Preliminary investigation

AuthorWilliam M. Audet/Kimberly A. Fanady/David Ling Y. Kuang
Pages55-86
PRELIMINARY
INVESTIGATION
2-1
CHAPTER 2:
PRELIMINARY
INVESTIGATION
TASKS
Task 7 Interview Client
Task 8 Review Client’s Documents
Task 9 Interview Nonparties
Task 10 Pursue Public Sources of Information
Task 11 Conduct Formal Pre-Complaint Discovery
Task 11A Seek Ex Parte Order for Seizure of Evidence
FORMS
Form 3 Freedom of Information Act Request
Form 3A Litigation Hold/Preservation Notice (Non-Corporate Client)
Form 4 Petition for Pre-Complaint Discovery
Form 4A Application for Ex Parte Order of Seizure
Form 4B Memorandum in Support of Application for Ex Parte Order of Seizure
Form 4C Declaration in Support of Application for Ex Parte Order of Seizure
Form 4D Proposed Order of Seizure
PRELIMINARY
INVESTIGATION
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
PRELIMINARY
INVESTIGATION
2-3 Interview Client Task 7
TASK 7
Interview Client
I. WHAT AND WHY
Α. Ονε οφ ψουρ πριµαρψ σουρχεσ οφ εϖιδενχε ιν α χασε ωιλλ βε ψουρ χλιεντ. Ασ εαρλψ ασ ψου χαν, ιντερϖιεω ψουρ
χλιεντ ανδ/ορ ψουρ χλιεντσ εµπλοψεεσ ανδ οτηερ αγεντσ το λεαρν ωηατ ινφορµατιον τηεψ ηαϖε. Σεε Βεδφορδ ϖ.
Χολλινσ, Νο. Χ−1−92−547, 2007 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ 33875, ατ ∗19 (Σ.∆. Οηιο Μαψ 3, 2007) (Ινηερεντ ιν χουν−
σελσ ρεσπονσιβιλιτιεσ ισ τηε δυτψ το ινϖεστιγατε.).
Β. Ψουρ µαιν γοαλσ ιν α χλιεντ ιντερϖιεω αρε το:
1. Ελιχιτ α δεταιλεδ ρεχορδ οφ ψουρ χλιεντσ ϖερσιον οφ τηε εϖεντσ γιϖινγ ρισε το τηε δισπυτε.
2. ∆ισχοϖερ οτηερ σουρχεσ οφ εϖιδενχε.
3. Ηελπ πρεσεντ ψουρ χλιεντσ ϖερσιον οφ τηε φαχτσ ιν τηε µοστ φαϖοραβλε λιγητ ποσσιβλε.
II. WHEN
 Χ.φ.,
Βεδφορδ ϖ. Χολλινσ, Νο. Χ−1−92−547, 2007 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ 33875, ατ ∗20 (Σ.∆. Οηιο Μαψ 3, 2007) (χουνσελ
φαιλεδ το αχτιϖελψ αδϖοχατε φορ χλιεντ ωηερε πρεπαρατιον χονσιστεδ σολελψ οφ σιξτεεν ηουρσ οφ ιντερϖιεωινγ χλιεντ)
(χιτατιον οµιττεδ). Ψου ωαντ ασ µυχη ινφορµατιον ασ ποσσιβλε το αϖοιδ ανψ εµβαρρασσινγ ορ δαµαγινγ εϖιδενχε
φροµ ψουρ οων χαµπ. Σεε Ταλλµαν ϖ. Φρεεδµαν Ανσελµο Λινδβεργ ΛΛΧ, Νο. 11−3201, 2012 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ
    
Χοµπλαιντ τηε Χουρτ φουνδ σανχτιονσ υνωαρραντεδ ωηερε χουνσελ ϖολυνταριλψ ωιτηδρεω ιναχχυρατε αλλεγατιονσ).
    
αλλεγε ορ ρεσπονδ ασ χοµπλετελψ ανδ αχχυρατελψ ασ ποσσιβλε.
Χ. Ιντερϖιεω ψουρ χλιεντ βεφορε ψου δισχλοσε ψουρ ωιτνεσσεσ ασ ρεθυιρεδ βψ ΦΡΧΠ 26(α)(1) (σεε Τασκ 23) σο ψουρ
δισχλοσυρε ωιλλ βε ασ χοµπλετε ανδ αχχυρατε ασ ποσσιβλε. Ηοωεϖερ, δο νοτ λετ τηισ ιµπεδε ψουρ οϖεραλλ γοαλσ
βεχαυσε Ρυλε 26 δισχλοσυρεσ µαψ βε συππλεµεντεδ (σεε Χηαπτερ 4, ανδ Τασκ 28 (Συππλεµεντ ∆ισχλοσυρεσ)).
III. HOW
Α. Ρεϖιεω ψουρ αννοτατεδ προοφ οφ φαχτ (Τασκ 4) το δετερµινε τηε φαχτσ ψου νεεδ το προϖε ψουρ χασε ανδ ωηιχη
ωιτνεσσεσ µαψ βε αβλε το εσταβλιση τηοσε φαχτσ.
Β. Λιστ αλλ ψουρ χλιεντσ αγεντσ, εµπλοψεεσ ανδ οτηερσ υνδερ ψουρ χλιεντσ χοντρολ ωηο ηαδ ανψ ινϖολϖεµεντ ωιτη
τηε εϖεντσ γιϖινγ ρισε το τηε δισπυτε, ινχλυδινγ:
1. Εψεωιτνεσσεσ το ανψ ασπεχτ οφ τηε χασε, συχη ασ χοντραχτ φορµατιον, στατε οφ ρεπαιρ ορ ιντελλεχτυαλ προπερτψ χρεατιον.
2. Παρτιχιπαντσ ιν ανψ ασπεχτ οφ τηε χασε, συχη ασ ινϖεντορσ, σαλεσπεοπλε, ανδ χοµπυτερ προγραµµερσ.
3. Ρελατιϖεσ ορ οτηερσ ωιτη ωηοµ ψουρ χλιεντ µαψ ηαϖε δισχυσσεδ ρελεϖαντ µαττερσ.
4. Ανψονε ωηο πρεϖιουσλψ δεαλτ ωιτη τηε οτηερ σιδε.
5. Αχχουνταντσ, ηεαλτη προφεσσιοναλσ, ανδ οτηερσ αβλε το ασσεσσ δαµαγεσ.
6. Εαχη ωιτνεσσ συπεριορσ το λεαρν οφ ανψ περσοννελ προβλεµσ.
7. Ανψονε ωιτη υλτιµατε ρεσπονσιβιλιτψ.
Χ. Σχηεδυλε αν ιντερϖιεω οφ εαχη περσον ον τηε λιστ (τακινγ ιντο αχχουντ αϖαιλαβιλιτψ ανδ ωιτνεσσεσ κνοωλεδγε
  
νεεδ νοτ νεχεσσαρψ ιντερϖιεω εϖερψ σινγλε ονε ιφ ιτ σεεµσ υνρεασοναβλε ορ δυπλιχατιϖε το δο σο. Χοατσ ϖ. Συλ−
λιϖαν, Νο. 05Χς1196−ϑ (ΠΧΛ), 2006 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ 90385, ατ ∗39−40 (Σ.∆. Χαλ. ∆εχ. 12, 2006) (Φαιλυρε
   
κνοων το δεφενσε χουνσελ.) (χιτατιον οµιττεδ).
∆. Το πρεπαρε φορ τηε ιντερϖιεωσ:
1. Ρεϖιεω τηε φαχτσ ψου αλρεαδψ κνοω.
2. Λιστ τηε τοπιχσ ψου ωαντ το χοϖερ ωιτη τηε ωιτνεσσ.
3. Ασσεµβλε ανψ δοχυµεντσ ορ οτηερ εϖιδενχε ψου ωαντ τηε ωιτνεσσ το αδδρεσσ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT