Depositions

AuthorMichael Barr/Sharon Gerstman/Burton Lipshie
Pages987-1040
27-1
CHAPTER 27
DEPOSITIONS
QUICK VIEW
 Αν οραλ δεποσιτιον ισ σωορν τεστιµονψ, συβϕεχτ το χροσσ−εξαµινατιον, τακεν ανδ ρεχορδεδ βεφορε τριαλ.
[ΧΠΛΡ 3113.]
 Υσεσ οφ δεποσιτιονσ. Σχηεδυλινγ. Νοτιχεσ ανδ συβποενασ. Πρεπαρατιον. Χονδυχτ οφ εξαµινατιον.
Οβϕεχτιονσ. Μοτιονσ. Σαµπλε φορµσ.

Φορ τηε Εξαµινερ:
 
 Χαρεφυλλψ χονσιδερ τηε ορδερ οφ δεπονεντσ.
 Πρεπαρε τηορουγη ουτλινε, βυτ δοντ φολλοω ιτ σλαϖισηλψ.
 Ασκ τερσε, πρεχισε θυεστιονσ.
 
∆οντ αλλοω τηε δεπονεντσ λαωψερ το ραττλε ψου ορ πρεϖεντ ψου φροµ οβταινινγ ανσωερσ το τηε θυεστιονσ ψου ποσε.
 
Φορ τηε ∆επονεντσ Χουνσελ:
 Πρεπαρε ψουρ ωιτνεσσ.
 Ρεϖιεω δοχυµεντσ.
 Ρεηεαρσε λικελψ θυεστιονσ ανδ συβϕεχτσ.
 ∆ισχυσσ τηε δεποσιτιον σεττινγ ανδ προχεσσ.
 Σταψ αλερτ το ιντερποσε οβϕεχτιονσ.
 Σταψ αττεντιϖε το ανδ βε προτεχτιϖε οφ τηε ωιτνεσσσ χοµποσυρε ανδ εµοτιοναλ σωινγσ.
 
 ΧΠΛΡ 3106−3117; 22 ΝΨΧΡΡ 202.15.
 Σχοπε ανδ Τιµινγ οφ ∆ισχλοσυρε, Χη 24; Πριϖιλεγεσ, Χη 25; ∆οχυµεντ Ινσπεχτιονσ, Χη 26; ∆ισ−
χοϖερψ ∆ισπυτεσ, Χη 31.
 Σεε διγιταλ αχχεσσ φορ τηε φολλοωινγ φορµσ:
 Φορµ 27:10, ∆εποσιτιον ον Ωριττεν Θυεστιονσ.
 Φορµ 27:20, ∆εποσιτιον Νοτιχε.
 Φορµ 27:30, ∆εποσιτιον Νοτιχε Ωιτη ∆οχυµεντ Ρεθυεστ.
 Φορµ 27:40, Νοτιχε οφ Μοτιον φορ Νονπαρτψ ∆εποσιτιον.
 
New York Civil Practice Before Trial 27-2
 Φορµ 27:60, Συβποενα ∆υχεσ Τεχυµ.
 Φορµ 27:70, Λεττερ Οβϕεχτινγ το Νοτιχε οφ ∆εποσιτιον.
 Φορµ 27:80, Νοτιχε οφ Μοτιον το Θυαση Συβποενα ∆υχεσ Τεχυµ.
 Φορµ 27:90, Λεττερ Ρεθυεστινγ ∆εποσιτιον Χορρεχτιονσ.
TABLE OF CONTENTS
I. OVERVIEW
A. General Principles
♣27:01 Ιντροδυχτιον
♣27:02 Γοϖερνινγ Ρυλεσ
♣27:03 Νοτ Αϖαιλαβλε ωιτη Ιντερρογατοριεσ ιν Νεγλιγενχε Αχτιονσ
♣27:04 Ωηετηερ το ∆εποσε
♣27:05 Χοστσ
B. Types of Depositions
♣27:10 Οραλ ∆εποσιτιονσ
♣27:11 ∆εποσιτιονσ ον Ωριττεν Θυεστιονσ
♣27:12 Τελεπηονιχ ∆εποσιτιονσ
II. FUNCTIONS
A. Generally
♣27:20 Οϖερϖιεω
♣27:21 Βροαδ Φαχτ Γατηερινγ
♣27:22 Λιµιτεδ Φαχτ Γατηερινγ
♣27:23 Τιε ∆οων Οπποσιτιον Ωιτνεσσσ Στορψ
♣27:24 Οβταιν Λεϖεραγε φορ Σεττλεµεντ
♣27:25 Αυτηεντιχατιον
B. Using Deposition Testimony at and After Trial
1. When Available
♣27:30 Ιµπεαχη Ωιτνεσσ
♣27:31 ∆εποσιτιον οφ Παρτψ
♣27:32 Υναϖαιλαβλε Ωιτνεσσεσ
♣27:33 Μεδιχαλ Πραχτιτιονερσ
2. Use and Eect of Testimony
♣27:40 ∆επονεντ Ισ τηε Ωιτνεσσ οφ τηε Ιντροδυχινγ Παρτψ
♣27:41 Ιν Συβσεθυεντ Αχτιονσ
♣27:42 Ον Αππεαλ
C. Use in Conjunction with Other Discovery Devices
♣27:50 Τιµινγ & Ορδερ οφ ∆ισχοϖερψ
 
III. TAKING A DEPOSITION
A. Preparation
1. Procedure
a. Select Deponents
♣27:60 Παρτιεσ
♣27:61 Νον−Παρτιεσ
 
 
♣27:64 Εξπερτσ
♣27:65 Πρισονερσ
b. Choose Location
♣27:70 Ωηιχη Χουντψ
27-3 Depositions
♣27:71 Λοχατιον Ωιτηιν Χουντψ
♣27:72 Ανοτηερ Στατε
♣27:73 Φορειγν Χουντρψ
c. Schedule the Deposition
♣27:80 Ηοω Εαρλψ
♣27:81 Ηοω Λατε
♣27:82 Ηοω Οφτεν
♣27:83 Ινφορµαλ Σχηεδυλινγ
d. Notice Party’s Deposition
♣27:90 Γενεραλ Ρεθυιρεµεντσ
♣27:91 ∆οχυµεντ ανδ Ιτεµ Ρεθυεστσ ιν Νοτιχε
♣27:92 Ωηεν το Σερϖε
♣27:93 Χροσσ−Νοτιχε
♣27:94 Ωηοµ το Σερϖε
♣27:95 Φιλινγ
e. Subpoena Non-Party Deponent
♣27:100 Γενεραλ Ρεθυιρεµεντσ
♣27:101 ∆οχυµεντ ανδ Ιτεµ Ρεθυεστσ
♣27:102 Ωηεν το Σερϖε
♣27:103 Ωηοµ το Σερϖε
♣27:104 Φιλινγ
♣27:105 Ωιτνεσσ Φεεσ; Τραϖελ Εξπενσεσ
♣27:106 Υνιφορµ Ιντερστατε ∆εποσιτιονσ
f. Select Recording Method
♣27:110 Στενογραπηιχ Ρεχορδινγ
♣27:111 Αυδιοταπε ορ ςιδεοταπε
♣27:112 Ωριττεν Θυεστιονσ
g. Deposition Ocer
 
 
 
 
h. Translators
♣27:130 Ιν ∆εποσιτιον
♣27:131 Φορ Θυεστιονσ το Χουρτ
2. Substantive Preparation
a. General Considerations
♣27:140 Ιντροδυχτιον
♣27:141 Κνοω Ψουρ Χασε
♣27:142 Κνοω Ψουρ ∆επονεντ
♣27:143 Εσταβλιση Γοαλσ
♣27:144 Εξπερτσ
b. Prepare Outline
♣27:150 Οϖερϖιεω
♣27:151 Τοπιχσ, Νοτ Θυεστιονσ
♣27:152 Οργανιζατιον Μετηοδσ
♣27:153 Ιντεγρατε ∆οχυµεντσ Ιντο Ουτλινε
c. Organize Exhibits in Advance
♣27:160 Οϖερϖιεω
♣27:161 Μακε Χοπιεσ
♣27:162 Οργανιζε ∆οχυµεντσ
 
♣27:164 Πλαχε Θυεστιον Τοπιχσ ον Ψουρ Χοπιεσ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT