Expert witnesses

AuthorJudge Gregory H. Ward/Judge Audra Ibarra
ProfessionRetired Judge, serving as a Judge of the Santa Clara County Superior Court from 1990 to 2010/Santa Clara County Superior Court Judge
Pages459-498
EXPERT WITNESSES
17-1
CHAPTER 17
EXPERT WITNESSES
I. PRINCIPLES
A. General Points
§17:10 Def‌inition and Distinction
§17:20 Standards Governing Admissibility
§17:30 Qualif‌ication as Expert
§17:40 Bases for Expert Testimony
§17:50 Weight Accorded Expert Testimony
§17:60 Subjects of Expert Testimony
B. Procedure
§17:70 Disclosure Requirements
§17:80 Compelling Expert Testimony
§17:90 Objecting to Expert Testimony
§17:100 Examining Expert Witness
II. OBJECTIONS
§17:110 Lack of Qualif‌ication
§17:120 Province of Court and Jury
§17:130 Inappropriate Hypothetical Question
§17:140 Scientif‌ic Testimony
§17:150 Lay Opinion
§17:160 Hearsay
EXPERT WITNESSES
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
EXPERT WITNESSES
17-3 Expert Witnesses §17:20
I. PRINCIPLES
A. General Points
§17:10 Def‌inition and Distinction
Αν εξπερτ ισ α περσον ωιτη σπεχιαλ κνοωλεδγε, σκιλλ, εξπεριενχε, ορ τραινινγ το εξπρεσσ αν οπινιον ον θυεστιονσ
οφ φαχτ ρελατινγ το σχιενχε, µεδιχινε, βυσινεσσ, τεχηνολογψ, ορ ανψ συβϕεχτ νοτ ωιτηιν τηε ρανγε οφ ορδιναρψ τραινινγ
ορ εξπεριενχε. Εϖιδ. Χοδε ♣720(α); Μανν ϖ. Χραχχηιολο (1985) 38 Χαλ. 3δ 18, 35, 210 Χαλ. Ρπτρ. 762. Το θυαλιφψ α
 
φεσσιον ορ αρεα οφ σπεχιαλ εξπερτισε το ωηιχη τηε συβϕεχτ ρελατεσ. Εϖιδ. Χοδε ♣720(α), Κορσακ ϖ. Ατλασ Ηοτελσ, Ινχ.
(1992) 2 Χαλ. Αππ. 4τη 1516, 1523, 3 Χαλ. Ρπτρ. 2δ 833; σεε ♣17:30.
Αδµισσιον οφ εξπερτ τεστιµονψ λιεσ ωιτηιν τηε σουνδ δισχρετιον οφ τηε τριαλ ϕυδγε. Πεοπλε ϖ. Βολιν (1998) 18
Χαλ. 4τη 297, 321, 75 Χαλ. Ρπτρ. 2δ 412. Ιν γενεραλ, εξπερτ ωιτνεσσ τεστιµονψ ισ αδµισσιβλε ωηεν τηε χονχλυσιονσ

εξπεριενχε ανδ ωηεν ιτ ωιλλ ασσιστ τηε τριερ οφ φαχτ. Πεοπλε ϖ. Γαρδελεψ (1996) 14 Χαλ. 4τη 605, 617, 59 Χαλ. Ρπτρ.
2δ 356; Πεοπλε ϖ. Σανδερσ   
   Αλεφ ϖ. Αλτα Βατεσ
Ηοσπιταλ (1992) 5 Χαλ. Αππ. 4τη 208, 219, 6 Χαλ. Ρπτρ. 2δ 900.
   Πεοπλε ϖ. Ωιλ
λιαµσ (1992) 3 Χαλ. Αππ. 4τη 1326, 1332, 5 Χαλ. Ρπτρ. 130. Ανψ ωιτνεσσ µαψ γιϖε οπινιονσ ιν αρεασ οφ γενεραλ

κνοωλεδγε ανδ ισ νοτ σπεχυλατινγ. ϑαµβαζιαν ϖ. Βορδεν (1994) 25 Χαλ. Αππ. 4τη 836, 848, 30 Χαλ. Ρπτρ. 2δ 768.
Βψ χοντραστ, εξπερτ ωιτνεσσεσ µαψ γιϖε οπινιον τεστιµονψ ωηεν τηε χονχλυσιονσ το βε δραων φροµ τηε φαχτσ δεπενδ
    Πεοπλε
ϖ. Σινγη 
αβουτ ωηιχη τηε ωιτνεσσ ισ εξαµινεδ. Πεοπλε ϖ. Ραµοσ (1997) 15 Χαλ. 4τη 1133, 1174−1175, 64 Χαλ. Ρπτρ. 2δ 892.
Πεοπλε ϖ. ςαλδεζ (1994) 58 Χαλ. Αππ. 4τη 494,
507, 68 Χαλ. Ρπτρ. 2δ 135. Φορ περµισσιβλε συβϕεχτσ φορ εξπερτ τεστιµονψ, σεε ♣17:60; φορ οπινιον τεστιµονψ βψ λαψ
ωιτνεσσ, σεε ♣17:150.
§17:20 Standards Governing Admissibility
Γενεραλλψ, α παρτψ µυστ εσταβλιση τηε φολλοωινγ φουνδατιον βεφορε ελιχιτινγ εξπερτ τεστιµονψ ατ τριαλ [Πεοπλε.
ϖ. Γαρδελεψ (1996) 14 Χαλ. 4τη 605, 617, 59 Χαλ. Ρπτρ. 2δ 356]:
Τηε συβϕεχτ µαττερ ατ ισσυε ρεθυιρεσ εξπερτ τεστιµονψ βεχαυσε ιτ ισ ουτσιδε τηε χοµµον κνοωλεδγε ανδ
εξπεριενχε οφ ορδιναρψ ϕυρορσ. Εϖιδ. Χοδε ♣801; Πεοπλε ϖ. Οχηοα (2000) 26 Χαλ. 4τη 398, 437, 110 Χαλ.
Ρπτρ. 2δ 324; Πεοπλε ϖ. ςαλδεζ (1997) 58 Χαλ. Αππ. 4τη 494, 506, 68 Χαλ. Ρπτρ. 2δ 135.
 
Πεοπλε ϖ. Ραµοσ (1997) 15 Χαλ. 4τη 1133, 1174−1175, 64 Χαλ. Ρπτρ. 2δ 892.

βε εξχλυδεδ. Πεοπλε ϖ. Βραχκινσ (2019) 37 Χαλ. Αππ. 5τη 56, 72, 249 Χαλ. Ρπτρ. 3δ 261.
Τηε χουρτ αχτσ ασ γατεκεεπερ το εξχλυδε εξπερτ ωιτνεσσ τεστιµονψ τηατ ισ βασεδ ον µαττερ ωηιχη αν εξπερτ
µαψ νοτ ρεασοναβλψ ρελψ, βασεδ ον ρεασονσ υνσυππορτεδ βψ µατεριαλ ον ωηιχη τηε εξπερτ ρελιεσ, ορ σπεχυλατιϖε.
Σαργον Εντερπρισεσ, Ινχ. ϖ. Υνιϖερσιτψ οφ Σουτηερν Χαλιφορνια (2012) 55 Χαλ. 4τη 747, 771−772, 149 Χαλ. Ρπτρ. 3δ
614. Τηε χουρτ µαψ εξχλυδε αν οπινιον βασεδ ον αν ασσυµπτιον ωιτηουτ εϖιδεντιαρψ συππορτ ορ ον σπεχυλατιον
ορ α χονϕεχτυραλ φαχτορ βεχαυσε ιτ ηασ νο εϖιδεντιαρψ ϖαλυε. Σανχηεζ ϖ. Κερν Εµεργενχψ Μεδιχαλ Τρανσπορτατιον
Χορπορατιον (2017) 8 Χαλ. Αππ. 5τη 146, 162, 213 Χαλ. Ρπτρ. 3δ 830. Εϖιδεντιαρψ συππορτ δοεσ νοτ µεαν τηατ τηε
ινφορµατιον ρελιεδ υπον µυστ βε αδµισσιβλε εϖιδενχε. Τηε βασισ φορ αν οπινιον µυστ βε ρελιαβλε, ωηετηερ ορ νοτ ιτ
ισ αδµισσιβλε. Ζυνιγα ϖ. Αλεξανδρια Χαρε Χεντερ, ΛΛΧ (2021) 67 Χαλ. Αππ. 5τη 871, 887, 282 Χαλ. Ρπτρ. 3δ 564. Αν
Πεοπλε ϖ. Ωριγητ (2016)

ανδ µετηοδολογιεσ ανδ δοεσ νοτ ινϖολϖε χηοοσινγ βετωεεν χοµπετινγ εξπερτ οπινιονσ. Μιχηαελσ ϖ. Γρεενβεργ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT