About the Authors

AuthorSarah H. Bohr/Kimberly V. Cheiken
Pages6-9
Αβουτ τηε Αυτηορσ
Σαραη Η. Βοηρ ισ αν αππελλατε αττορνεψ ωηο ηασ σπεχιαλιζεδ ιν Σοχιαλ Σεχυριτψ λαω φορ οϖερ 30 ψεαρσ. Σηε
φιρστ βεγαν ηανδλινγ Σοχιαλ Σεχυριτψ χασεσ ιν 1978 ασ α νοναττορνεψ ρεπρεσεντατιϖε ατ ϑαχκσονϖιλλε Αρεα Λεγαλ Αιδ,
Ινχ., ωηιλε σηε ωασ αωαιτινγ ηερ βαρ ρεσυλτσ. Ιν ηερ διστινγυισηεδ χαρεερ, σηε ηασ ωορκεδ ιν αλλ αρεασ οφ τηε πραχτιχε οφ
Σοχιαλ Σεχυριτψ λαω, φροµ αδµινιστρατιϖε ρεπρεσεντατιον, διστρ ιχτ χουρτ αππεαλσ (ινχλυδινγ χλασσ αχτιον λιτιγατιον),
χιρχυιτ χουρτ αππεαλσ, το λιτιγατινγ βε φορε τηε Συπρεµε Χουρτ οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ.
Μσ. Βοηρ ισ α παρτνερ ιν Βοηρ & Ηαρρινγτον, ΛΛΧ, α ϑαχκσονϖιλλε, Φλορ ιδα λαω φιρµ οφφερινγ α νατιοναλ Σοχιαλ
Σεχυριτψ βριεφ ωριτινγ σερϖιχε. Σηε ηασ ωριττεν βριεφσ φορ φιλινγ ιν διστριχτ χουρτσ αλλ αχροσσ τηε χουντρψ ασ ωελλ ασ ιν
τηε Φιρστ τηρουγη Νιν τη, ανδ Ελεϖεντη Χιρχυιτ Χουρτσ οφ Αππεαλ ανδ συχχεσσφυλλψ αργυεδ Σιµσ ϖ. Απφελ, 530 Υ.Σ. 103
(2000) βεφορε τηε Συπρεµε Χουρτ.
Σηε ισ α παστ πρεσιδεντ οφ τηε Νατιοναλ Οργανιζατιον οφ Σοχιαλ Σεχυριτψ Χλαιµαντσ Ρεπρεσεντατιϖεσ (ΝΟΣΣΧΡ)
ανδ α µεµβερ οφ ΝΟΣΣΧΡσ Χουνχιλ οφ Παστ Πρεσιδεντσ. Ασ Πρεσιδεντ οφ ΝΟΣΣΧΡ, σηε ηαδ τηε πριϖιλεγε οφ
τεστιφψινγ βεφορε τηε Σοχιαλ Σεχυριτψ Συβχοµµιττεε. Σηε ωασ αλσο α 2007 ρεχιπιεντ οφ ΝΟΣΣΧΡσ Ειλεεν Π.
Σωεενεψσ ∆ιστινγυισηεδ Σερϖιχε Αωαρδ, αωαρδεδ ιν ρεχογνιτιον οφ ηερ διστινγυισηεδ σερϖιχε ον βεηαλφ οφ πεοπλε
ωιτη δισαβιλιτιεσ ιν Αµεριχα. Ιν Φεβρυαρψ 2008, Μσ. Βοηρ ωασ αλσο πρεσεντεδ ωιτη α προφεσσιοναλισµ αωαρδ βψ τηε
Υ.Σ. ∆ιστριχτ Χουρτ φορ τηε Μιδδλε ∆ιστριχτ οφ Φλοριδα, Ορλανδο ∆ιϖισιον, φορ ηερ προ βονο ωορκ ασ χουρταπποιντεδ
Ινϖεντορψ Αττορνεψ ι ν 72 Σοχιαλ Σεχυριτψ φεδεραλ χουρτ χασεσ ον βεηαλφ οφ τηε χουρτ.
Μσ. Βοηρ ισ α φρεθυεντ λεχτυρερ ον Σοχιαλ Σεχυριτψ ισσυεσ ατ νατιοναλ χονφερενχεσ ον α ωιδε ρανγε οφ ισσυεσ. Σηε
αλσο ισ τηε αυτηορ οφ φουρ πυβλιχατιονσ: Ωιννινγ Αππεαλσ Χουνχιλ Αργυµεντσ 5τη Εδιτιον; Ποχκετ Γυιδε το Κεψ Σοχιαλ
Σεχυριτψ Ρυλινγσ 3ρδ Εδιτιον; Ποχκετ Γυιδε το Κεψ Σοχιαλ Σεχυριτψ Ρυλινγσ 4τη Εδιτιον; ανδ Ελεϖεντη Χιρχυιτ Σοχιαλ
Σεχυριτψ Χασεσ 2013 Υπδατε.
Μσ. Βοηρ ισ παστ Χηαιρ οφ Τηε Φλοριδα Βαρ Χουνχιλ οφ Σεχτιονσ, παστ Χηαιρ οφ τηε Πυβλιχ Ιντερεστ Λαω Σεχτιον,
ανδ παστ Χηαιρ οφ τηε ϑυ ϖενιλε Χουρτ Ρυλεσ Χοµµιττεε ανδ ισ αν αλυµνι οφ τηε Χηεστερ Βεδελλ Ινν οφ Χουρτ ανδ
Λεαδερσηιπ ϑαχκσονϖιλλε.
Μσ. Βοηρ οβταινεδ ηε ρ λαω δεγρεε φροµ Αντι οχη Σχηοολ οφ Λαω ιν Ω ασηινγτον, ∆.Χ. ανδ πρεϖιουσλψ ωορκεδ α σ
α λεγαλ σερϖιχεσ αττορνεψ φορ 20 ψεαρσ ατ ϑαχκσονϖιλλε Αρεα Λεγαλ Αιδ, Ινχ. Σοµε ρεπορτεδ Σοχιαλ Σεχυριτψ φεδεραλ
χουρτ χασεσ συχχεσσφυλλψ βριεφεδ ανδ ωον βψ Μσ. Βοηρ ιν τηε παστ 25 ψεαρσ ινχλυδε:
Συπρεµε Χουρτ:
Σιµσ ϖ. Απφελ, 120 Σ.Χτ. 2080 (2000)
Χιρχυιτ Χουρτσ:
Φιρστ: Ωιλεψ ϖ. Χολϖιν, Χασε Νο. 132473 (Φεβ. 11, 2015)
Σεχονδ: ΠαρκερΓροσε ϖ. Αστρυε, 462 Φεδ. Αππξ 16 (2δ Χιρ. 2012); Βροων ϖ. Απφελ, 174 Φ.3δ 59 (2δ Χιρ.
1999)
Τηιρδ: Βρψαν ϖ. Χοµµρ οφ Σοχ. Σεχ., 383 Φεδ. Αππξ 140 (3δ Χιρ. 2010)
Σεϖεντη: Στεωαρτ ϖ. Αστρυ ε, 561 Φ.3δ 679 (7τη Χιρ. 2009)
Νιντη: Ηυτχηενσ ϖ. Χοµµρ οφ Σοχ. Σεχ., 248 Φεδ. Αππξ. 788 (9τη Χιρ. 2007); Σορν ϖ. Βαρνηαρτ, 178 Φεδ.
Αππ. 680, (9τη Χιρ. 2006)
Ελεϖεντη: Οωενσ ϖ. Χοµµρ οφ Σοχ. Σεχ., 508 Φεδ. Αππξ 881 (11τη Χιρ. 2013); Λαπιχα ϖ. Χοµµροφ Σοχ.
Σεχ., 501 Φεδ. Αππξ 895 (11τη Χιρ. 2012); Κορνηαυσερ ϖ. Χοµµρ οφ Σοχ. Σεχ., 685 Φ.3δ 1254 (11τη
Χιρ. 2012); Σιϖεριο ϖ. Χοµµρ οφ Σοχ. Σεχ., 461 Φεδ. Αππξ 869 (11τη Χιρ. 2012); ∆εµπσψ ϖ. Χοµµρ
οφ Σοχ. Σεχ., 454 Φεδ. Αππξ 729 (11τη Χιρ. 2011); Ποποχκ ϖ. Αστρυε, 374 Φεδ. Αππξ 903 (11τη Χιρ.
2010); Σοµογψ ϖ. Χοµµρ οφ Σοχ. Σεχ., 386 Φεδ. Αππξ 56 (11τη Χιρ. 2010); Κινναιρδ ϖ. Βαρνηαρτ, 138
Φεδ. Αππξ 224 (11τη Χιρ. 2005); Στεωαρτ ϖ. Απφελ, Χασε Νο. 996132, 245 Φ.3δ 793 (Ταβλε) 2000
Υ.Σ.Αππ. ΛΕΞΙΣ 33214 (11τη Χιρ. ∆εχ. 20, 2000); Μψερσ ϖ. Συλλιϖαν, 916 Φ.2δ 659 (11τη Χιρ. 1990);
Στραττον ϖ. Βοωεν, 827 Φ.2δ 1447 (11τη Χιρ. 1987); Φλψνν ϖ. Ηεχκλερ, 768 Φ.2δ 1273 (11τη Χιρ. 1986)

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT