Preliminary Sections

AuthorThomas J. Farrell
Pages1-34
Τηοµασ ϑ. Φαρρελλ
Χριµιναλ ∆εφενσε
Τοολσ ανδ Τεχηνιθυεσ
Χονταχτ υσ ατ (866) 72−ϑΑΜΕΣ (866−725−2637) ορ ϖισιτ ωωω.ϕαµεσπυβλισηινγ.χοµ
Χριµιναλ ∆εφενσε Τοολσ ανδ Τεχηνιθυεσ Φ−4
ϑαµεσ Πυβλισηινγ
Χοπψριγητ ♥ 2017
ϑαµεσ Πυβλισηινγ, Ινχ.
ΙΣΒΝ: 978−1−945421−67−9
Ρελατεδ Τιτλεσ
Φεδεραλ Χριµιναλ Πραχτιχε
Ρελεντλεσσ Χριµιναλ Χροσσ−Εξαµινατιον
Τεξασ Χριµιναλ Λαωψερσ Ηανδβοοκ
Τεξασ Χριµιναλ Φορµσ
Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ.
Τηισ πυβλιχατιον ισ ιντενδεδ το προϖιδε αχχυρατε ανδ αυτηοριτατιϖε ινφορµατιον αβουτ τηε συβϕεχτ µαττερ χοϖερεδ.
Ιτ ισ σολδ ωιτη τηε υνδερστανδινγ τηατ τηε πυβλισηερ δοεσ νοτ ρενδερ λεγαλ, αχχουντινγ ορ οτηερ προφεσσιοναλ σερϖιχεσ. Ιφ
λεγαλ αδϖιχε ορ οτηερ εξπερτ ασσιστανχε ισ ρεθυιρεδ, σεεκ τηε σερϖιχεσ οφ α χοµπετεντ προφεσσιοναλ.

ανδ ρεσεαρχη οριγιναλ σουρχεσ οφ αυτηοριτψ ανδ λοχαλ χουρτ ρυλεσ.
Τηε πυβλισηερ ανδ τηε αυτηορ µακε νο ρεπρεσεντατιονσ χονχερνινγ τηε χοντεντσ οφ τηισ πυβλιχατιον ανδ δισχλαιµ ανψ

Ωε ϖιεω τηε πυβλιχατιον οφ τηισ ωορκ ασ τηε βεγιννινγ οφ α διαλογυε ωιτη ουρ ρεαδερσ. Περιοδιχ ρεϖισιονσ το ιτ ωιλλ
γιϖε υσ τηε οππορτυνιτψ το ινχορπορατε ψουρ συγγεστεδ χηανγεσ. Χαλλ υσ ατ (866) 72−ϑΑΜΕΣ ορ σενδ ψουρ χοµµεντσ το:
Ρεϖισιον Εδιτορ
ϑαµεσ Πυβλισηινγ
3505 Χαδιλλαχ Αϖε., Συιτε Π−101
Χοστα Μεσα, ΧΑ 92626
ΠΥΒΛΙΣΗΕΡΣ ΣΤΑΦΦ
Μαναγινγ Εδιτορ: Λισα ∆υννε
Τψπεσεττερ: Αλεξανδρυ Οπρεσχυ
Φιρστ Εδιτιον, 12/08
Ρεϖισιον 1, 12/09
Ρεϖισιον 2, 12/10
Ρεϖισιον 3, 4/12
Ρεϖισιον 4, 4/13
Ρεϖισιον 5, 3/14
Ρεϖισιον 6, 5/15
Ρεϖισιον 7, 10/17
Φ−5 Αβουτ τηε Αυτηορ
ΑΒΟΥΤ ΤΗΕ ΑΥΤΗΟΡ
Τηοµασ ϑ. Φαρρελλσ πραχτιχε φοχυσεσ ον χριµιναλ δεφενσε, ρανγινγ φροµ πρε−ινδιχτ−
µεντ ινϖεστιγατιονσ ανδ νεγοτιατιονσ ανδ τηε ρεπρεσεντατιον οφ ωιτνεσσεσ ανδ ϖιχτιµσ, το
αππεαλσ ανδ ποστ−χονϖιχτιον πετιτιονσ; φροµ ωηιτε χολλαρ µαττερσ συχη ασ ηεαλτη χαρε φραυδ,
ταξ εϖασιον, χοµπλεξ σεχυριτιεσ φραυδσ, ανδ ενϖιρονµενταλ χριµεσ, το χαπιταλ µυρδερ. Ηισ

πιτχηερ Ανδψ Πεττιττε βεφορε Χονγρεσσ; τηε λαργεστ Χλεαν Ωατερ Αχτ ρεχοϖερψ φροµ α χιτ−
ιζενσ συιτ ιν τηε στατε οφ Πεννσψλϖανια; τηε ονλψ Φαλσε Χλαιµσ Αχτ ωηιστλεβλοωερ συιτ ιν

δεφενσε οφ τηε λαργεστ φραυδ χασε εϖερ προσεχυτεδ ιν τηε Ωεστερν ∆ιστριχτ οφ Πεννσψλϖανια;
ανδ δεφενσε οφ τηε Πενν Στατε περϕυρψ χασε. Ηε αλσο τεαχηεσ ασ αν αδϕυνχτ προφεσσορ ατ

ωιτη Φαρρελλ & Ρεισινγερ, ΛΛΧ, ιν Πιττσβυργη, ΠΑ (ωωω.φαρρελλρεισινγερ.χοµ).
Μρ. Φαρρελλ ωασ σελεχτεδ ασ ονε οφ Τηε Βεστ Λαωψερσ ιν Αµεριχα φροµ 2006 το 2013 φορ ωηιτε χολλαρ ανδ νον−ωηιτε
χολλαρ χριµιναλ δεφενσε. Ηε ισ Ας−ρατεδ βψ Μαρτινδαλε−Ηυββελλ.


   


  

Πεννσψλϖανια.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT