Guardianships

AuthorCindy Stormer
Pages1197-1242
13−1
GUARDIANSHIPS
CHAPTER 13
GUARDIANSHIPS
I. General Points
§13:01 Guardianships Require Expertise
§13:02 Purpose and Types of Guardianship
§13:03 Look for Less Restrictive Alternatives
§13:04 Client Interview
§13:05 Temporary (Immediate) Guardianships
§13:06 Representing the Ward
§13:07 Children – Special Considerations
II. Establishing the Guardianship
§13:10 The Guardianship Application
§13:11 Prepare for the Hearing
§13:12 The Hearing
§13:13 After the Hearing
§13:14 Letters of Guardianship
§13:15 Management Trusts for Disabled Persons
III. Conducting the Guardianship
§13:20 Powers and Duties
§13:21 Inventory and Appraisement
§13:22 Support and Maintenance of the Ward
§13:23 Creditors
§13:24 Sales
§13:25 Compensation
§13:26 Veteran’s Benefits
§13:27 Annual Accounts
§13:28 Annual Determinations
§13:29 Closing the Guardianship
§13:30 Involuntary Commitment
§13:31 Attorney’s Fees
§13:32 Financial Abuse is a Felony
§13:33 Unsworn Declarations in Lieu of Sworn Oath
Forms
Form 13:10 Guardianship Intake
Form 13:20 Letter to Doctor in Guardianship
Form 13:30 Application for Letters of Guardianship
Form 13:40 (Reserved)
TEXAS SMALL-FIRM PRACTICE TOOLS 13−2
GUARDIANSHIPS
Form 13:50 Oath and Bond of Guardian
Form 13:60 Waiver and Renunciation of Right to Be Appointed Guardian
Form 13:70 Guardianship Proof of Facts
Form 13:80 Guardianship Order
Form 13:90 Guardianship Checklist and Office Procedures
Form 13:100 Guardianship Hearing Script
Form 13:110 Application to Set a Monthly Allowance for Expenditures by Guardian
Form 13:120 Application for Compensation in Guardianship
Form 13:130 Answer of Guardian Ad Litem
Form 13:140 Letter of Instruction to Guardian
Form 13:150 Order Approving Bond
Form 13:160 Notice to Persons With Claims in Guardianship
Form 13:170 Sale of Property Hearing Script in Guardianship
Form 13:180 Order Approving Guardian’s Annual Account
Form 13:19 0 Application to Close and Discharge Guardianship
Form 13:200 Order Approving Account for Final Settlement
Form 13:210 Order Closing and Discharging Guardianship
Form 13:300 Declaration of Guardian in Event of Later Incapacity
Form 13:310 Declaration of Appointment of Guardian of Children
Form 13:320 Unsworn Declaration in Lieu of Sworn Oath
13−3 GuARdIAnShIPS ♣13:03
GUARDIANSHIPS
I. GENERAL POINTS
§13:01 Guardianships Require Expertise
Γυαρδιανσηιπσ χαν βε ϖερψ χοµπλεξ ανδ σηουλδ βε λεφτ το τηοσε ωηο αρε τηορουγηλψ φαµιλιαρ ωιτη τηε λαω.
Ηοωεϖερ, ανψ αττορνεψ ινϖολϖεδ ιν εστατε πλαννινγ µυστ βε αωαρε οφ ωηατ α γυαρδιανσηιπ ενταιλσ. [Σεε Τεξ. Εστ.
Χοδε ♣♣1001.002.]
Α χουρτ−απποιντεδ αττορνεψ ιν ανψ γυαρδιανσηιπ προχεεδινγ µυστ βε χερτιφιεδ βψ τηε Στατε Βαρ οφ Τεξασ
ορ α περσον ορ οτηερ εντιτψ δεσιγνατεδ βψ τηε Στατε Βαρ ασ ηαϖινγ συχχεσσφυλλψ χοµπλετεδ α χουρσε οφ στυδψ ιν
γυαρδιανσηιπ λαω ανδ προχεδυρε σπονσορεδ βψ τηε Στατε Βαρ. [Τεξ. Εστ. Χοδε ♣1054.201.]
§13:02 Purpose and Types of Guardianship
Ιν χρεατινγ α γυαρδιανσηιπ, τηε χουρτ µυστ δεσιγν τηε γυαρδιανσηιπ το ενχουραγε τηε δεϖελοπµεντ ορ
µαιντενανχε οφ µαξιµυµ σελφ−ρελιανχε ανδ ινδεπενδενχε ιν τηε ινχαπαχιτατεδ περσον. [Τεξ. Εστ. Χοδε ♣1001.001
& 1101.105.]
Αν ινχαπαχιτατεδ περσον (πρεϖιουσλψ χαλλεδ ινχοµπετεντ περσον) ισ δεφινεδ ασ ανψ οφ τηε φολλοωινγ:
(1) Α µινορ;
(2) Αν αδυλτ ινδιϖιδυαλ ωηο, βεχαυσε οφ α πηψσιχαλ ορ µενταλ χονδιτιον, ισ συβσταντιαλλψ υναβλε το προϖιδε
φοοδ, χλοτηινγ, ορ σηελτερ φορ ηιµσελφ ορ ηερσελφ, το χαρε φορ τηε ινδιϖιδυαλσ οων πηψσιχαλ ηεαλτη, ορ το
µαναγε τηε ινδιϖιδυαλσ οων φινανχιαλ αφφαιρσ;
(3) Α περσον ωηο µυστ ηαϖε α γυαρδιαν απποιντεδ το ρεχειϖε φυνδσ δυε τηε περσον φροµ ανψ γοϖερνµενταλ
σουρχε.
[Τεξ. Εστ. Χοδε ♣22.016.]
Αχχορδινγ το τηε ινχαπαχιτατεδ περσονσ αχτυαλ µενταλ ορ πηψσιχαλ λιµιτατιονσ, τηε χουρτ µαψ απποιντ ειτηερ:
Α γυαρδιαν ωιτη φυλλ αυτηοριτψ οϖερ αν ινχαπαχιτατεδ περσον; ορ
Α γυαρδιαν ωιτη λιµιτεδ αυτηοριτψ οϖερ αν ινχαπαχιτατεδ περσον.
[Τεξ. Εστ. Χοδε ♣1001.001 & 1101.105.]
§13:03 Look for Less Restrictive Alternatives
ϑυδγεσ, αττορνεψσ, γυαρδιανσ αδ λιτεµ, ανδ αππλιχαντσ αρε ρεθυιρεδ το εξπλορε αλτερνατιϖεσ το γυαρδιανσηιπ
πριορ το τηε φιλινγ οφ αν αππλιχατιον ανδ γραντινγ οφ γυαρδιανσηιπ. Τηεψ µυστ χονσιδερ ωηετηερ φορµαλ ορ ινφορµαλ
ρεσουρχεσ ανδ σερϖιχεσ χουλδ βε πυτ ιντο πλαχε το πρεϖεντ τηε νεεδ φορ α γυαρδιανσηιπ. Τηε αττορνεψ αδ λιτεµ ισ
ρεθυιρεδ το δισχυσσ ωιτη τηε ωαρδ τηε αττορνεψ αδ λιτεµσ οπινιον ρεγαρδινγ ωηετηερ α γυαρδιανσηιπ ισ νεχεσσαρψ.
Τεξ. Εστατεσ Χοδε 1054.004, 1054.045, 1101.001, 1101.101, ανδ 1002.0015. Σοµε ποσσιβλε αλτερνατιϖεσ αρε:
Α δυραβλε ποωερ οφ αττορνεψ (τηισ ισ νοτ αϖαιλαβλε ιφ τηε ωαρδ ισ αλρεαδψ ινχαπαχιτατεδ);
Α σπουσαλ µαναγεµεντ οφ χοµµυνιτψ προπερτψ, ιφ α ηυσβανδ ορ ωιφε ισ ϕυδιχιαλλψ δεχλαρεδ το βε
ινχαπαχιτατεδ, τηε οτηερ σπουσε αχθυιρεσ φυλλ ποωερ το µαναγε, χοντρολ ανδ δισποσε οφ τηε εντιρε
χοµµυνιτψ εστατε; [Τεξ. Εστ. Χοδε ♣1353.002.]
Α Παψµεντ οφ Χλαιµ Ωιτηουτ Γυαρδιανσηιπ ιφ τηε νεεδ φορ α γυαρδιανσηιπ ισ βασεδ ον αν εστατε βυτ τηε
ϖαλυε οφ τηε εστατε ισ λεσσ τηαν ∃100,000; [Τεξ. Εστ. Χοδε ♣1355.]
Α ϖετερανσ βενεφιτσ φιδυχιαρψ; [38 Υ.Σ.Χ. ♣5502(α)(1).]
Α ρεπρεσεντατιϖε παψεε το µαναγε Σοχιαλ Σεχυριτψ βενεφιτσ; [42 Υ.Σ.Χ. ♣1383(α)(2).]
Α µεδιχαλ ποωερ οφ αττορνεψ ανδ/ορ α διρεχτιϖε το πηψσιχιανσ [Σεε Χηαπτερ 11−Εστατε Πλαννινγ];
Α ♣142 τρυστ. Ιν α συιτ ιν ωηιχη α µινορ ωηο ηασ νο λεγαλ γυαρδιαν ισ ρεπρεσεντεδ βψ α νεξτ φριενδ ορ αν
απποιντεδ γυαρδιαν αδ λιτεµ, τηε χουρτ µαψ, ον αππλιχατιον βψ τηε νεξτ φριενδ ορ τηε γυαρδιαν αδ λιτεµ
ανδ ον φινδινγ τηατ τηε χρεατιον οφ α τρυστ ωουλδ βε ιν τηε βεστ ιντερεστσ οφ τηε µινορ, εντερ α δεχρεε ιν
τηε ρεχορδ διρεχτινγ τηε χλερκ το δελιϖερ ανψ φυνδσ αχχρυινγ το τηε µινορ υνδερ τηε ϕυδγµεντ το α τρυστ
χοµπανψ ορ α στατε ορ νατιοναλ βανκ ηαϖινγ τρυστ ποωερσ ιν τηισ στατε. [Τεξ. Προπ. Χοδε ♣142; 42 Υ.Σ.Χ.
♣1396π(δ)(4)(Α).]
∆εχλαρατιον φορ µενταλ ηεαλτη τρεατµεντ;
ϑοιντ βανκ αχχουντσ (χονϖενιενχε αχχουντσ);
Γυαρδιανσηιπ µαναγεµεντ τρυστ;

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT