Nonparty discovery

AuthorWilliam M. Audet/Kimberly A. Fanady/David Ling Y. Kuang
Pages215-246
NONPARTY DISCOVERY
7-1
CHAPTER 7:
NONPARTY DISCOVERY
TASKS
Task 40 Prepare Subpoenas
Task 41 Challenge Subpoenas
Task 42 Enforce Subpoenas
Task 43 Produce and Inspect Nonparty Documents
FORMS
Form 12 Subpoena
Form 13 Responses and Objections to Subpoena
Form 14 Motion
NONPARTY DISCOVERY
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
NONPARTY DISCOVERY
7-3 Prepare Subpoenas Task 40
TASK 40
Prepare Subpoenas
I. WHAT AND WHY
Α. Το πρεπαρε φορ τριαλ, ψου µαψ νεεδ το:
1. Οβταιν δοχυµεντσ ορ ελεχτρονιχαλλψ στορεδ ινφορµατιον (ΕΣΙ) ιν α νονπαρτψσ χυστοδψ ορ χοντρολ. Σεε ΦΡ
ΧΠ 45(α)(1)(Χ)−(∆).
2. ∆εποσε α νονπαρτψ. Σεε ΦΡΧΠ 45(α)(1)(Β).
3. Ινσπεχτ α νονπαρτψσ πρεµισεσ. Σεε ΦΡΧΠ 45(α)(1)(Χ)−(∆).
Β. Νονπαρτιεσ µαψ ϖολυνταριλψ χοµπλψ ωιτη ψουρ δισχοϖερψ ρεθυεστσ. Ηοωεϖερ, ψου ωιλλ οφτεν νεεδ το βε πρεπαρεδ
το χοµπελ χοµπλιανχε. Βεφορε χοµπελλινγ, ενσυρε ψου σερϖε α προπερ συβποενα ον τηε νονπαρτψ πυρσυαντ το
Φεδ Ρ. Χιϖ. Π. ΦΡΧΠ 45 ετ σεθ. Σεε Αλχον ϖ. Βριγητ, Νο. 14−χϖ−01927−ΣΙ, 2015 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ 125255, ατ
∗4−5 (Ν.∆. Χαλ. Σεπ. 18, 2015) (δενψινγ µοτιονσ το χοµπελ βεχαυσε οφ ινϖαλιδ συβποενασ).
Χ. Τψπιχαλ νονπαρτψ δοχυµεντσ σουγητ ινχλυδε:
1. Ρεχορδσ (ι.ε., µεδιχαλ, εδυχατιοναλ, γοϖερνµεντ/ρεγυλατορψ, ορ βυσινεσσ).
 
3. Εψεωιτνεσσ ρεπορτσ.
4. Χονστρυχτιον δραωινγσ, πλανσ ανδ ρεπορτσ.
∆. Πυρσυαντ το ΦΡΧΠ 26(β)(1), ψου µαψ συβποενα ονλψ ρεχορδσ τηατ αρε ρελεϖαντ, ανδ νοτ πριϖιλεγεδ, ανδ αδµισσιβλε
ανδ προπορτιοναλ το τηε νεεδσ οφ τηε χασε. Ω. Ηιλλσ Φαρµ, ΛΛΧ ϖ. ΧλασσιχσΣταρ, ΛΛΧ (Ιν ρε ΧλασσιχΣταρ Μαρε
Λεασε Λιτιγ.   
συβποενα σχοπε το βε προπορτιοναλ το τηε νεεδσ οφ τηε χασε); χφ., Λαψµαν ϖ. ϑυνιορ Πλαψερσ Γολφ Αχαδ., Ινχ.,
   

βετωεεν τηε αχχουνταντ ανδ ανψονε ελσε ρεγαρδινγ τηισ χασε, ανδ στιλλ χονταινεδ α χατχηαλλ προϖισιον φορ ανψ
   
ασ τηε σχοπε οφ δισχοϖερψ ιν γενεραλ ανδ τηε χουρτ ρεϖιεωσ τηε συβποενα υνδερ τηε σαµε σχοπε ανδ ρελεϖανχψ
στανδαρδσ. ΙντεγραΜεδ Αµ., Ινχ. ϖ. Παττον, 298 Φ.Ρ.∆. 326 (∆.Σ.Χ. 2014). Ψου µαψ νοτ χοµπελ α νον−παρτψ το
χρεατε δοχυµεντσ τηατ δο νοτ εξιστ. Σεε Μιρ ϖ. Λ−3 Χοµµυνσ. Ιντεγρατεδ Σψσ., Λ.Π., 319 Φ.Ρ.∆. 220, 227 (Ν.∆.
Τεξ. 2016) (χιτατιον ανδ θυοτατιον µαρκσ οµιττεδ); Υνιτεδ Στατεσ ϖ. Χηιλδσ, Νο. ΧΡ−09−146−∆, 2018 Υ.Σ. ∆ιστ.
ΛΕΞΙΣ 20058, ατ ∗12 (Ω.∆. Οκλα. Φεβ. 7, 2018).
 
υνδυε βυρδεν ορ εξπενσε ον τηε νονπαρτψ. Μιλλεννιυµ ΤΓΑ, Ινχ. ϖ. Χοµχαστ Χαβλε Χοµµυνσ. ΛΛΧ, 286 Φ.Ρ.∆.
8, 11 (∆.∆.Χ. 2012) (Τηε τεξτ οφ Ρυλε 45 µακεσ θυιτε χλεαρ τηατ παρτιεσ ανδ αττορνεψσ ωηο ισσυε συβποενασ

Χιρχυιτ Χουρτσ ωιλλ βε γενεραλλψ σενσιτιϖε το τηε χοστσ ανδ βυρδενσ ιµποσεδ. Σεε, ε.γ., Λεοναρδ ϖ. Μαρτιν,
Νο. 21−30475, 2022 Υ.Σ. Αππ. ΛΕΞΙΣ 18190, ατ ∗13 (5τη Χιρ. ϑυνε 30, 2022). Τηε χουρτ φορ τηε διστριχτ ωηερε
χοµπλιανχε ισ ρεθυιρεδ µυστ ενφορχε τηισ δυτψ ανδ ιµποσε αππροπριατε σανχτιονσ ινχλυδινγ τηε νονπαρτψσ λοστ
εαρνινγσ ανδ ρεασοναβλε αττορνεψσ φεεσ ον α παρτψ ορ αττορνεψ ωηο φαιλσ το χοµπλψ.
    
αγεντσ. Σεε ΦΡΧΠ 30(β)(6). Ηοωεϖερ, α συβποενα ισ νεχεσσαρψ το χοµπελ α χορπορατε παρτψσ οτηερ εµπλοψεεσ
το αππεαρ φορ δεποσιτιον. Μεµορψ Βοωλ ϖ. Ν. Ποιντε Ινσ. Χο., 
Σηαωνεε Ηολδινγσ, Ινχ. ϖ. Τραϖελερσ Ινδεµνιτψ Χο. οφ Αµεριχα, 57 Φεδ Ρυλεσ Σερϖ. 3δ 988 (Μ∆ Πα
2004). Α συβποενα ισ αλσο νεχεσσαρψ το χοµπελ φορµερ χορπορατε εµπλοψεεσ το αππεαρ φορ δεποσιτιον. Σιµµσ
ϖ. Χτρ. φορ Χορρ. Ηεαλτη ανδ Πολιχψ Στυδιεσ, 272 Φ.Ρ.∆. 36 (∆.∆.Χ. 2011).
 
ΦΡΧΠ 26(β)(3)(Χ).
 
βψ συβποενα. Ψου µαψ αλσο ρεθυεστ το ινσπεχτ, χοπψ, τεστ, ορ σαµπλε ΕΣΙ ιν ανψ µεδιυµ φροµ ωηιχη ινφορ
µατιον χαν βε οβταινεδ, τρανσλατεδ, ιφ νεχεσσαρψ, βψ τηε ρεσπονδινγ παρτψ ιντο ρεασοναβλψ υσαβλε φορµ. Ψουρ
   

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT