Introduction

AuthorDavid Traver/David Ferrari
Pages31-64
INTRODUCTION
1-1
CHAPTER 1
Introduction
§100 FORMAT AND PURPOSE OF THIS HANDBOOK
§101 HISTORY OF PROCESS UNIFICATION AND THE SSRS
§101.1 Changes Keep Coming
§102 THE RULINGS SET FORTH BROAD AREAS OF POLICY
§103 SOCIAL SECURITY RULINGS ARE BINDING
§103.1 Regulations Enforce the Rulings
§103.2 Case Law: The Supreme Court Enforces the Rulings
§103.3 Case Law: Are the Rulings Really Binding? The Skidmore/Chevron Conundrum
§104 PROCESS UNIFICATION AND OTHER KEY SOCIAL SECURITY RULINGS COMMANDMENTS
§104.1 Practice Tip: Important Regulations Controlling Submission of All Evidence
and Time to Submit Evidence in Support of Claim pursuant to SSR 17-4p
§104.1a Form Notice of 404.1512(a) Medical Records not submitted 5 business days before the hearing
§104.2 Process Unif‌ication Ruling and Key Social Security Rulings Hyperlinks
§104.3 Commandments in SSR 96-2p (Rescinded) to use on cases started before March 27, 2017
§104.4 Commandments in SSR 96-3p (Rescinded) to use on cases started before June 14, 2018
§104.5 Commandments in SSR 96-4p (Rescinded) to use on cases started before June 14, 2018
§104.6 Commandments in SSR 96-5p (Rescinded) to use on cases started before March 27, 2017
§104.7 Commandments in SSR 96-6p (Rescinded) to use on cases started before March 27, 2017;
rescinded and replaced by SSR 17-2p
§104.8 Commandments in SSR 96-7p (Rescinded and replaced by SSR 16-3p) Warning! Footnote
27 of SSR 16-3p states it will use SSR 16-3p for ALL decisions after 3-28-16
§104.9 Commandments in SSR 96-8p
§104.10 Commandments in SSR 96-9p
§104.11 Commandments in SSR 16-3p effective for all decisions after 3-28-16.
§104.12 Commandments in SSR 17-2p effective 3-27-17
§105 DUTY TO RESEARCH
INTRODUCTION
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
INTRODUCTION
1-3 Introduction §101
§100 FORMAT AND PURPOSE OF THIS HANDBOOK
Τηισ ηανδβοοκ γιϖεσ Σοχιαλ Σεχυριτψ δισαβιλιτψ χλαιµαντσ ρεπρεσεντατιϖεσ, αττορνεψσ ανδ νον−αττορνεψσ πραχτι−
χαλ ιδεασ φορ αππλψινγ τηε λατεστ Σοχιαλ Σεχυριτψ Ρυλινγσ ιν δαψ−το−δαψ ρεπρεσεντατιον οφ Σοχιαλ Σεχυριτψ δισαβιλιτψ
χλαιµαντσ. Χλαιµαντσ ρεπρεσεντατιϖεσ ατ αλλ λεϖελσ οφ ρεπρεσεντατιον σηουλδ υσε ωηιχηεϖερ οφ τηεσε τοολσ µαξιµιζεσ
ηισ ορ ηερ χλιεντσ χηανχεσ οφ ωιννινγ ατ ανψ λεϖελ οφ αδϕυδιχατιον.
Τραϖερσ ανδ Φερραρισ Σοχιαλ Σεχυριτψ ∆ισαβιλιτψ Αδϖοχατεσ Ηανδβοοκ ισ ιντενδεδ το βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον
ωιτη τηε Ιντερνετ. Τηε Ιντερνετ ισ αν αβσολυτελψ εσσεντιαλ τοολ ιν τηε αδϖοχατεσ τοολ χηεστ. Ασ α ρεσυλτ, ηψπερλινκσ αρε
γιϖεν το ασ µανψ ρεσουρχεσ ασ ποσσιβλε. Ωηερε τηερε ισ α ρεφερενχε το α Σοχιαλ Σεχυριτψ Ρυλινγ ορ αν Αχθυιεσχενχε
Ρυλινγ, ιτ ισ οφτεν γιϖεν ωιτη α ηψπερλινκ το τηε ΣΣΑ ωεβσιτε, ορ σοµε οτηερ σταβλε ανδ ρελιαβλε Ιντερνετ ρεσουρχε.
Ηψπερλινκσ αρε νοτ γιϖεν το τηε Χοδε οφ Φεδεραλ Ρεγυλατιονσ ατ τηε Σοχιαλ Σεχυριτψ Αδµινιστρατιον σιτε βεχαυσε τηεψ
αρε νοτ ρελιαβλψ υπδατεδ τηερε. Αδϖοχατεσ σηουλδ συβσχριβε το α ρελιαβλε λεγαλ ρεφερενχε σερϖιχε συχη ασ Ωεστλαω
ορ Λεξισ φορ συχη αυτηοριτιεσ. Ιν αδδιτιον, Γοογλε Σχηολαρ ισ α φρεε σερϖιχε τηατ αλλοωσ σεαρχηινγ οφ χασε λαω βψ
Χιρχυιτσ ορ ∆ιστριχτ Χουρτσ. Ιτ ισ αϖαιλαβλε ατ ηττπ://σχηολαρ.γοογλε.χοµ/.
Τηε αππενδιχεσ το τηισ ηανδβοοκ χονταιν σαµπλε λεττερσ, φορµσ, ρεγυλατιονσ, ΠΟΜΣ ανδ ΗΑΛΛΕΞ σεχτιονσ,
ανδ ϖοχατιοναλ ανδ οτηερ ινφορµατιον συππλεµεντινγ τηε τεξτ οφ εαχη οφ τηε φολλοωινγ χηαπτερσ.
Αλλ λαωσ ανδ ρεγυλατιονσ ιν τηε Χοδε οφ Φεδεραλ Ρεγυλατιονσ τηατ ενδ ωιτη (2018) ανδ (2019) ηαϖε βεεν
υπδατεδ το τηε λατεστ ΣΣΑ εδιτιον πυβλισηεδ Απριλ 1, 2018 ορ 2019, ηοωεϖερ, ιν ορδερ το σηοω τηε ηιστορψ ανδ εϖολυ
τιον οφ τηε λαω, ωε ηαϖε ινχλυδεδ ολδερ ϖερσιονσ οφ χερταιν λαωσ ανδ ρεγυλατιονσ εσπεχιαλλψ ωιτηιν χασεσ ανδ ΣΣΡσ.
§101 HISTORY OF PROCESS UNIFICATION AND THE SSRS
Περηαπσ βεχαυσε ΣΣΑ ισ φορεϖερ λοχκεδ το αν αδϕυδιχατιον φραµεωορκ φορ δισαβιλιτψ δετερµινατιον, ιτ ηασ βεεν
βυρδενεδ ωιτη αλλ οφ τηε ινεϖιταβλε λιµιτατιονσ οφ τηατ φραµεωορκ. Ιν 1994, ΣΣΑ αδµιττεδ τηε λιµιτατιονσ οφ ιτσ
δισαβιλιτψ αδϕυδιχατιον σχηεµε ινχλυδεδ:
Τηε τιµε ιτ τακεσ φορ υσ το αδϕυδιχατε σοµε δισαβιλιτψ χλαιµσ,
Τηε νυµβερ οφ ΣΣΑ ανδ Στατε αγενχψ εµπλοψεεσ ωηο µαψ βε ινϖολϖεδ ιν προχεσσινγ α χλαιµ ινιτιαλλψ ανδ
τηρουγηουτ τηε αππεαλσ προχεσσ,
Τηε λαχκ οφ ιντεραχτιον βετωεεν τηε χλαιµαντ ανδ τηε δεχισιον µακερ, ανδ
Τηε λαχκ οφ τηορουγη εξπλανατιονσ, ιν µανψ χασεσ, οφ τηε βασισ φορ τηε δισαβιλιτψ δετερµινατιονσ.
Νοτιχε οφ προποσεδ ρυλεµακινγ, Νεω ∆ισαβιλιτψ Χλαιµσ Προχεσσ, 66 Φεδ. Ρεγ. 5494−5507 (ϑανυαρψ 19, 2001).
ηττπσ://ωωω.γοϖινφο.γοϖ/χοντεντ/πκγ/ΦΡ−2001−01−19/πδφ/ΦΡ−2001−01−19.πδφ
Ιν 1994, τηε µετηοδσ το ρεαχη τηεσε γοαλσ ωουλδ ινχλυδε:
Προχεσσ Στρεαµλινινγ.
Νεω ποσιτιον αδδεδ το τηε ινιτιαλ λεϖελ το αχτ ασ τηε χλαιµαντσ σινγλε ποιντ οφ χονταχτ.
Χλαιµαντσ βεττερ υνδερστανδ τηε προγραµ ανδ αρε µορε ινϖολϖεδ ιν τηε προχεσσ.
. Αδϕυδιχατορσ ατ αλλ λεϖελσ οφ τηε προχεσσ ωουλδ υσε τηε σαµε στανδαρδσ φορ δεχι

Βεττερ υσε οφ τηε εξπεριενχε ανδ εξπερτισε οφ σταφφ. Νεω ποσιτιον αδδεδ το συππορτ τηε ηεαρινγ προχεσσ.
ΣΣΑ Ηιστορψ, Φροµ προγραµ χηαλλενγε το προγραµ χηανγε.
ωωω.σσα.γοϖ/ηιστορψ/σσα/σσα2000χηαπτερ4.ητµλ
Ηαλφ α δεχαδε λατερ, ΣΣΑ ηοπεδ σοµεδαψ:
Το ενσυρε τηατ χλαιµσ τηατ σηουλδ βε αλλοωεδ αρε αλλοωεδ ατ τηε εαρλιεστ ποιντ ιν τηε προχεσσ;
Το προϖιδε µορε οππορτυνιτψ φορ χλαιµαντ ιντεραχτιον ωιτη τηε δεχισιον µακερ; ανδ
 

ρεφερενχινγ Νοτιχε οφ προποσεδ ρυλεµακινγ, Νεω ∆ισαβιλιτψ Χλαιµσ Προχεσσ, 66 Φεδ. Ρεγ. 5494−5507 (ϑανυαρψ 19, 2001).


To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT