Settlement and ADR

AuthorNancy Pridgen
Pages649-665
8−649
Χηαπτερ 8
ΣΕΤΤΛΕΜΕΝΤ ΑΝ∆ Α∆Ρ
Ι. ΠΡΕΠΑΡΕ ΦΟΡ ΣΕΤΤΛΕΜΕΝΤ
♣8:01 Ρυλεσ Αππλιχαβλε το Σεττλεµεντ Νεγοτιατιονσ
♣8:02 Οπτιονσ φορ Σεττλεµεντ
♣8:03 Τιµινγ
♣8:04 Προχεδυρε
♣8:05 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
[♣♣8:06−8:09 Ρεσερϖεδ]
ΙΙ. ∆ΑΜΑΓΕΣ ΑΝ∆ ΡΕΜΕ∆ΙΕΣ
♣8:10 Τιµινγ
♣8:11 Τψπεσ οφ ∆αµαγεσ
♣8:12 Χαλχυλατινγ ∆αµαγεσ
♣8:13 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
[♣8:14 Ρεσερϖεδ]
ΙΙΙ. ΜΕ∆ΙΑΤΙΟΝ
♣8:15 Γοϖερνινγ Πρινχιπλεσ
♣8:16 Αδϖανταγεσ ανδ ∆ισαδϖανταγεσ οφ Μεδιατιον
♣8:17 Τιµινγ
♣8:18 Προχεδυρε
♣8:19 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
Ις. ΑΡΒΙΤΡΑΤΙΟΝ
♣8:20 Ρυλεσ ανδ Γοϖερνινγ Πρινχιπλεσ
♣8:21 Τιµινγ
♣8:22 Αδϖανταγεσ ανδ ∆ισαδϖανταγεσ οφ Αρβιτρατιον
♣8:23 Προχεδυρε
♣8:24 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
ς. ΝΕΓΟΤΙΑΤΙΟΝ
♣8:25 Τιµινγ
♣8:26 Προχεδυρε
♣8:27 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
ΦΟΡΜΣ
8−01 Μεδιατιον Στατεµεντ
8−02 ∆εµανδ φορ Αρβιτρατιον Αφτερ Χουρτ Ορδερ
♣8:01 Πρεπαρινγ φορ Τριαλ ιν Φεδεραλ Χουρτ 8-650
Ι. ΠΡΕΠΑΡΕ ΦΟΡ ΣΕΤΤΛΕΜΕΝΤ
♣8:01 Ρυλεσ Αππλιχαβλε το
Σεττλεµεντ Νεγοτιατιονσ
Μοστ αττορνεψσ ενγαγε ιν σοµε φορµ οφ ϖολυνταρψ
σεττλεµεντ νεγοτιατιονσ βεφορε τριαλ. Ιν αδδιτιον, ΦΡΧΠ 16
ανδ ϖιρτυαλλψ εϖερψ σετ οφ λοχαλ ρυλεσ ανδ εϖερψ σχηεδυλινγ
ορδερ ρεθυιρε τηε παρτιεσ το ενγαγε ιν σοµε φορµ οφ φορµαλ
σεττλεµεντ νεγοτιατιονσ. Σεε ΦΡΧΠ 16(α)(5); ΦΡΧΠ 16(χ)
(2)(Ι); σεε, ε.γ., ΧΡ 16(α) (Ω.∆.Ωα.) (Χουνσελ σηουλδ
ιδεντιφψ ανψ αππροπριατε Α∆Ρ προχεδυρε, ανδ συγγεστ ατ
ωηατ σταγε οφ τηε χασε ιτ σηουλδ βε εµπλοψεδ).
Τηε Αλτερνατιϖε ∆ισπυτε Ρεσολυτιον Αχτ οφ 1998,
χοδιφιεδ ατ 28 Υ.Σ.Χ. ♣651, αυτηοριζεδ ανδ ρεθυιρεδ εαχη
Υνιτεδ Στατεσ διστριχτ χουρτ το δεϖισε ανδ ιµπλεµεντ
ιτσ οων αλτερνατιϖε δισπυτε ρεσολυτιον προγραµ, βψ λοχαλ
ρυλε , το ενχουραγε ανδ προµοτε τηε υσε οφ αλτερνατιϖε
δισπυτε ρεσολυτιον ιν ιτσ διστριχτ. 28 Υ.Σ.Χ. ♣651(β). Χον
γρεσσ φουνδ τηατ Α∆Ρ λεδ το γρεατερ σατισφαχτιον οφ τηε
παρτιεσ ανδ γρεατερ εφφιχιενχψ ιν αχηιεϖινγ σεττλεµεντσ.
Αλτερνατιϖε ∆ισπυτε Ρεσολυτιον Αχτ οφ 1998 (Σεχ. 2).
Χουρτσ γενεραλλψ ρεθυιρε α ρεπρεσεντατιϖε οφ εαχη
παρτψ ωιτη σεττλεµεντ αυτηοριτψ το βε πρεσεντ ορ ρεαδιλψ
αχχεσσιβλε ατ ανψ µανδατορψ σεττλεµεντ χονφερενχε. Τηισ
ινχλυδεσ ινστανχεσ ωηερε α γοϖερνµεντ βοδψ ισ α παρτψ,
ορ ωηερε α τηιρδ παρτψ ισ ρεσπονσιβλε φορ παψµεντ (αν
ινσυρανχε χοµπανψ, φορ εξαµπλε). Α χουρτ χαν ορδερ τηατ
παρτιεσ παρτιχιπατε ιν µανδατορψ σεττλεµεντ χονφερενχεσ
ον τηε βασισ οφ τηρεε σουρχεσ οφ ποωερ: (1) ΦΡΧΠ 16; (2)
28 Υ.Σ.Χ. ♣473(β)(5); ανδ (3) τηε χουρτσ ινηερεντ ποωερ
το µαναγε ιτσ χασε λοαδ. Σχηωαρτζµαν, Ινχ. ϖ. ΑΧΦ Ινδυσ.,
167 Φ.Ρ.∆. 694 (∆.Ν.Μ. 1996).
♣8:02 Οπτιονσ φορ Σεττλεµεντ
Γιϖεν τηε φεδεραλ χουρτσ στρονγ εµπηασισ ον σεττλε−
µεντ, βε πρεπαρεδ το δισχυσσ ανδ νεγοτιατε σεττλεµεντ
ατ ανψ σταγε, ινχλυδινγ τριαλ. Ρεµεµβερ, τηε χουρτ ηασ
ινηερεντ αυτηοριτψ το ορδερ µεδιατιον. Ιν ρε Χοντινενταλ
Γεν. Τιρε, 81 Φ.3δ 1089 (Φεδ. Χιρ. 1995). Α ϖαριετψ
οφ αλτερνατιϖε δισπυτε ρεσολυτιον (Α∆Ρ) µετηοδσ ανδ
οππορτυνιτιεσ αρε αϖαιλαβλε φορ υσε ιν φεδεραλ χουρτ λιτι−
γατιον. Φορ εξαµπλε:
Σεττλεµεντ χονφερενχεσ: ΦΡΧΠ 16(χ) γιϖεσ
τηε χουρτ αυτηοριτψ το τακε αππροπριατε αχτιον
ωιτη ρεσπεχτ το σεττλεµεντ ανδ υσε σπεχιαλ
προχεδυρεσ το ηελπ ρεσολϖε δισπυτεσ ωηεν
αυτηοριζεδ βψ στατυτε ορ λοχαλ ρυλε.
Μινι−τριαλ: Σοµε διστριχτσ ηαϖε α προχεεδινγ
ιν ωηιχη ρεπρεσεντατιϖεσ οφ εαχη παρτψ, ορ αν
ιµπαρτιαλ τηιρδ παρτψ, αρε πρεσεντεδ ωιτη αν
αββρεϖιατεδ ϖερσιον οφ τηε παρτιεσ ποσιτιονσ.
Αφτερ τηε πρεσεντατιονσ, τηε ρεπρεσεντατιϖεσ δισ
χυσσ τηε µεριτσ οφ τηε δισπυτε ανδ ισσυε α
νον−βινδινγ αδϖισορψ οπινιον.
Μεδιατιον: Τηε µοστ ποπυλαρ ανδ χοµµον φορµ
οφ Α∆Ρ ισ µεδιατιον. Παρτιεσ χαν ειτηερ ασκ τηε
χουρτ το απποιντ α φεδεραλ ϕυδγε ορ µαγιστρατε το
µεδιατε τηε δισπυτε, ορ (µορε τψπιχαλλψ) τηεψ χαν
ηιρε α πριϖατε µεδιατορ ωηο ισ υσυαλλψ α φορµερ
ϕυδγε ορ εξπεριενχεδ λιτιγατορ. Μανψ φεδεραλ
διστριχτσ ηαϖε πανελσ οφ µεδιατορσ αππροϖεδ
βψ τηε χουρτ φορ υσε βψ τηε παρτιεσ. Σεε, ε.γ.,
ΧΡ 39.1(β)(1) (Ω.∆. Ωα) (Τηε χλερκ οφ τηε
χουρτ, ωιτη τηε χοοπερατιον ανδ ασσιστανχε οφ
τηε Αλτερνατιϖε ∆ισπυτε Ρεσολυτιον Χοµµιττεε,
σηαλλ εσταβλιση ανδ µαινταιν α λιστ οφ θυαλιφιεδ
αττορνεψσ ωηο ηαϖε αγρεεδ το σερϖε ασ νευτραλσ
υνδερ τηισ ρυλε. Τηε αττορνεψσ σο ρεγιστερεδ σηαλλ
βε αππροϖεδ βψ τηε χουρτ ).
Εαρλψ νευτραλ εϖαλυατιον προγραµ: Χουνσελ
πρεσεντσ τηε λεγαλ ανδ φαχτυαλ βασεσ οφ τηε χασε
το α νευτραλ προ−τεµ ρεπρεσεντατιϖε σελεχτεδ βψ
τηε χουρτ. Τηε εϖαλυατορ ιδεντιφιεσ τηε πριµαρψ
ισσυεσ ιν δισπυτε, χλαριφιεσ αρεασ οφ αγρεεµεντ,
εϖαλυατεσ τηε παρτιεσ ρελατιϖε στρενγτησ ανδ
ωεακνεσσεσ, ασσεσσεσ τηε ϖαλυε οφ τηε χασε,
ανδ δισχυσσεσ σεττλεµεντ. Γενεραλλψ, τηε ρεχ−
οµµενδατιονσ αρε νοτ βινδινγ.
Συµµαρψ ϕυρψ τριαλσ: Τηε παρτιεσ πρεσεντ τηειρ
χασε το α ϕυρψ ιν α συµµαρψ φορµ. Τηε ϕυρψ
δελιβερατεσ ανδ ρενδερσ α νον−βινδινγ δεχι
σιον. Α διστριχτ χουρτ ηασ αυτηοριτψ το ορδερ
παρτιεσ ιν α χιϖιλ αχτιον το παρτιχιπατε ιν α συµ
µαρψ ϕυρψ τριαλ δεσπιτε ονε παρτψσ οβϕεχτιον,
ωηεν συµµαρψ ϕυρψ τριαλσ αρε αυτηοριζεδ βψ
λοχαλ ρυλεσ. Ιν ρε Σουτηερν Οηιο Χορρεχτιοναλ
Φαχιλιτψ, 166 Φ.Ρ.∆. 391 (Σ.∆. Οηιο 1996).
Ρεφερενχε το σπεχιαλ µαστερσ: Τηε παρτιεσ
αγρεε το α σπεχιαλ µαστερ ωηο ισ αυτηοριζεδ
το χοντρολ ανδ µαναγε δισχοϖερψ, χονδυχτ
τηε τριαλ, ανδ εντερ βινδινγ φινδινγσ οφ φαχτ
ανδ χονχλυσιονσ οφ λαω. Τηε σπεχιαλ µαστερσ
φινδινγσ αρε ρεϖιεωαβλε βψ τηε χουρτ ανδ χαν
βε ρεϖερσεδ ονλψ ιφ χλεαρλψ ερρονεουσ.
Χουρτ−αννεξεδ αρβιτρατιον: Α νευτραλ αρβιτρατορ
ασσοχιατεδ ωιτη τηε χουρτ εϖαλυατεσ τηε χασε.
Τηε ρεσυλτ ισ υσυαλλψ νοτ βινδινγ, βυτ τηε παρτψ
ρεϕεχτινγ τηε αρβιτρατορσ ρεχοµµενδατιονσ µαψ
ηαϖε το παψ τηε οτηερ παρτψσ χοστσ ιφ τηε υλτιµατε
ουτχοµε φορ τηεµ ισ λεσσ φαϖοραβλε τηαν τηε
αρβιτρατορσ ρεχοµµενδατιονσ (ι.ε., ιφ τηεψ δο νοτ
ιµπροϖε τηειρ ποσιτιον ιν λατερ προχεεδινγσ).
ϑυδιχιαλ αρβιτρατιον: Τηε παρτιεσ πρεσεντ τηε
χασε το ονε ορ µορε αρβιτρατορσ υνδερ ρελαξεδ
εϖιδενχε ρυλεσ. Τηε αρβιτρατορ ρενδερσ α βινδ−
ινγ οπινιον ορ α νον−βινδινγ αδϖισορψ οπινιον
ανδ, ωηερε αππροπριατε, δετερµινεσ αν αωαρδ.
Ιν σοµε διστριχτσ, α παρτψ µαψ ρεθυεστ α τριαλ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT