Parties

AuthorMichael Barr/Sharon Gerstman/Burton Lipshie
Pages509-602
14-1
CHAPTER 14
PARTIES
QUICK VIEW

Παρτψ: Παρτιεσ το α λαωσυιτ αρε τηε περσονσ ορ εντιτιεσ ωηο αρε συινγ ορ βεινγ συεδ ιν τηε αχτιον. Ονλψ τηε
παρτιεσ αρε εντιτλεδ το παρτιχιπατε διρεχτλψ ιν τηε προχεεδινγσ.
Στανδινγ το Συε: Το ασσερτ α λεγαλ χλαιµ, α περσον ορ εντιτψ µυστ ηαϖε στανδινγ 
στακε ιν τηε ουτχοµε οφ τηε χλαιµ.
ϑοινδερ: Τϕοινδερ. ϑοινδερ
µαψ βε ειτηερ νεχεσσαρψ ορ περµισσιϖε.
Ιντερπλεαδερ: Ιν αν Ιντερπλεαδερ αχτιον, τωο ορ µορε αδϖερσε χλαιµαντσ το α παρτιχυλαρ ιτεµ οφ προπερτψ (τηε
στακε) χοντεστ τηε ριγητ το προπερτψ ηελδ βψ α στακεηολδερ, ωηο αχκνοωλεδγεσ τηατ ονε οφ τηε χλαιµαντσ ισ
εντιτλεδ το τηε προπερτψ. Τηε πυρποσε οφ τηε αχτιον ισ το δετερµινε ωηο ισ εντιτλεδ το ρεχειϖε τηε στακε.
Τηιρδ−Παρτψ Πραχτιχε (Ιµπλεαδερ): Ιν α τηιρδ−παρτψ (ορ ιµπλεαδερ) αχτιον, α δεφενδαντ βρινγσ α νεω παρτψ
   
αγαινστ τηε ιµπλεαδινγ δεφενδαντ.
Χαπαχιτψ το συε, βε συεδ, ορ δεφενδ. Στανδινγ το συε. Σπεχιαλ παρτιεσ (ινφαντσ ανδ ινχοµπετεντσ;
βυσινεσσ εντιτιεσ; υνκνοων δεφενδαντσ). ϑοινδερ οφ παρτιεσ (νεχεσσαρψ ανδ περµισσιϖε). Συβστιτυτιον οφ παρτιεσ.
Ιντερπλεαδερ αχτιονσ. Ιντερϖεντιον ιν αν αχτιον. Τηιρδ−παρτψ πραχτιχε. Χλασσ αχτιονσ.

 
 Ρεσεαρχη τηε λαω χονχερνινγ τηε χαπαχιτψ οφ ποτεντιαλ παρτιεσ, τηειρ στανδινγ το συε ορ βε συεδ, ετχ.
 Ινϖεστιγατε τηε στατυσ οφ ϖαριουσ παρτιεσ, τηειρ χαπαχιτψ, στανδινγ, ετχ., ανδ ωηετηερ τηεψ αρε αµεναβλε το
σερϖιχε οφ προχεσσ ιν Νεω Ψορκ.
 Ιφ ρεπρεσεντινγ α δεφενδαντ, ινϖεστιγατε ωηετηερ τηερε αρε οτηερ παρτιεσ ωηο σηουλδ βε ϕοινεδ ασ δεφενδαντσ,

 
ανδ ωηετηερ ψουρ χλιεντ ισ εντιτλεδ το δο σο.
 Ιφ ψου ρεπρεσεντ α χλιεντ ωηο ρεταινσ προπερτψ το ωηιχη σοµε οτηερ παρτψ ισ υλτιµατελψ εντιτλεδ, δετερµινε
ωηετηερ αν ιντερπλεαδερ αχτιον, ωιτη ψουρ χλιεντ ασ στακεηολδερ, ισ αν αππροπριατε ωαψ φορ ψουρ χλιεντ το
δισχηαργε ηισ/ηερ οβλιγατιονσ.
ΧΠΛΡ Αρτιχλε 10, Παρτιεσ Γενεραλλψ; ΧΠΛΡ Αρτιχλε 12, Ινφαντσ ανδ Ινχοµπετεντσ; ΧΠΛΡ Αρτιχλε
6, ϑοινδερ οφ χλαιµσ ανδ χονσολιδατιον ανδ σεϖερανχε οφ αχτιονσ; ΧΠΛΡ Αρτιχλε 9, Χλασσ αχτιονσ.
 Πλεαδινγσ, Χη 15; Μοτιον Πραχτιχε, Χη 16; Τακινγ τηε Χασε, Χη 1; Πρεσυιτ Αχτιϖιτιεσ, Χη 2; Περσοναλ
ϑυρισδιχτιον, Χη 7; Συµµονσ, Σερϖιχε οφ Προχεσσ, ανδ Αππεαρανχε, Χη 9.
New York Civil Practice Before Trial 14-2
Forms: Σεε διγιταλ αχχεσσ φορ τηε φολλοωινγ φορµσ:
 Φορµ 14:10, Στιπυλατιον το Αδδ ∆εφενδαντσ ανδ Αµενδ Χαπτιον.
 Φορµ 14:20, Νοτιχε οφ Μοτιον το Αδδ ∆εφενδαντσ ανδ Αµενδ Χαπτιον.
 
 Φορµ 14:40, Στιπυλατιον το Συβστιτυτε ∆εφενδαντ ανδ Αµενδ Χαπτιον.
 Φορµ 14:50, Χαπτιον (Τηιρδ−Παρτψ Χοµπλαιντ).
 Φορµ 14:60, Τηιρδ−Παρτψ Χοµπλαιντ.
 Φορµ 9:20, Τηιρδ−Παρτψ Συµµονσ.
TABLE OF CONTENTS
I. GENERAL POINTS
 
♣14:02 Τψπιχαλ Παρτιεσ
II. CAPACITY TO SUE, BE SUED, OR DEFEND
A. Corporations
1. Domestic and Authorized Foreign Corporations
♣14:10 ∆οµεστιχ Χορπορατιονσ
♣14:11 Αυτηοριζεδ Φορειγν Χορπορατιονσ
♣14:12 Φορειγν Χορπορατιον Νοτ ∆οινγ Βυσινεσσ ιν ΝΨ
2. Unauthorized Foreign Corporations
♣14:20 Μαψ Νοτ Συε ιφ ∆οινγ Βυσινεσσ ιν ΝΨ
♣14:21 Ωηατ Ισ ∆οινγ Βυσινεσσ?
♣14:22 Χαπαχιτψ το ∆εφενδ
♣14:23 Βεχοµινγ Αυτηοριζεδ Βεφορε Συινγ
B. Partners and Partnership
♣14:30 Μαψ Συε ορ Βε Συεδ ιν Ναµε οφ Παρτνερσηιπ
♣14:31 ∆ισσολϖεδ Παρτνερσηιπ
C. Other Types of Persons or Entities
♣14:40 Υνινχορπορατεδ Ασσοχιατιονσ
♣14:41 Εστατεσ
♣14:42 Ινφαντσ ανδ Περσονσ Ρεθυιρινγ Γυαρδιαν
♣14:43 Υνλιχενσεδ Χοντραχτορσ
D. Challenging Capacity
 
♣14:51 Ιφ ∆εφενδαντ Λαχκσ Χαπαχιτψ
III. STANDING TO SUE
♣14:60 Νατυρε οφ Ρεθυιρεµεντ
♣14:61 Χηαλλενγε Λαχκ οφ Στανδινγ βψ Μοτιον το ∆ισµισσ ορ ιν τηε Ανσωερ
♣14:62 Χοµπαρε: Χαπαχιτψ το Συε
♣14:63 Χλαιµσ Χηαλλενγινγ Γοϖερνµεντ Χονδυχτ
IV. SUING OR DEFENDING SPECIAL PARTIES
A. Infants and Incompetents
1. General Points
♣14:70 Περσοναλ Ρεπρεσεντατιϖε Ρεθυιρεδ
 
2. Representation
a. Proper Representatives
♣14:80 Φορ Ινφαντσ
♣14:81 Φορ Ινχοµπετεντσ
♣14:82 Φορ Ινχαπαβλε Αδυλτσ
14-3 Parties
b. Failure to Appear by Proper Representative
♣14:90 Ινφαντ: Σταψ Πενδινγ Απποιντµεντ
♣14:91 Ωηεν Ινφαντ Ρεαχηεσ Μαϕοριτψ
♣14:92 Ινχοµπετεντ; Χουρτ ∆ετερµινατιον οφ Χοµπετενχψ Ρεθυιρεδ
♣14:93 ϑυδγµεντ Αγαινστ Ινφαντ ορ Ινχοµπετεντ
♣14:94 ϑυδγµεντ ιν Φαϖορ οφ Ινφαντ ορ Ινχοµπετεντ
♣14:95 Σερϖιχε ον Ινφαντ ορ Ινχοµπετεντ
3. Appointment of Guardian ad Litem
 
♣14:101 Περσονσ Αλλοωεδ το Μοϖε φορ Απποιντµεντ
♣14:102 Τιµινγ οφ Μοτιον
♣14:103 Ωηο Μυστ Βε Σερϖεδ ωιτη Νοτιχε
♣14:104 Χονσεντ οφ Προποσεδ Γυαρδιαν
♣14:105 Χοµπενσατιον
4. Default Judgment and Arbitration
♣14:110 Ρεπρεσεντατιον Ρεθυιρεδ φορ Εντρψ οφ ∆εφαυλτ
♣14:111 Αρβιτρατιον: Χουρτ Ορδερ Ρεθυιρεδ
5. How to Settle Ward’s Claim
a. Obtaining Court Approval
♣14:120 Χουρτ Αππροϖαλ Ρεθυιρεδ
♣14:121 Ιφ Αχτιον Πενδινγ, Βψ Μοτιον
♣14:122 Ιφ Νο Αχτιον Πενδινγ, Βψ Πετιτιον
♣14:123 Ιν Χουντψ Χουρτ (ιφ Νεχεσσαρψ)
♣14:124 Ωηο Μυστ Αππεαρ ατ Ηεαρινγ
♣14:125 Ορδερ ορ ϑυδγµεντ
♣14:126 ∆ισβυρσινγ Προχεεδσ
b. Notice and Supporting Papers
♣14:140 Νοτιχε
♣14:141 Συππορτινγ Παπερσ
♣14:142 Παπερσ Μαψ Βε Πρεπαρεδ βψ Οπποσινγ Παρτψ
 
 
♣14:145 Μεδιχαλ ορ Ηοσπιταλ Ρεπορτ
B. Business and Other Entities
1. Corporations
♣14:150 Αλλεγε Χορπορατε Στατυσ
♣14:151 Μυστ Αππεαρ βψ Αττορνεψ
2. Partnerships
a. Basic Points
♣14:160 Πλεαδινγ Στατυσ Νοτ Ρεθυιρεδ
♣14:161 Ναµε ανδ Σερϖε Παρτνερσ
b. Limited Partnerships
♣14:170 Τρεατεδ ασ Γενεραλ Παρτνερσηιπσ
♣14:171 Ρεαχηινγ Ασσετσ οφ Λιµιτεδ Παρτνερσ
♣14:172 Λιµιτεδ Λιαβιλιτψ Παρτνερσηιπσ
3. Unincorporated Associations
 
♣14:181 Παρτιεσ το αν Αχτιον
♣14:182 Μυστ Αππεαρ βψ Αττορνεψ
4. Other Entities
♣14:190 ϑοιντ ςεντυρεσ
♣14:191 Σολε Προπριετορσηιπσ
♣14:192 ϑοιντ Οβλιγορσ
♣14:193 Γοϖερνµεντ Εντιτιεσ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT