Overview

AuthorAshley S. Lipson
Pages23-40
O-1
OVERVIEW
1 Τηε τερµ τανγιβλε ηασ βεεν υσεδ το δεσχριβε τηε λαστ τωο τψπεσ. Βυτ, νοτ αλλ φορµσ οφ δεµονστρατιϖε εϖιδενχε χαν βε τουχηεδ. Σο τηε τερµ
τανγιβλε ηασ σερϖεδ το χονφυσε τηε συβϕεχτ µαττερ, ανδ ωουλδ, τηερεφορε, βεστ βε φοργοττεν.
2
Πεοπλε ϖ. Μαργαρεϕο, 75 Χαλ.Ρπτρ.3δ 465, 162 Χαλ.Αππ.4τη 102 (2008). Αν αττορνεψσ θυεστιονσ αρε νοτ εϖιδενχε. Τηε ωορδινγ οφ τηε θυεστιον,
ηοωεϖερ, ισ χερταινλψ ρελεϖαντ το τηε ρεασοναβλε ιντερπρετατιον οφ τηε ανσωερ προϖιδεδ βψ τηε ωιτνεσσ ιν ρεσπονσε το τηε θυεστιον.
WHAT IS EVIDENCE?
Φαχτυαλ δισαγρεεµεντσ ανδ χλαιµσ χαν βε ρεσολϖεδ
ιν α νυµβερ οφ ωαψσ. Ιν τηε στρεετσ οφ τηε Ολδ Ωεστ,
ωηεν σοµεονε σαιδ προϖε ιτ, γυν πλαψ ωουλδ δεχιδε
ωηο ωασ ριγητ. Ανδ φορ τηε λοσερ, περηαπσ, τηατσ ωηερε
ωε γοτ τηε εξπρεσσιον δεαδ ωρονγ. Ιτ ωασντ τηε µοστ

Τοδαψ, ϕυδγεσ ανδ ϕυριεσ (ινστεαδ οφ υνδερτακερσ)

ιτ ισ νοω λεφτ το λαωψερσ. Τηε χουρτσ βασε τηειρ ϖερ
διχτσ υπον τηε ωορδσ, δοχυµεντσ, δεµονστρατιονσ, ανδ
οβϕεχτσ τηατ αρε πρεσεντεδ βψ λιϖινγ ωιτνεσσεσ. Ωε χαλλ
τηεσε πρεσεντατιονσ εϖιδενχε. Το πυτ ιτ ανοτηερ ωαψ,
εϖιδενχε ισ τηε µετηοδ βψ ωηιχη λιτιγαντσ προσεχυτε
ορ δεφενδ τηειρ χασεσ ιν χουρτ.
Τηερε αρε φουρ τψπεσ οφ εϖιδενχε. Τηεψ αρε ρεφερρεδ
το ασ: Τεστιµονιαλ Εϖιδενχε, ∆οχυµενταρψ Εϖιδενχε,
Ρεαλ Εϖιδενχε ανδ ∆εµονστρατιϖε Εϖιδενχε.1
Αν αττορνεψσ θυεστιονσ αχχοµπανιεδ βψ τηε
ανσωερσ οφ τηε ωιτνεσσ ωιλλ νορµαλλψ βε υσεδ το
ειτηερ σολιχιτ εϖιδενχε ορ λαψ τηε ρεθυιρεδ φουνδατιονσ
φορ ιτσ πρεσεντατιον. Βυτ τηε θυεστιονσ δο νοτ εθυατε
το εϖιδενχε.2
Τεστιµονιαλ (Οραλ) Εϖιδενχε ισ τηε µοστ φυνδα
µενταλ ανδ ινδισπενσαβλε τψπε. Εϖεν ωηεν τηε οτηερ
φορµσ οφ εϖιδενχε αρε υσεδ, τεστιµονψ ισ νεεδεδ το
εσταβλιση ρεθυιρεδ φουνδατιονσ φορ τηεµ. Το προπερλψ
γιϖε τεστιµονψ, λιαρσ ανδ τρυτη−σαψερσ (βοτη χαλλεδ ωιτ
νεσσεσ) τακε τηε στανδ ανδ τεστιφψ ασ το µαττερσ τηατ τηεψ
περσοναλλψ οβσερϖεδ. Φορ εξαµπλεΙ σαω Σταγγερλεε
πιχκ υπ τηε γυν ανδ ποιντ ιτ ατ Βιλλψ; Ι ηεαρδ τηε σηοτ; Ι
σµελτ τηε σµοκε; Ι σαω Βιλλψ δροπ; ανδ τηεν Ι φελτ τηε
ωαρµ, ωετ βλοοδ οοζινγ φροµ ηισ χηεστ. Εαχη οφ τηε
σενσεσ (σεεινγ, ηεαρινγ, σµελλινγ ανδ τουχηινγ) προ
ϖιδεσ αν εξαµπλε οφ α περσοναλ οβσερϖατιον.
∆οχυµενταρψ Εϖιδενχε ινϖολϖεσ βιλλσ, νοτεσ,
ρεχορδσ, χοντραχτσ ανδ ϖιρτυαλλψ εϖερψ φορµ οφ ωριτινγ
ορ δοχυµεντ. Βυτ βυσινεσσ ρεχορδσ, µεδιχαλ ρεπορτσ,
λεττερσ, ανδ ηανδωριττεν παγεσ ριππεδ φροµ διαριεσ αρε
νοτ τηε ονλψ φορµσ οφ δοχυµενταρψ εϖιδενχε. Μιχρο
 
µαψ αλσο βε χονσιδερεδ ασ δοχυµενταρψ. Οφτεν περ−
πλεξινγ ισ τηε φαχτ τηατ ελεχτρονιχ ανδ οπτιχαλ ιµπυλσεσ
τηατ χοµπρισε διγιτιζεδ χοµπυτερ δατα (φανχψ ταλκ φορ

εϖεν τηουγη αν αχτυαλ πριντουτ ορ ηαρδ χοπψ ηασ ψετ
το βε χρεατεδ. Ιν οτηερ ωορδσ, τηε ελεχτρονιχ ανδ οπτιχαλ
ιµπυλσεσ τηεµσελϖεσ µαψ χονστιτυτε α δοχυµεντ.
Ρεαλ Εϖιδενχε ισ α πηψσιχαλ παρτ ορ χοµπονεντ
οφ τηε χοντροϖερσψ ιτσελφ, βυτ νοτ πηοτογραπησ ορ οτηερ
δεµονστρατιϖε ιµαγεσ οφ τηατ χοµπονεντ. Χονσιδερ, φορ
εξαµπλε, τηε αχτυαλ γυν τηατ σηοτ Βιλλψ, νοτ α πηοτο ορ
ρεπλιχα. Α πηοτο ορ ρεπλιχα ωουλδ βε δεµονστρατιϖε.
Βυτ τηε γυν ιτσελφ ωουλδ βε ρεαλ. Σαµπλεσ ορ πορτιονσ
αρε αλσο χονσιδερεδ ασ ρεαλ, συχη ασ α σµαλλ δροπ ορ
τωο οφ τηε σαµε χορν λιθυορ τηατ ωασ υσεδ το ποισον
Υνχλε ϑακε.
∆εµονστρατιϖε Εϖιδενχε ισ τηε φαστεστ γροω
ινγ τψπε οφ εϖιδενχε, ανδ τηε µοστ χηιχ. Ιτ ισ οφτεν
δεσχριβεδ ασ α σελφ−σερϖινγ πρεσεντατιον ωηιχη αππεαλσ
διρεχτλψ το τηε σενσεσ βψ α µεανσ οτηερ τηαν τεστιµονψ
ορ ϖερβαλ δεσχριπτιονσ. Τεχηνιχαλλψ σπεακινγ, ηοωεϖερ,
ιτ ισ α δεριϖατιϖε πρεσεντατιον δεσιγνεδ το χλαριφψ ονε ορ
µορε οφ τηε πρεχεδινγ τηρεε τψπεσ οφ εϖιδενχε. Πηοτοσ,
 
ανδ δεµονστρατιονσ αρε χοµµονλψ τηουγητ οφ ασ φορµσ
οφ ∆εµονστρατιϖε Εϖιδενχε. Φορ εξαµπλε, χονσιδερ α
χηαρτ σηοωινγ τηε πατη οφ Σταγγερλεεσ βυλλετ, ορ α ταπε
ρεχορδινγ τηατ σιµυλατεσ τηε σουνδσ οφ Βιλλψ γυργλινγ ουτ
ονε λαστ ϖερσε οφ ∆οντ Τακε Ψουρ Γυνσ το Τοων ασ ηισ
Is It Admissible? O-2

Ηοωεϖερ, εϖεν τηουγη ιτ µαψ βε ϖισυαλ, α ϖιδεοταπε
σηοωινγ Λ.Α. πολιχε χλυββινγ Σταγγερλεε ωουλδ βε χον
σιδερεδ ασ ρεαλ, νοτ δεµονστρατιϖε εϖιδενχε (ασσυµινγ
τηατ ιτ ηαδ βεεν τακεν βψ α δισιντερεστεδ ονλοοκερ).
FOUNDATIONS – A SINGLE
WORD TO THE WISE
Τηερε δοεσ νοτ σεεµ το βε α σετ οφ ρυλεσ ορ σταν
δαρδ τερµσ χονχερνινγ φουνδατιονσ φολλοωεδ βψ εϖερψ
ϕυρισδιχτιον; εϖεν ϕυδγεσ ανδ χουρτσ ωιτηιν α γιϖεν στατε
αννουνχε στανδαρδσ τηατ ϖαρψ φροµ χασε το χασε.
3
Βυτ
τηερε αρε σοµε χοµµον τηρεαδσ. Ανδ αλτηουγη τηε φουν
 
πρινχιπλεσ σεεµ χονσιστεντ, ανδ ωιλλ βε χονσιδερεδ λατερ
ιν µορε δεταιλ. Φορ νοω, ατ τηε ρισκ οφ γροσσ οϖερσιµπλι

φορ εαχη οφ τηε φουρ µαϕορ τψπεσ οφ εϖιδενχε:
Τεστιµονιαλ  Κνοωλεδγε
∆οχυµενταρψ  Αυτηεντιχιτψ
Ρεαλ  Ιδεντιτψ
 
SCIENTIFIC EVIDENCE
 

σταιν, ορ σπεντ βυλλετ; αλλ αρε ρεαλ. Τηε τεστσ περφορµεδ ον
τηεµ ρεσυλτ ιν α ωριττεν λαβ ρεπορτ (ι.ε., δοχυµεντσ). Τηε
εξπερτσ ωηο µυστ λαψ φουνδατιονσ φορ τηειρ αδµισσιβιλ−
ιτψ υσε τεστιµονιαλ εϖιδενχε, ανδ οφτεν εµπλοψ γραπησ,
χηαρτσ, ανδ οτηερ δεµονστρατιϖεσ φορ ενηανχεµεντ.

δενχε (τηε δεµονστρατιϖεσ αρε οπτιοναλ), ιτ λογιχαλλψ
3 Τηερε ισ νο φορµαλ ρυλε οφ εϖιδενχε ρεθυιρινγ α φουνδατιον. Αχχορδινγ το Α.Ι. Χρεδιτ Χορπ., ϖ. Λεγιον Ινσυρανχε Χορπ., 265 Φ.3δ 630 (7τη
Χιρ., Ινδ., 2001), φουνδατιον ισ α λοοσε τερµ ατταχηεδ το πρελιµιναρψ θυεστιονσ δεσιγνεδ το εσταβλιση τηατ εϖιδενχε ισ αδµισσιβλε.
Σεε, φορ εξαµπλε, Ωελτµερ ϖ. Σιγνατυρε Ηεαλτη Σερϖιχεσ Ινχ., 417 Σ.Ω.3δ 856 (Μισσουρι Χουρτ οφ Αππεαλσ, 2014). Το βε αδµισσιβλε ασ εϖι
δενχε, α δοχυµεντ µυστ µεετ α νυµβερ οφ φουνδατιοναλ ρεθυιρεµεντσ, ινχλυδινγ ρελεϖανχψ, αυτηεντιχατιον, τηε βεστ εϖιδενχε ρυλε, ανδ ηεαρσαψ.
4 Σεε Χηαπτερ 21.
5 Σεε Χηαπτερ 22.
6 Σεε Χηαπτερ 23.
7 Σεε Χηαπτερ 24.
8 Σεε Χηαπτερ 25.
9 Σεε ινφρα, ♣47.700.
10 Σεε ινφρα, ♣42.200.
11 Σεε ινφρα, ♣42.300.
12 Σεε ινφρα, ♣42.300.
13 Σεε ινφρα, ♣44.300.
14 Σεε ινφρα, ♣44.400.
15 Σεε Χηαπτερ 45.
16 Σεε Χηαπτερ 47.
17 Σεε Χηαπτερσ 31, 32 ανδ 35.
18 Σεε Χηαπτερ 36.
  
∆ΟΧΥΜΕΝΤΑΡΨ πιγεονηολε.
Φορ νεω ορ υνεσταβλισηεδ σχιενχε, ορ ϕυνκ σχι
ενχε, Χηαπτερ 11 (δεαλινγ ωιτη ΣΠΕΧΥΛΑΤΙςΕ
εϖιδενχε), ισ τηε πλαχε το γο.
ELECTRONICALLY STORED INFORMATION
Ελεχτρονιχαλλψ στορεδ ινφορµατιον, χοµµονλψ
ρεφερρεδ το ασ ΕΣΙ, χαν ασσυµε τηρεε οφ τηε φουρ µαϕορ
τψπεσ οφ εϖιδενχε ανδ χονσιστ οφ αν ενδλεσσ ϖαριετψ οφ
φορµατσ. Ωε µοστ χοµµονλψ τηινκ οφ ΕΣΙ ασ ενχοµ
πασσινγ ∆οχυµενταρψ Εϖιδενχε ιν τηε φορµ οφ εµαιλσ
  
σηεετ προγραµσ, δαταβασε σοφτωαρε, ωορδ προχεσσορσ
ανδ οτηερ αππλιχατιονσ. Τηεψ χοµπρισε τοδαψσ πυβλιχ,4
βυσινεσσ,5 περσοναλ,6 πυβλισηεδ7 ανδ λεγαλ δοχυµεντσ8
το βε συρε, ιν αδδιτιον το ουρ σο−χαλλεδ σοχιαλ µεδια.9
Βυτ ΕΣΙ χαν αλσο προδυχε ∆εµονστρατιϖε Εϖιδενχε ιν
τηε σηαπε οφ µαπσ,
10
χηαρτσ,
11
γραπησ ανδ διαγραµσ,
12
πηοτογραπησ,
13
ϖιδεοσ,
14
αυδιο πρεσεντατιονσ,
15
ανδ, οφ
χουρσε, α ωιδε ϖαριετψ οφ ωηατ ωε στιλλ ρεφερ το ασ χοµ
πυτερ γενερατεδ µατεριαλσ.16
Ωηερε τηε ΕΣΙ ιτσελφ ισ τηε συβϕεχτ οφ τηε δισπυτε,
ιτ µαψ ασσυµε τηε στατυσ οφ Ρεαλ Εϖιδενχε.17 Εξαµπλεσ
µιγητ ινχλυδε δεφαµατιον αχτιονσ φορ ωεβ ποστινγσ,
χοπψριγητ ανδ ιντελλεχτυαλ προπερτψ δισπυτεσ, ιν αδδιτιον
το εϖιδενχε ιν τηε φορµ οφ ον−σιτε ρεχορδινγσ.18
∆εσπιτε τηε ενδλεσσ ϖαριετψ, αλλ οφ τηε µανψ σηαπεσ
ανδ σιζεσ οφ ΕΣΙ εϖιδενχε ηαϖε α φεω τηινγσ ιν χοµµον.
Πηψσιχαλλψ, τηε εϖιδενχε ισ ειτηερ διγιταλ ορ αναλογ;
τοδαψ, τηε ϖαστ µαϕοριτψ ισ διγιταλ. Τηε εϖιδενχε ισ
εασψ το ηανδλε; ιτ χαν βε στορεδ, σαϖεδ, ανδ δυπλιχατεδ

ανψωηερε ον τηε γλοβε ατ τηε σπεεδ οφ λιγητ. Βεχαυσε
οφ τηε ενδλεσσ ϖαριατιονσ οφ ΕΣΙ ανδ τηε φαχτ τηατ ιτ ηασ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT