Appeals

AuthorJoseph C. Bodiford
Pages347-380
APPEALS
8-1
CHAPTER 8
APPEALS
8.1 APPELLATE PRACTICE: GENERALLY AND MISCELLANEOUS
8.2 APPELLATE PRACTICE: PRESERVATION OF ERROR
8.3 APPELLATE PRACTICE: PROCEDURAL MATTERS; BRIEFS, THE RECORD, ETC.
8.4 APPELLATE PRACTICE: STANDARDS OF REVIEW
8.5 APPELLATE PRACTICE: INEFFECTIVE ASSISTANCE
APPEALS
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
APPEALS
8-3 Appeals: Appellate Practice: Generally and Miscellaneous 8.1
8.1 APPELLATE PRACTICE: GENERALLY AND MISCELLANEOUS
Topics covered: General appellate matters; law of the case doctrine; jurisdictional matters of appellate courts; retro-
active application of appellate decisions; what constitutes appeallable orders; second-tier certiorari review; the “tipsy
coachman” doctrine, etc. Matter covered in other sections include: Appellate practice: ineffective assistance; Appellate
practice: preservation of error; Appellate practice: procedural matters; and Appellate practice: standards of review.
Florida Supreme Court
Ωηερε µοτιον το συππρεσσ ισ βασεδ ον ρεχορδινγ οφ τηε
δεφενδαντσ στατεµεντσ, αππελλατε χουρτ µαψ ρεϖιεω
  
χουρτσ ρυλινγ.
ΜχΧλουδ ϖ. Στατε, 208 Σο. 3δ 668 (Φλα. 2016)
Στατε διδ νοτ ηαϖε ριγητ το πετιτιον φορ χερτιοραρι ρεϖιεω
οφ ορδερ γραντινγ προβατιονερσ µοτιον φορ εαρλψ τερµι−
νατιον οφ προβατιον, εϖεν τηουγη ορδερ ϖιολατεδ πλεα
αγρεεµεντ βετωεεν στατε ανδ προβατιονερ τηατ χαλλεδ

στατε ηαδ νο στατυτορψ ριγητ το αππεαλ.

πετιτιον φορ ωριτ οφ χερτιοραρι ωηερε τηε τριαλ χουρτσ
 
τορψ ριγητ το αππεαλ τηε ορδερ.
ΛαΦαϖε ϖ. Στατε, 149 Σο.3δ 662 (Φλα. 2014)
∆εφενδαντσ πρεσενχε ρεθυιρεδ ατ ρεσεντενχινγ ωηερε
ποστ−χονϖιχτιον χουρτ ρεδυχεσ α πρισον σεντενχε ασ το
ονε χουντ πυρσυαντ το δεφενδαντσ 3.800(α) µοτιον φορ
ποστ−χονϖιχτιον ρελιεφ, βυτ λεαϖεσ ινταχτ α λονγερ χον
χυρρεντ σεντενχε ον ανοτηερ χουντ.
Ρεσεντενχινγ ωηερε χουρτ ηασ δισχρετιον ισ νοτ α
µινιστεριαλ αχτ.
ϑορδαν ϖ. Στατε, 143 Σο. 3δ 335 (Φλα. 2014)
Αν ορδερ τηατ παρτιαλλψ δενιεσ ανδ παρτιαλλψ γραντσ

λατε πυρποσεσ.
Ταψλορ ϖ. Στατε, 140 Σο. 3δ 526 (Φλα. 2014)
(Σεε Ριχηαρδσον ϖ. Στατε, 90 Σο. 3δ 265 (Φλα. 2012)
φορ α πρισονερ σανχτιονεδ φορ ρεπεατεδ φριϖολουσ ηαβεασ

προχεδυρεσ φορ ιµποσινγ σανχτιονσ.)
Τηε στατε µαψ νοτ αππεαλ α σεντενχε ιµποσεδ τηρουγη α
προχεδυρε τηατ δοεσ νοτ ρεσυλτ ιν αν ιλλεγαλ σεντενχε. Τηυσ,

υπον ρεθυεστ οφ τηε δεφενσε τηε χουρτ βεχαµε ινϖολϖεδ
ιν σεντενχε δισχυσσιονσ ανδ αγρεεδ το ιµποσε α λοω−ενδ
 
 
σεντενχε. Τηε στατε τηυσ ισ νοτ αυτηοριζεδ το αππεαλ.
(Σεε τηισ χασε φορ δισχυσσιον οφ τηε χουρτσ ινϖολϖε
µεντ ιν σεντενχε δισχυσσιονσ, ανδ τηε λιµιτατιονσ ον τηε
κινδσ οφ αππεαλσ τηε στατε µαψ τακε.)
Στατε ϖ. ΜχΜαηον, 94 Σο. 3δ 468 (Φλα. 2012)

βρουγητ ον διρεχτ αππεαλ ονλψ υνδερ ραρε χιρχυµστανχεσ,
βεχαυσε α διρεχτ αππεαλ ισ ιντενδεδ το αδδρεσσ µαττερσ
ραισεδ το τηε τριαλ χουρτ. Τηε αππεαλ χουρτ ωιλλ αδδρεσσ αν
 
ισ αππαρεντ ον τηε φαχε οφ τηε ρεχορδ, ανδ ιτ ωουλδ βε α
 
αδδρεσσ τηε ισσυε.
Ελλερβεε ϖ. Στατε, 87 Σο. 3δ 730 (Φλα. 2012)
Ωηεν α χιρχυιτ χουρτ σιττινγ ιν αν αππελλατε χαπαχιτψ
      
 
λαω, τηε χιρχυιτ χουρτσ δεχισιον χαν βε ρεϖιεωεδ ον
 
Ωηιλε σεχονδ−τιερ χερτιοραρι ρεϖιεω ισ νοτ α βασισ φορ α
σεχονδ αππεαλ, ωηεν τηε χιρχυιτ χουρτσ δεχισιον φολλοωσ
εσταβλισηεδ πρεχεδεντ βυτ τηε πρεχεδεντ ισ ωρονγ, τηε
δεχισιον ϖιολατεσ χλεαρλψ εσταβλισηεδ λαω ανδ ισ αππρο−
πριατε φορ σεχονδ−τιερ ρεϖιεω (βυτ σεε δισσεντ).
Ναδερ ϖ. Φ∆ΗΣΜς, 87 Σο. 3δ 712 (Φλα. 2012)
Υνδερ ♣27.511, υπον τηε αππελλατε πυβλιχ δεφενδερ
       
χοδεφενδαντσ ιν τηειρ αππεαλσ, τηε αππελλατε χουρτ ισ νοτ



 
  

ϑοηνσον ϖ. Στατε, 78 Σο. 3δ 1305 (Φλα. 2012)
 
διχτιον ωηεν τηε θυεστιονσ ραισεδ αρε οφ γρεατ πυβλιχ
ιµπορτανχε ορ αρε λικελψ το ρεχυρ.
∆ελςαλλε ϖ. Στατε, 80 Σο. 3δ 999 (Φλα. 2011)
Αν αππελλατε χουρτ ισ νοτ βουνδ βψ τηε λαω οφ τηε χασε
δοχτρινε ορ βψ χολλατεραλ εστοππελ ωηεν ιτ αχτσ το ρεχον
 
χουρτ χαν ρεαδδρεσσ τηε µαττερ ιν α συβσεθυεντ αππεαλ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT