Asset protection and estate planning

AuthorPhillip L. Jelsma/Pamela Everett Nollkamper
Pages325-372
ASSET PROTECTION
AND ESTATE PLANNING
9-1
CHAPTER 9
ASSET PROTECTION
AND ESTATE PLANNING
§9:00 INTRODUCTION
§9:10 ASSET PROTECTION
§9:15 Asset Protection Strategy
§9:20 Traditional Approaches to Asset Protection
§9:21 Offshore Uses
§9:30 Case Studies
§9:40 Case Study 1 (Overthrust Joint Ventures)
§9:50 Case Study 2 (Paradise Valley Ranch)
§9:60 Case Study 3 (Smedley and Smedley-Lopez Law Off‌ice)
§9:70 Case Study 4 (Good Times Auto Dealer)
§9:80 ESTATE AND FAMILY SUCCESSION PLANNING
§9:90 Discussion
§9:100 State LLC Acts
§9:110 The Alaska Approach
§9:120 The Uniform Act Approach
§9:130 The Wyoming Approach
§9:131 Modif‌ied Wyoming Close Approach
§9:140 The New Mexico Approach
§9:141 The Nevada Approach
§9:142 Obama Administration Response
§9:150 Estate Valuation Discounts
§9:160 Drafting Solutions
§9:170 The Alaska Approach
§9:180 The Uniform Approach
§9:190 The Wyoming Approach
§9:191 Modif‌ied Wyoming Close Approach
§9:200 OTHER USES OF ASSIGNEES IN ESTATE PLANNING
§9:210 LLC Control and Estate Planning
§9:220 Ancillary Probate and LLCs
§9:230 Family LLCs and Income-Splitting
§9:240 Annual Gifting
ASSET PROTECTION
AND ESTATE PLANNING
The Limited Liability Company 9-2
§9:300 ASSET PROTECTION/FRAUDULENT CONVEYANCE
§9:310 Asset Protection Articles
§9:320 LLC Estate Planning Case Law
ASSET PROTECTION
AND ESTATE PLANNING
9-3 Asset Protection and Estate Planning §9:15
§9:00 INTRODUCTION
Σελεχτιον οφ τηε χλιεντσ εντιτψ ισ τηε προπερ τιµε το φοχυσ νοτ ονλψ ον τηε χλιεντσ βυσινεσσ νεεδσ, βυτ αλσο ον
ασσετ προτεχτιον ανδ εστατε πλαννινγ ισσυεσ. Ιτ ισ νεϖερ τοο σοον το βεγιν τηε ασσετ προτεχτιον στρατεγιεσ ανδ τηε
    
εστατε πλαννινγ προχεσσ βεγινσ.
∆υρινγ τηε ινιτιαλ µεετινγ, γιϖε τηε χλιεντ τηε θυεστιονναιρε [∆ιγιταλ Αχχεσσ φορµ 02_251 ιν τηε Φορµσ/Νατιοναλ
& Φορειγν Φορµσ/Ωορδ Φορµσ φολδερ] φορ χοµπλετιον. Τηισ θυεστιονναιρε ισ δεσιγνεδ το ασσιστ ιν δετερµινινγ νοτ
ονλψ τηε στρυχτυρε οφ τηε χοµπανψ, βυτ αλσο προβεσ ασσετ προτεχτιον ανδ εστατε πλαννινγ χονχερνσ.
Τηισ χηαπτερ ισ νοτ α πριµερ ον ηοω το δο ασσετ προτεχτιον ορ εστατε πλαννινγ. Ρατηερ, τηε φοχυσ ιν τηισ χηαπτερ
ισ ον τηε υσε οφ ΛΛΧσ ιν ασσετ προτεχτιον ανδ εστατε πλαννινγ. Τηε πραχτιτιονερ µυστ βε αωαρε οφ νον−ΛΛΧ ισσυεσ
συχη ασ φραυδυλεντ τρανσφερ στατυτεσ, πιερχινγ τηε ϖειλ ανδ τηε τραδιτιοναλ εστατε πλαννινγ τεχηνιθυεσ.
§9:10 ASSET PROTECTION
Ασσετ προτεχτιον ανδ εστατε πλαννινγ νοτ ονλψ ωορκ ιν υνισον, τηεψ αρε τηε πριµαρψ ρεασονσ τηατ πεοπλε φορµ
χοµπανιεσ. Τηε δεσιρε το προτεχτ ασσετσ φροµ σειζυρε ισ υνιϖερσαλ ανδ τιµελεσσ. Ηοωεϖερ, βεγιννινγ ιν τηε 1980σ,
τηε Υνιτεδ Στατεσ ωιτνεσσεδ τηε µασσ προµοτιον οφ ασσετ προτεχτιον σχηεµεσ ανδ στρατεγιεσ. Τοδαψ, ασσετ προτεχτιον
στρατεγιεσ αρε ρεγυλαρλψ δισχυσσεδ ανδ εµπλοψεδ βψ αλλ εχονοµιχ λεϖελσ ανδ ισ νοτ τηε σολε προϖιδενχε οφ τηε ριχη.
Τηερε αρε νυµερουσ ρεασονσ φορ τηε ινχρεασεδ αττεντιον γιϖεν το ασσετ προτεχτιον. Σοµε ρεασονσ αρε:
1. Λιαβιλιτψ προτεχτιον. Λιαβιλιτψ προτεχτιον ισ α πριµαρψ χονχερν φορ µανψ ινδιϖιδυαλσ ανδ εντιτιεσ. Πεοπλε
ανδ εντιτιεσ ωιση το προτεχτ τηε φαµιλψ ηοµε ανδ οτηερ ασσετσ φροµ ϕυδγµεντσ ανδ σειζυρε. Βεχαυσε ονε



2. Ineectiveness of liability insurance. Τηε ινχρεασινγλψ ηιγη χοστ οφ λιαβιλιτψ ινσυρανχε χουπλεδ ωιτη
δεχρεασινγ ινσυρανχε προτεχτιον ανδ χοϖεραγε ισ ανοτηερ ρεασον στιµυλατινγ ιντερεστ ιν ασσετ προτεχτιον.


ανδ εσπεχιαλλψ προφεσσιοναλσ σεεκ στρατεγιεσ περµιττινγ τηεµ το γο βαρε. Αν εντιτψσ ασσετ προτεχτιον

3. Asset control. Α δεσιρε το χοντρολ ορ διρεχτ ωηο ρεχειϖεσ ωηατ ασσετσ ανδ ωηεν ισ ανοτηερ ρεασον φορ ασσετ
προτεχτιον. Τοολσ το χοντρολ ανδ προτεχτ ασσετσ ρανγε φροµ σιµπλε εστατε πλαννινγ χονχεπτσ εµπλοψινγ

4. Privacy.    
τηειρ ασσετσ φροµ τηε πυβλιχ ορ εϖεν φαµιλψ µεµβερσ. Αλσο, ινδιϖιδυαλσ ορ εντιτιεσ οφτεν δο νοτ ωαντ
τηε πυβλιχ ορ οτηερσ το κνοω ηοω ορ ωηψ τηεψ αχθυιρεδ ασσετσ. Ασσετ προτεχτιον στρατεγιεσ αρε ηελπφυλ ιν
µαινταινινγ πριϖαχψ.
§9:15 Asset Protection Strategy
Τηε γοαλ οφ ασσετ προτεχτιον ισ το προτεχτ ϖαλυαβλε ασσετσ φροµ ατταχκ βψ τηιρδ παρτιεσ. Τηε στρατεγψ ιν ασσετ
προτεχτιον ισ βασιχ: ισολατε τηε ιτεµσ τηατ ψου ωαντ το σαϖε φροµ ατταχκ! Ιν τηε ασσετ προτεχτιον προχεσσ, ισολατιον
οφ ϖαλυαβλε προπερτψ ισ τηε κεψ ινγρεδιεντ ιν τηε προχεσσ. Ισολατιον οφ τηε ασσετ οχχυρσ ωηεν τηε οωνερ οφ τηε ασσετ
ρεµοϖεσ τηε προπερτψ το α φορµ ωηερε ιτ ισ νοτ συβϕεχτ το τηε τηιρδ παρτψ ατταχκερ.
Αν ιλλυστρατινγ χασε στυδψ.
Α. Τηε σιτυατιον. Ασσυµε α περσον ηασ αχθυιρεδ σεϖεραλ πιεχεσ οφ ρεαλ εστατε ασ παρτ οφ ηισ ρετιρεµεντ πορτφολιο.
Τηε ρεαλ εστατε χονσιστσ οφ (α) υνδεϖελοπεδ ϖιργιν λανδ, (β) α ηιγη ρεντ απαρτµεντ ηουσε, ανδ (χ) λοω ρεντ
ορ σλυµ ρενταλσ.
Β. Τηε προβλεµ. Ιφ τηε οωνερ ηολδσ τηε ασσορτεδ προπερτιεσ ινδιϖιδυαλλψ ορ ιν ονε εντιτψ τηεν ηισ εντιρε ρεαλ
εστατε πορτφολιο ισ συβϕεχτ το λοσσ ιφ τηερε ισ αν ατταχκ ον ανψ ονε ορ σεπαρατε προπερτιεσ. Τηε ατταχκ µαψ
χοµε φροµ ινϕυρψ ορ δεατη το α ρεντερ ορ τρεσπασσερ, φροµ τηε γοϖερνµεντ φορ ρεγυλατορψ ισσυεσ ορ φροµ
εστρανγεδ φαµιλψ µεµβερσ. Τηε σουρχεσ οφ ατταχκ αρε ενδλεσσ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT