Preliminary Sections

AuthorMatthew G. Kaiser
Pages1-26
CRIMINAL DEFENSE
VICTORIES IN THE
FEDERAL CIRCUITS
Matthew G. Kaiser
Χονταχτ υσ ατ (866) 72−ϑΑΜΕΣ ορ ωωω.ϕαµεσπυβλισηινγ.χοµ
2
Criminal Defense Victories in the Federal Circuits
Χοπψριγητ ♥ 2014
ϑαµεσ Πυβλισηινγ, Ινχ.
ΙΣΒΝ 1−58012−144−6
Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ.
Τηισ πυβλιχατιον ισ δεσιγνεδ το προϖιδε αχχυρατε ανδ αυτηοριτατιϖε
ινφορµατιον ιν ρεγαρδ το τηε συβϕεχτ µαττερ χοϖερεδ. Ιτ ισ σολδ ωιτη τηε
υνδερστανδινγ τηατ τηε πυβλισηερ ισ νοτ ενγαγεδ ιν ρενδερινγ λεγαλ,
αχχουντινγ, ορ οτηερ προφεσσιοναλ σερϖιχε. Ιφ λεγαλ αδϖιχε ορ οτηερ εξπερτ
ασσιστανχε ισ ρεθυιρεδ, σεεκ τηε σερϖιχεσ οφ α χοµπετεντ προφεσσιοναλ.
Περσονσ υσινγ τηισ πυβλιχατιον ιν δεαλινγ ωιτη σπεχιφιχ λεγαλ µαττερσ
σηουλδ εξερχισε τηειρ οων ινδεπενδεντ ϕυδγµεντ ανδ ρεσεαρχη οριγιναλ
σουρχεσ οφ αυτηοριτψ ανδ λοχαλ χουρτ ρυλεσ.
Τηε πυβλισηερ ανδ τηε αυτηορ µακε νο ρεπρεσεντατιονσ χονχερνινγ
τηε χοντεντσ οφ τηισ πυβλιχατιον ανδ δισχλαιµ ανψ ωαρραντιεσ οφ µερ−
χηανταβιλιτψ ορ φιτνεσσ φορ α παρτιχυλαρ πυρποσε.
Ωε ϖιεω τηε πυβλιχατιον οφ τηισ ωορκ ασ τηε βεγιννινγ οφ α διαλογυε
ωιτη ουρ ρεαδερσ. Περιοδιχ ρεϖισιονσ το ιτ ωιλλ γιϖε υσ τηε οππορτυνιτψ το
ινχορπορατε ψουρ συγγεστεδ χηανγεσ. Χαλλ υσ ατ (866) 72−ϑΑΜΕΣ ορ σενδ
ψουρ χοµµεντσ το:
Ρεϖισιον Εδιτορ
ϑαµεσ Πυβλισηινγ
3505 Χαδιλλαχ Αϖε., Συιτε Π−101
Χοστα Μεσα, ΧΑ 92626
ωωω.ϕαµεσπυβλισηινγ.χοµ
Φιρστ Εδιτιον, ϑυλψ 2014
Μαναγινγ Εδιτορ
Λισα ∆υννε
Προδυχτιον
ϑαµεσ Ηυτχηεσον, Ροβερτ Γερλεµαν
Τψπεσεττινγ
Αλεξανδρυ Οπρεσχυ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT