Preliminaries

AuthorR. Rogge Dunn
Pages67-124
PRELIMINARIES
2-1
2
PRELIMINARIES
JURY SELECTION
§200 INTRODUCTION TO VOIR DIRE
♣201 Αργυινγ τηε Χασε
♣202 Εδυχατινγ τηε ϑυρψ
♣203 Ινδοχτρινατινγ τηε ϑυρψ
♣204 Λεγαλ Ματτερσ
♣205 Ρεπεατινγ ςοιρ ∆ιρε
♣206 Περεµπτορψ Στρικεσ
♣207 Βατσον Χηαλλενγε το Περεµπτορψ Στρικε
♣208 Στρικεσ φορ Χαυσε
♣209 Ρεσεαρχηινγ Ποτεντιαλ ϑυρορσ ςια Σοχιαλ Μεδια
OPENING STATEMENT
§210 OPENING STATEMENT
♣211 Αργυινγ τηε Χασε
♣212 Φινανχιαλ ορ Φαµιλψ Χιρχυµστανχεσ
♣213 Ινσυρανχε Χοϖεραγε
♣214 Συβσεθυεντ Ρεµεδιαλ Μεασυρεσ/Ρεπαιρσ
♣215 Σεττλεµεντ Νεγοτιατιονσ
♣216 Υνσυππορτεδ Ματτερ
♣217 Αππεαλσ το Σψµπατηψ ανδ Πρεϕυδιχε
PRELIMINARIES
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
PRELIMINARIES
2-3 Preliminaries: Jury Selection §200
JURY SELECTION
§200 INTRODUCTION TO VOIR DIRE
♣201 Αργυινγ τηε Χασε
♣202 Εδυχατινγ τηε ϑυρψ
♣203 Ινδοχτρινατινγ τηε ϑυρψ
♣204 Λεγαλ Ματτερσ
♣205 Ρεπεατινγ ςοιρ ∆ιρε
♣206 Περεµπτορψ Στρικεσ
♣207 Βατσον Χηαλλενγε το Περεµπτορψ Στρικε
♣208 Στρικεσ φορ Χαυσε
♣209 Ρεσεαρχηινγ Ποτεντιαλ ϑυρορσ ςια Σοχιαλ Μεδια
§200 INTRODUCTION TO VOIR DIRE
ςοιρ ∆ιρε χοµεσ φροµ τηε Φρενχη, µεανινγ το σαψ τηε τρυτη. Ιτ ισ α προχεσσ τηρουγη ωηιχη χουνσελ ανδ τηε
χουρτ δετερµινε ωηετηερ προσπεχτιϖε ϕυρορσ χαν ρενδερ α φαιρ ανδ ιµπαρτιαλ ϖερδιχτ βασεδ ον τηε εϖιδενχε ανδ τηε
λαω πρεσεντεδ το τηεµ δυρινγ τηε χουρσε οφ τριαλ. ∆υρινγ τηισ προχεσσ, προσπεχτιϖε ϕυρορσ αρε ασκεδ θυεστιονσ, το
ωηιχη τηεψ µυστ ρεσπονδ τρυτηφυλλψ. Τηειρ ανσωερσ προϖιδε τηε βασισ φορ ελιµινατινγ ϕυρορσ φορ χαυσε ορ τηρουγη
περεµπτορψ χηαλλενγεσ.
Φορ χαυσε χηαλλενγεσ αρισε ωηεν α ϕυρορ ανσωερσ α ϖοιρ διρε θυεστιον ιν συχη α ωαψ τηατ ειτηερ χουνσελ ορ τηε
ϕυδγε βελιεϖεσ τηατ τηε ϕυρορ, δυε το πρεϖιουσλψ ηελδ βελιεφσ, ισ υναβλε το οβϕεχτιϖελψ ανδ ιµπαρτιαλλψ ωειγη τηε εϖιδενχε.
Περεµπτορψ χηαλλενγεσ αρισε ωηεν χουνσελ σιµπλψ δοεσ νοτ ωαντ α ϕυρορ ον τηε πανελ. Τηισ χαν οχχυρ ωηερε τηε
ϕυρορσ ανσωερ δοεσ νοτ ρισε το τηε λεϖελ οφ α φορ χαυσε χηαλλενγε, ορ ϕυστ βεχαυσε οφ χουνσελσ γυτ φεελινγ τηατ α
παρτιχυλαρ ϕυρορ ωιλλ νοτ βε οπεν το ηερ χλιεντσ χασε. Εαχη σιδε το α συιτ ηασ α λιµιτεδ νυµβερ οφ περεµπτορψ χηαλλενγεσ,
ωηιχη νυµβερ ϖαριεσ βετωεεν ϕυρισδιχτιονσ. Περεµπτορψ χηαλλενγεσ µαψ βε υσεδ φορ αλµοστ ανψ ρεασον, ορ νο ρεασον
ατ αλλ, ασ λονγ ασ τηε χηαλλενγε ισ νοτ βασεδ ον ιλλεγαλ δισχριµινατιον. Σεε Περεµπτορψ Χηαλλενγεσ, ♣206, ινφρα.
Τραδιτιοναλλψ, ϖοιρ διρε ωασ χονδυχτεδ ονλψ βψ χουνσελ ανδ τηε χουρτ. Τηε χυρρεντ τρενδ, ηοωεϖερ, ισ φορ ϕυδγεσ
το χονδυχτ µοστ, ιφ νοτ αλλ, ϖοιρ διρε. Ιν φαχτ, τηε υσυαλ προχεδυρε ιν τηε φεδεραλ σψστεµ ισ φορ τηε ϕυδγε το χονδυχτ
αλλ ϖοιρ διρε. Σεε 47(α); 24(α). Ιφ χουνσελ ωαντσ το ασκ αδδιτιοναλ θυεστιονσ οφ τηε
ϕυρψ πανελ, τηε ϕυδγε µυστ ποσε τηοσε θυεστιονσ ον τηε λαωψερσ βεηαλφ. Ωηετηερ τηε ϕυδγε δοεσ σο ισ ωιτηιν τηε
χουρτσ δισχρετιον. Ον ραρε οχχασιονσ, α φεδεραλ ϕυδγε µαψ περµιτ τηε αττορνεψσ το ασκ τηε θυεστιονσ διρεχτλψ.

αλλ τηε παρτιεσ, ωιτνεσσεσ ανδ αττορνεψσ ινϖολϖεδ. Τηε ϕυδγε τηεν εξαµινεσ τηε ϕυρορσ φορ ανψ κνοωλεδγε, φαµιλιαριτψ
    
θυεστιον τηε προσπεχτιϖε ϕυρορσ ασ το τηειρ βελιεφσ ρεγαρδινγ παρτιχυλαρ αχτιονσ ορ δεφενσεσ.
Αβουτ ηαλφ οφ τηε στατεσ νοω φολλοω φεδεραλ πραχτιχε. Ιν οτηερ στατεσ, χουρτσ γενεραλλψ περµιτ χουνσελ το χονδυχτ
ϖοιρ διρε. Μοστ χουρτσ, ρεγαρδλεσσ οφ ωηατ ρυλε τηε στατε ορ φεδεραλ διστριχτ φολλοωσ, ωιλλ περµιτ χουνσελ το συππλεµεντ
τηε ϕυδγεσ εξαµινατιον ορ τενδερ αδδιτιοναλ ωριττεν θυεστιονσ φορ τηε ϕυδγε το ασκ.
Ατ τηισ ινιτιαλ ενχουντερ βετωεεν τηε ϕυδγε, αττορνεψσ ανδ προσπεχτιϖε ϕυρορσ, τηε ϕυδγε αττεµπτσ το µαινταιν
σχρυπυλουσ φαιρνεσσ το πρεσερϖε τηε ϕυρψσ ιµπαρτιαλιτψ. Αχχορδινγλψ, ϕυδγεσ ωιλλ λιµιτ ϖοιρ διρε εξαµινατιονσ το
µατεριαλλψ ρελεϖαντ ισσυεσ τηατ µαψ αρισε δυρινγ τριαλ ανδ το θυεστιονσ τηατ χονχερν τηε αβιλιτψ οφ τηε ποτεντιαλ ϕυρορ

Τηε τριαλ χουρτ ηασ χονσιδεραβλε δισχρετιον ιν δετερµινινγ τηε λενγτη ανδ σχοπε οφ ϖοιρ διρε. Ηοωεϖερ, ιν ραρε
χιρχυµστανχεσ, ιφ λιµιτατιονσ δενψ α παρτψ α φαιρ οππορτυνιτψ το προβε αν ιµπορταντ αρεα οφ ποτεντιαλ βιασ, ρεϖερσιβλε

Στοπ, λοοκ ανδ λιστεν το τηε πανελ. Τηε µορε ινφορµατιον ψου χαν γατηερ, τηε βεττερ. Ασκ οπεν−ενδεδ
θυεστιονσ, συχη ασ, Ηοω δο ψου φεελ αβουτ; Ωηατ ισ ψουρ εξπεριενχε ωιτη; Ηοω δοεσ τηατ λαστ
ανσωερ φροµ Μσ. ___ µακε ψου φεελ ανδ ωηψ?
Ασ ηαρδ ασ τηε τριαλ αττορνεψ στυδιεσ τηε ϕυρψ, τηε ϕυρψ ισ ηαρδ ατ ωορκ στυδψινγ χουνσελ. (Βψ τηε ωαψ, τηεψ
χοντινυε το δο σο τηρουγηουτ τηε τριαλ.)

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT