Summation

AuthorR. Rogge Dunn
Pages727-766
SUMMATION
7-1
7
SUMMATION
CLOSING ARGUMENT
§700 CLOSING ARGUMENT
♣700.1 Ατταχκινγ Οπποσινγ Χουνσελ, Παρτψ, ορ Ωιτνεσσ
♣700.2 Χολλατεραλ Σουρχε
♣700.3 Φαιλυρε το Τεστιφψ
♣700.4 Γολδεν Ρυλε Αργυµεντ
♣700.5 Περ ∆ιεµ Αργυµεντ
♣700.6 Περσοναλ Βελιεφ
♣700.7 Ραχιαλ, Πολιτιχαλ, ορ Ρελιγιουσ Χοµµεντ
♣700.8 Σελφ−Ιντερεστ
♣700.9 Σιµιλαρ Χασε
♣700.10 Ωεαλτη ορ Ποϖερτψ
♣700.11 Εϖιδενχε Ουτσιδε Ρεχορδ
♣700.12 Σενδ Τηεµ α Μεσσαγε Αργυµεντσ
SUMMATION
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
SUMMATION
7-3 Summation: Closing Argument §700
§700 CLOSING ARGUMENT
Comments
Τηε βασιχ ρυλεσ γοϖερνινγ χλοσινγ αργυµεντ αρε εασψ το συµµαριζε. Ψου αρε προηιβιτεδ φροµ αππεαλινγ το τηε
ιρρελεϖαντ πρεϕυδιχεσ οφ τηε ϕυρψ ανδ αρε οτηερωισε λιµιτεδ ονλψ βψ τηε εϖιδενχε πρεσεντεδ δυρινγ τηε τριαλ. Ηοωεϖερ,
εµοτιονσ χαν ρυν ηιγη δυρινγ χλοσινγ αργυµεντ, ανδ οβϕεχτιονσ αρε οφτεν χαλλεδ φορ.
Φορ αππελλατε χουρτσ, τηε χριτιχαλ φαχτορ ιν δεχιδινγ ωηετηερ το ρεϖερσε ον τηε βασισ οφ αν οβϕεχτιον το τηε
χλοσινγ αργυµεντ ισ ωηετηερ τηε οβϕεχτινγ παρτψ ωασ πρεϕυδιχεδ βψ τηε ιµπροπερ αργυµεντ. Αδµονιτιονσ το
    
ιµπροπερ αργυµεντσ.
PRACTICE TIP:
You can reduce the number of objections by having a bench conference with the judge prior to commencement of
closing argument to discuss what is proper. Remember, this is your last opportunity to speak to the jury, and you want
as few distracting interruptions as possible.
Τηε τιµελινεσσ οφ οβϕεχτιονσ δυρινγ χλοσινγ αργυµεντ ισ χριτιχαλ. Ωαιτινγ υντιλ τηε ϕυδγε ηασ χηαργεδ τηε ϕυρψ,
φορ εξαµπλε, ισ γενεραλλψ τοο λατε. Μοστ χασεσ ηαϖε ηελδ τηατ οβϕεχτιονσ νοτ τιµελψ µαδε αρε ωαιϖεδ. (Σεε ♣510,
συπρα). Ιν σοµε ραρε ινστανχεσ, συχη ασ ωηεν χουνσελ βρινγσ δαµαγινγ φαχτσ το τηε ϕυρψσ αττεντιον δυρινγ χλοσινγ
αργυµεντ ωηεν συχη φαχτσ ωερε νοτ ιν εϖιδενχε, αππελλατε χουρτσ µαψ ρεϖερσε ωιτηουτ αν οβϕεχτιον ον τηε ρεχορδ.
Τηισ ισ αππροπριατε ονλψ ωηεν τηε ιµπροπερ αργυµεντ σο φαρ εξχεεδσ προπερ βουνδσ ανδ ισ σο πρεϕυδιχιαλ τηατ ιτ

§700.1 Attacking Opposing Counsel, Part y, or Witness
Objection, Your Honor. It is improper for opposing counsel to use closing argument as a vehicle for attacking
(me) (a party) (a witness).
Comments
Τηισ οβϕεχτιον φοχυσεσ ον περσοναλ ατταχκσ. Ωηιλε ιτ ισ προπερ το ατταχκ τηε χρεδιβιλιτψ ορ τεστιµονψ οφ α ωιτνεσσ
ορ παρτψ, τηε ατταχκ σηουλδ νοτ τακε α περσοναλ φορµ.
Αππελλατε ρεϖιεω οφ οβϕεχτιονσ το περσοναλ ατταχκσ ηασ βεεν βασεδ υπον τηε λικελιηοοδ τηατ τηε ϕυρψ ϖερδιχτ

Tactics
Βψ τηε ενδ οφ τηε τριαλ ψου σηουλδ κνοω ψουρ οππονεντ ωελλ ενουγη το δετερµινε τηε λικελιηοοδ οφ ψουρ
   
βουνδσ οφ χλοσινγ αργυµεντ ωιτη α µοτιον ιν λιµινε.
Ιφ οπποσινγ χουνσελ µακεσ αν ατταχκ τηατ ψου τηινκ µαψ βε πρεϕυδιχιαλ ενουγη το συππορτ αν αππεαλ, βυιλδ α
ρεχορδ δυρινγ ψουρ οβϕεχτιον τηατ ωιλλ λενδ χρεδενχε το ψουρ χλαιµ οφ πρεϕυδιχε.
Response
Τηε ρεαλ ρισκ ψου ρυν ιν µακινγ α περσοναλ ατταχκ δυρινγ χλοσινγ αργυµεντ ισ οφ αλιενατινγ τηε ϕυρψ. Ιφ ψου
ατταχκ α περσον τηατ τηε ϕυρψ ηασ γροων το λικε, ψου ωιλλ ονλψ χρεατε ιλλ ωιλλ τοωαρδσ ψουρσελφ ανδ σψµπατηψ φορ τηε
περσον ψου ατταχκ.
Ιφ ψου δραω α περσοναλ ατταχκ οβϕεχτιον, ποιντ ουτ το τηε χουρτ ανδ τηε ϕυρψ τηατ ψου ιντενδεδ το χονδεµν νοτ
τηε περσον, βυτ ονλψ ηισ ορ ηερ ποσιτιον.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT