Introduction

AuthorAshley S. Lipson
Pages6-6
INTRODUCTION
   ι.ε., ηοω το προποσε
ανδ οπποσε ϖιρτυαλλψ εϖερψ φορµ οφ εϖιδενχε. Ιτ ισ ωριττεν φορ αλλ οφ τηοσε ηαρριεδ πραχτιτιονερσ ανδ βυσψ στυδεντσ
οφ τηε λαω ωηο ωαντ φαστ ανσωερσ ανδ σολιδ πρινχιπλεσ ωιτηουτ ηαϖινγ το ωαδε τηρουγη οϖερ−βροαδ τοπιχσ ανδ
πραγµατιχαλλψ ιρρελεϖαντ τηεοριεσ.

 
 
 
 
Τηε διϖισιον ισ λογιχαλ, εχονοµιχαλ, ανδ πραγµατιχ, σινχε τηε ελεµεντσ οφ εαχη τψπε σηαρε σοµε ϖερψ ιµπορταντ
φουνδατιοναλ τραιτσ.
 ever  
γρασπ οφ τηε Τωελϖε Πριµαρψ Οβϕεχτιονσ
     many οφ τηεµ;
   
οτηερ εσοτεριχ µαττερσ.
τοταλ

ονε περχεντ οφ τηε εντιρε τεξτ ισ αλλοχατεδ το µαττερσ τηατ χουλδ ρεαλιστιχαλλψ χοµπρισε α µαϕοριτψ οφ θυεστιονσ ατ ανψ
 
    
οβϕεχτιονσ ηασ ιτσ οων χηαπτερ. Ιν µοστ τριαλ σιτυατιονσ, περηαπσ ασ µανψ ασ 98% οφ αλλ οβϕεχτιοναβλε θυεστιονσ
ωιλλ φαλλ νεατλψ ιντο ονε οφ τηε τωελϖε σλοτσ. Φορ ραπιδ ρεφερενχε, τηε οβϕεχτιονσ ανδ τηειρ χορρεσπονδινγ χηαπτερσ
 
θυιχκ αχχεσσ.

     
  


τερσ τηατ φολλοω, ωε αλσο προϖιδε α σιµπλε αλπηαβετιχαλ στρυχτυρε τηατ περµιτσ τηε ιµµεδιατε λοχατιον οφ ϖιρτυαλλψ
εϖερψ τψπε οφ δοχυµεντ.



χοϖερεδ ϖιρτυαλλψ εϖερψ τψπε οφ δοχυµεντ φροµ πολιχε ρεπορτσ το δισχαρδεδ γαρβαγε, ανδ νοτιχε τηε τιµε τηατ ιτ
τακεσ το λοχατε τηεµ.
  
     
µοστ οφτεν δετερµινεσ τηε στρατεγψ φορ αδµισσιβιλιτψ ανδ οπποσιτιον.
Ιν συµµαρψ, τηε τοπιχσ αρε ινδιϖιδυαλλψ αρρανγεδ φορ ραπιδ, ιντυιτιϖε αχχεσσ. Τηε µοστ ιµπορταντ ασπεχτσ οφ εϖερψ
εϖιδεντιαρψ πρεσεντατιον αρε ινχλυδεδ. Τηε µατεριαλσ ωιλλ σηοω ψου ηοω το λαψ ανδ οπποσε φουνδατιονσ φορ ϖιρτυαλλψ
εϖερψ τψπε, σηαπε, ανδ φορµ οφ εϖιδενχε.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT