Preliminary Sections

AuthorMichael Barr/Sharon Gerstman/Burton Lipshie
Pages1-40
NEW YORK CIVIL PRACTICE BEFORE TRIAL
by Michael Barr, Burton Lipshie, Sharon Gerstman
HIGHLIGHTS
Τηισ εδιτιον ρεϖισεσ 22 χηαπτερσ, αδδσ 14 νεω σεχτιονσ, ανδ υπδατεσ µορε τηαν 100 σεχτιονσ ωιτη οϖερ
200 ρεχεντ χασε δεϖελοπµεντσ ινχλυδινγ τηεσε:
Σιξ−ψεαρ ΧΠΛΡ 213 στατυτε γοϖερνεδ ιντεριορ δεσιγνερσ χοντραχτ ασ οπποσεδ το τηε φουρ−ψεαρ ΥΧΧ
2−725 στατυτε.
 Τηε χοντινυουσ ρεπρεσεντατιον δοχτρινε αππλιεσ το στατυτορψ λιµιτατιονσ περιοδσ ονλψ ανδ νοτ το χον−
τραχτυαλ λιµιτατιονσ περιοδσ.
 Παρτιεσ µαψ βψ χοντραχτ προϖιδε τηατ ρεπρεσεντατιονσ ανδ ωαρραντιεσ αρε µαδε ασ οφ τηε Χλοσινγ ∆ατε
ρατηερ τηαν τηε εαρλιερ δατε οφ εξεχυτιον οφ τηε αγρεεµεντ.
Ωηεν α νοτε ανδ µορτγαγε ωερε ασσιγνεδ δυρινγ α φορεχλοσυρε αχτιον βυτ, τηε ασσιγνεε οπτεδ το
χοντινυε τηε αχτιον ιν τηε ασσιγνορσ ναµε, τηε ασσιγνεε χουλδ τακε αδϖανταγε οφ ΧΠΛΡ 205(α) ωηεν
ρε−χοµµενχινγ τηε δισµισσεδ αχτιον ιν ιτσ οων ναµε.
 Χουρτσ δισαγρεε ον ωηετηερ ρεγιστρατιον βψ α φορειγν χορπορατιον χονστιτυτεσ χονσεντ το γενεραλ ϕυρισδιχτιον.
 Ιν α δισπυτε βετωεεν Σπανιση χοµπανιεσ οϖερ α χοντραχτ εξεχυτεδ ιν Σπαιν, τηε παρτιεσ τριπσ το Νεω

 Ωηεν α λοαν αγρεεµεντ χονταινσ τηε βορροωερ σ χονσεντ το Νεω Ψορκ ϕυρισδιχτιον, βυτ τηε αχχοµπανψινγ
γυαραντεε δοεσ νοτ χονταιν συχη χονσεντ, τηε γυαραντορ µαψ βε συβϕεχτ το Νεω Ψορκ ϕυρισδιχτιον.
 Ρεσιδενχε φορ ϖενυε πυρποσεσ χαννοτ βε δεµονστρατεδ σολελψ βψ εϖιδενχε οφ οωνερσηιπ.
 ∆εφενδαντ µαψ δεµανδ α χοµπλαιντ αφτερ βοτη στεπσ οφ λεαϖε ανδ µαιλ σερϖιχε ηαϖε βεεν χοµπλετεδ,

 Ωηεν χουνσελ αππεαρσ φορ α δεφενδαντ ιν δεφαυλτ ωιτηουτ χηαλλενγινγ ϕυρισδιχτιον, τηε χηαλλενγε ισ ωαιϖεδ.
 Φιρστ ανδ Σεχονδ ∆επαρτµεντσ δισαγρεε ον ωηετηερ α δεφενδαντ µυστ δεµονστρατε εξιστενχε οφ α µερ−
ιτοριουσ δεφενσε ωηεν αππλψινγ το εξτενδ τηε τιµε το αππεαρ, πλεαδ, ορ ανσωερ.
 
 Α δεφενδαντ αµενδινγ αν ανσωερ ασ οφ ριγητ µαψ ινχλυδε α πρεϖιουσλψ οµιττεδ λιµιτατιονσ δεφενσε.
 Μοτιον το αµενδ ορ συππλεµεντ πλεαδινγσ µυστ ινχλυδε α χοπψ οφ τηε προποσεδ αµενδεδ ορ συππλε−
µενταλ πλεαδινγ.
 Χουρτσ µαψ αλλοω δισχοϖερψ οφ σψστεµ µεταδατα ωηεν ρελεϖαντ.
 Οβταινινγ ΕΣΙ φροµ νονπαρτιεσ ρεθυιρεσ µορε τηαν µερε ρελεϖανχε.
 Ωηο βεαρσ τηε χοστσ οφ ε−δισχοϖερψ, τηε παρτψ σεεκινγ δισχοϖερψ ορ τηε προδυχινγ παρτψ?
 ∆ραφτινγ ρεθυιρεµεντσ φορ α λιτιγατιον ηολδ.
 
 
 Χουρτσ ωιλλ νοτ ενγαγε ιν ιντερεστ−βαλανχινγ το δετερµινε ωηιχη στατεσ πριϖιλεγε λαω ωιλλ αππλψ.
   
χοµµυνιχατιονσ αρε νοτ δισχοϖεραβλε βψ τηε χλιεντ.
 Χουρτ οφ Αππεαλσ ηολδσ τηατ τηε χοµµον ιντερεστ πριϖιλεγε αππλιεσ ονλψ ωηεν συβϕεχτ µαττερ οφ οτηερ−
ωισε προτεχτεδ αττορνεψ−χλιεντ χοµµυνιχατιον ισ λιτιγατιον, νοτ τρανσαχτιοναλ, αδϖιχε
We Welcome Your Feedback
Ουρ µοστ υσεφυλ σουρχε οφ ιµπροϖεµεντσ ισ φεεδβαχκ φροµ ουρ συβσχριβερσ, σο ιφ ψου ηαϖε ανψ χοµ−
µεντσ, ωε ωουλδ βε δελιγητεδ το ηεαρ φροµ ψου.
Ρεϖισιον Εδιτορ
ϑαµεσ Πυβλισηινγ, Ινχ.
3505 Χαδιλλαχ Αϖε., Συιτε Π−101
Χοστα Μεσα, ΧΑ 92626
ςισιτ υσ ον τηε Ιντερνετ ατ ωωω.ϕαµεσπυβλισηινγ.χοµ.
NEW YORK
CIVIL PRACTICE
BEFORE TRIAL
VOLUME 1
MICHAEL H. BARR
BURTON N. LIPSHIE
SHARON STERN GERSTMAN
Contact us at (866) 72-JAMES or www.jamespublishing.com

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT