Depositions

AuthorWilliam M. Audet/Kimberly A. Fanady/David Ling Y. Kuang
Pages299-348
DEPOSITIONS
11-1
CHAPTER 11:
DEPOSITIONS
TASKS
Task 57 Notice of Depositions
Task 58 Notice Entity Depositions
Task 59 Determine Deposition Recording Method
Task 60 Videotape Depositions
Task 61 Take Remote Depositions
Task 62 Object to Deposition Notice
Task 63 Prepare to Take Depositions
Task 64 Prepare Witnesses
Task 65 Take Depositions
Task 66 Defend Depositions
Task 67 Terminate or Limit Scope of Deposition
Task 68 Limit Deposition Length
Task 69 Request Transcript Correction and Signature
FORMS
Form 21 Notice of Deposition
Form 21.1 Notice of Deposition of Custodian of Records
Form 21.2 Attachment to Deposition Notice under Rule 30(b)(6)
Form 22 Objection to Notice of Deposition
Form 23 Witness Brief‌ing Checklist
Form 23.1 Motion
DEPOSITIONS
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
DEPOSITIONS
11-3 Notice of Depositions Task 57
TASK 57
Notice of Depositions
I. WHAT AND WHY
Α. Ψου µαψ τακε αν ινδιϖιδυαλσ δεποσιτιον βψ ναµινγ τηε ινδιϖιδυαλ ασ τηε δεπονεντ ιν τηε δεποσιτιον νοτιχε.
ΦΡΧΠ 30(β)(1); ΕΕΟΧ ϖ. Τεπρο, Ινχ., 38 Φ. Συππ. 3δ 883 (Ε.∆. Τενν. 2014) (ΕΕΟΧ ρεθυιρεδ το προδυχε φορ
δεποσιτιον εµπλοψεε ιτ ηαδ λιστεδ ασ ποτεντιαλ ωιτνεσσ); Ιν ρε Χατηοδε Ραψ Τυβε (ΧΡΤ) ΑντιΤρυστ Λιτιγατιον,
82 Φεδ. Ρυλεσ Σερϖ. 3δ 451 (Ν.∆. Χαλ. 2012) (δεποσιτιον οφ οβϕεχτορ το προποσεδ χλασσ αχτιον σεττλεµεντ χοµ−
πελλεδ). Ιν σιτυατιονσ ωηερε τηε ναµε ισ µισσπελλεδ, πραχτιχαλιτψ χοµεσ ιντο πλαψ. Σµαλλ τψποσ ωιλλ νοτ προϖιδε
α σηιελδ αγαινστ αν οτηερωισε ϖαλιδ δεποσιτιον νοτιχε. Μεδινα ϖ. Χτψ. οφ Σαν ∆ιεγο, Νο. 08χϖ1252 ΒΑΣ(ΡΒΒ),

χαρε ιν πρεπαρινγ ιτσ παπερσ, τηε ισσυε ισ ωηετηερ τηε δεφενδαντ ηαδ αχτυαλ νοτιχε οφ τηε δισχοϖερψ ρεθυεστ τηατ
χουλδ βε ιµπυτεδ το ηιµ ασ α παρτψ δεσπιτε τηε ωρονγ ναµε.) (χιτατιονσ οµιττεδ).
 
νεντσ ναµε. ΦΡΧΠ 30(β)(1).
Χ. Ψου χαν δεποσε παρτιεσ ορ νονπαρτιεσ. Το δεποσε α νονπαρτψ, ψου µυστ αλσο σερϖε α συβποενα. ΦΡΧΠ 45. Σεε Τασκ 40.
∆. Ρεϖιεω Τασκ 58 το νοτιχε αν εντιτψσ δεποσιτιον.
Ε. Αβσεντ α ωριττεν στιπυλατιον, ψου µυστ οβταιν λεαϖε οφ χουρτ το τακε µορε τηαν 10 δεποσιτιονσ. Σεε ΦΡΧΠ 30(α)
(2)(Α)(ι); Σχοττ ϖ. Χιτψ οφ Σιουξ Χιτψ, 298 Φ.Ρ.∆. 400 (Ν.∆. Ιοωα 2014) (παρτψ µαδε παρτιχυλαριζεδ σηοωινγ οφ
νεεδ φορ 21 δεποσιτιονσ); Τηψκκυττατηιλ ϖ. Κεεσε, 294 Φ.Ρ.∆. 601 (Ω.∆. Ωαση. 2013) (σαµε, 17 δεποσιτιονσ).
Τηε λιµιτ ισ 10 δεποσιτιονσ περ σιδε, νοτ περ παρτψ. Ιδ.
Φ. Αβσεντ α ωριττεν στιπυλατιον, ψου µυστ οβταιν λεαϖε οφ χουρτ το δεποσε α ωιτνεσσ ωηο ηασ αλρεαδψ βεεν δεποσεδ
ιν α χασε. Σεε ΦΡΧΠ 30(α)(2)(Α)(ιι); Σεε Μαδισον ϖ. ϑαχκ Λινκ Ασσοχσ. Σταγε Λιγητινγ & Προδσ., 297 Φ.Ρ.∆. 532
 Ψορκ ϖ. Υνιον Παχ.
Ρ.Ρ. Χο.
   
το τακε σεχονδ δεποσιτιον το ινθυιρε αβουτ τηατ ινϕυρψ); Γ & Ε Ρεαλ Εστατε, Ινχ. ϖ. Αϖισον Ψουνγ−Ωασηινγτον,
∆.Χ., ΛΛΧ, 323 Φ.Ρ.∆. 67, 71 (∆.∆.Χ. 2017) (Γιϖεν τηε ινδισπυταβλε φαχτ τηατ αδδιτιοναλ ρελεϖαντ µατεριαλσ

δισχοϖερψ ιν τηισ χασε.). Τηισ προηιβιτιον αππλιεσ το βοτη παρτιεσ ανδ τηιρδ−παρτψ ωιτνεσσεσ. Αππλε Ινχ. ϖ. Μοβιλε
Σταρ ΛΛΧ, Νο. 16−χϖ−06001−ΩΗΟ, 2017 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ 147675, ατ ∗9 (Ν.∆. Χαλ. Σεπ. 12, 2017) (γραντινγ
λεαϖε το τακε α σεχονδ δεποσιτιον οφ τηιρδ−παρτψ Αµαζον). Τηισ λιµιτατιον ινχλυδεσ Ρυλε 30(β)(6) δεποσιτιονσ
οφ εντιτιεσ. Φορεχλοσυρε Μαναγεµεντ Χο. ϖ. Ασσετ Μαναγεµεντ Ηολδινγσ, ΛΛΧ, 71 Φεδ. Ρυλεσ Σερϖ. 3δ 516 (∆.

   

δεποσεδ φορ πυρποσεσ οφ τηισ Ρυλε. Παιγε ϖ. Χονσυµερ Προγραµσ, Ινχ., 248 Φ.Ρ.∆. 272 (Χ.∆. Χαλ. 2008).
Γ. Αβσεντ α ωριττεν στιπυλατιον, ψου µυστ οβταιν λεαϖε οφ χουρτ το τακε α δεποσιτιον οφ λονγερ τηαν ονε δαψ οφ
σεϖεν ηουρσ. Τηε χουρτ µυστ αλλοω αδδιτιοναλ τιµε ιφ νεεδεδ φορ α φαιρ εξαµινατιον οφ τηε δεπονεντ ορ ιφ τηε
δεπονεντ, ανοτηερ περσον, ορ οτηερ χιρχυµστανχε ιµπεδεσ ορ δελαψσ τηε δεποσιτιον. ϑΤΡ Εντερσ., ΛΛΧ ϖ. Αν
Υνκνοων Θυαντιτψ οφ Χολοµβιαν Εµεραλδσ, 297 Φ.Ρ.∆. 522 (Σ.∆. Φλα. 2013) (χορπορατε δεσιγνεεσ φαιλυρε το
βρινγ ρεσπονσιϖε δοχυµεντσ το δεποσιτιον προϖιδεδ γοοδ χαυσε το περµιτ χοντινυεδ δεποσιτιον); Ροβινσον ϖ.
∆ε Νιρο, Νο. 19−Χς−9156 (ΚΗΠ), 2022 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ 14384, ατ ∗7 (Σ.∆.Ν.Ψ. ϑαν. 26, 2022) (αδδι−τιοναλ
τιµε γραντεδ ωηερε ωιτνεσσ ωασ υνχοοπερατιϖε). Ωηεν α ωιτνεσσ µυστ τεστιφψ ιν µορε τηαν ονε ρελατεδ αχτιον,
τηε χουρτ σηουλδ δετερµινε τηε αππροπριατε τοταλ λενγτη οφ θυεστιονινγ φορ τηε ωιτνεσσ, ρατηερ τηαν ασσυµινγ
α σεπαρατε, ινδεπενδεντ λιµιτ οφ σεϖεν ηουρσ φορ εαχη αχτιον. Μιλλερ ϖ. Ωασεχα Μεδ. Χτρ., 205 Φ.Ρ.∆. 537 (∆.
Μινν. 2002). Σανχτιονσ µαψ βε ιµποσεδ φορ ανψ ιµπεδιµεντ, δελαψ, ορ οτηερ χονδυχτ ωηιχη φρυστρατεσ τηε
φαιρ εξαµινατιον οφ τηε δεπονεντ. Ρυλε 30(δ)(2)−(3); Παψνε ϖ. ∆ιστριχτ οφ Χολυµβια, 82 Φεδ. Ρυλεσ Σερϖ. 3δ
560 (∆.∆.Χ. 2012) (ιν ωρονγφυλ τερµινατιον αχτιον, λενγτη οφ µαψορσ δεποσιτιον ρεδυχεδ το 3.5 ηουρσ φροµ
πρεσυµπτιϖε σεϖεν ηουρσ).

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT