Plea bargaining

AuthorThomas J. Farrell
Pages403-486
17−1
Χηαπτερ 17
ΠΛΕΑ ΒΑΡΓΑΙΝΙΝΓ
Ι. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ
Α. Γενεραλ Ποιντσ
♣17:01 Μοστ Χασεσ Ενδ Ωιτη α Βαργαιν
♣17:02 Τωο Τψπεσ οφ Βαργαινσ
Β. Χηαργε Βαργαινσ
 
♣17:11 Ωηεν Σεντενχεσ Μεργε
♣17:12 Αϖοιδ Χολλατεραλ Χονσεθυενχεσ
♣17:13 Μινιµιζε τηε Χουντσ
Χ. Σεντενχε Βαργαινσ
 
♣17:21 Ινϖολϖεµεντ οφ τηε ϑυδγε ςαριεσ
♣17:22 ϑυρισδιχτιονσ Ωιτη Σεντενχινγ Γυιδελινεσ
♣17:23 Ριγητ το Ωιτηδραω Πλεα
♣17:24 Ηαϖε τηε Προσεχυτορ Τακε Νο Ποσιτιον
♣17:25 Πρε−Σεντενχε Ινϖεστιγατιον
♣17:26 Νο Αρρεστ Χλαυσεσ
ΙΙ. ΣΠΕΧΙΑΛ ΠΛΕΑΣ
♣17:30 Τηε Οπεν Πλεα
♣17:31 Αππεαλ Ωαιϖερσ
♣17:32 Βενχη Τριαλ Ωιτη Στιπυλατεδ Φαχτσ
♣17:33 Νο Χοντεστ Πλεασ
♣17:34 Χονδιτιοναλ Πλεασ
ΙΙΙ. ΩΗΕΝ ΤΟ ΕΝΤΕΡ Α ΓΥΙΛΤΨ ΠΛΕΑ
♣17:40 Ρεασονσ φορ αν Εαρλψ Πλεα
♣17:41 Ρεασονσ φορ Πλεαδινγ Λατερ
Ις. ΧΟΛΛΑΤΕΡΑΛ ΧΟΝΣΕΘΥΕΝΧΕΣ
♣17:50 Τηε ∆υτψ το Αδϖισε τηε Χλιεντ
 
♣17:52 Ωαιϖερσ οφ Νον−ϑυρισδιχτιοναλ ∆εφεχτσ
♣17:53 Ιµµιγρατιον Χονσεθυενχεσ
 
Χριµιναλ ∆εφενσε Τοολσ ανδ Τεχηνιθυεσ 17−2
ς. ΧΟΟΠΕΡΑΤΙΟΝ; ΧΟΝΣΕΘΥΕΝΧΕΣ & ΠΡΟΧΕ∆ΥΡΕΣ
♣17:60 Αδϖανταγεσ οφ Χοοπερατιον
♣17:61 Ρισκσ οφ Χοοπερατιον
♣17:62 Τηε Χαρροτ ανδ Στιχκ το Χοοπερατιον
♣17:63 Προσεχυτορσ ∆ισχρετιον το Ασσεσσ τηε ςαλυε οφ τηε Χοοπερατιον
♣17:64 Πραχτιχαλ Προτεχτιονσ
ςΙ. ΑΛΤΕΡΝΑΤΙςΕ ∆ΙΣΠΟΣΙΤΙΟΝΣ
§17:70 DiversionProgramsforMinorOenses
♣17:71 ∆ισαδϖανταγεσ οφ ∆ιϖερσιον Προγραµσ
♣17:72 Χρεατιϖε Αγρεεµεντσ
ςΙΙ. ΠΡΕΠΑΡΙΝΓ ΨΟΥΡ ΧΛΙΕΝΤ
♣17:80 Ιτ Ισ Ψουρ Χλιεντσ ∆εχισιον
♣17:81 Κνοω Ψουρ Χασε
♣17:82 Κνοω Ψουρ Χλιεντ
♣17:83 Γαιν Ψουρ Χλιεντσ Τρυστ
♣17:84 Πλαψ Ουτ τηε Τριαλ
♣17:85 Ενλιστ τηε Ηελπ οφ Φαµιλψ ανδ Φριενδσ
♣17:86 Γιϖε Ψουρ Χλιεντ Τιµε ανδ Αττεντιον
♣17:87 Βε Χογνιζαντ οφ Ψουρ Οων Ιντερεστσ
♣17:88 Πρεπαρινγ Ψουρ Χλιεντ φορ τηε Πλεα
♣17:89 Τακινγ τηε Πλεα
ςΙΙΙ. ΠΟΣΤ−ΠΛΕΑ ΠΡΟΧΕΕ∆ΙΝΓΣ
Α. Ενφορχινγ Πλεα Αγρεεµεντσ
♣17:100 Αγρεεµεντσ Αρε Ιντερπρετεδ βψ Χοντραχτ Πρινχιπλεσ
♣17:101 Μακινγ α Ρεχορδ
§17:102O-the-RecordAgreements
Β. Μοτιονσ το Ωιτηδραω Γυιλτψ Πλεασ
♣17:110 Ωιτηδραωινγ Πλεα Βεφορε Σεντενχινγ
♣17:111 Ωιτηδραωινγ Πλεα Αφτερ Σεντενχινγ
♣17:112 ∆ισχυσσινγ τηε Ωιτηδραωαλ Ωιτη τηε Χλιεντ
Χ. Εξπυνγεµεντσ
♣17:120 Αυτηοριτψ φορ Εξπυνγεµεντσ
§17:121EectofExpungement
∆. Παρδονσ
♣17:130 Προχεδυρε
§17:131Eect
ΙΞ. ΦΟΡΜΣ
Φορµ 17−1 ΑΡ∆ Αππλιχατιον
Φορµ 17−2 ∆ιϖερσιον Μοτιον
Φορµ 17−3 ∆ιϖερσιον Αγρεεµεντ
Φορµ 17−4 ∆ιϖερσιον Ορδερ
Φορµ 17−5 ∆ιϖερσιον Ρεστιτυτιον Σχηεδυλε
Φορµ 17−6 Σαµπλε Πλεα Αγρεεµεντ (Φεδεραλ)
Φορµ 17−7 Σαµπλε Πλεα Αγρεεµεντ (Φεδεραλ) Ωιτη Χοοπερατιον ανδ Στιπυλατεδ Φαχτυαλ Βασισ
Φορµ 17−8 Ωριττεν Πλεα Χολλοθυψ
Φορµ 17−9 Σχριπτ φορ Φεδεραλ Πλεα Χολλοθυψ
Φορµ 17−10 Εξπυνγεµεντ Ορδερ (Πεννσψλϖανια)
Φορµ 17−11 Παρτιαλ Εξπυνγεµεντ Μοτιον (Πεννσψλϖανια)
17−3 Πλεα Βαργαινινγ ♣17:13
Ι. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ
Α. Γενεραλ Ποιντσ
♣17:01 Μοστ Χασεσ Ενδ Ωιτη α Βαργαιν
Μοστ χριµιναλ χασεσ ενδ ωιτη α πλεα οφ γυιλτψ ρατηερ τηαν α τριαλ.
Φροµ τηε ϖερψ σταρτ, ψου σηουλδ εξπλορε ωιτη ψουρ χλιεντ ανδ τηε προσεχυτορ τηε χηανχε οφ α δισποσιτιον σηορτ οφ
τριαλ. Α ωιλλινγνεσσ το βαργαιν βεσπεακσ ωισδοµ, νοτ ωεακνεσσ. [Φορ εξχελλεντ πραχτιχαλ αδϖιχε ον νεγοτιατινγ α πλεα
ανδ αδϖισινγ α χλιεντ, σεε
Τηε Χηαµπιον 24 (Νοϖεµβερ 2013).]
♣17:02 Τωο Τψπεσ οφ Βαργαινσ
Πλεα αγρεεµεντσ ανδ βαργαινσ φαλλ ιντο τωο χατεγοριεσ:
Χηαργε Βαργαινσ: Αγρεεµεντσ το πλεαδ το χερταιν χηαργεσ ιν εξχηανγε φορ α προµισε το δροπ ορ νοτ το βρινγ
οτηερσ. [Σεε ♣♣17:10 ετ σεθ.]
Σεντενχε Βαργαινσ: Βαργαινσ ιν ωηιχη τηε παρτιεσ νεγοτιατε τηε παρτιχυλαρ σεντενχε το βε ιµποσεδ. [Σεε ♣♣17:20 ετ σεθ.]
[♣♣17:03−17:09 Ρεσερϖεδ]
Β. Χηαργε Βαργαινσ
 
Α χηαργε βαργαιν ισ ονε ιν ωηιχη τηε προσεχυτορ αγρεεσ το δισµισσ ορ φορεγο χερταιν χηαργεσ ιν ρετυρν φορ ψουρ
χλιεντσ πλεα το οτηερ χηαργεσ.
♣17:11 Ωηεν Σεντενχεσ Μεργε

Ηοωεϖερ, ιφ τηε οτηερ χηαργεσ χαρρψ γρεατερ πεναλτιεσ ορ µανδατορψ µινιµυµ ορ χονσεχυτιϖε σεντενχεσ, α χηαργε
βαργαιν ισ α γοοδ δεαλ.

χηαργε το αδδρεσσ ψουρ χλιεντσ χονδυχτ.
♣17:12 Αϖοιδ Χολλατεραλ Χονσεθυενχεσ
Ιφ εαχη οφ σεϖεραλ χηαργεσ χαρριεσ τηε σαµε σεντενχε, βαργαιν φορ τηε ονε τηατ χαρριεσ φεωερ χολλατεραλ ορ φυτυρε χονσεθυενχεσ.
    

ρεχιδιϖιστ σεντενχινγ προϖισιονσ ον συβσεθυεντ χονϖιχτιονσ.
♣17:13 Μινιµιζε τηε Χουντσ
Τρψ το µινιµιζε τηε χουντσ οφ χονϖιχτιον.
Μυλτιπλε χονϖιχτιονσ, εϖεν ιν α χονσολιδατεδ ινδιχτµεντ ορ χασε, µαψ χουντ µορε ιν σεντενχινγ χαλχυλατιονσ ον φυτυρε
χασεσ. Φυρτηερµορε, χονχυρρεντ µυλτιπλε σεντενχεσ οφ προβατιον ορ συπερϖισεδ ρελεασε µαψ ρετυρν το ηαυντ α δεφενδαντ.

χονσεχυτιϖελψ. [Σεε Υνιτεδ Στατεσ ϖ. ∆εεσ, 467 Φ.3δ 847 (3δ Χιρ. 2006) (χουρτ ηαδ αυτηοριτψ το ιµποσε τηρεε χονσεχυτιϖε
σεντενχεσ οφ τωο ψεαρσ ιµπρισονµεντ ον α σινγλε ϖιολατιον οφ τηρεε χονχυρρεντ 36−µοντη τερµσ οφ συπερϖισεδ ρελεασε).]
Τηισ χονσιδερατιον ασσυµεσ ινχρεασινγ ιµπορτανχε ωηερε ψουρ χλιεντσ χριµιναλ ηιστορψ ορ λιφεστψλε (ε.γ., δρυγ
αδδιχτιον, γαµβλινγ αδδιχτιον, ορ προστιτυτιον) µακε α ϖιολατιον λικελψ.
[♣♣17:14−17:19 Ρεσερϖεδ]

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT