Judgment and sentence

AuthorJoseph C. Bodiford
Pages253-346
JUDGMENT
AND SENTENCE
7-1
CHAPTER 7
JUDGMENT AND SENTENCE
7.1 SENTENCING: GENERALLY
7.1.1 Costs, fees and f‌ines
7.1.2 Credit for time served
7.1.3 Firearm mandatory minimums
7.2 SENTENCING GUIDELINES: GENERALLY
7.2.1 1994-present: scoresheet factors
7.2.1.1 Offense categories
7.2.1.2 Primary of fense
7.2.1.3 Victim injury
7.2.1.4 Prior record
7.2.1.5 Legal status
7.2.1.6 Multipliers and additions
7.2.2 1994-present: departure factors
7.2.2.1 Aggravators
7.2.2.2 Mitigators
7.3 HABITUAL OFFENDERS: GENERALLY AND MISCELLANEOUS
7.3.1 Habitual felony and violent felony offenders
7.3.2 Violent career criminals
7.3.3 Prison releasee reoffenders
7.4 PROBATION AND COMMUNITY CONTROL
7.4.1 Conditions
7.4.2 Violations
7.5 SENTENCING: RECLASSIFICATION
7.6 SENTENCING: RESTITUTION
7.7 SENTENCING: YOUTHFUL OFFENDERS
JUDGMENT
AND SENTENCE
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
JUDGMENT
AND SENTENCE
7-3 Judgment and Sentence: Sentencing: Generally 7.1
7.1 SENTENCING: GENERALLY
Topics covered: Sentencing matters not covered in sections 7.2 - 7.7; judicial or prosecutorial vindictiveness in sen-
tencing; hate crime enhancements; Eighth Amendment considerations in non-capital sentencing; sentence enhancement
for wearing a mask; double jeopardy considerations in sentencing; the maximum sentencing ranges for various levels
of crimes; etc.
Florida Supreme Court
ςιολατιον οφ δεφενδαντσ δυε προχεσσ ανδ εθυαλ προτεχτιον
ριγητσ ωηερε τριαλ χουρτ φασηιονεδ σεντενχε ωηερειν δεφεν
δαντ ωουλδ βε σεντενχεδ το 10 ψεαρσ ιν πρισον τηατ χουλδ
βε µιτιγατεδ το 8 ψεαρσ ιφ τηε δεφενδαντ παιδ α παρτιαλ λυµπ
συµ οφ ρεστιτυτιον ωιτηιν 60 δαψσ οφ σεντενχινγ. Α σεντενχε
προϖιδινγ φορ α ρεδυχτιον οφ πρισον τιµε υπον τηε παψµεντ
  
λενγτηιερ σεντενχε ιφ τηε δεφενδαντ φαιλσ το µακε α ρεστιτυ
τιον παψµεντβοτη βεινγ ιµπερµισσιβλε σεντενχεσ.
Νοελ ϖ. Στατε, 191 σο. 3δ 370 (Φλα. 2016)
Χριµιναλ Πυνισηµεντ Χοδε ισ υναµβιγυουσ τηατ σεν
τενχινγ χουρτ µαψ ονλψ χονσιδερ πριορ χριµεσνοτ
χριµεσ χοµµιττεδ αφτερ τηε χριµε βεφορε τηε χουρτ φορ
σεντενχινγ. Ιµπροπερ το χονσιδερ συβσεθυεντ αρρεστ ανδ
χηαργε φορ χριµεσ φορ ωηιχη τηε δεφενδαντ δενιεδ ανδ
αλσο ηαδ νοτ ψετ βεεν τριεδ φορ ιν ιµποσινγ σεντενχε.
Νορϖιλ ϖ. Στατε, 191 Σο. 3δ 406 (Φλα. 2016)
Ωηεν α δεφενδαντ ισ αδϕυδιχατεδ γυιλτψ οφ βοτη γρανδ
τηεφτ ανδ δεαλινγ ιν στολεν προπερτψ φολλοωινγ αν οπεν
πλεα, τηε προπερ ρεµεδψ ισ το ρεµανδ χασε φορ τριαλ χουρτ
το εξερχισε δισχρετιον ιν ϖαχατινγ τηε αδϕυδιχατιον οφ
γυιλτ ον ονε χηαργε ορ τηε οτηερ ανδ ρεσεντενχε δεφεν−
δαντ ον ρεµαινινγ χουντ.
Ανυχινσκι ϖ. Στατε, 148 Σο. 3δ 106 (Φλα. 2014)
♣775.082(3)(α)4, Φλοριδα Στατυτεσ, ιµποσεσ α µανδατορψ

φορ αδυλτσ χονϖιχτεδ οφ λεωδ ορ λασχιϖιουσ µολεστατιον
οφ α χηιλδ υνδερ τηε αγε οφ τωελϖε.
Ροχηεστερ ϖ. Στατε, 140 Σο.3δ 973 (Φλα. 2014)
Υ.Σ. Συπρεµε Χουρτσ δεχισιον ιν Βλακελψ ϖ. Ωασηινγτον

ισσυανχε οφ τηατ δεχισιον. Ιν Βλακελψ, ΥΣΣΧ αδδρεσσεδ
   
στατυτορψ µαξιµυµ ασ τηε µαξιµυµ σεντενχε α ϕυδγε
  
βεψονδ τηοσε φουνδ βψ α ϕυρψ ορ αδµιττεδ βψ α δεφεν
δαντ. Φλοριδα Συπρεµε Χουρτ ηολδσ Βλακελψ νοτ ρετροαχτιϖε
µαινλψ βεχαυσε πυρσυαντ το τηε Λινκλεττερ/Στοϖαλλ τεστ φορ
αππλιχατιον οφ ρετροαχτιϖιτψ, Βλακελψσ

Στατε ϖ. ϑοηνσον, 122 Σο. 3δ 856 (Φλα. 2013)
Ωηεν τηε χουρτ µιστακενλψ φαιλσ το ιµποσε α µανδα
τορψ προϖισιον οφ α σεντενχε (ηερε, ιµποσινγ λιφε φορ αν
αρµεδ ροββερψ, βυτ µιστακενλψ νοτ στατινγ τηε 10−ψεαρ

ϖισιονσ δο νοτ προηιβιτ τηε χουρτ φροµ ρεοπενινγ τηε
σεντενχινγ ανδ ιµποσινγ τηε τερµ. Τηε δεφενδαντ ηασ
α δυε προχεσσ ριγητ το βε πρεσεντ ωηεν τηε σεντενχε
ισ χορρεχτεδ.
Τηισ ρυλε αππλιεσ το σεντενχινγ τερµσ τηατ τηε χουρτ
ισ ωιτηουτ δισχρετιον νοτ το ιµποσε. Ιφ τηε ινιτιαλ σεν
τενχε ωασ ϖαλιδ, ιτ χαννοτ βε λατερ χορρεχτεδ ωηεν τηε
ερρορ ισ φουνδ. Ηοωεϖερ, α νον−δισχρετιοναρψ τερµ συχη
  
µιστακενλψ δοεσ νοτ ινχλυδε ιτ.
∆υνβαρ ϖ. Στατε, 89 Σο. 3δ 901 (Φλα. 2012)
Τηε στατε µαψ νοτ αππεαλ α σεντενχε ιµποσεδ τηρουγη
α προχεδυρε τηατ δοεσ νοτ ρεσυλτ ιν αν ιλλεγαλ σεντενχε.
     
νοτιχε, ανδ υπον ρεθυεστ οφ τηε δεφενσε τηε χουρτ
βεχαµε ινϖολϖεδ ιν σεντενχε δισχυσσιονσ ανδ αγρεεδ
το ιµποσε α λοω−ενδ σεντενχε ωιτηουτ ηολδινγ α ηαβιτ−
 
νοτ ρεσυλτ ιν αν ιλλεγαλ σεντενχε. Τηε στατε τηυσ ισ νοτ
αυτηοριζεδ το αππεαλ.
(Σεε τηισ χασε φορ δισχυσσιον οφ τηε χουρτσ ινϖολϖε
µεντ ιν σεντενχε δισχυσσιονσ, ανδ τηε λιµιτατιονσ ον τηε
κινδσ οφ αππεαλσ τηε στατε µαψ τακε.)
Στατε ϖ. ΜχΜαηον, 94 Σο. 3δ 468 (Φλα. 2012)
Α ρεσεντενχινγ προχεεδινγ ισ δε νοϖο. Τηατ µεανσ τηατ
ωηεν α δεφενδαντ ισ ρεσεντενχεδ φολλοωινγ αν αππεαλ
ορ α συχχεσσφυλ ποστχονϖιχτιον µοτιον, τηε φυλλ πανοπλψ
οφ δυε προχεσσ χονσιδερατιονσ ατταχη. Βοτη παρτιεσ αρε
αλλοωεδ το πρεσεντ εϖιδενχε ρεγαρδινγ τηε προπερ σεν−
τενχε ανδ τηε χουρτ χαν, ωιτηιν λιµιτσ, ιµποσε α σεντενχε
υσινγ φαχτορσ νοτ πρεϖιουσλψ χονσιδερεδ. Τηυσ, ωηεν α
  
βεφορε Αππρενδι ανδ Βλακελψ ωερε δεχιδεδ, τηε ρυλεσ
οφ τηοσε χασεσ µυστ βε φολλοωεδ.
Εξχεπτ φορ χονσιδερατιον οφ α πριορ χονϖιχτιον,
α ϕυδγε µυστ ιµποσε σεντενχε βασεδ σολελψ ον τηε

δεφενδαντ. Τηοσε ρυλεσ αππλψ το αλλ σεντενχινγ προ
χεεδινγσ οχχυρρινγ αφτερ Βλακελψ ωασ ισσυεδ, ινχλυδινγ
ρεσεντενχινγσ.
Στατε ϖ. Φλεµινγ, 61 Σο. 3δ 399 (Φλα. 2011)

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT