Preliminary Sections

AuthorSarah H. Bohr/Kimberly V. Cheiken
Pages1-21
Ρελατεδ Τιτλεσ
Μεδιχαλ Ισσυεσ ιν Σοχιαλ Σεχυριτψ ∆ισαβιλιτψ
Τηισ ηελπφυλ τιτλε βψ ∆ρ. Μορτον εξπλαινσ τηε ΣΣΑσ υνωριττεν µεδιχαλ ρ υλεσ ανδ ηοω
το βεστ πρεσεντ ψουρ χλαιµαντσ ιµπαιρµεντσ. Τηισ βοοκ χοϖερσ σηορτχοµινγσ ιν
συβµιττεδ µεδιχαλ ρεχορδσ, τηε τψπεσ οφ µιστακεσ αδϕυδιχατορσ αρε µοστ λικελψ το µακε,
ωηερε γενερουσ αλλοωανχεσ αρε προϖιδεδ χλαιµαντσ, αιλµεντσ ανδ τεστσ φρεθυεντλψ
οϖερλοοκεδ βψ τρεατινγ δοχτορσ, ανδ µορε.
βψ ∆αϖιδ Α. Μορτον, ΙΙΙ, Μ.∆.
Σοχιαλ Σεχυριτψ ∆ισαβιλιτψ Αδϖοχατεσ Ηανδβοοκ
Κνοωλεδγεαβλψ ανδ εφφεχτιϖελψ χηαλλενγε ϖοχατιοναλ τεστιµονψ ωιτη τηισ βοοκσ
παττερν θυεστιονσ ανδ συππορτινγ δατα. Προβλεµσ ωιτη τηε ∆ΟΤ . Ηοω το ατταχκ οτηερ
δατα σουρχεσ υσεδ βψ ϖοχατιοναλ εξπερτσ. ςοχατιοναλ ινφορµατιον ανδ αναλψσισ ατ Στεπ
Φουρ. ςοχατιοναλ εϖιδενχε ατ Στεπ Φιϖε. Τρανσφεραβιλιτψ οφ σκιλλσ αναλψσισ. Ινχλυδεσ α
υνιθυε, 78παγε αννοτατεδ ινδεξ/συµµαρψ οφ τηε ρυλινγσ.
βψ ∆αϖιδ Τραϖερ
Σοχιαλ Σεχυριτψ ∆ισαβιλιτψ Μεδιχαλ Τεστσ
Τηε λατεστ εδιτιον οφ Σοχιαλ Σεχυριτψ ∆ισαβιλιτψ Μεδιχαλ Τεστσ ωιλλ χοντινυε το ηελπ ψου
χριτιχαλλψ εξαµινε τηε αππλιχατιον οφ τεστ ρεσυλτσ το ψουρ φιρ µσ δισαβιλιτψ χλαιµσ.
Ωερε ψουρ χλιεντσ µεδιχαλ τεστσ προπερλψ περφορµεδ? Βψ τηε ριγητ περσον? Ιντερπρετεδ
χορρεχτλψ? Ωηατ ισ τηε χηανχε οφ α φαλσε νεγατιϖε ρεσυλτ? Φινδ τηε ανσωερσ ιν τηισ πλαιν
Ενγλιση γυιδε το µορε τηαν 500 µεδιχαλ τεστσ φρεθυεντλψ ενχουντερε δ ιν ΣΣΑ δισαβιλιτψ
δετερµινατιονσ. Ρεαλλιφε εξαµπλεσ ανδ εξπλανατορψ δραωινγσ αχχοµπανψ µανψ τεστσ.
βψ ∆αϖιδ Α. Μορτον, ΙΙΙ, Μ.∆.
Βοηρσ Σοχιαλ Σεχυριτψ Ισσυεσ Αννοτατεδ ςολυµε Ι
Βψ Σαραη Η. Βοηρ, Εσθ., Χυρτισ ϑ. Φισηερ, Εσθ., ανδ Κιµβερλψ ς. Χηεικεν, Εσθ.
Ρεϖισιον 12 Ηιγηλιγητσ
Τηισ υπδατε, ωιτη τηε αδδιτιον οφ 66 ρεπορτεδ νεω χιρχυιτ χασε συµµαριεσ δεχιδεδ
τηρουγη ϑυνε 15, 2015 ανδ 27 νεω ωιννινγ βριεφσ φιλεδ ιν χουρτσ ιν τηε Φιρστ, Σεχονδ,
Τηιρδ, Φουρτη, Φιφτη, Σιξτη, Ειγητη, Νιντη, ανδ Ελεϖεντη Χιρχυιτσ, ηασ µαδε
χονστρυχτινγ ωιννινγ βριεφσ εϖεν εασιερ. Τηε χιρχυιτσ σεεµ το β ε σλοωλψ σηιφτινγ ιν τηε
χλαιµαντσ φαϖορ, ωιτη σεϖεραλ ιµπορταντ δεχισιονσ ρυλινγ φορ χ λαιµαντσ. Νεω µατεριαλ
αδδεδ το τηισ ψεαρσ ρε ϖισιον ινχλυδεσ:
Χογεντ συµµαριεσ οφ νεω πυβλισηεδ χασεσ φροµ τηε χιρχυιτ χουρτσ οφ αππεαλ,
ιλλυστρατινγ ηοω σοµε χιρχυιτ χουρτσ αρε σηιφτιν γ, ασ νεω ϕυδγεσ ρεπλαχε ρετιρινγ ϕυδγεσ.
Τηε Φουρτη, Φιφτη, Σι ξτη, Σεϖεντη, Ειγητ η, Νιντη, ανδ Τεντη Χιρχυιτσ ηαϖε αλλ ισσ υεδ πυβλισηεδ οπινιο νσ
ρεϖερσινγ ανδ ρεµανδινγ Σοχιαλ Σεχυριτψ χασεσ (ανδ εϖεν παψινγ βενεφιτσ ιν σοµε χασεσ, λικε Γεντρψ ϖ. Χοµµρ
οφ Σοχ. Σεχ., 741 Φ.3δ 708 (6τη Χιρ. 2014) ανδ Γαρρισον ϖ. Χολϖιν, 759 Φ.3δ 995 (9τη Χιρ. 2014)).
Αππεαλ οφ α δισµισσαλ Ιν τηε εν βανχ δεχισιον ιν Βολεψ ϖ. Χολϖιν, 761 Φ.3δ 803 (7τη Χιρ. 2014), τηε Σεϖεντη
Χιρχυιτ οϖερρυλεδ Ωατερσ ϖ. Ηαρρισ, 656 Φ.2δ 234 (7τη Χιρ. 1980) ανδ ηελδ τηατ τηε διστριχτ χ ουρτ αβυσεδ ιτσ
δισχρετιον ιν φινδινγ τηατ ιτ λαχκεδ συβϕεχτ µαττερ ϕυρισδιχτιον βασεδ ον 42 Υ.Σ.Χ. ♣ 405(γ), αυτηοριζινγ ονλψ
ρεϖιεω οφ δεχισιονσ µαδε αφτερ α ηεαρινγ. Τηε Χουρτ ηελδ τηατ τηε στατυτεσ ρεφερενχε το α ηεαρινγ αχτυαλλψ
µεανσ ωηατεϖερ προχεσσ τηε [ΣΣΑ] δεεµσ αδεθυατε το προδυχε α φιναλ δεχισιον.
Μενταλ ρεταρδατιον υνδερ Λιστινγ 12.05Χ ισ αδδρεσσεδ ιν σεϖεραλ χασεσ ινχλυδινγ Ρεεδ ϖ. Χολϖιν, 779 Φ.3δ 725
(8τη Χιρ. 015); Λοττ ϖ. Χολϖιν, 772 Φ.3δ 546 (8τη Χιρ. 2014); Χηαννελλ ϖ. Χολϖιν, 756 Φ.3δ 606 (8τη Χιρ. 2014);
ανδ Γαρχια ϖ. Χοµµρ οφ Σοχ. Σεχ. Αδµιν., 768 Φ.3δ 925 (9τη Χιρ. 2014).
Συρπρισινγ γρεατ δεχισιον φροµ τηε Φουρτη Χιρχ υιτΜασχιο ϖ. Χολϖιν, 780 Φ.2δ 632 (4τη Χιρ. 2015),
αδδρεσσινγ τηε νεεδ το περφορµ α φυνχτιον β ψ φυνχτιον αναλψσισ ιν ασσεσσινγ ΡΦΧ; τηε νεεδ το ινχλυδε
λιµιτατιον οφ χονχεντρατιον, περσιστενχε ανδ παχε ιν θυεστιονινγ τ ηε ςΕ; ανδ ρεϕεχτινγ βοιλερπλατε χρεδιβιλιτψ
φινδινγσ.
Παστ ρελεϖαντ ωορκΧοπελανδ ϖ. Χολϖιν, 771 Φ. 3δ 920 (5τη Χιρ. 2014), ηολδινγ τηατ τηε ΑΛϑ ερρεδ ιν
χηαραχτεριζινγ α ϕοβ ασ παστ ρελεϖαντ ωορκ ασ τηε χλαιµαντσ εαρνινγσ ινδιχατεδ ιτ ωασ νεϖερ περφορµεδ ατ τηε
συβσταντιαλ γαινφυλ αχτιϖιτψ λεϖελ. Τηε Φιφτη Χιρχυιτ ηελδ τηατ α ρεβυτταβλε πρεσυµπτιον οφ νονΣΓΑ αρισεσ ωηεν
α χλαιµαντσ εαρνινγσ φαλλ βελοω τηε εαρνινγσ γυιδελινεσ φορ ΣΓΑ . . . .
Χηιλδσ ΣΣΙ χλαιµΚνιγητ εξ ρελ. Π.Κ. ϖ. Χολϖιν, 756 Φ.3δ 1171 (10τη Χιρ. 2014) αδ δρεσσινγ τηε νεεδ το
χονσιδερ τηε ωηολε χηιλδ ασ ρεθυιρεδ βψ ΣΣΡ 092π.
ςΕ τεστιµονψ αβουτ ϕοβ νυµβερσσεϖε ραλ οπινιονσ φροµ τηε Σεϖεντη Χιρχυιτ (ςοιγ τ ϖ. Χολϖιν, 781 Φ.3δ 871
(7τη Χιρ. 015); Ηερρµανν ϖ. Χολϖιν, 772 Φ.3δ 1110 (7τη Χιρ. 2014); ανδ Βροωνινγ ϖ. Χολϖιν, 766 Φ.3δ 702 (7τη
Χιρ. 2014)) χαστινγ δουβτ ρεγαρδινγ τηε ϖαλιδιτψ οφ ςΕ τεστιµονψ αβουτ ϕοβ νυµβερσ αππαρεντλψ βασεδ ον
αγγρεγατε δατα ορ ωηερε τηε σουρχε ανδ αχχυραχψ οφ τηε τεστιµονψ ηασ νοτ βεεν εσταβλισηεδ.
ΕΑϑΑ φεεσ σεϖεραλ χιρχυιτ δεχισιονσ αδδρεσσινγ ΕΑϑΑ φεεσ, ινχλυδινγ τηε Σεϖεντη Χιρχυιτσ εν βανχ δεχισιον ιν
Σπρινκλεϖ. Χολϖιν, 777 Φ.3δ 421 (7τη Χιρ. 2015) οϖερρυλινγ ΜατηεωσΣηεετσ ϖ. Αστρυ ε, 653 Φ.3δ 560 (7τη Χιρ.
2011) ρεγαρδινγ τηε εϖιδενχε νεεδεδ το οβταιν χοστοφλιϖινγ αδϕυστεδ φεεσ.
Ανδ Μυχη Μορε ...
∆οωνλοαδ & Εδιτ
∆ΙΓΙΤΑΛ ΦΟΡΜΣ
ωωω.ϕαµεσπυβλισηι νγ.χοµ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT