Electronic, digital and other media

AuthorAshley Lipson
Pages75-166
ELECTRONIC, DIGITAL
AND OTHER MEDIA
3-1
If we continue to develop our technology without wisdom
or prudence, our servant may prove to be our executioner.
—General Omar Bradley
CHAPTER 3
ELECTRONIC, DIGITAL
AND OTHER MEDIA
FOREWORD
§3.01 ELECTRONICALLY STORED INFORMATION
§3.02 A Comparison of Federal and State ESI Discovery Rules
§3.10 PRESERVATION AND DESTRUCTION
§3.11 Arguments and Authority
§3.11(a) For the Discovering Party
§3.11(b) For the Defending Target
§3.11(c) Lawyer Wrongdoing and Liability
§3.12 Preservation Notice
§3.12(a) Threshold Considerations
§3.12(b) How to Construct a Preservation Letter
§3.12(c) Response to the Preservation Letter
§3.13 Spoliation
§3.20 EVIDENTIARY ANALYSIS
§3.21 Testimonial Evidence
§3.22 Documentary Evidence
§3.22(a) Electronic Documents and Messages
§3.22(b) Locating Hidden Information
§3.22(c) Your Client’s Compliance
§3.22(d) Cost Shifting
§3.23 Real Evidence
§3.24 Demonstrative Evidence
§3.30 SOCIAL MEDIA AND NETWORKING
§3.31 Your Client’s Social Media
§3.32 The Opposition’s Social Media
§3.33 Researching The Internet Service Provider
§3.34 Social Media From Third Parties
ELECTRONIC, DIGITAL
AND OTHER MEDIA
Guerrilla Discovery 3-2
§3.40 ELECTRONIC DISCOVERY GUIDELINES
§3.41 Sedona Principles
§3.42 Guerrilla Principles
§3.43 Electronic Medical Records
§3.44 Constructing ESI Demands
§3.45 State ESI Rules
§3.50 SEARCHING ELECTRONIC DATA
§3.51 E-Vendors
§3.52 The Boolean Search
§3.53 Key Word Stipulations and Protocol
§3.54 Computer Assisted Review
§3.55 Predictive Coding
§3.60 PROTOCOLS
§3.61 Stipulated ESI and Hard Copy Protocol
§3.62 Protocol For Computer Assisted Review and Predictive Coding
§3.70 TERMINOLOGY
§3.80 THE FORMS THAT YOU NEED
Form 3.1 Motion for Reconstruction of Electronic Data
Form 3.2 Motion to Shif t Costs for Reconstructive Electronic Data Discovery
Form 3.3(a) Petition for TRO and Order to Show Cause Prohibiting Defendant from Accessing its Computers
Pending the Inspection of Mirror Image Bit Stream Backups of all Relevant Electronic Data
Form 3.3(b) Response to Petition for TRO and Order to Show Cause Prohibiting Defendant from Accessing,
Using or Booting its Computers Pending the Inspection and Production of Mirror Image Bit
Stream Backups of all Relevant Electronic Data
Form 3.4 Plaintif f’s Interrogatories to Defendant
(Seeking Discovery of Computerized Documents and Equipment)
Form 3.5 Declaration of Computer Expert in Support of Relief Requested by Petitioner
Form 3.6 Interrogatories to Suspected Spoliator
Form 3.6(a) Interrogatories From Accused Spoliator
Form 3.7 Stipulation and Order Setting ESI Search Terms
ELECTRONIC, DIGITAL
AND OTHER MEDIA
3-3 Electronic, Digital and Other Media §3.01
FOREWORD
Τηισ χηαπτερ φοχυσεσ ον τηε µαννερ ιν ωηιχη αλλ τψπεσ
οφ εϖιδενχε αρε γενερατεδ, γατηερεδ ανδ πρεσερϖεδ πριορ το
τηε σταρτ οφ τηε δισχοϖερψ προχεσσ. Ιτ ισ νο σεχρετ τηατ τηε
πρε−συιτ ηανδλινγ οφ εϖιδενχε ηασ βεχοµε αν ιµπορταντ
ιντεγραλ παρτ οφ τηε πρε−τριαλ δισχοϖερψ προχεσσ. Εξτραορδι
ναρψ χοστσ, πεναλτιεσ ανδ σανχτιονσ αρε ιµποσεδ ρεγυλαρλψ
ωιτη ρεσπεχτ το τηε δεστρυχτιον ανδ αλτερατιον οφ ποτεντιαλλψ
ρελεϖαντ εϖιδενχε, εϖεν ωηερε τηατ εϖιδενχε ηασ βεεν ταµ
περεδ ωιτη λονγ βεφορε α χοµπλαιντ ανδ συµµονσ ωερε

∆εσπιτε τηε φαχτ τηατ τηε σποτλιγητ ωιλλ χονχεντρατε ον
ελεχτρονιχ ανδ διγιταλ εϖιδενχε (νοω χοµµονλψ ρεφερρεδ
το ασ Ελεχτρονιχαλλψ Στορεδ Ινφορµατιον ορ ΕΣΙ) φορ σοµε
τιµε το χοµε, τηε πραχτιτιονερ ισ υργεδ νοτ το ιγνορε οτηερ
φορµσ οφ εϖιδενχε. Τηε φαιλυρε το προπερλψ µαναγε ποτεν
τιαλλψ ρελεϖαντ παπερ ορ οτηερ πηψσιχαλ οβϕεχτσ χαν βε ϕυστ
ασ σεριουσ.
Εϖεν τηουγη ΕΣΙ αππεαρσ το βε τηε φοχαλ ποιντ οφ
τηισ χηαπτερ, κεεπ ιν µινδ τηατ τηε πρινχιπλεσ ανδ χασε
λαω προϖιδεδ µιγητ ασ ωελλ αππλψ το οτηερ φορµσ. Αλσο,

δισχοϖερψ, ιτσ δισχυσσιονσ αρε νοτ λιµιτεδ το τηισ χηαπτερ.
Φορ εξαµπλε, ωιτη ρεσπεχτ το τηε δεστρυχτιον οφ δοχυµεντσ
ιν γενεραλ, ρεφερ το Χηαπτερ 7 (Νοτιχεσ Φορ Προδυχτιον)1
ωηιχη αλσο αππλιεσ το τηε χαρε ανδ ηανδλινγ οφ ελεχτρονιχ
δοχυµεντσ.2 Τηε δεστρυχτιον οφ πηψσιχαλ οβϕεχτσ (µορε
χορρεχτλψ τερµεδ Ρεαλ Εϖιδενχε) ισ δεαλτ ωιτη ιν Χηαπτερ
8 (Ρεθυεστσ Φορ Ινσπεχτιον).3 Ανδ, χονχερνινγ ψουρ οων
δεµονστρατιϖε εξηιβιτσ, τηερε ισ νορµαλλψ νο προβλεµ ωιτη
ρεσπεχτ το δεστρυχτιον ορ αλτερατιον σινχε ψου χαν δεστροψ
τηεµ ατ ωιλλ, ανδ ωελλ ψου σηουλδ ιφ τηεψ φαιλ το πρεσεντ α
φαϖοραβλε τιλτ το ψουρ χλαιµ ορ δεφενσε.
Ελεχτρονιχαλλψ στορεδ ινφορµατιον ηασ µαναγεδ το
χαπτυρε τηε σποτλιγητ βεχαυσε οφ τηε σπεχιαλ προβλεµσ
ανδ εξπενσεσ τηατ ιτ ηασ χρεατεδ φορ τηε λεγαλ χοµµυ

ποσσεσσεδ βψ ΕΣΙ τηατ αρε νοτ σηαρεδ βψ παπερ, ονχε τηε
ηαλλµαρκ οφ τηε λεγαλ προφεσσιον σινχε τηε βεγιννινγ οφ
τιµε. Χονσιδερ τηε διστινγυισηινγ αττριβυτεσ οφ ΕΣΙ:
1. ∆υπλιχαβιλιτψ: Φαστερ τηαν τηε φαστεστ παπερ
πηοτοχοπιερ, µασσιϖε αµουντσ οφ ΕΣΙ χαν βε

2. Ρεπροδυχιβιλιτψ: Ιµαγινε, φορ α µοµεντ τηατ
εαχη τιµε ψου ρεσπονδεδ ορ ρεπλιεδ το α παπερ
 
τιον τηατ ψου ρεχειϖεδ ιν ιτσ εντιρετψ. Τηισ ραρελψ
ηαππενεδ ιν τηε αγε οφ παπερ βεχαυσε ιτ ωουλδ
ηαϖε βεεν α τοταλ ωαστε οφ τιµε. Ψετ, εαχη τιµε
ψου ρεσπονδ το αν ε−µαιλ, αλλ πρεχεδινγ µεσσαγεσ
1 Σεε ινφρα, ♣7.64.
2 Σεε ινφρα, ♣3.12.
3 Σεε ινφρα, ♣8.63.
αρε αυτοµατιχαλλψ ρεπλιχατεδ, τηερεβψ γεοµετρι−
χαλλψ µυλτιπλψινγ τηε παπερωορκ. Ατταχηµεντσ
φυρτηερ χοµπλιχατε ανδ µυλτιπλψ ινφορµατιον.
3. Τρανσπορταβιλιτψ: Αν εντιρε τρυχκλοαδ οφ δοχυ−
µεντσ χαν βε τρανσπορτεδ βψ α σινγλε ϕυµπ δριϖε.
4. Περσιστενχε: Εϖεν α βαδ ιτχη ορ αν εξ−σπουσε
εϖεντυαλλψ διεσ ορ γοεσ αωαψ, βυτ νοτ ΕΣΙ. Ψου
µαψ τηινκ τηατ τηε δελετε βυττον γετσ ριδ οφ
ινχριµινατινγ ινφορµατιον, βυτ ιτ δοεσντ. Τηε
ινφορµατιον χαν στιλλ οφτεν βε ρετριεϖεδ φροµ
ψουρ ηαρδ δριϖεσ, ανδ ιφ νοτ, τηερε ισ προβαβλψ
σοµε λονελψ σερϖερ ουτ τηερε τηατ ηασ στορεδ
ιτ περπετυαλλψ.
5. Χηανγεαβιλιτψ: ΕΣΙ χαν βε θυιχκλψ ανδ εασιλψ
αλτερεδ, οφτεν υνιντεντιοναλλψ; τηισ ισ παρτιχυλαρλψ
τρυε οφ µεταδατα.
6. Ενϖιρονµενταλ ∆επενδενχε: Το βε αχχεσσεδ
 
ωαρε, ωηιχη ιν τυρν ρεθυιρεσ ηαρδωαρε. Βοτη
ηαρδωαρε ανδ σοφτωαρε βεχοµε οβσολετε,
  
ιµποσσιβλε το αχχεσσ.
7. Φαχιαλ Ινϖισιβιλιτψ: Ψου χαντ γραβ α ϕυµπ δριϖε
ανδ περυσε τηρουγη ιτσ χοντεντσ ασ ψου χαν παπερ.
Ιν φαχτ, εϖεν ωιτη προπερ λαβελινγ, ιτ ισ οφτεν
ιµποσσιβλε το αππρεχιατε τηε νατυρε ορ θυαντιτψ
οφ τηε βοοκ βψ ιτσ χοϖερ.
8. Εξπονεντιαλ Εξπανσιον: Φορ τηε πυβλιχ ιν
γενεραλ, ανδ βυσινεσσεσ ιν παρτιχυλαρ, τηε ποπ
 
ιν παρτ, το τηε εασε οφ αυτηορσηιπ ανδ, ιν παρτ, το
τηε ποπυλαριτψ οφ αν εϖερ−εξπανδινγ ϖαριετψ οφ
νεω ρεχορδινγ δεϖιχεσ, τηε αµουντ οφ δατα χρε−
ατεδ δαιλψ ηασ ινχρεασεδ εξπονεντιαλλψ. Φορ τηισ
εξπανσιον, τηερε σεεµσ το βε νο ενδ ιν σιγητ.
§3.01 ELECTRONICALLY STORED
INFORMATION
Χοµπυτεριζεδ δοχυµεντ γενερατιον ανδ στοραγε ισ
νοτ παρτιχυλαρλψ νεω; τηε µεδια ηασ νοω βεεν ωιτη υσ
φορ σεϖεραλ δεχαδεσ. Ωηατ ισ νεω, ηοωεϖερ, ισ τηε αχχελ−
ερατιον οφ τηε υσε ανδ στοραγε χαπαβιλιτιεσ φορ διγιταλ δατα
ιν γενεραλ. Ωηατ βεχαµε ποπυλαριζεδ ιν τηε 1980σ ασ
 
 
ιν γενεραλ. Ωε χαν νοω µαινταιν σµαλλ λιβραριεσ ον λιττλε
ϕυµπ δριϖεσ τηατ µεασυρε στοραγε ιν τερµσ οφ γιγαβψτεσ.
ϑυστ α φεω ψεαρσ αγο, τηε µεγαβψτε ρυλεδ, ανδ ϕυστ πριορ
το τηατ, ωε µεασυρεδ ουρ χοµπυτερ ποωερ ιν τερµσ οφ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT