Frequent Evidentiary Battles

AuthorR. Rogge Dunn
Pages665-726
FREQUENT
EVIDENTIARY BATTLES
6-1
6
FREQUENT
EVIDENTIARY BATTLES
KEY ISSUES
§600 MITIGATION
♣601 Μιτιγατιον ιν Τορτ ανδ Φραυδ Χασεσ
♣602 Μιτιγατιον ιν Εµπλοψµεντ Χασεσ
§610 DEFENDANT’S FINANCIAL CONDITION
♣611 ∆εφενδαντσ Φινανχιαλ Χονδιτιον ασ Ρελεϖαντ το Πυνιτιϖε ∆αµαγεσ
§620 DEFENDANT’S PRIOR ACTS
♣621 Φραυδ ανδ Μισρεπρεσεντατιον
§630 PLAINTIFF’S PRIOR ACTS
§640 STATISTICAL EVIDENCE
§650 SOCIAL MEDIA EVIDENCE
FREQUENT
EVIDENTIARY BATTLES
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
FREQUENT
EVIDENTIARY BATTLES
6-3 Frequent Evidentiary Battles: Key Issues §6 01
§600 MITIGATION
Τηε Φεδεραλ Ρυλεσ οφ Εϖιδενχε γενεραλλψ προηιβιτ αδµισσιον οφ µιτιγατιον εϖιδενχε το εσταβλιση α παρτψσ
λιαβιλιτψ φορ αν ινϕυρψ. Εϖιδενχε οφ χοµπροµισε ορ σεττλεµεντ νεγοτιατιονσ ιν χιϖιλ αχτιονσ ισ νοτ αδµισσιβλε ατ τριαλ
το προϖε λιαβιλιτψ, αλτηουγη συχη εϖιδενχε µαψ βε ιντροδυχεδ φορ οτηερ πυρποσεσ, συχη ασ δετερµινινγ δαµαγεσ,
   
αδµισσιβλε το προϖε λιαβιλιτψ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 409. Ονε οβϖιουσ πολιχψ βεηινδ τηεσε ρυλεσ ισ το ενχουραγε παρτιεσ το
σεττλε τηειρ δισπυτεσ ουτ οφ χουρτ.
Συβσεθυεντ ρεµεδιαλ µεασυρεσ τακεν βψ α δεφενδαντ αρε λικεωισε ιναδµισσιβλε φορ πυρποσεσ οφ προϖινγ λιαβιλιτψ,
τηουγη συχη εϖιδενχε µαψ βε υσεδ το προϖε οωνερσηιπ ορ χοντρολ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 407. ∆εφενδαντσ αρε τηερεβψ

§601 Mitigation in Tort and Fraud Cases
CASES
FEDERAL CASES
Νιεϖεσ−Ροµερο ϖ. Υνιτεδ Στατεσ, 715 Φ.3δ 375, 380 (1στ Χιρ. 2013). Α ϖετεραν, ρεθυιρινγ α ωηεελχηαιρ, αττεµπτεδ

   
 
τοιλετ αφτερ τηε αχχιδεντ. Τηε Φιρστ Χιρχυιτ στρυχκ δοων τηισ αττεµπτ, σαψινγ τηε λαω ισ χλεαρ τηατ εϖιδενχε οφ

οφ περµιττινγ συχη εϖιδενχε το προϖε οωνερσηιπ, χοντρολ, ορ τηε φεασιβιλιτψ οφ πρεχαυτιοναρψ µεασυρεσ βεχαυσε
χοντρολ ωασ νοτ ιν δισπυτε.
Ηεροδσ Στονε ∆εσιγν ϖ. Μεδιτερρανεαν Σηιππινγ Χο. Σ.Α. 
εστοππελ διδ νοτ αππλψ το πρεχλυδε σηιππερ φροµ ασσερτινγ στατυτε οφ λιµιτατιονσ δεφενσε αγαινστ δεσιγν

Σηιππερσ ρεπρεσεντατιϖε ωροτε το χοµπανψσ χλαιµσ προχεσσινγ αγεντ, ρεµινδινγ ηιµ τηατ σηιππερ ρεθυιρεδ
φορµαλ χλαιµ στατεµεντ δοχυµεντ ανδ τηατ ιτ ρεµαινεδ χλαιµαντσ δυτψ το µιτιγατε δαµαγεσ; αγεντ συβµιττεδ
 
τηατ χοµπανψ βεγαν το φεελ ασ τηουγη σηιππερ ωασ λοοκινγ φορ τεχηνιχαλιτψ το γετ ουτ οφ λιαβιλιτψ; ανδ, ασ α
ρεσυλτ οφ χοµµυνιχατιονσ, τηε χοµπανψ χουλδ νοτ ηαϖε ηαδ α σενσε οφ σεχυριτψ τηατ σηιππερ ωουλδ παψ χλαιµ.
Λιδλε ϖ. Χιρρυσ ∆εισγν Χορπ.

 
ιντροδυχε τηισ εϖιδενχε το εσταβλιση δεφενδαντσ νεγλιγενχε ορ χυλπαβιλιτψ, ανδ Ρυλε 407 πρεϖεντεδ τηισ εϖιδενχε
φροµ βεινγ αδµιττεδ.
Ρεψνολδσ ϖ. Υνιϖ. οφ Πα.   


  

Μαρκσ Ονε Χαρ Ρενταλ, Ινχ. ϖ. Αυτο Χλυβ Γρπ. Ινσ. Χο.
αλλεγατιον τηατ οπερατορ οφ ϖεηιχλε ρενταλ ανδ ρεπαιρ βυσινεσσεσ φοργεδ ηερ σιγνατυρε ον α χηεχκ ωασ τρυε, ανδ
τηυσ, οπερατορ χουλδ νοτ εσταβλιση δεφαµατιον χλαιµ αλλεγινγ τηατ αυτοµοβιλε ινσυρερ φαλσελψ αχχυσεδ ηιµ
οφ ενγαγινγ ιν ινσυρανχε φραυδ βψ χηαργινγ ινσυρερ µορε τηαν εστιµατεδ αµουντσ φορ ρεπαιρσ ανδ φοργινγ
χυστοµερσ ναµεσ ον χηεχκσ, ωηερε χυστοµερ διδ νοτ σιγν χηεχκσ ανδ διδ νοτ γιϖε ανψονε περµισσιον το
σιγν ον ηερ βεηαλφ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT