Motion Practice

AuthorMichael Barr/Sharon Gerstman/Burton Lipshie
Pages721-768
16-1
CHAPTER 16
MOTION PRACTICE
QUICK VIEW
 Α µοτιον ισ αν αππλιχατιον το α χουρτ φορ αν ορδερ γραντινγ σοµε φορµ οφ ρελιεφ συχη ασ ρεθυιρινγ α παρτψ
ορ νονπαρτψ το αχτ ορ φορβεαρ φροµ αχτινγ ιν α χερταιν ωαψ. Α νοτιχεδ µοτιον ισ µαδε ωηεν τηε νοτιχε οφ µοτιον ορ
ορδερ το σηοω χαυσε ισ σερϖεδ ον τηε οπποσινγ παρτψ.
 Ρυλεσ ανδ τεχηνιθυεσ χοµµον το αλλ µοτιονσ. Φορµαλιτιεσ οφ νοτιχε. Ρεθυιρεµεντσ φορ ωριττεν
µοτιονσ, οπποσιτιονσ, βριεφσ ανδ συππορτινγ µατεριαλσ. Προχεδυρεσ ανδ ταχτιχσ φορ τηε ηεαρινγ ον α µοτιον. Σπεχιαλ
τψπεσ οφ µοτιονσ: εξ παρτε µοτιονσ; εµεργενχψ µοτιονσ; δισχλοσυρε µοτιονσ.
 Πρεπαρε µοτιονσ ανδ συππορτινγ µατεριαλσ χαρεφυλλψ σο τηατ α βυσψ ϕυδγε θυιχκλψ υνδερ−
στανδσ ωηψ ρελιεφ σηουλδ βε γραντεδ ορ δενιεδ. Ηοωεϖερ, ρεχογνιζε τηατ µανψ µοτιονσ, ανδ παρτιχυλαρλψ δισποσιτιϖε

ανδ κεψ αυτηοριτιεσ ιν τηε µοτιον παπερσ. Οβσερϖε τηε φορµαλιτιεσ οφ µοτιον πραχτιχε το αϖοιδ δελαψ ανδ εξτρανεουσ
αργυµεντσ αβουτ προχεδυρε. Ωηεν µακινγ α µοτιον, χονσιδερ ωηετηερ ψου ωουλδ ωαντ το τακε αν ιντερλοχυτορψ
 
α µοτιον. Κεεπ ιν µινδ τηατ Νεω Ψορκ περµιτσ ιντερλοχυτορψ αππεαλσ ανδ τηατ αππελλατε χουρτσ ηαϖε στριχτ ρεθυιρε−
µεντσ ασ το ωηατ χονστιτυτεσ αν αππεαλαβλε παπερ. Τηερεφορε, εϖεν ιφ α ϕυδγε ενχουραγεσ ινφορµαλ µοτιον πραχτιχε,

 ΧΠΛΡ 2103, 2106, ανδ Αρτιχλε 22; Υνιφορµ Ρυλεσ φορ Συπρεµε ανδ Χουντψ Χουρτ 22 ΝΨΧΡΡ
♣♣202.5 − 202.8, 202.48; ανδ λοχαλ χουρτ ρυλεσ βψ ινδιϖιδυαλ χουντψ ορ βψ ινδιϖιδυαλ ϕυδγε.


 Σεε διγιταλ αχχεσσ φορ τηε φολλοωινγ φορµσ:
 
 
 
 
 Φορµ 16:50, Ορδερ το Σηοω Χαυσε.
 
 
 
New York Civil Practice Before Trial 16-2
TABLE OF CONTENTS
I. OVERVIEW
 
 
 
 
♣16:05 Σουρχεσ οφ Λαω
 
 
II. WHERE TO FILE THE MOTION
 
 
 
 
 
 
♣16:26 Φιλινγ Φεεσ
III. PREPARING, SERVING, AND FILING THE MOTION
A. Formal Requirements
♣16:30 Πιτφαλλσ το Αϖοιδ
 
 
♣16:33 Ρεθυιρεµεντσ φορ Φορµ ανδ Χοντεντ
 
 
♣16:36 Παπερ Σιζε ανδ Σπαχινγ
 
 
B. Essential Elements of Motion: Notice, Factual Basis, Law
1. Notice Requirements
 
 
 
 
2. Adavits and Exhibits
 
 


 
 
 
 
3. Brief in Support of Motion
a. General Considerations
 
 
b. Drafting Considerations
♣16:80 Χοντεντσ
 
 
16-3 Motion Practice
♣16:83 Συµµαριζε Ψουρ Αργυµεντ
♣16:84 Ρελατε Φαχτσ το Αργυµεντ
♣16:85 Συππορτ Φαχτσ
♣16:86 Χιτατιον Πρινχιπλεσ
§16:87 Minimize Rhetoric
♣16:88 Αϖοιδ Περσοναλ Ατταχκσ
§16:89 Don’t Patronize the Court
C. Serving the Motion
§16:99 When Motion Is Made
§16:100 Papers to Be Served
§16:101 When Copies of Pleadings Must Be Attached to Motion
§16:102 Who Must Be Served?
§16:103 When Defendant Has Not Yet Appeared
♣16:104 Παρτιεσ Νοτ Ψετ Ναµεδ ιν Χοµπλαιντ
§16:105 Methods of Service
♣16:106 Σερϖιχε ον Αττορνεψ
§16:107 Time for Service
♣16:108 Τιµε φορ Σερϖινγ Οπποσιτιον Παπερσ
§16:109 Court May Overturn Lengthy Return Period
D. Filing the Motion
♣16:120 Λεγαλ Ρεθυιρεµεντσ
♣16:121 Φιλινγ Προχεδυρε
♣16:122 Σπεχιαλ Προχεδυρε φορ Υνασσιγνεδ Χασεσ
§16:123 Adavits of Service
§16:124 Unserved Material
♣16:125 Χλερκ Ρεθυιρεδ το Αχχεπτ Παπερσ φορ Φιλινγ
IV. OPPOSING THE MOTION
A. Opposition Papers
♣16:130 Ταχτιχαλ Χονσιδερατιονσ
♣16:131 Οπποσιτιον Παπερσ
§16:132 Opposition Brief
§16:133 Adavits and Other Documents
♣16:134 Σερϖινγ τηε Οπποσιτιον Παπερσ
B. Making Cross-Motions
♣16:140 Στατυτορψ Ρεθυιρεµεντσ
§16:141 May Seek Relief Only Against Moving Party
§16:142 Time for Serving a Cross-Motion
§16:143 Late Notice of Cross-Motion May Be Heard
§16:144 Notice of Cross-Motion
§16:145 Use a Cross-Motion to Obtain Armative Relief
§16:146 Cross-Motion as Eective as Motion
§16:147 Supporting Papers
§16:148 Who May Make a Cross-Motion?
C. Moving Party’s Reply
§16:160 Adavit and Brief
♣16:161 Ρεπλψ Οφτεν Υννεχεσσαρψ
§16:162 Reply May Not Raise New Arguments
§16:163 Opposing Party May Not Submit Sur-Reply
V. HEARING ON THE MOTION
A. Appearance on Return Date; Oral Argument
§16:170 Parties Must Request Oral Argument
§16:171 Check Local Practice

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT