Submission to jury and deliberations

AuthorJudge Gregory H. Ward/Judge Audra Ibarra
ProfessionRetired Judge, serving as a Judge of the Santa Clara County Superior Court from 1990 to 2010/Santa Clara County Superior Court Judge
Pages613-666
SUBMISSION TO JURY
& DELIBERATIONS
22-1
CHAPTER 22
SUBMISSION TO JURY
AND DELIBERATIONS
I. JURY INSTRUCTIONS
A. Principles
§22:10 Court’s Obligation to Instruct Jury on Law
§22:20 Propounding and Serving Proposed Jury Instructions
§22:30 Instructing Jury
B. Objections
§22:40 Improper Form or Untimely Submission
§22:50 Incorrect Statement of Law
§22:60 Argumentative or Repetitious
II. DELIBERATIONS
A. Principles
§22:70 Jury Management
§22:80 Items Permitted in Jury Room
§22:90 Jury Questions and Requests
§22:100 Discharge of Juror
B. Objections
§22:110 Improper Communications Between Court and Jury
§22:120 Improper Response to Request for Evidence
§22:130 Improper Response to Request for Instructions
§22:140 Coercion of Deadlocked Jury
§22:150 Juror’s Failure to Follow Instructions
§22:160 Juror’s Inability or Refusal to Deliberate
§22:170 Consideration of Information From Outside of Court
§22:180 Improper Experiments by Jury
III. VERDICTS
A. Principles
§22:190 General Verdict
§22:200 Special Verdict
§22:210 Return of Verdict
B. Objections
§22:220 Improper Form or Untimely Submission of Proposed Special Findings
§22:230 Defective Verdict
§22:240 Improper Polling of Jurors
SUBMISSION TO JURY
& DELIBERATIONS
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
SUBMISSION TO JURY
& DELIBERATIONS
22-3 Submission to Jury and Deliberations §22:10
I. JURY INSTRUCTIONS
A. Principles
§22:10 Court’s Obligation to Instruct Jury on Law
Τηε τριαλ χουρτ ηασ τηε ρεσπονσιβιλιτψ το ινστρυχτ τηε ϕυρψ ον αλλ µαττερσ οφ λαω ιτ τηινκσ νεχεσσαρψ φορ τηειρ
ινφορµατιον ιν γιϖινγ τηειρ ϖερδιχτ. Χοδε Χιϖ. Προχ. ♣608. Βυτ, ιτ ισ ερρορ το χηαργε τηε ϕυρψ ον αβστραχτ πρινχιπλεσ
οφ λαω νοτ περτινεντ το τηε ισσυεσ ιν τηε χασε. Πεοπλε ϖ. Μιλλσ (2012) 55 Χαλ. 4τη 663, 680, 147 Χαλ. Ρπτρ. 3δ 833;
Ηαρρισ ϖ. Χηισαµορε (1970) 5 Χαλ. Αππ. 3δ 494, 500, 85 Χαλ. Ρπτρ. 223. Τηε χουρτ αλσο ηασ α δυτψ το ρεφραιν φροµ
ινστρυχτινγ ον πρινχιπλεσ οφ λαω ωηιχη νοτ ονλψ αρε ιρρελεϖαντ το τηε ισσυεσ ραισεδ βψ τηε εϖιδενχε βυτ αλσο µαψ
   Πεοπλε ϖ. Σαδδλερ (1979) 24 Χαλ. 3δ 671,
681, 156 Χαλ. Ρπτρ. 871.
Τηε τριαλ ϕυδγε µυστ ινστρυχτ τηε ϕυρψ ασ το ωηιχη παρτψ βεαρσ τηε βυρδεν οφ προοφ ον εαχη ισσυε ανδ ωηετηερ
τηατ βυρδεν ρεθυιρεσ τηε παρτψ το εσταβλιση τηε εξιστενχε ορ νονεξιστενχε οφ α φαχτ βψ ονε οφ τηε φολλοωινγ στανδαρδσ
οφ προοφ [Εϖιδ. Χοδε ♣502]:
Α πρεπονδερανχε οφ τηε εϖιδενχε.
Χλεαρ ανδ χονϖινχινγ προοφ.
Προοφ βεψονδ α ρεασοναβλε δουβτ.
Ιφ τηε χουρτ χοµµεντσ ον τηε τεστιµονψ ιν τηε χασε, ιτ µυστ ινφορµ τηε ϕυρορσ τηατ τηεψ αρε τηε εξχλυσιϖε ϕυδγεσ
οφ αλλ θυεστιονσ οφ φαχτ. Χοδε Χιϖ. Προχ. ♣608.
Ον αππεαλ, αν αππελλατε χουρτ ρεϖιεωσ τηε τριαλ χουρτσ δεχισιον το γιϖε α παρτιχυλαρ ινστρυχτιον δε νοϖο. Πεοπλε
ϖ. Στινσον (2019) 31 Χαλ. Αππ. 5τη 464, 476, 242 Χαλ. Ρπτρ. 3δ 606. Τηε αππελλατε χουρτ µυστ δετερµινε ωηετηερ

στατεµεντ οφ τηε λαω. Πεοπλε ϖ. Στινσον (2019) 31 Χαλ. Αππ. 5τη 464, 476, 242 Χαλ. Ρπτρ. 3δ 606.
Χιϖιλ Χασεσ. 
βψ α παρτψ. Ωιλλδεν ϖ. Ωασηινγτον Νατλ Ινσ. Χο. (1976) 18 Χαλ. 3δ 631, 636, 135 Χαλ. Ρπτρ. 69. Α χιϖιλ λιτιγαντ µυστ
προποσε χοµπλετε ινστρυχτιονσ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε τηεορψ οφ τηε λιτιγατιον. Μετχαλφ ϖ. Χουντψ οφ Σαν ϑοαθυιν
(2008) 42 Χαλ. 4τη 1121, 1130−1131, 72 Χαλ. Ρπτρ. 3δ 382. Τηε τριαλ ϕυδγε ισ νοτ οβλιγατεδ το σεεκ ουτ τηεοριεσ α παρτψ
µιγητ ηαϖε αδϖανχεδ ορ το αρτιχυλατε φορ τηε παρτψ ωηατ τηε παρτψ λεφτ υνσποκεν. Φινν ϖ. Γ.∆. Σεαρλε & Χοµπανψ
(1984) 35 Χαλ. 3δ 691, 701−702, 200 Χαλ. Ρπτρ. 870.
Τηε εξχεπτιον το τηε ρυλε τηατ τηε χουρτ ηασ νο δυτψ το ινστρυχτ ιν τηε αβσενχε οφ α ρεθυεστ ισ α χοµπλετε φαιλυρε
το ινστρυχτ ον µατεριαλ ισσυεσ ανδ χοντρολλινγ λεγαλ πρινχιπλεσ. Αγαρωαλ ϖ. ϑοηνσον (1979) 25 Χαλ. 3δ 932, 951, 160
Χαλ. Ρπτρ. 141. Τηε χουρτ µυστ ινστρυχτ ον αλλ ϖιταλ ισσυεσ ιν τηε χασε. Γρεεν ϖ. Στατε οφ Χαλιφορνια (2007) 42 Χαλ.
4τη 254, 267, 64 Χαλ. Ρπτρ. 3δ 390. Τηερε ισ νο χοµπλετε φαιλυρε το ινστρυχτ ον α ϖιταλ ισσυε ιφ τηε χουρτ ινστρυχτσ
γενεραλλψ ορ ινχοµπλετελψ ον α ποιντ οφ λαω. Α φαιλυρε το ρεθυεστ αν αδδιτιοναλ ορ θυαλιφψινγ ινστρυχτιον φορφειτσ
τηε παρτψσ ριγητ το χοµπλαιν αβουτ τηε ινστρυχτιον ον αππεαλ.  (1996) 45 Χαλ.
Αππ. 4τη 990, 1010−1011, 52 Χαλ. Ρπτρ. 2δ 915.
Α παρτψ ισ εντιτλεδ υπον ρεθυεστ το χορρεχτ, νοναργυµεντατιϖε ινστρυχτιονσ ον εϖερψ τηεορψ οφ τηε χασε συπ
πορτεδ βψ συβσταντιαλ εϖιδενχε. Σουλε ϖ. Γενεραλ Μοτορσ Χορπ. (1994) 8 Χαλ. 4τη 548, 572, 34 Χαλ. Ρπτρ. 2δ 607. Α
παρτψ ωιλλ νοτ µεετ τηε συβσταντιαλ εϖιδενχε στανδαρδ βψ σπεχυλατιον ορ χονϕεχτυρε, βυτ χαν σατισφψ ιτ βψ ρεασοναβλε
ινφερενχεσ δραων φροµ τηε εϖιδενχε, ωηετηερ τηε εϖιδενχε ισ διρεχτ ορ χιρχυµσταντιαλ. Ηασσον ϖ. Φορδ Μοτορ Χο.
(1977) 19 Χαλ. 3δ 530, 548, 138 Χαλ. Ρπτρ. 705.
Α παρτψ πρεσεντσ συβσταντιαλ εϖιδενχε ωηεν τηε εϖιδενχε, ωηεν ϖιεωεδ µοστ φαϖοραβλψ το τηε παρτψ αδϖανχινγ
τηε τηεορψ, χουλδ εσταβλιση τηε ελεµεντσ, ωηετηερ ορ νοτ τηε χουρτ χονσιδερσ τηατ εϖιδενχε περσυασιϖε. Μαξωελλ ϖ.
Ποωερσ (1994) 22 Χαλ. Αππ. 4τη 1596, 1607, 28 Χαλ. Ρπτρ. 2δ 62. Τηε εϖιδενχε µαψ βε σλιγητ ορ εϖεν οπποσεδ το
τηε πρεπονδερανχε οφ τηε εϖιδενχε. Βερναλ ϖ. Ριχηαρδ Ωολφ Μεδιχαλ Ινστρυµεντσ Χορπ. (1990) 221 Χαλ. Αππ. 3δ
1326, 1338, 272 Χαλ. Ρπτρ. 41. Ωηεν τηερε ισ νο εϖιδενχε, ηοωεϖερ, ιτ ισ ερρορ το ινστρυχτ ον λεγαλ πρινχιπλεσ νοτ
περτινεντ το τηε χασε. Πεοπλε ϖ. Ροβινσον (1999) 72 Χαλ. Αππ. 4τη 421, 428, 84 Χαλ. Ρπτρ. 2δ 832.
Α παρτψ ισ νοτ λιµιτεδ το ινστρυχτιονσ αδδρεσσινγ εαχη τηεορψ ωιτη γενεραλιτιεσ. Α παρτψ ηασ τηε ριγητ το ινστρυχ−
 Σουλε ϖ. Γενεραλ Μοτορσ Χορπ. (1994) 8 Χαλ. 4τη 548,
572, 34 Χαλ. Ρπτρ. 2δ 607.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT