Weapon selection and attack

AuthorAshley Lipson
Pages167-202
WEAPON SELECTION
AND ATTACK
4-1
The instruments of battle are valuable
only if one knows how to use them.
—Charles Ardant Du Picq
CHAPTER 4
WEAPON SELECTION AND ATTACK
§4.10 WEAPON SELECTION
§4.11 Requests for Admissions
§4.12 Interrogatories
§4.13 Notices for Production
§4.14 Demands for Inspection
§4.15 Physical and Mental Examinations
§4.16 Depositions
§4.20 ATTACK
§4.21 Overview
§4.22 Federal Rule 26
§4.23 State Counterparts
§4.30 TIMING AND SEQUENCING
§4.31 Pre-Suit Discovery
§4.32 Expedited Discovery
§4.33 Traditional Pre-Trial Discovery
§4.34 Staying Discovery
§4.35 Post Trial Discovery
§4.36 Re-Opening Discovery
§4.40 THE FORMS THAT YOU NEED
Form 4.1 Repor t Outlining Discovery Plan
Form 4.2 Combined Discover y Request
Form 4.1(a) Model Discovery Plan
WEAPON SELECTION
AND ATTACK
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
WEAPON SELECTION
AND ATTACK
4-3 Weapon Selection and Attack §4.10
§4.10 WEAPON SELECTION
Ωιτη ρεσπεχτ το τηε δεπλοψµεντ οφ δισχοϖερψ ωεαπ−
ονρψ, τηε σελεχτιον, τιµινγ ανδ σεθυενχινγ οφ τηε δεϖιχεσ
αρε αλλ χριτιχαλ. Φορ τηεσε στρατεγιχ φαχτορσ, τηερε ισ νο
αλλ−ενχοµπασσινγ ρυλε ορ ορδερ τηατ αππλιεσ το εϖερψ χασε
ανδ χιρχυµστανχε; ον τηε χοντραρψ, µυχη ωιλλ δεπενδ υπον
ινδιϖιδυαλ χονσιδερατιονσ οφ χοστ, σπεεδ ανδ τηοσε φεω
ρεµναντσ οφ τηε ελεµεντ οφ συρπρισε τηατ µοδερν δισχοϖερψ
ρυλεσ ηαϖε ψετ το γυτ.1 Το τηατ λιστ, ωε µυστ αδδ τηε ινδισ−
πενσαβλε αβιλιτψ το φοχυσ ον τηε κεψ ισσυεσ ανδ ταργετσ,
ωιτηουτ βεινγ υννεχεσσαριλψ διστραχτεδ.2
1 Σεε ινφρα, ♣♣4.11  4.16.
2Τηε συχχεσσφυλ ωαρριορ ισ τηε αϖεραγε µαν ωιτη λασερ−λικε φοχυσ.Βρυχε Λεε
3 Ιν φαχτ, Τηε Ρεθυεστ Φορ Αδµισσιονσ ισ ποωερφυλ ωεαπον ωηοσε φορχε ισ τψπιχαλλψ υνδερεστιµατεδ. Σεε Χηαπτερ 5.
4 Σεε, φορ εξαµπλε, Φορµ 4.2.
5 
6 Σεε ινφρα, ♣6.33[2].
Εϖερψονε ηασ α φαϖοριτε ωεαπον; βυτ ασ ωε δισχυσσεδ
ιν Χηαπτερ 1, τηερε ισ α πρεφερρεδ ορδερ ανδ σεθυενχε τηατ
ρεθυιρεσ ψου το πυτ ασιδε περσοναλ πρεφερενχεσ.
Τηισ ισ νοτ το συγγεστ τηατ τηε ορδερ λιστεδ ον τηε
Ωεαπονσ Χηαρτ µυστ βε φολλοωεδ ιν αλλ χασεσ. Ον τηε
χοντραρψ, τηερε µαψ βε ινστανχεσ ωηερε αν ιµµεδιατε
δεποσιτιον µαψ βε ωαρραντεδ, παρτιχυλαρλψ ωηερε ωιτνεσσεσ
αρε ελδερλψ ορ ατ ρισκ οφ βεινγ υναϖαιλαβλε φορ τριαλ. Ιν οτηερ
ινστανχεσ, ωηερε α συρπρισε φαχτορ µαψ βε ιµπορταντ, αν
εαρλψ δεποσιτιον µαψ βε βεστ. Υνλεσσ, ηοωεϖερ, τηερε ισ
 
τηε ορδερ οφ ωεαπον δεπλοψµεντ λιστεδ ιν τηε Ωεαπονσ
Χηαρτ σηουλδ σεριουσλψ βε χονσιδερεδ. Τηισ µεανσ τηατ
τηε Ρεθυεστ Φορ Αδµισσιονσ µιγητ βεστ λεαδ τηε χηαργε.
Ωεαπον Ψουρ
Χοστ
Ενεµψ
Χοστ
Ποτεντιαλ
φορ Εϖασιον Υνιθυε Αδϖανταγε Κεψ ∆ισαδϖανταγε
Ρεθυεστ φορ
Αδµισσιονσ ∃∃ Μοδερατε Ηασ σελφ−εξεχυτινγ
χονσεθυενχεσ Εασιλψ εϖαδεδ υνλεσσ σκιλλφυλλψ δραφτεδ
Ιντερρογατοριεσ
∃ ∃∃ Ηιγη Ισ ινεξπενσιϖε ανδ
 Οφτεν εϖαδεδ υνλεσσ σκιλλφυλλψ δραφτεδ
Νοτιχε φορ
Προδυχτιον ∃ ∃∃∃ Ηιγη Ρεθυιρεσ ενεµψ το λοχατε
ανδ προδυχε ινφορµατιον Χαν µακε ψου ϖιχτιµ οφ λιϖε βυριαλ
Νοτιχε φορ
Ινσπεχτιον ∃∃ ∃∃ Λοω 
ινσπεχτιον Εξπερτ ασσιστανχε µαψ βε ρεθυιρεδ
Πηψσιχαλ
ορ Μενταλ
Εξαµινατιον
∃∃ ∃∃ Λοω Ενεµψ γετσ
ποκεδ ανδ στυχκ
Νορµαλλψ ρεθυιρεσ µοτιον ανδ
σηοωινγ οφ γοοδ χαυσε.
∆εποσιτιονσ ∃∃∃∃ ∃∃∃∃ Μοδερατε Αλλοωσ φαχε−το−φαχε
χροσσ−εξαµινατιον ϑυδγε ισ νοτ πρεσεντ το πρεϖεντ εϖασιον
Ρεθυεστσ Φορ Αδµισσιονσ αρε ακιν το τηε µιλδ πρε
λιµιναρψ σκιρµιση, τψπιχαλλψ υσεδ φορ µινορ σχουτινγ
µισσιονσ ορ λιµιτεδ ενγαγεµεντσ δεσιγνεδ το τεστ τηε
ενεµψσ ρεσολϖε.3 Βψ ωαψ οφ χοντραστ, τηε ∆εποσιτιον ισ
ηανδ−το−ηανδ, φαχε−το−φαχε χοµβατ, ανδ µορε δανγερουσ.
Τηε Σετ οφ Ιντερρογατοριεσ, ον τηε οτηερ ηανδ, ισ α
 
  
µισσιλεσ ατ τηε ενεµψ; ιτ ισ µψ περσοναλ φαϖοριτε. Ιντερ
ρογατοριεσ ηελπ προϖιδε τηε µινιµυµ Ωορκ−το−Παιν ρατιο.
  
  
ωορκ ον ψουρ ενεµψ. Φορ χερταιν τψπεσ οφ χασεσ, σοµε
πρεφερ α χοµβινεδ4 ορ χοµβινατιον δισχοϖερψ ρεθυεστ.
Ωηεν δεαλινγ ωιτη α χορπορατε δεφενδαντ, φορ εξαµπλε, α
δεποσιτιον µιγητ βε υσεδ ιν τανδεµ ωιτη α νοτιχε φορ τηε
προδυχτιον οφ δοχυµεντσ. Σοµετιµεσ οϖερ−δραµατιχαλλψ
ρεφερρεδ το ασ τηε δεατη σταρ5 αππροαχη, τηε δεποσιτιον

  
Νοτιχε φορ Προδυχτιον. Ον τηε οτηερ ηανδ, φολλοωινγ τηε
βασιχ ορδερ ιν τηε Ωεαπονσ χηαρτ, συγγεστσ, τηατ ιντερρογ−
ατοριεσ µιγητ βεττερ βε υσεδ το ιδεντιφψ βοτη τηε περσον
ωηο ηασ κνοωλεδγε οφ τηε ρελεϖαντ δοχυµεντσ ανδ τηε
δοχυµεντσ τηεµσελϖεσ; τηισ περσον ισ σοµετιµεσ ρεφερρεδ
το ασ τηε ΠΜΚ (Περσον Μοστ Κνοωλεδγεαβλε).6

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT