Preface

AuthorR. Rogge Dunn
Pages11-11
F-3 Preface
PREFACE
Τριαλ Οβϕεχτιονσ ηασ τριαλ−τεστεδ παττερν λανγυαγε τηατ γιϖεσ ψου α χονχισε στατεµεντ οφ αλµοστ εϖερψ οβϕεχτιον
ψου µιγητ νεεδ ιν χουρτ ανδ ινχλυδεσ φουνδατιον χηεχκλιστσ, ταχτιχσ ανδ τηε λατεστ χασεσ, ωηιχη ψουλλ νεεδ φορ
συχχεσσφυλλψ µακινγ ανδ δεφενδινγ οβϕεχτιονσ. Ωιτη τηισ αννυαλλψ−υπδατεδ βοοκ, ψουλλ βε πρεπαρεδ φορ χουρτ.
Τριαλ Οβϕεχτιονσ βρινγσ ψου:
Αν οϖερϖιεω οφ οβϕεχτιονσ ιν γενεραλ (♣♣100−150). Τηισ παρτ οφ τηε βοοκ χοϖερσ µακινγ ανδ τιµινγ
   

Οβϕεχτιονσ δυρινγ τηε πρελιµιναρψ σταγεσ οφ τριαλ (♣♣200−217). Τηισ σεχτιον ινχλυδεσ παττερν λανγυαγε,
τιπσ, ταχτιχσ ανδ χασεσ φορ τηε µανψ ποσσιβλε οβϕεχτιονσ ψου µιγητ νεεδ το µακε δυρινγ ϕυρψ σελεχτιον ανδ
οπενινγ στατεµεντ.
Α τηορουγη, δεταιλεδ σεχτιον ον οβϕεχτιονσ το δεµονστρατιϖε, δοχυµενταρψ ανδ ηεαρσαψ εϖιδενχε
(♣♣300−366). Τηισ µατεριαλ χοϖερσ αλλ ασπεχτσ οφ δεµονστρατιϖε ανδ δοχυµενταρψ εϖιδενχε, ανδ προϖιδεσ
ψου ωιτη α ωεαλτη οφ δεταιλ ον ηεαρσαψ εϖιδενχε, ηεαρσαψ ωιτηιν ηεαρσαψ, ανδ νον−ηεαρσαψ εϖιδενχε.
Οβϕεχτιονσ το ωιτνεσσεσ (♣♣400−456). 
φορ µακινγ ανδ µεετινγ οβϕεχτιονσ βασεδ ον ωιτνεσσ χοµπετενχε. Αλσο ινχλυδεδ αρε αλλ τηε οβϕεχτιονσ
ψουλλ µακε ωηιλε οπποσινγ χουνσελ ισ εξαµινινγ τηε ωιτνεσσ. Τηε βοοκ γοεσ ον το χοϖερ οβϕεχτιονσ υσεδ

χοµπλετε χοϖεραγε οφ προτεχτινγ ανδ οβϕεχτινγ το πριϖιλεγεδ εϖιδενχε.
Αττορνεψ, ϑυδιχιαλ, ανδ ϑυρψ Μισχονδυχτ αρε χοϖερεδ ιν ♣♣500−533, ανδ Συµµατιον ανδ Χλοσινγ
Αργυµεντ ιν ♣700.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT