Υ.Σ. 605, 620. Σεε αλσο Μχ∆οννελλ
∆ουγλασ Χορπ. ϖ. Γρεεν, 411 Υ.Σ. ατ 805. Χφ.
Ωασηινγτον ϖ. ∆αϖισ, 426 Υ.Σ. 229, 241−242. Ωε
ηαϖε ρεπεατεδλψ αππροϖεδ τηε υσε οφ στατιστιχαλ
προοφ, ωηερε ιτ ρεαχηεδ προπορτιονσ χοµπαραβλε
το τηοσε ιν τηισ χασε, το εσταβλιση α πριµα φαχιε
χασε οφ ραχιαλ δισχριµινατιον ιν ϕυρψ σελεχτιον
χασεσ. Στατιστιχσ αρε εθυαλλψ χοµπετεντ ιν προϖινγ
εµπλοψµεντ δισχριµινατιον.
Ιντλ Βηδ. οφ Τεαµστερσ ϖ. Υνιτεδ Στατεσ, 431 Υ.Σ. 324, 339,
97 Σ.Χτ. 1843, 1856 (1977). Τηε Χουρτ χαυτιονεδ τηατ στα−
τιστιχσ αρε νοτ ιρρεφυταβλε; τηεψ χοµε ιν ινφινιτε ϖαριετψ ανδ,
λικε ανψ οτηερ κινδ οφ εϖιδενχε, τηεψ µαψ βε ρεβυττεδ. Ιν
σηορτ, τηειρ υσεφυλνεσσ δεπενδσ ον αλλ οφ τηε συρρουνδινγ
φαχτσ ανδ χιρχυµστανχεσ. Ιδ. ατ 340, 97 Σ.Χτ. ατ 1856−57.
Στατιστιχαλ εϖιδενχε αλονε ισ υσυαλλψ ιφ νοτ αλωαψσ ινσυφφι
χιεντ το αλλοω α φινδινγ οφ δισπαρατε τρεατµεντ δισχριµινα
τιον. Αγυιλαρ ϖ. Σαλαζαρ, 626 Φ.Συππ.2δ 36 (2009); Ωαρρεν ϖ.
Ηαλστεαδ Ινδυστριεσ, Ινχ., 613 Φ.Συππ. 499 (∆.Χ.Ν.Χ.1985);
ϑονεσ ϖ. Υνισψσ, 54 Φ.3δ 624 (10τη Χιρ. 1995). [Σ]τατιστι
χαλ εϖιδενχε ισ ονλψ ονε σµαλλ παρτ οφ α συβσταντιαλ ωεβ οφ
εϖιδενχε ινδιχατινγ πρετεξτ. Βελλ ϖ. Ενϖτλ. Προτ. Αγενχψ,
232 Φ.3δ 546, 553 (7τη Χιρ. 2000). Στατιστιχαλ εϖιδενχε οφ
δισχριµινατιον ισ νοτ χονχλυσιϖε ανδ ωιλλ ινστεαδ σερϖε το
αδδ χολορ το α δισπαρατε τρεατµεντ χλαιµ τηατ βολστερσ
οτηερ εϖιδενχε οφ δισχριµινατιον. Σιµπσον ϖ. Λεαϖιττ, 437
Φ.Συππ.2δ 95, 104 (∆.∆.Χ.2006). Γενεραλλψ, στατιστιχσ ωιλλ
βε αδµισσιβλε ασ χιρχυµσταντιαλ εϖιδενχε οφ δισχριµινατιον,
ορ το δεµονστρατε πρετεξτ. Βρυνο ϖ. ΩΒ Σαυνδερσ Χο., 882
Φ.2δ 760 (3ρδ Χιρ. 1989) χερτ. δενιεδ, 493 Υ.Σ. 1062 (1990).
Σεε αλσο Βοστρον ϖ. Απφελ, 104 Φ.Συππ.2δ 548, 553 (∆. Μδ.
2000) (ϕυδγεσ οφ τηισ Χουρτ ηαϖε χονχλυδεδ τηατ στατιστιχαλ
εϖιδενχε ισ εντιτλεδ το λιττλε ωειγητ ιν α δισπαρατε τρεατµεντ
χασε.); Γιλτψ ϖ. ςιλλαγε οφ Οακ Παρκ, 919 Φ.2δ 1247, 1252
(7τη Χιρ. 1990) (ιν τηε χοντεξτ οφ αν ινδιϖιδυαλ δισπαρατε
χλαιµ αχτιον, στατιστιχαλ εϖιδενχε χαν ονλψ βε χολλατεραλ
το εϖιδενχε οφ σπεχιφιχ δισχριµινατιον αγαινστ τηε αχτυαλ
πλαιντιφφ.); Χαρµιχηαελ ϖ. Βιρµινγηαµ Σαω Ωορκσ, 738
Φ.2δ 1126 (11τη Χιρ. 1984) (στατιστιχσ αλονε χαννοτ µακε
ουτ α χασε οφ ινδιϖιδυαλ δισπαρατε τρεατµεντ βεχαυσε, ιν αν
ινδιϖιδυαλ χασε, τηε πλαιντιφφ µυστ προϖε τηατ τηε αδϖερσε
αχτιον ωασ τηε προδυχτ οφ α δισχριµινατορψ µοτιϖε); ΛεΒ
λανχ ϖ. Γρεατ Αµεριχαν Ινσ. Χο., 6 Φ.3δ 836, 848 (1στ Χιρ.
1993) (α χοµπανψσ οϖεραλλ εµπλοψµεντ στατιστιχσ ωιλλ, ιν
ατ λεαστ µανψ χασεσ, ηαϖε λιττλε διρεχτ βεαρινγ ον τηε σπεχιφιχ
ιντεντιονσ οφ τηε εµπλοψερ); Ωαλτηερ ϖ. Λονε Σταρ Γασ Χο.,
977 Φ.2δ 161, 162 (5τη Χιρ. 1992); Ηυδσον ϖ. ΙΒΜ Χορπ.,
620 Φ.2δ 351, 355 (2δ Χιρ. 1980); Κινγ ϖ. Ψελλοω Φρειγητ
Σψσ., Ινχ., 523 Φ.2δ 879, 882 (8τη Χιρ. 1975).
Ιν αδδιτιον το τηε αβοϖε−χιτεδ χασεσ, τηε Υ.Σ. Συπρεµε
εξπλαινεδ τηε ρεασον ωηψ στατιστιχσ µιγητ ηαϖε λιττλε βεαρινγ
ιν α δισπαρατε τρεατµεντ χασε:
5−3  Στατιστιχαλ Εϖιδενχε ♣5:10
STATISTICAL EVIDENCE
Τηε χρυχιαλ διφφερενχε βετωεεν αν ινδιϖιδυαλσ
χλαιµ οφ δισχριµινατιον ανδ α χλασσ αχτιον αλλεγ−
ινγ α γενεραλ παττερν ορ πραχτιχε οφ δισχριµινατιον
ισ µανιφεστ. Τηε ινθυιρψ ρεγαρδινγ αν ινδιϖιδυαλσ
χλαιµ ισ τηε ρεασον φορ α παρτιχυλαρ εµπλοψµεντ
δεχισιον, ωηιλε ατ τηε λιαβιλιτψ σταγε οφ α πατ−
τερν−ορ−πραχτιχε τριαλ τηε φοχυσ οφτεν ωιλλ νοτ βε
ον ινδιϖιδυαλ ηιρινγ δεχισιονσ, βυτ ον α παττερν
οφ δισχριµινατορψ δεχισιον µακινγ.
Χοοπερ ϖ. Φεδ. Ρεσερϖε Βανκ οφ Ριχηµονδ, 467 Υ.Σ. 867,
876, 104 Σ.Χτ. 2794, 81 Λ.Εδ.2δ 718 (1984). Σεε αλσο ∆ρακε
ϖ. ∆ελτα Αιρ Λινεσ, Ινχ., 94 Χς 5944(ΦΒ)(ΡΜΛ), 2005 ΩΛ
1743816, ατ ∗6 (Ε.∆.Ν.Ψ. ϑυλψ 21, 2005) (Στατιστιχσ αλονε
αρε ινσυφφιχιεντ ιν α δισπαρατε−τρεατµεντ χλαιµ βεχαυσε αν
ινδιϖιδυαλ πλαιντιφφ µυστ προϖε τηατ ηε ορ σηε ιν παρτιχυλαρ
ηασ βεεν δισχριµινατεδ αγαινστ.) (χιτινγ Ηυδσον, 620 Φ.2δ
ατ 355) (εµπηασισ ιν οριγιναλ); Περρψµαν ϖ. ϑοηνσον Προδ−
υχτσ Χο., 698 Φ.2δ 1138 (11τη Χιρ.1983) (ωηιλε χλασσ−ωιδε
δισχριµινατιον µιγητ βε προϖεδ βψ α παττερν ορ πραχτιχε οφ
δισχριµινατιον, ιν α δισπαρατε τρεατµεντ χασε τηε ινδιϖιδυαλ
πλαιντιφφ µυστ προϖε τηατ τηε χηαλλενγεδ αδϖερσε αχτιον ωασ
τηε προδυχτ οφ α δισχριµινατορψ µοτιϖε).
Εµπλοψµεντ δισχριµινατιον πλαιντιφφσ, ηοωεϖερ, αρε νοτ
πρεχλυδεδ φροµ ιντροδυχινγ στατιστιχαλ εϖιδενχε ασ χιρχυµ−
σταντιαλ εϖιδενχε οφ δισχριµινατιον ιν α δισπαρατε τρεατµεντ
χασε. Σεε Φυρνχο Χονστρ. Χορπ. ϖ. Ωατερσ, 438 Υ.Σ. 567,
578, 98 Σ.Χτ. 2943, 2950 (1978).
Σοµε αυτηοριτψ εξιστσ φορ τηε προποσιτιον τηατ στατιστιχσ
αλονε χαν εσταβλιση α πριµα φαχιε χασε οφ δισπαρατε τρεατ
µεντ, βυτ ονλψ ιφ τηεψ ρεϖεαλ α γροσσ δισπαριτψ ιν τηε τρεατ
µεντ οφ ωορκερσ βασεδ ον δισχριµινατορψ φαχτορσ. Σεε Παγε
ϖ. Υνιτεδ Στατεσ Ινδυστριεσ, Ινχ., 726 Φ.2δ 1038, (5τη Χιρ.
1984) (χιτινγ Ηαζελωοοδ Σχηοολ ∆ιστριχτ ϖ. Υνιτεδ Στατεσ,
433 Υ.Σ. 299, 307−08, 97 Σ.Χτ. 2736, 2741 (1977); Χαρρολλ
ϖ. Σεαρσ Ροεβυχκ & Χο., 708 Φ.2δ 183, 190 (5τη Χιρ. 1983);
Παψνε ϖ. Τραϖενολ Λαβορατοριεσ, Ινχ., 673 Φ.2δ 798, 817
(5τη Χιρ.), χερτ. δενιεδ, 103 Σ.Χτ. 451 (1982); Σχηεχηνερ ϖ.
ΚΠΙΞ−Τς, 686 Φ.3δ 1018, (9τη Χιρ. 2012) (ωηεν α πλαιντιφφ
σεεκσ το εσταβλιση α πριµα φαχιε χασε οφ δισπαρατε τρεατµεντ
βασεδ σολελψ ον στατιστιχσ, τηεσε στατιστιχσ µυστ σηοω α σταρκ
παττερν οφ δισχριµινατιον υνεξπλαιναβλε ον γρουνδσ οτηερ
τηαν αγε.); Σειφαεε ϖ. ΑΡΕςΑ, Ινχ., 2015 ΩΛ 6962833
(∆. Μασσ., Νοϖ. 10, 2015)(τηε µερε φαχτ αλονε τηατ α συπ−
ποσεδλψ οβϕεχτιϖε προχεσσ χουλδ λοοκ αχροσσ α χοµπανψ ατ
136 εµπλοψεεσ ανδ ηαππεν βψ χηανχε το σελεχτ αν εντιρε
χοηορτ οφ περσονσ αγεδ 55 ορ ολδερ φορ τερµινατιον, ωηιλε
ποσσιβλε, σεεµσ στατιστιχαλλψ ιµπροβαβλε, ϕυστ ασ Πλαιντιφφσ
εξπερτ οπινεδ).
Αλτηουγη στατιστιχαλ εϖιδενχε ιν ινδιϖιδυαλ δισπαρατε τρεατ−
µεντ χασεσ νεεδ νοτ βε σο φινελψ τυνεδ ασ ιν χλασσ−αχτιον
ορ παττερν ανδ πραχτιχε χασεσ, Βυττ ϖ. Υνιτεδ Βροτηερηοοδ οφ
Χαρπεντερσ & ϑοινερσ οφ Αµεριχα, 2016 ΩΛ 3365772 (Ε.∆.
Πα., ϑυνε 16, 2016) (θυοτινγ Αβραµσ ϖ. Λιγητολιερ Ινχ., 50
Φ.3δ 1204, 1217 (3δ Χιρ. 1995), τηεψ µυστ νεϖερτηελεσσ
αχχουντ φορ ρελεϖαντ ϖαριαβλεσ ανδ χονσιδερατιονσ τηατ µαψ
ηαϖε αφφεχτεδ τηε δεχισιον−µακινγ προχεσσ. Ιδ. Τηερε µυστ
ατ λεαστ βε α χοννεχτιον βετωεεν τηε στατιστιχσ, τηε πραχτιχ−
εσ οφ αν εµπλοψερ, ανδ τηε εµπλοψεεσ χασε. ΛεΒλανχ, 6
Φ.3δ ατ 848. Τηε Συπρεµε Χουρτσ δεχισιον ιν Ωαρδσ Χοϖε
Παχκινγ Χο. ϖ. Ατονιο, 490 Υ.Σ. 642, 657, 109 Σ.Χτ. 2115,
2124 (1989), α δισπαρατε ιµπαχτ χασε, ισ χιτεδ ον οχχασιον
ιν δισπαρατε τρεατµεντ χασεσ φορ τηε προποσιτιον τηατ, ωιτη−
ουτ α σηοωινγ οφ χαυσατιον βετωεεν τηε χηαλλενγεδ πραχτιχε
ανδ τηε αλλεγεδ δισπαριτιεσ, εµπλοψερσ βεχοµε ποτεντιαλλψ
λιαβλε φορ ιννοχεντ χαυσεσ οφ στατιστιχαλ ιµβαλανχεσ ιν τηειρ
ωορκ φορχεσ.
Ωηιλε ειτηερ πλαιντιφφ ορ δεφενδαντ µαψ ρελψ υπον συχη εϖι−
δενχε, γενεραλλψ τηε εµπλοψεε ισ τηε προπονεντ οφ στατιστιχαλ
εϖιδενχε. Α δεφενδαντ εµπλοψερ, ηοωεϖερ, µαψ αλσο βε αβλε
το ιντροδυχε στατιστιχαλ εϖιδενχε το ρεβυτ α χλαιµ οφ δισχριµ
ινατιον. Τηε εµπλοψερ µυστ βε αλλοωεδ σοµε λατιτυδε το
ιντροδυχε εϖιδενχε ωηιχη βεαρσ ον ηισ µοτιϖε. ∆εφενδαντσ
χαν υσε προοφ οφ α βαλανχεδ ωορκφορχε (ρεγαρδλεσσ οφ τηε
προτεχτεδ χλασσ) ορ οφ α δισπροπορτιονατελψ ηιγη περχενταγε
οφ µινοριτψ εµπλοψεεσ, ασ συχη εϖιδενχε ισ νοτ ωηολλψ
ιρρελεϖαντ ον τηε ισσυε οφ ιντεντ ∗∗∗. Φυρνχο Χονστρ. Χορπ.
ϖ. Ωατερσ, 438 Υ.Σ. 567, 580, 98 Σ.Χτ. 2943, 2951 (1978).
Σεε αλσο Ηεαλψ ϖ. Νεω Ψορκ Λιφε Ινσυρανχε Χοµπανψ, 860
Φ.2δ 1209 (3ρδ Χιρ. 1988).
Τηε προπονεντ οφ στατιστιχαλ εϖιδενχε ωιλλ λικελψ ενχουντερ
αν οβϕεχτιον φροµ τηε οππονεντ ειτηερ τηρουγη α µοτιον ιν
λιµινε ορ ατ τριαλ.
Γιϖεν τηε ποσσιβλψ λιµιτεδ υτιλιτψ οφ στατιστιχαλ εϖιδενχε ιν
δισπαρατε τρεατµεντ χασεσ, τηε ηιρινγ ανδ υσε οφ αν εξπερτ
µαψ νοτ βε α ωισε υσε οφ ρεσουρχεσ, αλτηουγη ιτ δοεσ δεπενδ
ον τηε ϕυρισδιχτιον. Ιφ α στατιστιχσ εξπερτ ισ ρεταινεδ, ηοωεϖ−
ερ, ιτ ισ οβϖιουσλψ ιµπορταντ το ωορκ χλοσελψ ωιτη τηε εξπερτ.
Ανψ στατιστιχαλ αναλψσισ µυστ χονσιδερ ρελεϖαντ ϖαριαβλεσ
(ε.γ., θυαλιφιχατιονσ, εδυχατιον, σενιοριτψ), ασ ωελλ ασ πυρ
πορτεδ λεγιτιµατε νον−δισχριµινατορψ βυσινεσσ ρεασονσ τηατ
δεφενδαντ µαψ γιϖε, ορ ωηιχη µιγητ εξιστ φορ τηε αδϖερσε
εµπλοψµεντ δεχισιον. Α στατιστιχαλ αναλψσισ ωηιχη φαιλσ το
τακε ιντο αχχουντ συχη ϖαριαβλεσ ωιλλ αλµοστ χερταινλψ βε
οφ λιττλε ορ νο εϖιδεντιαρψ ϖαλυε ανδ ποσσιβλψ ρεϕεχτεδ βψ
τηε χουρτ, ασ Ρυλε 702 χοµεσ ιντο πλαψ. Τηυσ, τηε Συπρεµε
Χουρτ ηασ ηελδ τηατ [ν]ορµαλλψ, φαιλυρε το ινχλυδε ϖαριαβλεσ
ωιλλ αφφεχτ τηε αναλψσισ προβατιϖενεσσ, νοτ ιτσ αδµισσιβιλι
τψ. Βαζεµορε ϖ. Φριδαψ, 478 Υ.Σ. 385, 400, 106 Σ.Χτ. 3000
(1986) (Βρενναν, ϑ., ϕοινεδ βψ αλλ οτηερ Μεµβερσ οφ τηε
Χουρτ, χονχυρρινγ ιν παρτ). Ιτ ηασ αλσο νοτεδ τηατ [τ]ηερε
µαψ, οφ χουρσε, βε σοµε ρεγρεσσιονσ σο ινχοµπλετε ασ το βε
ιναδµισσιβλε ασ ιρρελεϖαντ. Ιδ., 106 Σ.Χτ. ατ 3009, ν. 10.
Α σιµπλε ανδ υσεφυλ τοολ το ηελπ δεχιδε ωηετηερ ινϖεστ
ινγ ιν αν εξπερτ ιν στατιστιχσ µακεσ σενσε χαν βε φουνδ ατ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT