Demonstrative Evidence

AuthorDavid W. Neel
Pages815-834
DEMONSTRATIVE
EVIDENCE
CHAPTER 12
DEMONSTRATIVE EVIDENCE
♣12:10 Ιντροδυχτιον
♣12:20 Χοµµον Φαχτ Παττερν
♣12:30 Φουνδατιον
♣12:40 Οβϕεχτιονσ
♣12:50 Πλαιντιφφσ Ταχτιχσ
♣12:60 Πλαιντιφφσ Χηεχκλιστ οφ ∆εµονστρατιϖε Εϖιδενχε
♣12:70 Φορµ: ΠλαιντιφφΣαµπλε Οργανιζατιοναλ Χηαρτ
♣12:80 Φορµ: ΠλαιντιφφΡεθυεστ φορ Προδυχτιον οφ ∆οχυµεντσ
♣12:90 ∆εφενδαντσ Ταχτιχσ
♣12:100 ∆εφενδαντσ Χηεχκλιστ οφ ∆εµονστρατιϖε Εϖιδενχε
♣12:110 Φορµ: ∆εφενδαντΡεθυεστ φορ Προδυχτιον οφ ∆οχυµεντσ (Πλαιντιφφσ Ρεσπονσε τηερετο)
♣12:120 ϑυρψ Ινστρυχτιον: ςιδεο ∆εποσιτιον
♣12:130 ϑυρψ Ινστρυχτιον: Χηαρτσ ορ Συµµαριεσ
♣12:140 Χασεσ Ινϖολϖινγ ∆εµονστρατιϖε Εϖιδενχε
♣12:140.1 ∆εµονστρατιϖε Εϖιδενχε Νοτ Αλλοωεδ
♣12:140.2 ∆εµονστρατιϖε Εϖιδενχε Αλλοωεδ
♣12:150 Χασεσ Ινϖολϖινγ Συµµαρψ Εϖιδενχε
♣12:150.1 Συµµαρψ Εϖιδενχε Αλλοωεδ
♣12:150.2 Συµµαρψ Εϖιδενχε Νοτ Αλλοωεδ
♣12:10 12−2  Εµπλοψµεντ Εϖιδενχε
DEMONSTRATIVE
EVIDENCE
♣12:10 Ιντροδυχτιον
Ιν αδδιτιον το χαλλινγ ωιτνεσσεσ ανδ ιντροδυχινγ συβσταντιϖε
εϖιδενχε, τηε παρτιεσ µαψ ωιση το ρελψ υπον δεµονστρατιϖε
εϖιδενχε. ∆εµονστρατιϖε εϖιδενχε διφφερσ φροµ συβσταντιϖε
εϖιδενχε ιν τηατ ιτ ηασ νο εϖιδεντιαρψ ϖαλυε ιν ανδ οφ ιτσελφ.
Τηε χοµπελλινγ νατυρε οφ τηισ εϖιδενχε, ηοωεϖερ, ηασ βεεν
δεσχριβεδ ασ τηε µοστ χονϖινχινγ ανδ σατισφαχτορψ χλασσ οφ
προοφ. ςιργιλ ϖ. Νεω Ψορκ, Χ & Στ. Λ. Ρ. Χο., 347 Ιλλ. Αππ.
2δ (1952). Αµονγ τηε τψπεσ οφ δεµονστρατιϖε εϖιδενχε τηατ
χουνσελ µαψ ωιση το χονσιδερ αρε οργανιζατιοναλ χηαρτσ, ϖιδεο
δεποσιτιονσ, βλοω−υπσ οφ εξχερπτσ οφ χοµπανψ πολιχιεσ ανδ
φινανχιαλ στατεµεντσ, ανδ πηψσιχαλ δεµονστρατιονσ. ∆εµον
στρατιϖε εϖιδενχε χαν χονσιστ οφ λοω−τεχη στατιχ εξηιβιτσ, λικε
αν αττορνεψσ συµµαρψ οφ α ωιτνεσσ τεστιµονψ, ορ ηιγη−τεχη
τοολσ συχη ασ ϖιδεο ανδ χοµπυτερ σιµυλατιονσ. Ιν τοδαψσ
τεχηνολογψ−δριϖεν σοχιετψ, ωηερε τελεϖισιον σηοωσ σεεµ το
σηοωχασε τηε λατεστ σχιεντιφιχ ιννοϖατιονσ, ϕυρορσ ηαϖε βεχοµε
ινχρεασινγλψ τεχηνολογψ σαϖϖψ. Ιτ τακεσ µορε το ωοω α ϕυρορ
τηαν δυρινγ τηε δαψσ οφ τηε ινφανχψ οφ τηε περσοναλ χοµπυτερ.
Ωηιλε α ϕυρορ µαψ ονλψ ρεταιν 15% οφ ωηατ ηε ηεαρσ, ηε µαψ
ρεταιν ασ µυχη ασ 85% οφ ωηατ ηε σεεσ ανδ ηεαρσ. Τηε αδϖοχατε
ηασ αν αρραψ οφ ϖισυαλ τοολσ το ηελπ εξπλαιν ηερ χασε. Α νυµβερ
οφ τοολσ αρε αϖαιλαβλε, συχη ασ ΜΣ Ποωερποιντ, Χ∆−ΡΟΜσ,
∆ς∆σ, ανδ βαρ χοδε σχαννερσ. Ωηιλε ϖιδεο τεχηνολογψ µαψ
ιµπρεσσ α ϕυρψ, χουνσελ σηουλδ βε ωαρψ οφ ενγαγινγ τηε ϕυρψ ιν
α µεδια οϖερλοαδ. Ιτ ισ ωισε το χοµβινε βοτη τεχηνολογιχαλ ανδ
στατιχ πρεσεντατιονσ το κεεπ τηε ϕυρψσ ιντερεστ.
Τηε υσε οφ δεµονστρατιϖε εϖιδενχε ισ γοϖερνεδ βψ Φεδ.
Ρ. Εϖιδ. 611(α), ωηιχη προϖιδεσ τηατ [τ]ηε χουρτ σηουλδ
εξερχισε ρεασοναβλε χοντρολ οϖερ τηε µοδε ανδ ορδερ οφ
εξαµινινγ ωιτνεσσεσ ανδ πρεσεντινγ εϖιδενχε σο ασ το: (1)
µακε τηοσε προχεδυρεσ εφφεχτιϖε φορ δετερµινινγ τηε τρυτη;
∗∗∗. Τηε Αδϖισορψ Χοµµιττεε Νοτεσ µακε τηισ χλεαρ:
Ιτεµ (1) ρεστατεσ ιν βροαδ τερµσ τηε ποωερ ανδ οβλιγατιον
οφ τηε ϕυδγε ασ δεϖελοπεδ υνδερ χοµµον λαω πρινχιπλεσ.
Ιτ χοϖερσ συχη χονχερνσ ασ ∗∗∗ τηε υσε οφ δεµονστρατιϖε
εϖιδενχε, ΜχΧορµιχκ ♣179, ανδ τηε µανψ οτηερ θυεστιονσ
αρισινγ δυρινγ τηε χουρσε οφ α τριαλ ωηιχη χαν βε σολϖεδ ονλψ
βψ τηε ϕυδγεσ χοµµον σενσε ανδ φαιρνεσσ ιν ϖιεω οφ τηε
παρτιχυλαρ χιρχυµστανχεσ.
Φεδεραλ Ρυλε οφ Εϖιδενχε 1006 γοϖερνσ τηε υσε οφ συµµα−
ριεσ οφ ωριτινγσ ανδ σιµιλαρ µατεριαλ. Τηε Ρυλε προϖιδεσ ασ
φολλοωσ:
Συµµαριεσ το Προϖε Χοντεντ. Τηε προπονεντ µαψ
υσε α συµµαρψ, χηαρτ, ορ χαλχυλατιον το προϖε τηε
χοντεντ οφ ϖολυµινουσ ωριτινγσ, ρεχορδινγσ, ορ
πηοτογραπησ τηατ χαννοτ βε χονϖενιεντλψ εξαµ−
ινεδ ιν χουρτ. Τηε προπονεντ µυστ µακε τηε
οριγιναλσ ορ δυπλιχατεσ αϖαιλαβλε φορ εξαµινατιον
ορ χοπψινγ, ορ βοτη, βψ οτηερ παρτιεσ ατ α ρεασον−
αβλε τιµε ανδ πλαχε. Ανδ τηε χουρτ µαψ ορδερ τηε
προπονεντ το προδυχε τηεµ ιν χουρτ.
Ρυλε 1006 ισ εσσεντιαλλψ αν εξχεπτιον το τηε βεστ εϖιδενχε
ρυλε, ωηιχη ρεθυιρεσ υσε οφ τηε οριγιναλ δοχυµεντ το προϖε
τηε χοντεντσ οφ α ωριτινγ. Μαρτιν ϖ. Φυντιµε, Ινχ., 963 Φ.2δ
110, 30 Ωαγε & Ηουρ Χασ. (ΒΝΑ) 1425 (6τη Χιρ. 1992).
Τηε µατεριαλσ βεινγ συµµαριζεδ µυστ τηεµσελϖεσ βε
αδµισσιβλε. Ιδ. Ιτ ισ τηε συµµαρψ ιτσελφ τηατ χονστιτυτεσ εϖι−
δενχε, συχη τηατ τηε ϕυρψ ισ γιϖεν τηε συµµαρψ φορ ιτσ χον−
σιδερατιον. [Ρυλε 1006] οβϖιατεσ τηε νεεδ το ιντροδυχε τηε
υνδερλψινγ εϖιδενχε....); Πιερχε ϖ. Ραµσεψ Ωινχη Χο., 753
Φ.2δ 416, 430 (5τη Χιρ. 1985) ([Εϖιδενχε] αδµιττεδ πυρ
συαντ το Ρυλε 1006 ισ ιτσελφ εϖιδενχε ανδ σηουλδ γο το τηε
ϕυρψ ροοµ δυρινγ δελιβερατιονσ αλονγ ωιτη τηε οτηερ εξηιβ−
ιτσ.). Στριχτλψ σπεακινγ, τηερεφορε, Ρυλε 1006 συµµαριεσ δο
νοτ χονστιτυτε δεµονστρατιϖε εϖιδενχε. Συχη συµµαριεσ
ορ χηαρτσ αδµιττεδ ασ εϖιδενχε υνδερ Ρυλε 1006 αρε το βε
διστινγυισηεδ φροµ συµµαριεσ ορ χηαρτσ υσεδ ασ πεδαγογ
ιχαλ δεϖιχεσ ωηιχη οργανιζε ορ αιδ τηε ϕυρψσ εξαµινατιον
οφ τεστιµονψ ορ δοχυµεντσ ωηιχη αρε τηεµσελϖεσ αδµιττεδ
ιντο εϖιδενχε. Συχη πεδαγογιχαλ δεϖιχεσ αρε µορε ακιν το
αργυµεντ τηαν εϖιδενχε ....  Υνιτεδ Στατεσ ϖ. Βραψ, 139
Φ.3δ 1104, 1111 (6τη Χιρ. 1998) (θυοτινγ Γοµεζ ϖ. Γρεατ
Λακεσ Στεελ ∆ιϖ. Νατλ Χορπ., 803 Φ.2δ 250, 25758 (6τη
Χιρ.1986)).
Τηε συµµαριζεδ µατεριαλσ µυστ βε σο ϖολυµινουσ τηατ
τηειρ ρεϖιεω ιν χουρτ ισ ινχονϖενιεντ. Τηε θυεστιον οφ ηοω
ϖολυµινουσ τηε µατεριαλσ µυστ βε ισ οφτεν α ποιντ οφ χον
τεντιον βετωεεν τηε παρτιεσ. Τηε γενεραλ τεστ ισ ωηετηερ τηε
υνδερλψινγ ωριτινγσ χαννοτ χονϖενιεντλψ βε εξαµινεδ ιν
χουρτ. Σεε γενεραλλψ 198 Α.Λ.Ρ. Φεδ. 427, Αδµισσιβιλιτψ
οφ Συµµαριεσ ορ Χηαρτσ οφ Ωριτινγσ, Ρεχορδινγσ, ορ Πηοτο−
γραπησ Υνδερ Ρυλε 1006 οφ Φεδεραλ Ρυλεσ οφ Εϖιδενχε, ♣ 7.
Συµµαριεσ χαν αλσο βε ατταχκεδ ασ χονταινινγ µισλεαδινγ
ορ αργυµεντατιϖε µατεριαλ, ασ φορ εξαµπλε βψ σλαντεδ ηεαδ−
ινγσ ορ γραπηιχαλ ρεπρεσεντατιονσ τηατ δο νοτ φαιρλψ ρεπρεσεντ
τηε υνδερλψινγ δοχυµεντσ. Συµµαρψ εξηιβιτσ σηουλδ οφ
χουρσε βε ινχλυδεδ ιν εξηιβιτ λιστσ, ανδ ιτ µακεσ γοοδ σενσε
το αλσο ινδιχατε βψ Βατεσ−νυµβερ ορ οτηερ ιδεντιφιερ τηε δοχ
υµεντσ υπον ωηιχη τηε συµµαρψ ισ βεινγ δεριϖεδ. Τηισ ωιλλ
εσταβλιση τηε ρεθυιρεµεντ ιν Ρυλε 1006 τηατ τηε υνδερλψινγ
δοχυµεντσ βε µαδε αϖαιλαβλε το τηε οπποσινγ παρτψ.
♣12:20 Χοµµον Φαχτ Παττερν
Ιν α ρεταλιατιον χασε, Πλαιντιφφ µαψ ωιση το υσε ιν ηισ οπενινγ
στατεµεντ ανδ χλοσινγ αργυµεντ α ηιεραρχηψ χηαρτ σηοωινγ
τηατ τηε δεχισιον το τερµινατε τηε Πλαιντιφφ αφτερ ενγαγινγ ιν
προτεχτεδ αχτιϖιτψ χαµε φροµ τηε ηιγηεστ λεϖελσ οφ µαναγε
µεντ. ∆εφενδαντ µαψ ωιση το υσε Πλαιντιφφσ περφορµανχε
αππραισαλ το δεµονστρατε τηατ ηε φαιλεδ το λιϖε υπ το τηε χοµ
πανψσ λεγιτιµατε εξπεχτατιονσ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT