About the authors

AuthorMichael Barr/Sharon Gerstman/Burton Lipshie
Pages5-5
F-3
About the Authors
ABOUT THE AUTHORS
Μιχηαελ Η. Βαρρ ισ α παρτνερ ωιτη ∆εντονσ ΥΣ ΛΛΠ ιν Νεω Ψορκ Χιτψ. Ηισ πραχτιχε
χονχεντρατεσ ον χοµπλεξ χοµµερχιαλ, χλασσ αχτιον, ινσυρανχε χοϖεραγε, ανδ σεχυριτιεσ
λιτιγατιον αχροσσ α βροαδ σπεχτρυµ οφ συβσταντιϖε αρεασ, ινχλυδινγ χονσυµερ φραυδ,
ενϖιρονµενταλ, ινσυρανχε, τραδε ρεγυλατιον, ρεαλ εστατε, προφεσσιοναλ λιαβιλιτψ, ανδ
χοντραχτυαλ δισπυτεσ.
Μρ. Βαρρ ισ πρεσεντλψ σερϖινγ ασ νατιοναλ χοορδινατινγ χουνσελ φορ αν ιντερνατιοναλ
ινσυρερ ιν δεφενδινγ α σεριεσ οφ χλασσ αχτιονσ ινϖολϖινγ ρετροσπεχτιϖε πρεµιυµ ωορκερσ
   
αγαινστ αλλεγατιονσ οφ ιµπροπερ λιφε ινσυρανχε σαλεσ πραχτιχεσ ιν α χονσολιδατεδ µυλτι−διστριχτ
λιτιγατιον ιν φεδεραλ χουρτ ανδ βεφορε α µυλτι−στατε τασκ φορχε οφ στατε ινσυρανχε δεπαρτµεντσ.
Ηε ηασ συχχεσσφυλλψ δεφενδεδ α βροαδ αρραψ οφ οτηερ χοµπανιεσ ιν βαδ φαιτη
ανδ οτηερ ινσυρανχε χοϖεραγε αχτιονσ, ινχλυδινγ νυµερουσ αππεαλσ. Ηε ηασ λεχτυρεδ
ανδ ωριττεν ον α ϖαριετψ οφ ινσυρανχε χοϖεραγε ισσυεσ, ανδ ηασ δελιϖερεδ παπερσ ατ σεµιναρσ ον αδϖερτισινγ ινϕυρψ,
σεχυριτιεσ χοϖεραγε, ανδ βαδ φαιτη ισσυεσ. Ηε ηασ αλσο συχχεσσφυλλψ ρεπρεσεντεδ ινϖεστορ γρουπσ, βανκ διρεχτορσ ανδ
πυβλιχ χοµπανιεσ ιν χοντεστεδ σεχυριτιεσ ανδ µεργερσ ανδ αχθυισιτιον χασεσ.
Μρ. Βαρρ ισ α χυµ λαυδε γραδυατε οφ Ηαρϖαρδ Λαω Σχηοολ.
Βυρτον Ν. Λιπσηιε ηασ σινχε 1977 βεεν τηε Μαναγινγ Αττορνεψ οφ τηε 60−λαωψερ
Λιτιγατιον ∆επαρτµεντ οφ Στροοχκ & Στροοχκ & Λαϖαν ιν Νεω Ψορκ Χιτψ, ανδ τηε

Ηε ισ ρεσπονσιβλε φορ προϖιδινγ προχεδυραλ εξπερτισε ιν αλλ λιτιγατιον µαττερσ
  
λιτιγατιον σκιλλσ ανδ αδϖανχεδ λεγαλ ωριτινγ. Ηε ηασ α γενεραλ λιτιγατιον πραχτιχε, ωιτη
αν εµπηασισ ον µοτιονσ ανδ αππελλατε ωορκ.
Βεφορε ϕοινινγ Στροοχκ, Μρ. Λιπσηιε ωασ αν Ασσισταντ ∆ιστριχτ Αττορνεψ ιν Νεω Ψορκ

Χουρτ, Νεω Ψορκ Χουντψ ανδ Αππελλατε Τερµ, Φιρστ ∆επαρτµεντ φροµ 1971 το 1977.
Σινχε 1985, Μρ. Λιπσηιε ηασ βεεν αν αδϕυνχτ προφεσσορ ατ Χαρδοζο Σχηοολ οφ Λαω
ωηερε ηε τεαχηεσ Νεω Ψορκ Πραχτιχε, Λεγαλ Ωριτινγ, ανδ Μοοτ Χουρτ. Φορ νινε ψεαρσ
ιν α ροω ηε ωασ ναµεδ Ουτστανδινγ Αδϕυνχτ Προφεσσορ ανδ νοω τηε αωαρδ ισ ναµεδ αφτερ ηιµ.
Ηε σερϖεσ ον τηε Αδϖισορψ Χοµµιττεε ον Χιϖιλ Πραχτιχε το τηε Χηιεφ Αδµινιστρατιϖε ϑυδγε, τηε ΧΠΛΡ Χοµ−
µιττεε οφ τηε Στατε Βαρ Ασσοχιατιον, ανδ τηε ∆επαρτµενταλ ∆ισχιπλιναρψ Χοµµιττεε οφ τηε Αππελλατε ∆ιϖισιον, Φιρστ

1993, ασ ωελλ ασ τηε αννυαλ σεµιναρ φορ Λαω Χλερκσ ανδ Χουρτ Αττορνεψσ, ανδ ηασ δελιϖερεδ τηε αννυαλ Χιϖιλ Λαω
Υπδατε ατ τηε Βαρ Ασσοχιατιον οφ τηε Χιτψ οφ Νεω Ψορκ.
Σηαρον Στερν Γερστµαν  
Νεω Ψορκ, αφτερ σπενδινγ 29 ψεαρσ ωορκινγ φορ Νεω Ψορκ Συπρεµε Χουρτ ασ τηε Πρινχιπαλ
  

   

Μρσ. Γερστµαν ισ α φορµερ µεµβερ οφ τηε ΑΒΑ Βοαρδ οφ Γοϖερνορσ ανδ χυρρεντλψ
σερϖεσ ιν τηε ΑΒΑ Ηουσε οφ ∆ελεγατεσ. Σηε ισ αλσο τηε Τρεασυρερ οφ τηε Νεω Ψορκ Στατε
Βαρ Ασσοχιατιον ανδ ισ ον ιτσ Εξεχυτιϖε Χοµµιττεε ανδ Ηουσε οφ ∆ελεγατεσ, ανδ ισ α παστ
χηαιρ οφ ιτσ Στανδινγ Χοµµιττεε ον Χιϖιλ Πραχτιχε Λαω ανδ Ρυλεσ.
Σηε ισ ον τηε Προφεσσιοναλ Ετηιχσ Χοµµιττεε φορ τηε Βαρ Ασσοχιατιον οφ Εριε Χουντψ,
ανδ ηασ σερϖεδ ον ιτσ Βοαρδ οφ ∆ιρεχτορσ, ον ιτσ ϑυδιχιαλ Σχρεενινγ Χοµµιττεε ανδ ασ παστ Πρεσιδεντ οφ ιτσ Φουν−
δατιον. Σηε ωασ Πρεσιδεντ οφ τηε Ωοµεν Λαωψερσ οφ Ωεστερν Νεω Ψορκ.
Σηε ηασ ωριττεν φορ ϖαριουσ ΑΒΑ ανδ Νεω Ψορκ Στατε Βαρ πυβλιχατιονσ, ανδ ηασ σποκεν φρεθυεντλψ ατ ΑΒΑ,
ΝΨΣΒΑ ανδ Εριε Χουντψ Βαρ ΧΛΕ σεµιναρσ. Σηε ηασ α ϑ∆ φροµ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Πιττσβυργη ανδ αν ΛΛΜ φροµ
Ψαλε Λαω Σχηοολ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT