Requests for admissions

AuthorAshley Lipson
Pages203-244
REQUESTS FOR
ADMISSIONS
5-1
No evidence is as conclusive as a simple admission.
CHAPTER 5
REQUESTS FOR ADMISSIONS
§5.10 BASIC TRAINING AND STRATEGY
§5.20 DRAFTING YOUR REQUESTS AND TIMING YOUR ATTACK
§5.21 Drafting—Rules and Suggestions
§5.30 ADMISSIONS TO TARGET AND CAPTURE
§5.31 Facts Relevant to the Dispute
§5.32 Opinions
§5.33 Application of Law to Facts
§5.34 Foundations for Document Admissibility
§5.35 Foundations for Other Types of Evidence
§5.40 THE RULES THAT YOU NEED
§5.41 Federal Rules Pertaining to Requests and Refusals
§5.50 RESPONDING TO THE REQUESTS
§5.51 Denial
§5.52 Admission
§5.53 Partial Admission
§5.54 Qualif‌ied Admission
§5.55 Statement of Lack of Information
§5.56 Objection to Requests
§5.57 Motion for Protective Order
§5.60 ENFORCING THE REQUESTS
§5.70 THE FORMS THAT YOU NEED
Form 5.1 Requests for Admissions
Form 5.2 Response to Requests for Admissions
Form 5.3 Initial Request Letter (Requiring Respondent to Research Document)
Form 5.4 Initial Request Letter (Requiring Respondent to Conduct Investigation)
Form 5.5 Motion in Limine to Preclude the Introduction of Evidence Contradicting Respondent’s Admissions
Form 5.6 Motion to Permit Withdrawal of Deemed Admission
Form 5.6(a) Motion to Extend Time to Respond to Requests for Admissions
Form 5.7 Motion to Amend Response to Request for Admissions
REQUESTS FOR
ADMISSIONS
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
REQUESTS FOR
ADMISSIONS
5-3 Requests for Admissions §5.10
§5.10 BASIC TRAINING
AND STRATEGY
Τηε Ρεθυεστ Φορ Αδµισσιονσ προϖιδεσ α ϖερψ ποωερ−
φυλ δισχοϖερψ ωεαπον τηατ χαν βε υσεδ το φορχε τηε ενεµψ
το αδµιτ τηε τρυτη οφ ρελεϖαντ φαχτσ ανδ οπινιονσ. Ωηεν

ρεσολυτιον οφ αν ισσυε τηαν αν αδµισσιον βψ τηε οπποσιτιον.
Εϖεν τηε τρυτη ιτσελφ χαν βε φορχεδ το τακε α βαχκ σεατ ονχε

σηουλδ ιγνορε τηισ δεϖιχε.
Χονσιδερινγ υσινγ τηε ρεθυεστσ irst ανδ υσινγ τηεµ
fast
ηεαδ φορ α µορε χοµπρεηενσιϖε δισχοϖερψ ατταχκ. Τηερε
αρε σεϖεραλ ρεασονσ φορ τηισ. Φιρστ, τηεψ αρε φρεε. Βψ φρεε, Ι
µεαν τηατ τηερε αρε φεωερ λιµιτατιονσ ανδ ρεστριχτιονσ ον
τηισ ωεαπον τηαν ον τηε οτηερσ.1 Ρυλεσ ϖαρψ φροµ στατε το
στατε ανδ, οφ χουρσε, λοχαλ ρυλεσ ανδ στανδινγ ορδερσ µαψ
χοµε ιντο πλαψ. Βυτ γενεραλλψ, ωιτη τηισ παρτιχυλαρ ωεαπον,
τηερε ισ λεσσ ωορκ, λεσσ εξπενσε ανδ φεωερ ρεστριχτιονσ.
Σεχονδλψ, τηεψ αρε σελφ−εξεχυτινγ, φεδεραλλψ ανδ ιν
µοστ στατεσ;2 λικε α δελαψεδ− φυσε ηανδ γρεναδε, τηεψ δο
1
Ιν σοµε χιρχυµστανχεσ, τηε νυµβερ οφ ρεθυεστσ µαψ βε υνλιµιτεδ. Πρεσεντλψ, Ρυλε 36 οφ τηε Φεδεραλ Ρυλεσ οφ Χιϖιλ Προχεδυρε, περταινινγ το Ρεθυεστσ
Φορ Αδµισσιονσ, πλαχεσ νο λιµιτσ ον τηε νυµβερ τηατ α παρτψ µιγητ συβµιτ. Ηοωεϖερ, τηε 2000 Αµενδµεντσ το Ρυλε 26(β) αυτηοριζε τηε διστριχτ
χουρτσ το πλαχε λιµιτσ.
Μοσεσ ϖ. ϑορδαν, 310 Γα.Αππ. 637, 714 Σ.Ε.2δ 262 (Γα.Αππ., 2011) ηελδ ιτ το βε αν αβυσε οφ δισχρετιον φορ τηε τριαλ χουρτ το γραντ α βλανκετ

ανδ πρεϖεντ λεγιτιµατε δισχοϖερψ.
2 
τηε αδµισσιονσ. Χαλιφορνια Χοδε οφ Χιϖιλ Προχεδυρε ♣2033.280 στατεσ: Ιφ α παρτψ το ωηοµ ρεθυεστσ φορ αδµισσιονσ αρε διρεχτεδ φαιλσ το σερϖε α τιµελψ
ρεσπονσε, τηε φολλοωινγ ρυλεσ αππλψ: (α) Τηε παρτψ το ωηοµ τηε ρεθυεστσ φορ αδµισσιον αρε διρεχτεδ ωαιϖεσ ανψ οβϕεχτιον το τηε ρεθυεστσ, ινχλυδινγ
ονε βασεδ ον πριϖιλεγε ορ ον τηε προτεχτιον φορ ωορκ προδυχτ υνδερ Χηαπτερ 4 (χοµµενχινγ ωιτη Σεχτιον 2018.010). Τηε χουρτ, ον µοτιον, µαψ

ρεσπονσε τηατ ισ ιν συβσταντιαλ χοµπλιανχε ωιτη Σεχτιονσ 2033.210, 2033.220 ανδ 2033.230. (2) Τηε παρτψσ φαιλυρε το σερϖε α τιµελψ ρεσπονσε ωασ
τηε ρεσυλτ οφ µιστακε, ιναδϖερτενχε, ορ εξχυσαβλε νεγλεχτ. (β) Τηε ρεθυεστινγ παρτψ µαψ µοϖε φορ αν ορδερ τηατ τηε γενυινενεσσ οφ ανψ δοχυµεντσ

  
βεφορε τηε ηεαρινγ ον τηε µοτιον, α προποσεδ ρεσπονσε το τηε ρεθυεστσ φορ αδµισσιον τηατ ισ ιν συβσταντιαλ χοµπλιανχε ωιτη 2033.100 ον τηε παρτψ.
Ιτ ισ µανδατορψ τηατ τηε χουρτ ιµποσε α µονεταρψ σανχτιον υνδερ Χηαπτερ 7 (χοµµενχινγ ωιτη 2023.010) ον τηε παρτψ ορ αττορνεψ, ορ βοτη, ωηοσε
φαιλυρε το σερϖε α τιµελψ ρεσπονσε το ρεθυεστσ φορ αδµισσιον νεχεσσιτατεδ τηισ µοτιον.
3 Σεε ινφρα, ♣5.41.
4 Σεε Ρυλε 26(δ) οφ τηε Φεδεραλ Ρυλεσ οφ Χιϖιλ Προχεδυρε.
5 Σεε, ηοωεϖερ, Φοοτνοτε 2, συπρα.
6 Ψαλε Λ.ϑ.
Ωαλκερ ϖ. Εµπλοψερσ Ινσυρανχε οφ Ωαυσαυ, 
εσταβλιση α φαχτ χονχλυσιϖελψ. Α ρεθυεστ φορ αδµισσιον ισ α χλοσε−ενδεδ ινθυιρψ, ι.ε., ιτ ρεθυιρεσ, ειτηερ βψ αδµισσιον ορ δενιαλ, αν ανσωερ τηατ ισ
υναµβιγυουσ, υνεθυιϖοχαλ, ανδ ωιτηουτ τηε εϖασιον οφτεν χηαραχτεριστιχ οφ ανσωερσ το δεποσιτιονσ ανδ ιντερρογατοριεσ.
ΜχΦαδδεν ϖ. Βαλλαρδ, Σπαηρ, Ανδρεωσ & Ινγερσολλ, ΛΛΠ, 243 Φ.Ρ.∆. 1 (∆.∆.Χ. 2007). Ρεθυεστσ φορ αδµισσιονσ αρε νοτ α δισχοϖερψ δεϖιχε; τηεψ
αρε δεσιγνεδ το ναρροω τηε ισσυεσ φορ τριαλ. Τηε χουρτ χουλδ ορδερ α παρτψ τηατ δενιεδ α ρεθυεστ φορ αδµισσιον το παψ τηε χοστσ οφ αν οππονεντ ωηο
ωασ οτηερωισε ρεθυιρεδ το προϖε τηε γενυινενεσσ οφ α δοχυµεντ ορ τηε τρυτη οφ α µαττερ ρεθυεστεδ.
Χιτψ οφ Γλενδαλε ϖ. Μαρχυσ Χαβλε Ασσοχιατεσ, ΛΛΧ, 235 Χαλ.Αππ.4τη 344, 185 Χαλ.Ρπτρ.3δ 331 (Χουρτ οφ Αππεαλ, Χαλιφορνια, 2015). Αφτερ α χαβλε
τελεϖισιον σερϖιχε σψστεµ οπερατορ οβταινεδ α δεχλαρατορψ ϕυδγµεντ τηατ ιτ ηαδ νο δυτψ το προϖιδε φρεε ϖιδεο προγραµµινγ, χαβλε µοδεµσ, ανδ
ινστιτυτιοναλ νετωορκ σερϖιχεσ το τηε χιτψ, τηε φεδεραλ Χαβλε Χοµµυνιχατιονσ Πολιχψ Αχτσ λιµιτατιον ον ρεµεδιεσ βαρρεδ τηε οπερατορ φροµ ρεχοϖ−
ερινγ ιτσ χοστσ οφ προοφ φροµ τηε χιτψ υνδερ στατε λαω σινχε τηε ρελιεφ ωασ ιν τηε νατυρε οφ δαµαγεσ. Τηε χοστσ χονχερνεδ αν αωαρδ φορ τηε δενιαλ οφ
α ρεθυεστ φορ αδµισσιονσ, ωηιχη ωασ ηελδ νοτ το βε αν ινστρυµεντ οφ δισχοϖερψ, βυτ ρατηερ α παρτ οφ α προχεδυραλ µεχηανισµ ιντενδεδ το εξπεδιτε
τηε τριαλ βψ ρεδυχινγ τηε νυµβερ οφ τριαβλε ισσυεσ τηατ µυστ βε αδϕυδιχατεδ. Μορεοϖερ, αν αωαρδ οφ χοστσ φορ προοφ ρεσυλτινγ φροµ α δενιαλ οφ α
ρεθυεστ φορ αδµισσιον ισ νοτ α δισχοϖερψ σανχτιον ορ α πεναλτψ φορ ενγαγινγ ιν µισυσεσ οφ τηε δισχοϖερψ προχεσσ.
7 Υνφορτυνατελψ, τηε ωορδ ηασ σπρεαδ. Τηισ ονχε νεγλεχτεδ ανδ οφτεν−ιγνορεδ τοολ οφ ισσυε ρεσολυτιον ισ φαστ βεχοµινγ α ωιδελψ ρεχογνιζεδ δισ−

   
εξπιρεδ. Φολλοω−υπ µαψ βε υννεχεσσαρψ.
 
3
Ρεθυεστσ
φορ Αδµισσιονσ χαν βε σερϖεδ ωιτηουτ λεαϖε οφ χουρτ ατ
ανψ τιµε αφτερ τηε Ινιτιαλ Χονφερενχε.4 Αλσο, τηερε αρε νο
λιµιτσ υπον τηε νυµβερ οφ σετσ ορ τηε νυµβερ οφ ινδιϖιδ−
υαλ ρεθυεστσ τηατ µιγητ βε σερϖεδ. Ανδ, τηε σανχτιονσ φορ
φαιλινγ το ρεσπονδ αρε σελφ−εξεχυτινγ.5
Οριγιναλλψ, τηε Ρεθυεστσ Φορ Αδµισσιονσ προχεσσ ωασ
νοτ τεχηνιχαλλψ χονσιδερεδ βψ τηε χουρτσ ασ α δισχοϖερψ
δεϖιχε. Ρατηερ, ιτ ωασ ινιτιαλλψ δεσιγνεδ ασ α πλεαδινγ φορ
ναρροωινγ ανδ ελιµινατινγ ισσυεσ.6 Τηερεφορε, συβϕεχτ το
λοχαλ ρυλεσ ανδ στανδινγ ορδερσ, Ρεθυεστσ Φορ Αδµισσιονσ
µαψ εσχαπε τραδιτιοναλ δισχοϖερψ λιµιτσ ανδ δεαδλινεσ.
Οϖεραλλ, τηισ µεανσ τηατ τηε δεϖιχε χαν βε υσεδ το ελιµ−
ινατε α λοτ οφ βοτηερσοµε πρελιµιναρψ φαχτσ ανδ µαττερσ
ωιτηουτ υσινγ υπ ορ εϖεν τουχηινγ υπον ψουρ χλασσιχ
δισχοϖερψ ωεαπονσ.7 Ωηατ µανψ φαιλ το αππρεχιατε ισ τηατ ιτ
χαν αλσο βε υσεδ το ατταχκ τηε µατεριαλ ισσυεσ ιν τηε χασε, ιν
µυχη τηε σαµε µαννερ ασ Ιντερρογατοριεσ ανδ ∆εποσιτιονσ.
Αν ιµπορταντ ρεασον φορ εµπλοψινγ τηεµ εαρλψ ισ τηειρ
σελφ−ενφορχεµεντ χηαραχτεριστιχ. Ιφ α παρτψ φαιλσ το ρεσπονδ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT