Experts & investigators

AuthorThomas J. Farrell
Pages123-146
6−1
Χηαπτερ 6
ΕΞΠΕΡΤΣ & ΙΝςΕΣΤΙΓΑΤΟΡΣ
Ι. ΡΕΘΥΕΣΤΙΝΓ ΕΞΠΕΡΤ & ΙΝςΕΣΤΙΓΑΤΙςΕ ΑΣΣΙΣΤΑΝΧΕ
♣6:01 Φεδεραλ Χονστιτυτιον
♣6:02 Στατε Στατυτεσ
♣6:03 Προοφ οφ Νεεδ
♣6:04 Πρεπαρινγ τηε Μοτιον
♣6:05 Αππλψ Εξ Παρτε
ΙΙ. ΙΝςΕΣΤΙΓΑΤΟΡΣ
Α. Χηοοσινγ το Υσε αν Ινϖεστιγατορ
♣6:10 Υσε α Σπεχιαλιστ φορ Ιντερϖιεωινγ Ωιτνεσσεσ
♣6:11 Αδϖανταγεσ οφ α Πριϖατε Ινϖεστιγατορ
♣6:12 Αττορνεψ Παρτιχιπατιον ιν Ινϖεστιγατιον
♣6:13 Χηοοσινγ αν Ινϖεστιγατορ
♣6:14 Αλτερνατιϖεσ το Πριϖατε Ινϖεστιγατορσ
Β. Χονδυχτινγ τηε Ινϖεστιγατιον
♣6:20 Ναρροω τηε Σχοπε
♣6:21 Βασιχ Στεπσ
♣6:22 Ιντερϖιεω Βασιχσ
♣6:23 Ιντερϖιεω Πιτχηεσ ανδ Τεχηνιθυεσ
♣6:24 Ετηιχαλ Χονστραιντσ
♣6:25 Ιντερϖιεωινγ Ψουρ Χλιεντσ ΕµπλοψεεσΩαρνινγσ
Χ. Ιντερφερενχε Ωιτη Ινϖεστιγατιον
♣6:30 Προσεχυτιον Ιντερφερενχε
♣6:31 Ωιτνεσσεσ Ρεπρεσεντεδ βψ Χουνσελ
♣6:32 Ψουρ Ωιτνεσσεσ
∆. ∆ισχοϖερψ Ρεθυιρεµεντσ
♣6:40 Ιντερϖιεω Στατεµεντσ
♣6:41 Ρεχορδεδ Ιντερϖιεωσ
♣6:42 Ινϖεστιγατορσ Νοτεσ
ΙΙΙ. ΕΞΠΕΡΤΣ
Α. Γενεραλ Ποιντσ
♣6:50 Υσε Εξπερτσ Ωηενεϖερ Ποσσιβλε
♣6:51 Χηοοσινγ ανδ Ινϖεστιγατινγ τηε Εξπερτ
♣6:52 Χοµµυνιχατινγ Ωιτη Ψουρ Εξπερτ
♣6:53 Πρεπαρινγ τηε Εξπερτ Ρεπορτ
Χριµιναλ ∆εφενσε Τοολσ ανδ Τεχηνιθυεσ 6−2
♣6:54 ∆ισχλοσινγ τηε Εξπερτ Ρεπορτ
♣6:55 Αϖοιδινγ ∆ισχλοσυρε οφ τηε Υνφαϖοραβλε Οπινιον
Β. Τηε ∆αυβερτ Στανδαρδ
♣6:60 Τηε ∆αυβερτ ∆εχισιον
♣6:61 Φαχτορσ το ∆ετερµινε Ρελιαβιλιτψ
♣6:62 ∆αυβερτ Ηεαρινγσ
♣6:63 Πρεσενχε οφ τηε ϑυρψ
♣6:64 Τηε ∆αυβερτ Εξπερτ
♣6:65 Χονστιτυτιοναλ Ισσυεσ
 
♣6:70 Γενεραλ Ποιντσ
♣6:71 Μοδυσ Οπερανδι Εξπερτσ
♣6:72 ∆εφενσε Λαω Ενφορχεµεντ Εξπερτσ
♣6:73 Ηανδωριτινγ Εξπερτσ
♣6:74 Ιµαγε Αυτηεντιχατιον Αναλψστσ
♣6:75 Πσψχηιατριστσ
 
♣6:77 Εψεωιτνεσσ ανδ Χονφεσσιον Εξπερτσ
Ις. ΦΟΡΜΣ
Φορµ 6−1 Μοτιον φορ Απποιντµεντ οφ αν Ινϖεστιγατορ
Φορµ 6−2 Μοτιον φορ Απποιντµεντ οφ α Πσψχηιατριχ Εξπερτ
Φορµ 6−3 Ενγαγεµεντ Λεττερ φορ Εξπερτ ορ Ινϖεστιγατορ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT