Sentencing

AuthorThomas J. Farrell
Pages629-692
22−1
Χηαπτερ 22
ΣΕΝΤΕΝΧΙΝΓ
Ι. ΓΕΝΕΡΑΛ ΠΟΙΝΤΣ
♣22:01 Ιµπορτανχε οφ Σεντενχινγ
♣22:02 Σεντενχινγ ιν Χαπιταλ Χασεσ
ΙΙ. ΣΕΝΤΕΝΧΙΝΓ ΣΧΗΕΜΕΣ
♣22:10 ∆ετερµινατε ςερσυσ Ινδετερµινατε Σεντενχινγ Σχηεµεσ
♣22:11 Σεντενχινγ Γυιδελινε Σχηεµεσ
♣22:12 Εσταβλισηινγ Φαχτσ ιν Μανδατορψ Σχηεµεσ
♣22:13 Ωορκινγ Ωιτη α Γυιδελινε Σψστεµ
♣22:14 ∆επαρτυρεσ ανδ ςαριανχεσ Φροµ τηε Φεδεραλ Γυιδελινεσ
ΙΙΙ. ΣΕΝΤΕΝΧΙΝΓ ΑΛΤΕΡΝΑΤΙςΕΣ
♣22:20 Γενεραλ Ποιντσ
♣22:21 Ποσσιβλε Αλτερνατιϖεσ
Ις. ΤΗΕ ΠΡΕΣΕΝΤΕΝΧΕ ΙΝςΕΣΤΙΓΑΤΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤ (ΠΣΙΡ)
♣22:30 Γενεραλ Ποιντσ
♣22:31 Ωηατ τηε Ρεπορτ Χοϖερσ
♣22:32 Ωαιϖινγ τηε ΠΣΙΡ
♣22:33 Τηε Πρεσεντενχε Ιντερϖιεω
♣22:34 Προϖιδινγ Ινφορµατιον το τηε Ινϖεστιγατορ
♣22:35 Ρισκ Ασσεσσµεντ Τοολσ
♣22:36 Χηαλλενγινγ τηε ΠΣΙΡ
ς. Α∆ςΟΧΑΤΙΝΓ ΦΟΡ ΨΟΥΡ ΧΛΙΕΝΤ
♣22:40 Ηυµανιζε Ψουρ Χλιεντ
♣22:41 Τηε Σεντενχινγ Μεµορανδυµ
♣22:42 Λεττερσ
♣22:43 ςιδεοσ ανδ Πηοτογραπησ
ςΙ. ΧΟΝΣΕΧΥΤΙςΕ ςΣ. ΧΟΝΧΥΡΡΕΝΤ ΣΕΝΤΕΝΧΕΣ
Α. Σινγλε ϑυρισδιχτιον
♣22:50 Γενεραλ Ποιντσ
♣22:51 Σινγλε Χασε
♣22:52 Μυλτιπλε Χασεσ
Χριµιναλ ∆εφενσε Τοολσ ανδ Τεχηνιθυεσ 22−2
B. DierentJurisdictions
♣22:60 Οβσταχλεσ το Χονχυρρεντ Σεντενχινγ
♣22:61 Ρελεασε το τηε Σεχονδαρψ ϑυρισδιχτιον
♣22:62 Οβταιν α Χονχυρρεντ Σεντενχε Φροµ τηε Φεδεραλ ϑυδγε
♣22:63 Ασκ τηε Σεχονδ ϑυρισδιχτιον το Ρεδυχε ιτσ Σεντενχε
ςΙΙ. ΧΡΕ∆ΙΤ ΦΟΡ ΤΙΜΕ ΣΕΡςΕ∆
♣22:70 Γενεραλ Ποιντσ
♣22:71 Τηε ∆ετερµινατιον οφ Χρεδιτ
ςΙΙΙ. ΣΕΝΤΕΝΧΙΝΓ ΗΕΑΡΙΝΓΣ
Α. Εϖιδενχε
♣22:80 Ρυλεσ οφ Εϖιδενχε ∆ο Νοτ Αππλψ
♣22:81 Χονφροντατιον Χλαυσε ∆οεσ Νοτ Αππλψ
♣22:82 Φουρτη ανδ Φιφτη Αµενδµεντ ςιολατιονσ
♣22:83 Αχθυιττεδ Χονδυχτ
♣22:84 Πολψγραπησ
Β. Πρεπαρινγ φορ τηε Ηεαρινγ
♣22:90 Γενεραλ Ποιντσ
 
♣22:92 Ηαϖε Φριενδσ ανδ Χηαραχτερ Ωιτνεσσεσ Ρεαδψ
 
♣22:94 Πρεπαρε Σοχιαλ Ωορκερσ ανδ Τηεραπιστσ το Τεστιφψ
♣22:95 Μακε Ρεστιτυτιον
♣22:96 Χηεχκ φορ Σπεχιαλ Σεντενχε Τηρεσηολδσ
♣22:97 Ψουρ Χλιεντσ Τεστιµονψ
ΙΞ. ΣΠΕΧΙΑΛ ΣΙΤΥΑΤΙΟΝΣ
♣22:100 Φινεσ ανδ Ρεστιτυτιον


♣22:103 ∆ανγερουσ ανδ Σεξυαλλψ ςιολεντ Πρεδατορ Στατυτεσ
♣22:104 Στιπυλατιον το ∆επορτατιον
Ξ. ΑΦΤΕΡ ΤΗΕ ΣΕΝΤΕΝΧΕ
♣22:110 Πρεπαρινγ Ψουρ Χλιεντ φορ Ινχαρχερατιον
♣22:111 Σεντενχε Ρεδυχτιον Μοτιονσ
ΞΙ. ΦΟΡΜΣ
Φορµ 22−1 Υ.Σ. Προβατιον ∆επαρτµεντ Πρεσεντενχε Ιντερϖιεω Ωορκσηεετ
Φορµ 22−2 Προβατιον ∆επαρτµεντ Φινανχιαλ ∆ισχλοσυρε Φορµσ
Φορµ 22−3 Ποσιτιον οφ ∆εφενδαντ Ωιτη Ρεσπεχτ το Σεντενχινγ Φαχτορσ
Φορµ 22−4 Μοτιον ανδ Ορδερ το Ρεδαχτ Πρεσεντενχε Ινϖεστιγατιον Ρεπορτ
Φορµ 22−5 Σεντενχινγ Μεµορανδυµ
Φορµ 22−6 Σαµπλε Σεντενχινγ Λεττερ
Φορµ 22−7 Μοτιον ανδ Ορδερ φορ Αδϕυστµεντ το Αωαρδ Χρεδιτ φορ Τιµε Σερϖεδ
Φορµ 22−8 Στιπυλατιον το ∆επορτατιον
22−3 Σεντενχινγ ♣22:11
Ι. ΓΕΝΕΡΑΛ ΠΟΙΝΤΣ
♣22:01 Ιµπορτανχε οφ Σεντενχινγ
Ωιτη αππροξιµατελψ 90% οφ φεδεραλ ανδ 70% οφ στατε χριµιναλ χασεσ ενδινγ ιν χονϖιχτιον, σεντενχινγ µαψ βε τηε µοστ
ιµπορταντ προχεεδινγ ιν α χριµιναλ χασε. [Σεε Υνιτεδ Στατεσ Σεντενχινγ Χοµµισσιον, Σουρχεβοοκ οφ Φεδεραλ Σεντενχινγ
Στατιστιχσ  Φεδεραλ ϑυδιχιαλ Χασελοαδ Στατιστιχ, Ταβλε

∆επαρτµεντ οφ ϑυστιχε, Βυρεαυ οφ ϑυστιχε Στατιστιχσ, Φελονψ ∆εφενδαντσ ιν Λαργε Υρβαν Χουντιεσ, Αππενδιξ Ταβλε Γ (2002).]
Φροµ τηε σταρτ οφ ψουρ ρεπρεσεντατιον, εϖερψτηινγ ψου δο σηουλδ ποσιτιον ψουρ χλιεντσ φορ σεντενχινγ. Ιντερϖιεω

 
Νεγοτιατε φορ α φαϖοραβλε πλεα ανδ σεντενχινγ ρανγε, αλλ ωιτη αν εψε ον τηε λικελψ σεντενχε συχη α πλεα ωιλλ εϖοκε.
Σεντενχινγ λιτιγατιον ρεθυιρεσ µυχη µορε τηαν τηροωινγ τηε χλιεντ υπον τηε χουρτσ µερχψ ανδ εξπεχτινγ το ρεαπ τηε

ανδ τηε στρατεγιχ δεχισιονσ δεµανδ ψουρ βεστ αδϖοχαχψ.
♣22:02 Σεντενχινγ ιν Χαπιταλ Χασεσ
∆εατη πεναλτψ χασεσ νοτ ονλψ αρε τηε µοστ σεριουσ, βυτ α σπεχιαλιζεδ ανδ χοµπλεξ βοδψ οφ λαω αππλιεσ το τηοσε
χασεσ. [Σεε, ε.γ., ΑΒΑ Γυιδελινεσ φορ τηε Απποιντµεντ ανδ Περφορµανχε οφ ∆εφενσε Χουνσελ ιν ∆εατη Πεναλτψ Χασεσ.]
Μανψ ϕυρισδιχτιονσ ρεθυιρε χουνσελ το υνδεργο σπεχιαλιζεδ τραινινγ ανδ δεµονστρατε χοµπετενχψ βεφορε υνδερτακ−
ινγ α χαπιταλ χασε. Νο ονε σηουλδ ρεπρεσεντ α δεφενδαντ ιν α χαπιταλ χασε ωιτηουτ τηατ τραινινγ ανδ ασσοχιατινγ ωιτη αν
εξπεριενχεδ δεατη πεναλτψ λαωψερ.
[♣♣22:03−22:09 Ρεσερϖεδ]
ΙΙ. ΣΕΝΤΕΝΧΙΝΓ ΣΧΗΕΜΕΣ
♣22:10 ∆ετερµινατε ςερσυσ Ινδετερµινατε Σεντενχινγ Σχηεµεσ
Ινδετερµινατε σεντενχινγ σχηεµεσ
Μοστ στατεσ εµπλοψ ινδετερµινατε σεντενχινγ σχηεµεσ.
Υνδερ αν ινδετερµινατε σεντενχινγ σχηεµε, τηε ϕυδγε ιµποσεσ α σεντενχε ασ α ρανγε οφ ψεαρσ ορ µοντησ ωιτη α
µανδατορψ ανδ µινιµυµ τερµ (ε.γ., τηρεε το νινε ψεαρσ) ανδ α παρολε βοαρδ δεχιδεσ τηε δεφενδαντσ ρελεασε δατε ωιτηιν
τηατ ρανγε βασεδ υπον παρολε γυιδελινεσ ανδ τηε δεφενδαντσ βεηαϖιορ ανδ ρεηαβιλιτατιϖε προγρεσσ δυρινγ ινχαρχερατιον.
∆ετερµινατε σεντενχινγ σχηεµεσ
Τηε φεδεραλ γοϖερνµεντ ανδ σοµε στατεσ ηαϖε τυρνεδ το δετερµινατε σεντενχινγ.

αβολιτιον οφ παρολε, σο τηατ τηε δεφενδαντ σερϖεσ ηισ φυλλ τερµ, µινυσ α µοδεστ ρεδυχτιον φορ γοοδ βεηαϖιορ ορ γοοδ
τιµε. [Μιστρεττα ϖ. Υνιτεδ Στατεσ, 488 Υ.Σ. 361, 367 (989) (εξπλαινινγ φεδεραλ σψστεµ); Ωαψνε ΛαΦαϖε, ετ αλ., 5 Χριµ−
ιναλ Προχεδυρε ♣26.1(χ) (2006).]
Ηοωεϖερ, ϕυδγεσ τηεν ταχκ ον α τερµ οφ συπερϖισεδ ρελεασε, α φορµ οφ ποστ−ινχαρχερατιον προβατιον, σο τηατ τηε
δεφενδαντ στιλλ ρεµαινσ συβϕεχτ το στατε χοντρολ ανδ ινχαρχερατιον ιφ ηε ϖιολατεσ τηε χονδιτιονσ. [Ε.γ., 18 Υ.Σ.Χ. ♣3583;
Μινν. Στατ. Ανν. ♣244.05 (ινµατε µαψ βε ρελεασεδ ον γοοδ τιµε εθυαλ το υπ το ονε−τηιρδ ηισ σεντενχε, βυτ ρεµαινσ ον
συπερϖισεδ ρελεασε φορ τηατ περιοδ).]
♣22:11 Σεντενχινγ Γυιδελινε Σχηεµεσ
Μανψ ϕυρισδιχτιονσ λεαϖε τηε σεντενχε ιν α παρτιχυλαρ χασε το τηε ϕυδγεσ δισχρετιον. Τηισ αλλοωσ τηε ϕυδγε το ινδιϖιδ
υαλιζε τηε σεντενχε το τηε δεφενδαντσ βαχκγρουνδ ανδ νεεδσ ανδ το τηε παρτιχυλαρ χιρχυµστανχεσ οφ τηε χριµε. Ηοωεϖερ,
ιτ αλσο µεανσ τηατ σεντενχεσ φορ νεαρλψ ιδεντιχαλ χριµεσ µιγητ ϖαρψ φροµ ϕυδγε το ϕυδγε.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT