All Discovery

AuthorMichael Barr/Sharon Gerstman/Burton Lipshie
Pages833-870
24-1
CHAPTER 24
ALL DISCOVERY
QUICK VIEW
Σχοπε οφ Χηαπτερ: Πυρποσε ανδ γοαλσ οφ δισχλοσυρε. Γοϖερνινγ λαω. Σχοπε. Στρατεγιεσ. ∆ισχοϖερψ πλανσ. ∆ισχοϖερψ
σεθυενχε. ∆εαδλινεσ. Χοµµενχεµεντ ανδ συπερϖισιον οφ δισχλοσυρε. Στιπυλατιονσ. Αµενδινγ ανδ συππλεµεντινγ ρεσπονσεσ.
Στρατεγιεσ ανδ Ταχτιχσ: Ανψ µαττερ τηατ ισ µατεριαλ ανδ νεχεσσαρψ ισ οπεν το δισχλοσυρε. Τηε ρεαλιστιχ ρεστριχτιονσ ον
δισχοϖερψ αρε φορ πριϖιλεγεδ χοµµυνιχατιονσ, µατεριαλ πρεπαρεδ φορ λιτιγατιον, ανδ φορ σπεχιαλ µαττερσ τηατ ρεθυιρε
προτεχτιον. Πλαν δισχοϖερψ ωιτη α φορµαλ, ωριττεν δισχοϖερψ πλαν. Τηισ πλαν προϖιδεσ α µαπ ωιτη ωηιχη το γαυγε
ωηετηερ ψου αρε αχηιεϖινγ ψουρ δισχοϖερψ γοαλσ, ανδ αρε δοινγ σο ωιτηιν τηε αππλιχαβλε δεαδλινεσ.
Στατυτεσ ανδ Ρυλεσ: ΧΠΛΡ 3101 τηρουγη 3140.
Ρελατεδ Τοπιχσ: Μοτιον Πραχτιχε, Χη 16; Πριϖιλεγεσ, Χη 25; ∆οχυµεντ Ρεθυεστσ, Χη 26; ∆εποσιτιονσ, Χη 27;
Πηψσιχαλ ανδ Μενταλ Εξαµσ, Χη 28; Βιλλσ οφ Παρτιχυλαρσ ανδ Ιντερρογατοριεσ, Χη 29; Νοτιχεσ το Αδµιτ, Χη 30;
∆ισχοϖερψ ∆ισπυτεσ, Χη 31.
Φορµσ: Σεε διγιταλ αχχεσσ φορ τηε φολλοωινγ φορµσ:
 Φορµ 24:10, Σαµπλε ∆ισχοϖερψ Πλαν.
 Φορµ 24:20, ∆εµανδ φορ Χολλατεραλ Σουρχε Ινφορµατιον.
 Φορµ 24:30, ∆εµανδ φορ Εξπερτ Ωιτνεσσ Ινφορµατιον.
 Φορµ 24:40, ∆εµανδ φορ Μεδιχαλ ∆ισχοϖερψ.
 Φορµ 24:50, Χοµβινεδ ∆ισχοϖερψ ∆εµανδσ.
    

TABLE OF CONTENTS
Ι. ΠΥΡΠΟΣΕ, ΓΟΑΛΣ, ΑΝ∆ ΓΟςΕΡΝΙΝΓ ΛΑΩ
♣24:01 Πυρποσε
♣24:02 Γοαλσ οφ ∆ισχλοσυρε
♣24:03 ∆ραωβαχκσ
♣24:04 Γοϖερνινγ Λαω
ΙΙ. ΣΧΟΠΕ ΟΦ ∆ΙΣΧΛΟΣΥΡΕ
Α. Βασιχ Ποιντσ
♣24:10 Ματεριαλ ανδ Νεχεσσαρψ
♣24:11 Νεεδ Νοτ Βε Αδµισσιβλε ασ Εϖιδενχε
♣24:12 Βυρδεν οφ Προοφ Ιµµατεριαλ
New York Civil Practice Before Trial 24-2
♣24:13 Νεχεσσιτψ
♣24:14 Παρτιεσ
♣24:15 ∆ισχλοσυρε βψ τηε Στατε
Β. Ματτερσ ∆ισχοϖεραβλε
♣24:20 ∆οχυµεντσ, Τηινγσ, ανδ Λανδ
♣24:21 Στατεµεντσ
♣24:22 Ινσυρανχε
♣24:23 Αχχιδεντ Ρεπορτσ
♣24:24 Αυδιο−ςισυαλ Ματεριαλσ
♣24:25 Εϖιδενχε Συππορτινγ Χοντεντιονσ
♣24:26 Ωιτνεσσ Ιδεντιτιεσ
♣24:27 Μενταλ ορ Πηψσιχαλ Χονδιτιον
♣24:28 Ιµµιγρατιον Στατυσ
♣24:29 ΗΙΠΑΑ ανδ Εξ Παρτε Ιντερϖιεωσ Ωιτη Τρεατινγ Πηψσιχιανσ
Χ. Ελεχτρονιχ ∆ισοχϖερψ
♣24:30 Ε ∆ισχοϖερψ Ισσυεσ Ρεσολϖεδ ον Χασε βψ Χασε Βασισ
♣24:31 Μεταδατα
♣24:32 Ελεχτρονιχ ∆ισχοϖερψ ατ Πρετιραλ Χονφερενχεσ
♣24:33 Οβταινινγ ΕΣΙ φροµ α Νονπαρτψ
♣24:34 Ωηο Βεαρσ τηε Χοστσ οφ Ε−∆ισχϖοερψ?
♣24:35 Πρεσερϖινγ ΕΣΙ
♣24:36 Σοχιαλ Μεδια
∆. Ματτερσ Υσυαλλψ Ουτσιδε Σχοπε
1. Πριϖιλεγεδ Ματτερ
♣24:40 Υσυαλλψ Νοτ ∆ισχοϖεραβλε
 
♣24:42 Ωαιϖερ οφ Πηψσιχιαν/Πατιεντ Πριϖιλεγε
♣24:43 Αππλιχατιον οφ Γοϖερνµενταλ Πριϖιλεγε
♣24:44 Αττορνεψ−Χλιεντ Πριϖιλεγε
2. Αττορνεψ Ωορκ Προδυχτ
♣24:50 Νοτ ∆ισχοϖεραβλε
♣24:51 ∆ιστινχτ φροµ Τριαλ Πρεπαρατιον
3. Οτηερ Ματτερσ
♣24:60 Τραδε Σεχρετσ
♣24:61 Ταξ Ρετυρνσ
♣24:62 Σεττλεµεντ Ινφορµατιον
Ε. Σπεχιαλ Σχοπε Ρυλεσ
1. Τριαλ Πρεπαρατιον
α. Εξπερτ Ωιτνεσσεσ
♣24:70 Γενεραλλψ
♣24:71 Φυρτηερ ∆ισχλοσυρε
♣24:72 Μεδιχαλ, ∆ενταλ ορ Ποδιατριχ Μαλπραχτιχε Χασεσ
♣24:73 Φαιλυρε το Προµπτλψ Οβϕεχτ το Εξπερτ ∆ισχλοσυρε
β. Ματεριαλσ
♣24:80 Χονδιτιοναλ Ιµµυνιτψ
♣24:81 Στατεµεντσ
♣24:82 Αχχιδεντ Ρεπορτσ
♣24:83 Πηοτογραπησ οφ Σχενε
♣24:84 Συρϖειλλανχε Ματεριαλσ
2. Τψπε οφ Προχεεδινγ
♣24:90 Μεδιχαλ ορ Θυαλιτψ Ασσυρανχε Ρεϖιεωσ
♣24:91 Σπεχιαλ Προχεεδινγσ
♣24:92 Ματριµονιαλ Χασεσ
♣24:93 Αχχουντινγσ
24-3 All Discovery
3. Νον−Παρτψ Ωιτνεσσεσ
♣24:100 Ρεθυιρεδ Στατεµεντ οφ Χιρχυµστανχεσ ορ Ρεασονσ
♣24:101 Ωιτνεσσ Υναϖαιλαβλε ατ Τριαλ
♣24:102 Χηιλδ Προτεχτιϖε Προχεεδινγσ
ΙΙΙ. ΠΛΑΝΝΙΝΓ
Α. Πλαννινγ Στρατεγιεσ
1. Βασιχ Ποιντσ
♣24:110 Ωηψ Πλαν?
♣24:111 Βασιχ Ελεµεντσ οφ τηε ∆ισχλοσυρε Πλαν
♣24:112 Αντιχιπατε ∆ελαψσ
♣24:113 Πλαν το Στιπυλατε
♣24:114 Ινϖολϖε Ψουρ Χλιεντ
♣24:115 Πυτ τηε Πλαν ιν Ωριτινγ
♣24:116 Χαυτιον: Πρεσερϖε Εϖιδενχε
2. Εσταβλιση Γοαλσ
♣24:130 Γενεραλ Γοαλσ
♣24:131 Ινιτιαλ Στεπσ
♣24:132 Ωειγη ∆ισχοϖερψ Χοστσ
♣24:133 Φοχυσ ον Λεγαλ Ελεµεντσ
♣24:134 Πλαν Οππονεντσ Χασε
♣24:135 Γετ Ηελπ
3. Ωηατ ∆ισχοϖερψ ∆εϖιχεσ το Υσε
♣24:140 Βασιχ Φαχτορσ
♣24:141 Χονσιδερ Εαχη ∆εϖιχε
♣24:142 ∆εποσιτιονσ
♣24:143 Ιντερρογατοριεσ
♣24:144 ∆οχυµεντ Ρεθυεστσ
♣24:145 Πηψσιχαλ ανδ Μενταλ Εξαµσ
♣24:146 Νοτιχεσ το Αδµιτ
Β. Σεθυενχε οφ ∆ισχοϖερψ
♣24:160 Νο Φιξεδ Πριοριτψ ορ Σεθυενχε
♣24:161 Ωηατ το ∆ο, ανδ Ωηεν
♣24:162 Φιρστ Χονδυχτ Ινφορµαλ Ινϖεστιγατιον
♣24:163 Φινδ τηε ∆οχυµεντσ
♣24:164 Σετ α ∆εποσιτιον Σχηεδυλε
♣24:165 Εξαµπλε: Α Πραχτιχαλ Σεθυενχε
♣24:166 Τιµινγ Προβλεµσ
Ις. ΧΟΜΜΕΝΧΕΜΕΝΤ ΑΝ∆ ΤΙΜΙΝΓ
Α. Χοµµενχεµεντ οφ ∆ισχλοσυρε
♣24:180 Χοµµενχεµεντ οφ ∆ισχλοσυρε
♣24:181 Υσε οφ Στιπυλατιον
♣24:182 Υσε οφ Νοτιχε
Β. Τιµινγ Φαχτορσ
1. Φορ ∆ισχοϖερινγ Παρτψ
♣24:190 Εαρλιεστ ∆ατε Αλλοωεδ
♣24:191 Λατεστ ∆ατε Αλλοωεδ
2. Φορ Ρεσπονδινγ Παρτψ
 
♣24:201 Χαλχυλατινγ Ρεσπονσε ∆εαδλινε
♣24:202 Χηανγεσ το ∆εαδλινεσ
♣24:203 Σταψ οφ ∆ισχλοσυρε

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT