Buying and Selling a Small Business

AuthorCindy Stormer
Pages767-802
9−1
BUYING/SELLING
SMALL BUSINESS
CHAPTER 9
BUYING AND SELLING A
SMALL BUSINESS
I. General Points
§9:01 Initial Client Interview
§9:02 Buyer’s Concerns
§9:03 Seller’s Concerns
§9:04 Checklist
II. Steps in the Transaction
§9:10 Investigate the Business
§9:11 Letter of Intent
§9:12 Types of Assets
§9:13 Tax Consequences
§9:14 Environmental Reports
§9:15 Warranties
§9:16 Special Considerations
§9:17 Drafting the Contract for Sale
§9:18 Closing
III. Buyer’s Interest vs. Seller’s Interest
§9:20 Valuing Equipment and Inventory
§9:21 Selling Assets or Shares
§9:22 Seller’s Capital Gain
§9:23 Definition of Capital Assets
§9:24 Sales Tax
§9:25 Documents to Protect the Buyer
§9:26 Sale of Real Property
§9:27 Mineral and Water Rights
§9:28 Depreciable Assets
IV. Special Concerns
§9:30 Alcohol Sales Permit
§9:31 Employment Commission Status Report
TEXAS SMALL-FIRM PRACTICE TOOLS 9−2
BUYING/SELLING
SMALL BUSINESS
V. Sales of Different Types of Business
A. Sole Proprietorship
§9:40 Sale Is Taxed on Individual Assets
B. Partnership
§9:50 Choice of Methods
§9:51 Goodwill
§9:52 Partnership Dissolution
§9:53 Registered Limited Liability Partnerships
C. Professional Practice
§9:60 Professional Practice Is Different Than Other Businesses
§9:61 Agreement Not to Compete
D. Corporation
§9:70 Methods to Accomplish Sale
§9:71 Closely-Held Corporations
Forms
Form 9:10 Client Intake—Buying and Selling a Business
Form 9:20 Letter of Intent
Form 9:30 Confidentiality Agreement
Form 9:40 Access and Indemnity Agreement
Form 9:50 Letter to Comptroller (re: No Sales Tax Due)
Form 9:60 Sale of a Sole Proprietorship Contract
Form 9:70 Sale/Dissolution of a Partnership Contract
Form 9:80 Sale of Professional Practice Contract
Form 9:90 Contract for Sale of a Business/Corporation
Form 9:100 Sale of a Ranch Contract
Form 9:110 Texas Employment Commission Status Report
Form 9:120 Checklist for Buying and Selling a Business
9−3 BuyIng And SELLIng A SMALL BuSInESS ♣9:04
BUYING/SELLING
SMALL BUSINESS
NOTE:
Ιν 2003, τηε Τεξασ λεγισλατυρε εναχτεδ τηε Τεξασ Βυσινεσσ Οργανιζατιονσ Χοδε (Τεξ. Βυσ. Οργ. Χοδε) το βε
εφφεχτιϖε ον ϑανυαρψ 1, 2006. Τηισ νεω χοδε ρεπλαχεσ ελεϖεν διφφερεντ Τεξασ στατυτεσ. Ηοωεϖερ, τηε Τεξ. Βυσ.
Οργ. Χοδε δοεσ νοτ ιµµεδιατελψ αππλψ το δοµεστιχ εντιτιεσ χρεατεδ πριορ το 2006 ορ φορειγν εντιτιεσ ρεγιστερεδ
πριορ το 2006. Ιτ ωιλλ αππλψ το τηοσε εντιτιεσ ον ϑανυαρψ 1, 2010, ορ σοονερ ιφ τηε εντιτψ ελεχτσ εαρλψ αδοπτιον οφ τηε
Τεξ. Βυσ. Οργ. Χοδε. Ιν τηε µεαντιµε, τηε πριορ λαω στιλλ αππλιεσ το τηοσε εντιτιεσ. Ωηερε αππλιχαβλε, χιτατιονσ αρε
προϖιδεδ ηερε το βοτη τηε πριορ λαω (ωηιχη ισ στιλλ αππλιχαβλε ιν σοµε σιτυατιονσ) ανδ τηε νεω Τεξ. Βυσ. Οργ. Χοδε.
I. GENERAL POINTS
§9:01 Initial Client Interview
∆ισχυσσ ωιτη τηε χλιεντ τηε τψπε ανδ λοχατιον οφ τηε βυσινεσσ. Οβταιν τηε ναµεσ ανδ αδδρεσσεσ οφ αλλ οωνερσ
οφ τηε βυσινεσσ το ενσυρε τηατ ψου (τηε αττορνεψ) δο νοτ ηαϖε α χονφλιχτ.
∆ο νοτ ηεσιτατε το σεεκ τηε αδϖιχε οφ σπεχιαλιστσ ιν τηε σπεχιφιχ αρεασ οφ τηε λαω ινϖολϖεδ ιν τηε βυψινγ ανδ
σελλινγ οφ α βυσινεσσ, εσπεχιαλλψ τηε αδϖιχε οφ αν αχχουνταντ ιν ρεγαρδ το ταξ χονσεθυενχεσ. Αλωαψσ ρεταιν αν
αχχουνταντ το ινσπεχτ τηε βοοκσ ανδ ρεχορδσ οφ α βυσινεσσ βεφορε πυρχηασε.
∆ρονε συρϖειλλανχε ρεθυιρεσ α ωαρραντ. Λονγ Λακε Τωσπ. ϖ. Μαξον, 34923 ___ Ν.Ω. 2δ ___ (2021
ΩΛ1017366 (Α πριϖατε συβχοντραχτορ προϖιδεδ συρϖειλλανχε ον βεηαλφ οφ α τοωνσηιπ).
FORM: Σεε τηε φολλοωινγ ατ τηε ενδ οφ τηε χηαπτερ:
Φορµ 9:10 Χλιεντ ΙντακεΒυψινγ ανδ Σελλινγ α Βυσινεσσ.
§9:02 Buyer’s Concerns
Τηε βυψερ ανδ σελλερ ηαϖε χοµπετινγ ιντερεστσ. Α βυψερ ισ χονχερνεδ αβουτ τηε ϖαλυε οφ τηε βυσινεσσ ιν τερµσ
οφ φυτυρε προφιτσ ορ ϖαλυε οφ ασσετσ.
Α βυψερ µαψ ωαντ το οβταιν α µαρκετ αναλψσισ οφ βυσινεσσ, ωηιχη ηασ αν εστιµατε οφ πρεδιχτεδ γροωτη ιν τηε
ινδυστρψ, αν αναλψσισ οφ λοχαλ εχονοµιχ χονδιτιονσ, ανδ χονσιδερατιον οφ χοµπετιτιον. Τηε βυψερ µαψ ρεθυιρε τηε
σελλερ το πρεπαρε α στατεµεντ οφ ινχοµε ανδ προφιτ ορ λοσσ ανδ α στατεµεντ οφ τηε προϕεχτεδ ινχοµε ανδ προφιτ ορ
λοσσ.
Τηε βυψερ σηουλδ εξαµινε ρεχορδσ οφ τηε βυσινεσσ ανδ ινσπεχτ τηε φαχιλιτιεσ, εθυιπµεντ, ανδ ινϖεντορψ.
Τηε βυψερ σηουλδ κεεπ ποσσιβλε εξπανσιον ανδ ζονινγ ρεστριχτιονσ ιν µινδ ωηεν ϖιεωινγ τηε πηψσιχαλ
πρεµισεσ.
Τηε βυψερ µυστ αλσο δεχιδε ηοω το φινανχε τηε πυρχηασε (ε.γ., βψ περσοναλ φυνδσ, ωιτη τηε σελλερ ασ τηε λενδερ,
ορ τηρουγη α χοµµερχιαλ λενδερ).
§9:03 Seller’s Concerns
Τηε σελλερσ φιρστ χονχερν ισ φινδινγ α βυψερ. Τηισ µιγητ βε αχχοµπλισηεδ τηρουγη α βυσινεσσ βροκερ.
Α σελλερ µυστ βε χαρεφυλ ιν συππλψινγ ινφορµατιον το α προσπεχτιϖε βυψερ. Τηε βυψερ µαψ βε σιµπλψ σεεκινγ
ινφορµατιον τηατ µιγητ λατερ βε υσεδ ιν χοµπετιτιον ωιτη τηε σελλερσ βυσινεσσ.
Ιφ τηε σελλερ ρεχειϖεσ αν υνσολιχιτεδ οφφερ το βυψ, ηε ορ σηε µαψ ωαντ το οβταιν οτηερ οφφερσ βεφορε µακινγ α
δεχισιον το σελλ.
Ιφ τηε σελλερ ισ φινανχινγ τηε πυρχηασε, τηε βυψερσ σολϖενχψ ανδ µαναγεριαλ αβιλιτψ σηουλδ βε ινϖεστιγατεδ
ανδ εϖαλυατεδ ανδ τηερε µυστ βε προϖισιονσ φορ σεχυριτψ.
§9:04 Checklist
Βεφορε χονχλυδινγ α τρανσαχτιον βυψινγ ορ σελλινγ α βυσινεσσ, ρεϖιεω τηε χηεχκλιστ προϖιδεδ ιν τηισ χηαπτερ.
FORM: Σεε τηε φολλοωινγ ατ τηε ενδ οφ τηε χηαπτερ:
Φορµ 9:120 Χηεχκλιστ φορ Βυψινγ ανδ Σελλινγ α Βυσινεσσ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT