Requests for inspection

AuthorAshley Lipson
Pages605-636
REQUESTS FOR
INSPECTION
8-1
See it f‌irsthand.
Words, by their very nature, distort.
CHAPTER 8
REQUESTS FOR INSPECTION
§8.10 BASIC TRAINING AND STRATEGY
§8.20 TIPS FOR TIMING YOUR ATTACK
§8.30 DEALING WITH REAL EVIDENCE
§8.31 Care and Handling of Real Evidence
§8.32 Five Degrees of Inspection
§8.32(a) Degree One—Pure Observation
§8.32(b) Degree Two—Recording
§8.32(c) Degree Three—Possessory Inspection
§8.32(d) Degree Four—Non-Destructive Testing
§8.32(e) Degree Five—Destructive Testing
§8.40 THE RULES THAT YOU NEED
§8.41 Federal Rules Pertaining to Inspection
§8.42 State Rules Pertaining to Inspection
§8.50 CONSTRUCTING YOUR REQUESTS
§8.60 RESPONDING TO THE REQUESTS
§8.61 Compliance
§8.62 Objection and Delay
§8.63 Spoliation
§8.70 ENFORCING COMPLIANCE
§8.80 THE FORMS THAT YOU NEED
Form 8.1 Notice for Inspection of Property
Form 8.2 Notice for Inspection and Examination of Real Property
Form 8.3 Notice for Inspection and Examination of Personal Property
Form 8.4 Response to Notice for Inspection of Property (Acquiescence)
Form 8.5 Response to Notice for Inspection of Property
REQUESTS FOR
INSPECTION
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
REQUESTS FOR
INSPECTION
8-3 Requests for Inspection §8.10
§8.10 BASIC TRAINING
AND STRATEGY
∆εσπιτε τηε µιξεδ µαννερ ιν ωηιχη Ρυλε 34 οφ τηε
Φεδεραλ Ρυλεσ οφ Χιϖιλ Προχεδυρε ανδ ρελατεδ τρεατισεσ λυµπ
∆οχυµεντ Προδυχτιον ανδ Ινσπεχτιον τογετηερ,1 τηε τωο
 
2
Τηισ παρτιχυλαρ χηαπτερ φοχυσεσ υπον τηε Ινσπεχτιον
πορτιον οφ τηε Ρυλε, ωηιχη νεχεσσαριλψ ινϖολϖεσ ρεαλ ασ
οπποσεδ το δοχυµενταρψ
Ρεαλ εϖιδενχε ισ σπεχιαλ βεχαυσε ιτ ισ βοτη υνιθυε
    
  
δεστροψεδ, δαµαγεδ ορ αλτερεδ, τηε εϖιδενχε χαννοτ, ασ
3
Ωηατ εξαχτλψ ισ ρεαλ εϖιδενχε? Φορ α γιϖεν χασε, τηινκ
οφ ρεαλ εϖιδενχε ασ σοµε πηψσιχαλ οβϕεχτ ορ συβστανχε τηατ
  

γεογραπηιχαλ λοχατιονσ ορ παρχελσ οφ ρεαλ εστατε (χοµµονλψ

4
Τηε χονχεπτ αλσο ενχοµπασσεσ
ϖιρτυαλλψ εϖερψ χονχειϖαβλε σηαπε, φορµ ανδ τψπε οφ περ−
 
5
Ασ α γενεραλ προποσιτιον,

6
1
Ρυλε 34, τιτλεδ: Προδυχτιον οφ ∆οχυµεντσ ανδ Τηινγσ ανδ Εντρψ Υπον Λανδ φορ Ινσπεχτιον ανδ Οτηερ Πυρποσεσ, ισ σετ φορτη ιν ιτσ εντιρετψ ιν

2 

3 

4 Σεε Λιπσον, Ισ Ιτ Αδµισσιβλε?
Ροονεψ ϖ. Σπραγυε Ενεργψ Χορπ
 

µοτιον φορ α ϕυρψ ϖιεω, ον τηε οτηερ ηανδ, ηαδ βεεν δενιεδ; ανδ λικεωισε δενιεδ ωασ τηε αβιλιτψ οφ τηε εµπλοψεε, λικε τηε εµπλοψερ, το ϖιδεοταπε

5
Σεε, φορ εξαµπλε, Οστρανδερ ϖ. Χονε Μιλλσ, Ινχ
Λανζατελλα ϖ. Λανζατελλα

Χονσιδερ τηε Ιντερνετ ωεβσιτε ιν τηε χασε οφ Ροµανο ϖ. Στεελχασε Ινχ

    


6  Αλσπαυγη ϖ. ΜχΧοννελλ
  
 

7
Σεε ΜχΚεσσον Χορπ. ϖ. Ισλαµιχ Ρεπυβλιχ οφ ΙρανΩιλλιαµσ
ϖ. Χοντινενταλ Οιλ ΧοµπανψΤεµπλετον ϖ. ∆ρεισσ

Σεε ινφρα
Σεε αλσο Πεοπλε ϖ. Χοναγρα Γροχερψ Προδυχτσ Χοµπανψ



 
Τηε χλυµσψ υσε οφ τηε τερµ λανδ ιν Ρυλε 34 συγγεστσ
αλλ φορµσ οφ ρεαλτψ, ινχλυδινγ ραω λανδ, ηουσεσ, απαρτ
  
αλσο ενχοµπασσ εϖερψ χονχειϖαβλε νον−τραδιτιοναλ φορµ
7 Τηε συβϕεχτ µαττερ οφ ρεαλ εστατε ισ ιµπορτ
αντ, ανδ α µαϕορ φοχαλ ποιντ οφ αππλιχαβλε δισχοϖερψ ρυλεσ,
βοτη στατε ανδ φεδεραλ (ασ εϖιδενχεδ βψ τηε λανγυαγε οφ
Φεδεραλ Ρυλε 34, δισχυσσεδ ινφρα); ηοωεϖερ, τηε βυλκ οφ ουρ
δισχυσσιονσ φορ τηισ χηαπτερ φοχυσεσ ον ρεαλ εϖιδενχε (οφτεν
περσοναλτψ) ασ οπποσεδ το, ανδ νοτ το βε χονφυσεδ ωιτη,
ρεαλ εστατε

νατυρε ορ χονδιτιον οφ ρεαλ προπερτψ ισ µατεριαλ το τηε συβ
ϕεχτ δισπυτε, ινσπεχτιονσ µιγητ βε ωαρραντεδ ιν αχχορδανχε

νοτ ποσσεσσεδ ορ χοντρολλεδ βψ α παρτψ το τηε λιτιγατιον,


θυεντλψ ανδ σοµετιµεσ ινχορρεχτλψ τρεατεδ ασ δεµονστρατιϖε

 Ινδεεδ, ωηερε πεδαγογι
χαλ δεϖιχεσ ανδ ινστρυχτιϖε µατεριαλσ αρε δεσιγνεδ σολελψ το
ασσιστ τηε λιτιγατιον, τηοσε δεϖιχεσ χαν χορρεχτλψ βε τερµεδ
δεµονστρατιϖε, ρεγαρδλεσσ οφ τηειρ φορµ ορ συβστανχε;


To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT