About the author

AuthorR. Rogge Dunn
Pages13-14
F-5 About The Author
ABOUT THE AUTHOR
Ρογγε ∆υνν ισ α τριαλ λαωψερ ωηο λοϖεσ τρψινγ χασεσ. Ηε ηασ λιτιγατεδ χοµπλεξ
βυσινεσσ, εµπλοψµεντ, ανδ παρτνερσηιπ δισπυτεσ τηρουγηουτ τηε χουντρψ ανδ τριεδ
χασεσ το α ϕυρψ ϖερδιχτ ιν φουρ στατεσ. Ηε ηασ ρεπρεσεντεδ χλιεντσ ιν δισπυτεσ αρισινγ
ιν Βραζιλ, Χαναδα, Μεξιχο, Σχοτλανδ, Θαταρ ανδ τηρουγηουτ τηε Υ.Σ.
Φροµ 2003 το τηε πρεσεντ, Μρ. ∆υνν ηασ βεεν ρεχογνιζεδ βψ Τεξασ Μοντηλψ ασ α
Τεξασ Συπερ Λαωψερ ανδ βψ ∆ Μαγαζινε ασ ονε οφ τηε Βεστ Λαωψερσ ιν ∆αλλασ
11 τιµεσ. Ηε ωασ αλσο σελεχτεδ ασ ονε οφ τηε τοπ 100 αττορνεψσ ιν Τεξασ βψ Τεξασ
Μοντηλψ ιν 2018 ανδ 2008, ανδ ρεπεατεδλψ σελεχτεδ ασ ονε οφ τηε τοπ 100 αττορνεψσ
ιν ∆αλλασ.
Λεγαλ ανδ νεωσ πυβλιχατιονσ ηαϖε σουγητ ηισ οπινιον ον λεγαλ ισσυεσ, ινχλυδινγ:
Τηε ΧΒΣ Εϖενινγ Νεωσ, Τηε Ωαλλ Στρεετ ϑουρναλ, Τηε Νεω Ψορκ Τιµεσ, ΒΒΧ
Ραδιο, ΜΣΝΒΧ, Υ.Σ. Νεωσ & Ωορλδ Ρεπορτ, Τηε ΝΒΧ Τοδαψ Σηοω, ΥΣΑ Τοδαψ,
Τηε Νατιοναλ Λαω ϑουρναλ, Τεξασ Λαωψερ, Εντρεπρενευρ Μαγαζινε, Τηε Αµεριχαν Βαρ Ασσοχιατιον ϑουρναλ, Τηε
∆αλλασ Μορνινγ Νεωσ, Χουρτ Τς Ραδιο, ανδ Τηε ∆αλλασ Βυσινεσσ ϑουρναλ. Μρ. ∆υνν ρεγυλαρλψ αππεαρσ ασ α λεγαλ
χοµµεντατορ φορ τελεϖισιον ανδ ραδιο στατιονσ.
    
Εµπλοψµεντ Λαω.
Αλτηουγη αππροξιµατελψ τωο−τηιρδσ οφ ηισ πραχτιχε ινϖολϖεσ ρεπρεσεντινγ χορπορατε δεφενδαντσ, Μρ. ∆υνν ηασ ωον
   
δολλαρ αωαρδσ ιν Τεξασ, Χαλιφορνια, Λουισιανα, ανδ Αρκανσασ.
Τωο οφ ηισ χλοσινγ αργυµεντσ ωερε ρεχορδεδ φορ τηε Μιλλιον ∆ολλαρ Αργυµεντσ αυδιο ταπε σεριεσ.
Μρ. ∆υνν ωασ τηε λεαδ αττορνεψ φορ τηε συβρογατινγ ινσυρανχε χαρριερσ ιν τηε Νεω Ορλεανσ Φαιργρουνδσ ραχετραχκ
δισαστερ. Τηε ∃58 µιλλιον ϖερδιχτ ηε ωον ιν τηατ χασε στανδσ ασ τηε λαργεστ προδυχτσ λιαβιλιτψ ϖερδιχτ ιν Λουισιανα ηιστορψ.
Μρ. ∆υνν ηασ τριεδ χασεσ ινϖολϖινγ ωρονγφυλ δεατη, εµπλοψµεντ µαττερσ, παρτνερσηιπ δισπυτεσ, ινδυστριαλ προπερτψ
δισαστερσ, Θυι Ταµ, προδυχτσ λιαβιλιτψ, χονστρυχτιον ισσυεσ, ωηιστλεβλοωινγ, βρεαχη οφ χοντραχτ, βρεαχη οφ ωαρραντψ,
 
ρελιεφ ιν ϖενυεσ τηρουγηουτ τηε νατιον.
Μρ. ∆υνν ρεπρεσεντσ χορπορατιονσ, εξεχυτιϖεσ, ινσυρανχε χαρριερσ ανδ ινδιϖιδυαλσ ιν α ϖαριετψ οφ χασεσ ινϖολϖινγ
χοµµερχιαλ δισπυτεσ, εµπλοψµεντ λαω, χαταστροπηιχ συβρογατιον λοσσεσ, παρτνερσηιπ ισσυεσ, αρβιτρατιον, χλασσ αχτιονσ,
βυσινεσσ τορτσ, βρεαχη οφ χοντραχτ, βυσινεσσ διϖορχε, σηαρεηολδερ οππρεσσιον, νον−χοµπετεσ, τραδε σεχρετσ, Θυι

Μρ. ∆υνν ηασ ρεπρεσεντεδ 20 οφ Βαρρονσ Τοπ 100 Ωαλλ Στρεετ Φινανχιαλ Αδϖισορσ.
Μρ. ∆υνν ρεχειϖεδ α Β.Α., χυµ λαυδε, ωιτη ∆επαρτµενταλ ∆ιστινχτιον ιν Ενγλιση, φροµ Σουτηερν Μετηοδιστ
Υνιϖερσιτψ ιν 1980. Ηε ρεχειϖεδ α ϑ.∆., ωιτη ηονορσ, φροµ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Τεξασ ιν 1983. Ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ
Τεξασ Λαω Σχηοολ, ηε σερϖεδ ασ α Νοτε Εδιτορ οφ τηε Τεξασ Λαω Ρεϖιεω φροµ 1982−83 ανδ ωασ α µεµβερ οφ τηε
Βοαρδ οφ Αδϖοχατεσ φροµ 1981−83. Ηε χλερκεδ φορ τηε Ηονοραβλε Ρεψναλδο Γαρζα οφ τηε Υ.Σ. Φιφτη Χιρχυιτ Χουρτ
οφ Αππεαλσ φροµ 1983−84.
   
ϑαµεσ Πυβλισηινγ. Ηε χο−αυτηορεδ τηε Τεξασ Τριαλ Πλανσ ανδ Φορµσ βοοκ πυβλισηεδ βψ ϑαµεσ Πυβλισηινγ. Ηε αλσο

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT