About the authors

AuthorWilliam M. Audet/Kimberly A. Fanady/David Ling Y. Kuang
Pages7-7
ABOUT THE AUTHORS
WILLIAM M. AUDET
   
αχτιον ανδ χοµπλεξ λιτιγατιον χασεσ ινϖολϖινγ φραυδ, δεφεχτιϖε δρυγσ ανδ προδυχτσ, πριϖαχψ, χονστιτυτιοναλ ριγητσ,
ενϖιρονµενταλ, εµπλοψµεντ, υνφαιρ βυσινεσσ πραχτιχεσ, σηαρεηολδερσ ριγητσ ανδ αντιτρυστ χλαιµσ. Ηε ηασ ωον

Μρ. Αυδετ εαρνεδ α ϑυρισ ∆οχτορ (ϑ.∆.) (ωιτη ηιγηεστ ηονορσ) φροµ Γολδεν Γατε Υνιϖερσιτψ Σχηοολ οφ Λαω
ιν 1984, ωηερε ηε ωασ τηε Εδιτορ οφ τηε Γολδεν Γατε Υνιϖερσιτψ Λαω Ρεϖιεω ανδ τηε στυδεντ χοµµενχεµεντ
σπεακερ. Ιν 1987, Μρ. Αυδετ οβταινεδ α Μαστερ οφ Λαωσ (ΛΛ.Μ.) δεγρεε φροµ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Ωισχονσιν, Σχηοολ
οφ Λαω. ∆υρινγ ηισ ψεαρσ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Ωισχονσιν, ηε ταυγητ ασ α χλινιχαλ προφεσσορ, ανδ ωορκεδ φυλλ τιµε ατ
τηε λαω σχηοολσ ΛΑΙΠ ινµατε λεγαλ σερϖιχεσ προγραµ ασ α συπερϖισινγ αττορνεψ το λαω στυδεντσ ατ τηε χλινιχ. Μρ.
  
Μ. Σµιτη, ϑυδγε οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ ∆ιστριχτ Χουρτ φορ τηε Νορτηερν ∆ιστριχτ οφ Χαλιφορνια, ανδ ασ α λαω χλερκ το
τηε Ηονοραβλε Αλφονσο ϑ. Ζιρπολι, ϑυδγε οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ ∆ιστριχτ Χουρτ φορ τηε Νορτηερν ∆ιστριχτ οφ Χαλιφορνια.
Ιν 2013, Μρ. Αυδετ ωασ αωαρδεδ α ∆οχτορ οφ Λαω δεγρεε (ΛΛ.∆., η.χ.) φροµ τηε Γολδεν Γατε Υνιϖερσιτψ Σχηοολ

Μρ. Αυδετ ισ α µεµβερ οφ τηε Χαλιφορνια ανδ Ωισχονσιν βαρσ ανδ ισ αδµιττεδ το πραχτιχε βεφορε νυµερουσ φεδεραλ
διστριχτ χουρτσ τηρουγηουτ τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ τηε Νιντη Χιρχυιτ Χουρτ οφ Αππεαλσ. Τηε αυτηορ οφ τωο λαω ρεϖιεω
αρτιχλεσ, Μρ. Αυδετ ισ α φρεθυεντ χοντριβυτορ το τηε Σαν Φρανχισχο λεγαλ πρεσσ ανδ ηασ αππεαρεδ ιν τελεϖισιον ανδ νεωσ
χαστσ. Ηε χαν βε ρεαχηεδ ατ Αυδετ & Παρτνερσ, ΛΛΠ., 711 ςαν Νεσσ Αϖενυε, Συιτε 500, Σαν Φρανχισχο, Χαλιφορνια 94102,
τελεπηονε: (415) 982−1776, φαξ: (415) 568−2556, ε−µαιλ: ωαυδετ≅αυδετλαω.χοµ, ωεβσιτε: ηττπ://ωωω.αυδετλαω.χοµ.
KIMBERLY A. FANADY ρεπρεσεντσ χορπορατε ανδ ινδιϖιδυαλ χλιεντσ ιν φεδεραλ ανδ στατε τριαλ ανδ αππελλατε χουρτσ
ιν τηε αρεασ οφ χοντραχτ ανδ χοµµερχιαλ δισπυτεσ, χρεδιτορσ ρεµεδιεσ, φραυδ, εµπλοψµεντ δισχριµινατιον, ωρονγφυλ
τερµινατιον, χονστρυχτιον λαω, προβατε ανδ τρυστ λιτιγατιον, ανδ ωορκουτ/σεττλεµεντ νεγοτιατιον ανδ δοχυµεντατιον.
Πριορ το οπενινγ ηερ σολο πραχτιχε ιν Μαψ 1996, Μσ. Φαναδψ πραχτιχεδ ωιτη Βυχηαλτερ, Νεµερ, Φιελδσ & Ψουνγερ
ιν Σαν Φρανχισχο φροµ 1989 το 1996 ανδ ωιτη Χαδωαλαδερ, Ωιχκερσηαµ & Ταφτ ιν Νεω Ψορκ Χιτψ φροµ 1986 το
1989. Σηε ισ α µεµβερ οφ τηε Χαλιφορνια βαρ, α φορµερ µεµβερ οφ τηε Νεω Ψορκ βαρ ανδ α µεµβερ οφ ϖαριουσ
φεδεραλ χουρτσ ιν Χαλιφορνια ανδ Νεω Ψορκ.
Μσ. Φαναδψ ρεχειϖεδ ηερ ϑ.∆. φροµ Νεω Ψορκ Υνιϖερσιτψ Σχηοολ οφ Λαω, ωηερε σηε σερϖεδ ασ Εξεχυτιϖε
Εδιτορ οφ τηε Μοοτ Χουρτ Βοαρδ. Σηε γραδυατεδ µαγνα χυµ λαυδε φροµ Ψαλε Υνιϖερσιτψ ωιτη α Β.Α. ιν Ενγλιση.

Χαλιφορνια 94105, (415) 986−8467.
“DAVID” LING Y. KUANG πραχτιχεσ λαω φοχυσεδ ον τηε προσεχυτιον οφ προδυχτ−λιαβιλιτψ χλασσ αχτιονσ ανδ οτηερ
χοµπλεξ µαττερσ. Ηε αχτιϖελψ λιτιγατεσ ιν βοτη στατε χουρτ ανδ φεδεραλ διστριχτ χουρτσ τηρουγηουτ τηε Υνιτεδ Στατεσ,
ανδ ηισ ωορκ ηασ εαρνεδ ηιµ νυµερουσ αχχολαδεσ ινχλυδινγ ρεχογνιτιον ασ α τοπ αττορνεψ βψ ΣυπερΛαωψερσ→
 
ρεσεντατιϖε χασε ωορκ ινχλυδεσ βεινγ παρτ οφ α τριαλ τεαµ τηατ σουγητ, ον βεηαλφ οφ α χλασσ οφ ινσυρανχε πυρχηασερσ,
ρεστιτυτιον ιν εξχεσσ οφ ∃100Μ δολλαρσ, πυρσυινγ αχτιονσ αγαινστ Φορτυνε 100 χοµπανιεσ φορ προδυχτ δεφεχτσ, ανδ
σαφεγυαρδινγ πριϖαχψ ανδ χονσυµερ δατα προτεχτιον ιν συιτσ αγαινστ Σιλιχον ςαλλεψ σχιονσ. Πριορ το σταρτινγ ατ Αυδετ

∆. Μιηαρα ιν τηε Χαλιφορνια Χουρτ οφ Αππεαλ, Σιξτη Αππελλατε ∆ιστριχτ ατ τηε Συπεριορ Χουρτ οφ Χαλιφορνια, Σαντα
Χλαρα Χουντψ, ανδ φυρτηερ εξπανδεδ ηισ εξπεριενχε ον τηε ιντερνατιοναλ σταγε, ηαϖινγ χλερκεδ φορ τηε Ηονοραβλε

   
Σχηολαρσηιπ Ρεχιπιεντ, µεµβερ οφ τηε Προ Βονο Ηονορ Σοχιετψ ανδ πρεσιδεντ οφ ΑΠΑΛΣΑ, τηε σχηοολσ λαργεστ

λαω δεπαρτµεντ. Ηε χαν βε ρεαχηεδ ατ Αυδετ & Παρτνερσ, ΛΛΠ, 711 ςαν Νεσσ Αϖε., Στε. 500 Σαν Φρανχισχο, ΧΑ


To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT