Introduction

AuthorR. Rogge Dunn
Pages21-66
INTRODUCTION
1-1
1
INTRODUCTION
OBJECTIONS IN GENERAL
§100 OBJECTIONS IN GENERAL
♣101 Ρεθυεστινγ Ινστρυχτιονσ
♣102 Μακινγ α Ρεχορδ
♣103 Οπενινγ τηε ∆οορ
§110 MOTION IN LIMINE
♣111 Αδϖανταγεσ ανδ ∆ισαδϖανταγεσ
♣112 Τψπεσ οφ Μοτιονσ
♣113 Προχεδυρε
♣114 Χοµµον Μοτιονσ ιν Λιµινε
§120 MOTION TO STRIKE
♣121 Ωηεν το Μακε α Μοτιον το Στρικε
§130 CURATIVE OR LIMITING INSTRUCTION
♣131 Σαµπλε Χυρατιϖε Ινστρυχτιον
♣132 Σαµπλε Λιµιτινγ Ινστρυχτιον
§140 OFFER OF PROOF
♣141 Προχεδυρε
§150 TRIAL “POCKET” BRIEFS
INTRODUCTION
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
INTRODUCTION
1-3 Introduction: Objections in General §100
OBJECTIONS IN GENERAL
§100 OBJECTIONS IN GENERAL
Οβϕεχτιονσ σερϖε τωο πυρποσεσ:
Τηεψ πρεϖεντ τηε ϕυρψ, ορ τηε ϕυδγε ιν α βενχη τριαλ, φροµ ηεαρινγ ιναδµισσιβλε εϖιδενχε.
Τηεψ πρεσερϖε τηε ρεχορδ φορ αππεαλ.
Σοµετιµεσ οβϕεχτιονσ αρε µαδε φορ ταχτιχαλ ρεασονσ. Φορ εξαµπλε, ψουρ οππονεντ µαψ µακε οβϕεχτιονσ το

ψουρ πρεσεντατιον οφ τηε εϖιδενχε το ψουρ οππονεντσ αδϖανταγε.
∆υρινγ τηε χουρσε οφ α τριαλ, νυµερουσ οππορτυνιτιεσ εξιστ φορ µακινγ οβϕεχτιονσ. Ηοωεϖερ, τηε βεστ οβϕεχτιον

οβϕεχτιον ψου µακε, ηοωεϖερ ϖαλιδ ιτσ πυρποσε, ωιλλ χοντριβυτε το τηε ϕυρψσ ιµπρεσσιον τηατ ψου αρε σλοωινγ τηε
χασε δοων. Ιν αδδιτιον, εϖιδενχε ψου χονσιδερ το βε ηαρµφυλ ωιλλ βε εµπηασιζεδ ιφ πυνχτυατεδ βψ αν οβϕεχτιον
χαλλινγ εϖερψονεσ αττεντιον το ιτ. Αχχορδινγλψ, ψου σηουλδ χηοοσε ψουρ οβϕεχτιονσ χαρεφυλλψ ανδ υσε τηεµ σπαρινγλψ.

το ψου ανδ τηε ποτεντιαλ φορ ηαρµ ουτωειγησ τηε ρισκ οφ αλιενατινγ τηε ϕυδγε ανδ ϕυρψ.
Μοστ πεοπλε υνδερστανδ τηε γενεραλ χονχεπτ οφ µακινγ αν οβϕεχτιον φροµ τηειρ εαρλιεστ δαψσ οφ ωατχηινγ Περρψ
Μασον ον τελεϖισιον. Ιν φαχτ, τηε ϖαστ µαϕοριτψ οφ νον−λαωψερσ χουλδ τελλ ψου ωηατ α ϕυδγε χαν δο ωηεν αν οβϕεχτιον
ισ µαδε. Ηε ορ σηε ηασ τηε οπτιον οφ συσταινινγ ορ οϖερρυλινγ τηε οβϕεχτιον.
Τηε πυρποσε οφ µακινγ αν οβϕεχτιον, ηοωεϖερ, ισ σοµετηινγ βεψονδ τηε κνοωλεδγε οφ µοστ νον−λαωψερσ.
Οβϕεχτιονσ αρε µαδε το ασσυρε τηατ α φαιρ τριαλ ωιλλ τακε πλαχε, ανδ τηατ πρεϕυδιχιαλ ορ ιναδµισσιβλε εϖιδενχε ισ
προπερλψ εξχλυδεδ φροµ τηε ϕυρψ. Ιτ ισ πριµαριλψ φορ τηισ ρεασον τηατ α γενεραλ δισχυσσιον οφ εϖιδενχε ανδ οβϕεχτιονσ
     
σηουλδ βεγιν δυρινγ τηε ϕυρψ σελεχτιον προχεσσ.
Ονε ωαψ το βρινγ τηισ χονχεπτ το τηε ϕυρψσ αττεντιον ισ το εξπλαιν το τηεµ τηατ τηερε αρε χερταιν ρυλεσ οφ εϖιδενχε
τηατ ωιλλ ασσυρε αλλ παρτιεσ α φαιρ ανδ ιµπαρτιαλ τριαλ. Τηεσε ρυλεσ αρε ιν πλαχε το µακε συρε τηατ εϖιδενχε λαχκινγ α
φουνδατιον, αυτηεντιχιτψ, ορ χρεδιβιλιτψ ισ νοτ πρεσεντεδ το α ϕυρψ.
Φορ εξαµπλε, ονε χουλδ εξπλαιν τηισ χονχεπτ το α προσπεχτιϖε ϕυρψ ιν τηισ µαννερ:
Αττορνεψ: Ονε τψπε οφ εϖιδενχε τηατ ψου µιγητ ηεαρ αν αττορνεψ οβϕεχτ το ιν τηισ χασε ισ ηεαρσαψ εϖιδενχε.



 
     

Τηατ ισ σορτ οφ ωηατ ηεαρσαψ ισ.
  
Ψου κνοω, τηατ ισ ωηερε ψου στανδ ιν α λινε, ανδ ψου σταρτ ατ ονε ενδ ορ τηε οτηερ, ωιτη α περσον

το τηε νεξτ περσον, ανδ σο ον. Τηεν, τηε περσον τηατ σταρτεδ τηινγσ ασκσ τηε λαστ περσον ωηατ τηε

Τηε ποιντ βεινγ, τηατ ωηενεϖερ α στορψ ισ τολδ, ιτ γετσ φυρτηερ ανδ φυρτηερ φροµ ωηατ οριγιναλλψ
ηαππενεδ ανδ λαχκσ τρυστωορτηινεσσ.


Τηε φολλοωινγ ρεπρεσεντ σοµε οφ τηε ρεασονσ τηατ ηαϖε βεεν γιϖεν:
∆ο νοτ οβϕεχτ το εϖερψτηινγ. ϑυστ βεχαυσε α θυεστιον ισ οβϕεχτιοναβλε δοεσντ µεαν ψου σηουλδ οβϕεχτ.
Ινστεαδ, υσε οβϕεχτιονσ στρατεγιχαλλψ. Ιφ ψου οβϕεχτ τοο οφτεν, τηε ϕυδγε µαψ γροω ωεαρψ οφ ψουρ ταχτιχσ
ανδ φαιλ το συσταιν α τρυλψ ιµπορταντ οβϕεχτιον.
Βε χαρεφυλ ωηεν οβϕεχτινγ τηατ τηε ϕυρψ δοεσ νοτ τηινκ ψου αρε τρψινγ το ηιδε σοµετηινγ. Σοµετιµεσ, ιτ


To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT