Defending and responding in general

AuthorAshley Lipson
Pages791-824
DEFENDING AND
RESPONDING
IN GENERAL
12-1
Sometimes it pays to give the enemy
just what he asks for.
CHAPTER 12
DEFENDING AND RESPONDING
IN GENERAL
§12.10 STRATEGY AND PHILOSOPHY
§12.11 Complete Avoidance
§12.12 Defensive Strategies
§12.20 STRATEGIC COMPLIANCE
§12.30 STRATEGIC NONCOMPLIANCE
§12.40 PATHS OF NONCOMPLIANCE
§12.41 Circumvention
§12.41(a) The Burial Technique
§12.41(b) The Conference Demand
§12.41(c) Turnaround Refusal of Requesting Party to Comply
§12.42 Objection
§12.43 Motion for Protective Order
§12.44 Defending a Desperate Last Stand
§12.45 Asserting Excusable Neglect
§12.50 THE FORMS THAT YOU NEED
Form 12.1 Comprehensive Defensive Checklist
Form 12.2 Motion for a Non-Disclosure Protective Order
Form 12.3 Motion to Dismiss for Failure to State a Claim
DEFENDING AND
RESPONDING
IN GENERAL
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
DEFENDING AND
RESPONDING
IN GENERAL
12-3 Defending and Responding in General §12.11
§12.10 STRATEGY AND PHILOSOPHY
Ιτ ισ ιµπορταντ το νοτε, πριορ το τηε δισχυσσιονσ τηατ
φολλοω, τηατ ατ νο τιµε ισ ιτ εϖερ αχχεπταβλε φορ α παρτψ το
λιε, µακε φαλσε στατεµεντσ ορ οτηερωισε προϖιδε δισχοϖερψ
ρεσπονσεσ τηατ αρε δισηονεστ. Νορ ισ ιτ ετηιχαλ φορ αττορ
νεψσ το ενχουραγε ορ συβορν συχη µισχονδυχτ. Ιν αδδιτιον
το ποτεντιαλ σανχτιονσ φορ βεινγ δισηονεστ, υνετηιχαλ ορ
περηαπσ χριµιναλ, προϖιδινγ φαλσε ινφορµατιον ισ σιµπλψ
βαδ στρατεγψ.1
Εϖερψ δισχοϖερψ ωεαπον (ι.ε. Ρεθυεστ φορ Αδµισ
σιονσ, Νοτιχε φορ Προδυχτιον, ετχ.) τηατ ψου ωιλλ εϖερ φαχε
ισ χοϖερεδ ιν δεταιλ ωιτηιν ιτσ οων παρτιχυλαρ χηαπτερ; ανδ
εαχη ηασ ιτσ οων σπεχιαλ σετ οφ σηιελδσ. Τηερεφορε, ιφ ψου
ηαϖε α προβλεµ τηατ εξπρεσσλψ ινϖολϖεσ ονε οφ τηοσε ωεαπ
  
σηιελδ σεχτιον οφ τηατ παρτιχυλαρ χηαπτερ φορ αδδιτιοναλ
ινφορµατιον,2 βυτ ονλψ αφτερ ρεϖιεωινγ τηισ χηαπτερ.
 
ανδ σηιελδσ διρεχτεδ τοωαρδ α σινγλε δισχοϖερψ δεϖιχε,
τηισ χηαπτερ δεαλσ ωιτη τηε χρυχιαλ συβϕεχτ οφ οϖεραλλ
δεφενσιϖε στρατεγψ.3
Τηισ ισ αν ιµπορταντ χηαπτερ, το βε συρε; τηε δεϖιχεσ
χοϖερεδ περταιν το αλλ δισχοϖερψ χαµπαιγνσ ανδ χουλδ ωελλ
βε υσεδ το χουντερ ϖιρτυαλλψ ανψ δισχοϖερψ ατταχκ.4 Βυτ
βεφορε χονφροντινγ ψουρ δισχοϖερερ ορ ρυννινγ το γραβ
  
ψου ηαϖε τηε ριγητ φραµε οφ µινδ ωιτη ρεσπεχτ το ψουρ
οβλιγατιονσ το χοµπλψ ωιτη δισχοϖερψ ρεθυεστσ ιν γενεραλ.
Το βε φρανκ, µοστ αττορνεψσ δο νοτ.
Τηε δεφενσιϖε σηιελδσ χονταινεδ ωιτηιν τηε αρσεναλ
χοϖερ αλλ προχεεδινγσ, στατε, φεδεραλ ορ αδµινιστρατιϖε. Ανδ
ιν κεεπινγ ωιτη τηε χοµπρεηενσιϖε τηεµε οφ τηισ βοοκ, ωε

τηατ αλλ αϖαιλαβλε προχεδυρεσ ανδ τεχηνιθυεσ αρε ινχλυδεδ.
Ηαϖινγ σαιδ τηατ, ηοωεϖερ, ϕυστ βεχαυσε ωε ινχλυδε α παρ
τιχυλαρ προχεδυρε ορ δεφενσε ιν ουρ αρσεναλ δοεσ νοτ
µεαν τηατ ψου σηουλδ υσε ιτ ιν εϖερψ βαττλε. Μορεοϖερ,
1 Ασηµορε ϖ. Μισσισσιππι Αυτηοριτψ ον Εδυχατιοναλ Τελεϖισιον, 148 Σο.3δ 977 (Μισσισσιππι, 2014). Ιν αν αυτο νεγλιγενχε περσοναλ ινϕυρψ λαωσυιτ,
µισρεπρεσεντατιονσ βψ τηε ινϕυρεδ µοτοριστσ δυρινγ τηε χουρσε οφ δεποσιτιον τεστιµονψ ανδ ιν ανσωερσ το ιντερρογατοριεσ χονστιτυτεδ ωιλλφυλ µισρεπ
ρεσεντατιονσ ανδ δελιβερατε αττεµπτσ το συβϖερτ τηε ϕυδιχιαλ προχεσσ τηατ ωαρραντεδ δισµισσαλ οφ τηε αχτιον ωιτη πρεϕυδιχε; τηε µοτοριστσ ρεπεατεδλψ
προϖιδεδ φαλσε ανσωερσ το ιντερρογατοριεσ ανδ δεποσιτιον θυεστιονσ ρεγαρδινγ ονε οφ τηε µοτοριστσ ινϕυριεσ τηατ ηαδ βεεν συσταινεδ πριορ το τηε
αχχιδεντ, δεσπιτε µεδιχαλ ρεχορδσ το τηε χοντραρψ.
2
Το οπποσε, οβϕεχτ το, ορ ρεσπονδ το: Ρεθυεστσ φορ Αδµισσιονσ (σεε ♣5.50), Ιντερρογατοριεσ (σεε ♣6.50), Νοτιχεσ φορ Προδυχτιον (σεε ♣7.50), ∆εµανδσ
φορ Ινσπεχτιον (σεε ♣8.50), ∆εµανδσ φορ Πηψσιχαλ ορ Μενταλ Εξαµινατιονσ (σεε ♣9.50), ∆εποσιτιονσ ορ Νοτιχεσ οφ ∆εποσιτιον (σεε ♣10.50).
3
 
4
Ιφ ψου ωαντ το βε χερταιν τηατ ψου αρε ηιττινγ εϖερψ σινγλε ποσσιβλε δεφενσιϖε µανευϖερ ρελατινγ το ψουρ προβλεµ, ρεφερ το ♣12.30 (ινφρα). Ιτ προϖιδεσ

5 Βιγ Χιτψ ∆ψναστψ ϖ. ΦΠ Ηολδινγσ, Λ.Π.

εαχη δισχοϖερψ ρεθυεστ ισ ιρρελεϖαντ ορ οτηερωισε οβϕεχτιοναβλε, ανδ συχη παρτψ µαψ νοτ ρελψ ον βοιλερπλατε, γενεραλιζεδ, χονχλυσορψ, ορ σπεχυλατιϖε

6 Σεε ινφρα, ♣12.20.
7 550 Υ.Σ. 544 (2007).
8 
9 Σεε Φορµ 12.3.
ψου αρε νοτ ρεθυιρεδ το δεπλοψ εϖερψ σηιελδ µεντιονεδ
ιν τηε φολλοωινγ χηαπτερσ ιν ορδερ το ωιν ψουρ ωαρ. Ον
τηε χοντραρψ, τηε ϖερψ ηιγηεστ λεϖελ οφ χοµβατ σκιλλ οφτεν
ινϖολϖεσ ωηατ Ι χαλλ στρατεγιχ χοµπλιανχε.
Αβοϖε αλλ, α παρτψ σεεκινγ το αϖοιδ α δισχοϖερψ
ρεθυεστ βεαρσ τηε βυρδεν οφ σηοωινγ ορ δεµονστρατινγ
ωηψ ιτ σηουλδ νοτ βε αλλοωεδ.5 Ανδ, συχη α σηοωινγ ηαδ
βεττερ µυχη µορε τηαν ρεπετιτιϖε βοιλερπλατε οβϕεχτιονσ.6
§12.11 Complete Avoidance
Φορ τηοσε ωηο αρε ιν α πυρελψ δεφενσιϖε ποσιτιον
(δεφενδινγ α λαωσυιτ ωιτηουτ ανψ χουντερχλαιµσ ορ χροσσ−
χλαιµσ), δισχοϖερψ οφτεν τυρνσ ουτ το βε αν εξπενσιϖε ανδ
λοσινγ προποσιτιον; εσσεντιαλλψ, συχη α δεφενδαντ ωιλλ ηαϖε
νοτηινγ το γαιν φροµ προτραχτεδ προχεεδινγσ οφ ανψ σορτ.
  
εντιρελψ ον δισχοϖερψ το δεµονστρατε τηατ ηισ ορ ηερ χλαιµσ
αρε πλαυσιβλε, τηεν ασ α δεφενδαντ, ψου µαψ βε αβλε αϖοιδ
δισχοϖερψ αλτογετηερ, εσπεχιαλλψ ιφ τηε χασε ισ ιν φεδεραλ
χουρτ. Τηισ ισ δυε το α σετ οφ λανδµαρκ χασεσ: Βελλ Ατλαντιχ
Χορπ. ϖ. Τωοµβλψ7 ανδ Ασηχροφτ ϖ. Ιθβαλ.8
  
ινχρεασεδ ποωερ οφ τηε Ρυλε 12(β)(6) µοτιον το δισµισσ
φορ φαιλυρε το στατε α χλαιµ.9 Υνλικε Ρυλε 56 οφ τηε Φεδεραλ
  
µοτιον υνδερ Ρυλε 12(β)(6) ισ νορµαλλψ χονσιδερεδ πριορ
το τηε χοµµενχεµεντ οφ δισχοϖερψ ασ οπποσεδ το αφτερ τηε


α πριµα φαχιε χασε. Τωοµβλψ
ιν αν αντι−τρυστ χασε, βυτ Ιθβαλ φολλοωεδ ιν ιτσ ωακε βψ
µακινγ ιτ χλεαρ τηατ τηε νεω τουγη στανδαρδ ωασ γοινγ το
αππλψ το αλλ φεδεραλ αχτιονσ, στατινγ:
Τωο ωορκινγ πρινχιπλεσ υνδερλιε ουρ δεχισιον
ιν Τωοµβλψ. Φιρστ, τηε τενετ τηατ α χουρτ µυστ
αχχεπτ ασ τρυε αλλ οφ τηε αλλεγατιονσ χονταινεδ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT