Preliminary Sections

AuthorAshley S. Lipson
Pages1-58
HIGHLIGHTS
Λεαρν ηοω ψου χαν θυιχκλψ δετερµινε αδµισσιβιλιτψ ωιτη τηισ νεω υπδατε το Ασηλεψ Λιπσονσ ποπυλαρ
βοοκ. Ιν τηισ ρεϖισιον, Λιπσον υπδατεσ χασε λαω τηρουγηουτ ανδ βρινγσ ηισ ινχισιϖε δισχυσσιον οφ εϖιδεντιαρψ
µαττερσ το νεω ανδ υπδατεδ σεχτιονσ ρελατινγ το:
Βεστ Εϖιδενχε Ρυλε − ♣2.200
Παρολ Εϖιδενχε Ρυλε − ♣2.400
Λεγαλ Αναλψσισ φορ Εξπερτ Ωιτνεσσεσ − ♣3.400
Ηεαρσαψ Εξχεπτιονσ − ♣5.200
Παστ Ρεχολλεχτιον Ρεχορδεδ − ♣5.402
Λεαδινγ Θυεστιονσ − ♣7.300
Τηεραπιστ−Πατιεντ Πριϖιλεγε − ♣9.504
∆οχυµενταρψ Εϖιδενχε − ♣20.100
Χοµπλετενεσσ Ρυλε − ♣20.400
Αυτοµοβιλε Αχχιδεντ Ρεπορτσ − ♣21.401(β)
Χιτατιονσ ανδ Τραφφιχ Τιχκετσ − ♣21.407
Μεδιχαλ Ρεπορτσ ανδ Φινδινγσ − ♣21.416
Πηψσιχαλ Οβϕεχτσ − ♣31.200
Σαµπλεσ − ♣32.200
Ον−σιτε Ρεχορδινγσ − ♣36.300
Ανδ µορε!
∆οντ οϖερλοοκ τηε βοοκσ δοζενσ οφ νοϖελ αργυµεντσ, προϖεν στρατεγιεσ, µεµορψ αιδσ, ανδ συχχεσσφυλ
σηορτχυτσ. Ισ Ιτ Αδµισσιβλε? ρεϖεαλσ:
Τηε φουρ φουνδατιον βυζζωορδσ φορ τηε φουρ µαϕορ τψπεσ οφ εϖιδενχε. Παγε Ο−2
Τηε 12 υνιϖερσαλλψ−ρεχογνιζεδ οβϕεχτιονσ ανδ ωηεν το υσε τηεµ. Παγε Ο−10
Α σιµπλε γυιδε φορ µανευϖερινγ τηρουγη τηε µοστ χοµµον αδµισσιβιλιτψ προβλεµσ. Παγε Ο−10
∆ισχυσσιον οφ τηε Φεδεραλ Ρυλεσ οφ Εϖιδενχε ανδ ινδιϖιδυαλ στατε αππλιχατιονσ ρεγαρδινγ ηεαρσαψ
ανδ ηεαρσαψ εξχεπτιονσ. Χηαπτερ 5
Τηε 12 ωαψσ το οπποσε ορδιναρψ βυσινεσσ ρεχορδσ. Χηαπτερ 22
Φορ εαχη οφ τηε 12 οβϕεχτιονσ, µοδελ οβϕεχτιον λανγυαγε, ωιτη ποτεντιαλ ρεσπονσεσ. Αππενδιξ
IS IT ADMISSIBLE?
BY ASHLEY S. LIPSON, ESQ.
We Welcome Your Feedback
Ουρ µοστ υσεφυλ σουρχε οφ ιµπροϖεµεντσ ισ φεεδβαχκ φροµ ουρ συβσχριβερσ, σο ιφ ψου ηαϖε ανψ χοµµεντσ,
ωε ωουλδ λοϖε το ηεαρ φροµ ψου.
Ρεϖισιον Εδιτορ
ϑαµεσ Πυβλισηινγ, Ινχ.
3505 Χαδιλλαχ Αϖενυε, Συιτε Π−101
Χοστα Μεσα, Χαλιφορνια 92626
ςισιτ υσ ον τηε Ιντερνετ ατ ωωω.ϕαµεσπυβλισηινγ.χοµ.
IS IT
ADMISSIBLE?
ASHLEY S. LIPSON, ESQ.
Contact us at (866) 72-JAMES or www.jamespublishing.com

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT