Introduction and use notes

AuthorR. Rogge Dunn
Pages12-12
Trial Objections F-4
INTRODUCTION AND USE NOTES
Τηισ βοοκ ισ ωριττεν βψ τριαλ λαωψερσ φορ τριαλ λαωψερσ. Ιτ ισ φορµαττεδ ανδ οργανιζεδ το προϖιδε ρεαδερσ ωιτη ινσταντ
αχχεσσ το κεψ αργυµεντσ, χασε χιτατιονσ, ανδ φορµσ τηατ χαν βε υσεδ ιν τηε ηεατ οφ τριαλ. Ιτ ισ ιντενδεδ το πυτ κεψ


Ιν αδδιτιον το βεινγ α τριαλ ταβλε ρεσουρχε, τηε βοοκ προϖιδεσ ιν δεπτη στρατεγψ ανδ πραχτιχε τιπσ ωορτη ρεαδινγ
δυρινγ ψουρ τριαλ πρεπαρατιον.
Φυρτηερ, τηε τηιρδ εδιτιον ινχλυδεσ φορµσ ον ∆ιγιταλ Αχχεσσ, ινχλυδινγ α νυµβερ οφ µοτιονσ ιν λιµινε, ϕυρψ

ανδ δυρινγ τριαλ. Αλσο ινχλυδεδ αρε ρεαδψ−µαδε τριαλ βριεφσ ον συχη ισσυεσ ασ εξχλυδινγ ωιτνεσσεσ ανδ εϖιδενχε.
Εαχη χηαπτερ δισχυσσεσ ονε τοπιχ, ανδ ισ οργανιζεδ ιν αλπηαβετιχαλ ορδερ υνδερ τηεσε ηεαδινγσ φορ εασψ υσε:
Οβϕεχτιονσ. Τηε παττερν λανγυαγε ισ βολδφαχεδ σο τηατ ιτ στανδσ ουτ φροµ τηε ρεστ οφ τηε τεξτ. Ψου χαν εασιλψ

Χοµµεντσ. Τηισ σεχτιον εξπλαινσ τηε ρυλεσ γοϖερνινγ τηε οβϕεχτιον ανδ τηε χιρχυµστανχεσ υνδερ ωηιχη
ψου σηουλδ οβϕεχτ.
Ταχτιχσ. Τηισ σεχτιον ηελπσ ψου ιµπροϖε ψουρ χηανχεσ οφ ηαϖινγ ψουρ οβϕεχτιον συσταινεδ.
Ρεσπονσε. Τηισ σεχτιον ηελπσ ψου ρεσπονδ ωηεν οπποσινγ χουνσελ οβϕεχτσ.
Φουνδατιον. Τηισ σεχτιον ηελπσ ψου λαψ ψουρ φουνδατιονσ φορ ιντροδυχινγ δοχυµενταρψ εϖιδενχε ανδ σποτ
ωεακνεσσεσ ιν ψουρ οππονεντσ φουνδατιονσ.
Χασεσ. 
λιστεδ. Βολδφαχινγ ηελπσ ψου πιχκ ουτ κεψ ωορδσ ανδ πηρασεσ.
Πραχτιχε Τιπσ. 
Πλυσ, τηισ τηιρδ εδιτιον ινχλυδεσ τηε Θυιχκ Οβϕεχτιονσ Χαρδ ανδ αν εξπανδεδ ινδεξ
ινφορµατιον ψου νεεδ ατ τριαλ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT