Post-conviction relief

AuthorJoseph C. Bodiford
Pages381-458
POST-CONVICTION
RELIEF
9-1
CHAPTER 9
POST-CONVICTION RELIEF
9.1 POST-CONVICTION RELIEF: GENERALLY AND MISCELLANEOUS
9.2 3.800 MOTIONS: GENERALLY AND MISCELLANEOUS
9.3 3.800(A) MOTIONS: ILLEGAL SENTENCES
9.4 3.800(B) MOTIONS: CORRECTION OF SENTENCING ERRORS
9.5 3.800(C) MOTIONS: REDUCTION AND MODIFICATION
9.6 3.850 MOTIONS: GENERALLY AND MISCELLANEOUS
9.7 3.850 MOTIONS: INEFFECTIVE ASSISTANCE
9.8 3.853 POST-CONVICTION DNA TESTING
POST-CONVICTION
RELIEF
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
POST-CONVICTION
RELIEF
9-3 Post-Conviction Relief: Post-Conviction Relief: Generally and Miscellaneous 9.1
9.1 POST-CONVICTION RELIEF: GENERALLY AND MISCELLANEOUS
Topics covered: Post-conviction relief proceedings other than rule 3.800 and rule 3.850 motions; the differences
between 3.800 and 3.850 proceedings; chapter 119 public records proceedings; clemency proceedings, etc.
See also: Sections 9.2-9.5: 3.800 motions; Sections 9.6-9.7: 3.850 motions.
Florida Supreme Court
Αν ορδερ τηατ παρτιαλλψ δενιεσ ανδ παρτιαλλψ γραντσ

λατε πυρποσεσ.
Ταψλορ ϖ. Στατε, 140 Σο. 3δ 526 (Φλα. 2014)
(Σεε Βροοµ ϖ. Τυχκερ, 94 Σο. 3δ 502 φορ αν εξαµπλε οφ
α χασε ιν ωηιχη τηε Φλοριδα Συπρεµε Χουρτ δισµισσεδ α

φυρτηερ πετιτιονσ ατταχκινγ ηισ σεντενχε.)
Α πετιτιον φορ ηαβεασ χορπυσ, ιν ωηιχη τηε δεφενδαντ
σεεκσ ιµµεδιατε ρελεασε φροµ χυστοδψ ον τηε γρουνδ
τηατ ωιτη προπερ αππλιχατιον οφ χρεδιτ φορ τιµε σερϖεδ
ηισ σεντενχε ηασ βεεν χοµπλετεδ, χαννοτ βε δισµισσεδ
ον τηε γρουνδ τηατ δεφενδαντ ηασ νοτ πλεδ τηατ ηε ηασ
εξηαυστεδ ηισ αδµινιστρατιϖε ρεµεδιεσ ωιτηιν ∆ΟΧ.
Ωηιλε ∆ΟΧ µιγητ ραισε τηατ ισσυε ασ α δεφενσε, τηε
χουρτ χαννοτ δισµισσ τηε µοτιον µερελψ φορ φαιλινγ το
πλεαδ τηε εξηαυστιον ορ αδµινιστρατιϖε ρεµεδιεσ.
(Σεε τηισ χασε φορ εξτενσιϖε δισχυσσιον οφ τηε ηισ−
τορψ ανδ πυρποσε οφ ωριτσ οφ ηαβεασ χορπυσ.)
Ηενρψ ϖ. Σαντανα, 62 Σο. 3δ 1122 (Φλα. 2011)
Α ρεσεντενχινγ προχεεδινγ ισ δε νοϖο. Τηατ µεανσ τηατ
ωηεν α δεφενδαντ ισ ρεσεντενχεδ φολλοωινγ αν αππεαλ
ορ α συχχεσσφυλ ποστ−χονϖιχτιον µοτιον, τηε φυλλ πανοπλψ
οφ δυε προχεσσ χονσιδερατιονσ ατταχη. Βοτη παρτιεσ αρε
αλλοωεδ το πρεσεντ εϖιδενχε ρεγαρδινγ τηε προπερ σεν−
τενχε ανδ τηε χουρτ χαν, ωιτηιν λιµιτσ, ιµποσε α σεντενχε
υσινγ φαχτορσ νοτ πρεϖιουσλψ χονσιδερεδ. Τηυσ, ωηεν α
  
βεφορε Αππρενδι ανδ Βλακελψ ωερε δεχιδεδ, τηε ρυλεσ
οφ τηοσε χασεσ µυστ βε φολλοωεδ.
Εξχεπτ φορ χονσιδερατιον οφ α πριορ χονϖιχτιον,
α ϕυδγε µυστ ιµποσε σεντενχε βασεδ σολελψ ον τηε
 
δεφενδαντ. Τηοσε ρυλεσ αππλψ το αλλ σεντενχινγ προ
χεεδινγσ οχχυρρινγ αφτερ Βλακελψ ωασ ισσυεδ, ινχλυδινγ
ρεσεντενχινγσ.
Στατε ϖ. Φλεµινγ, 61 Σο. 3δ 399 (Φλα. 2011)
 
το βε δισχλοσεδ ιν α ποστ−χονϖιχτιον ρελιεφ προχεεδινγ.
Γεραλδσ ϖ. Στατε, 111 Σο. 3δ 778 (Φλα. 2010)
Α ηαβεασ πετιτιον χαννοτ βε υσεδ ασ α σεχονδ αππεαλ
ωηεν τηε δεφενδαντ αττεµπτσ το ραισε ισσυεσ τηατ ωερε
ορ χουλδ ηαϖε βεεν ραισεδ ον διρεχτ αππεαλ.
Παγαν ϖ. Στατε, 29 Σο. 3δ 938 (Φλα. 2009)
  
ασσιστανχε οφ ποστ−χονϖιχτιον χουνσελ.

εϖιδενχε ισ µορε λιβεραλ τηαν τηε φεδεραλ στανδαρδ φορ
ραισινγ αν αχτυαλ ιννοχενχε χλαιµ. (Σεε τηισ χασε φορ α
δισχυσσιον οφ αχτυαλ ιννοχενχε χοµπαρεδ το νεωλψ
δισχοϖερεδ εϖιδενχε ρυλεσ.)
Τοµπκινσ ϖ. Στατε, 994 Σο. 2δ 1072 (Φλα. 2008)
Τηερε ισ νο χονστιτυτιοναλ βαρ το εξεχυτινγ α περσον ωηο
ωασ τωιχε φουνδ ινχοµπετεντ το προχεεδ, βυτ ωηο λατερ
ωασ φουνδ χοµπετεντ. Τηε ονλψ βαρ ισ τηε εξεχυτιον οφ
α περσον φουνδ ινσανε ατ τηε τιµε οφ εξεχυτιον.
Α πηψσιχαλ ιλλνεσσ οχχυρρινγ αφτερ σεντενχινγ ανδ
βεφορε εξεχυτιον ισ νεωλψ δισχοϖερεδ εϖιδενχε οφ α συβ
σεθυεντλψ οχχυρρινγ µιτιγατινγ χιρχυµστανχε, ανδ ισ νοτ
α βασισ φορ οϖερτυρνινγ α δεατη σεντενχε.
Εϖανσ ϖ. Στατε, 975 Σο. 2δ 1035 (Φλα. 2007)
Ωηεν τηε τριαλ χουρτ ηασ χονδυχτεδ α ηεαρινγ ον α
ποστ−χονϖιχτιον χλαιµ, τηε αππελλατε χουρτ αχχορδσ δεφ
   
  
εϖιδενχε. Τηε αππελλατε χουρτ ωιλλ νοτ συβστιτυτε ιτσ
ϕυδγµεντ φορ τηατ οφ τηε τριαλ χουρτ ον θυεστιονσ οφ φαχτ,
τηε χρεδιβιλιτψ οφ ωιτνεσσεσ ορ τηε ωειγητ γιϖεν εϖιδενχε
βψ τηε τριαλ χουρτ.
Κορµανδψ ϖ. Στατε, 983 Σο. 2δ 418 (Φλα. 2007)
Τηε φαιλυρε το εντερ αν ορδερ τηατ αναλψσεσ τηε δεφεν

ανδ ωιλλ βε ρεϖερσεδ. Τηε χουρτ µυστ εντερ αν ορδερ τηατ
µακεσ φαχτυαλ δετερµινατιονσ ανδ εϖαλυατεσ τηε εϖιδενχε
πρεσεντεδ.
Μενδοζα ϖ. Στατε, 964 Σο. 2δ 121 (Φλα. 2007)
Το οβταιν ρελιεφ ρελατεδ το α χλαιµ τηατ τηε στατε ηασ φαιλεδ
το προϖιδε πυβλιχ ρεχορδσ υνδερ α πυβλιχ ρεχορδσ ρεθυεστ,

ρεχορδσ ηε σεεκσ το οβταιν. Ωηερε τηε οβϕεχτιον ισ γεν−
εραλ ανδ τηε δεφενδαντ φαιλσ το σηοω τηατ τηε αλλεγεδλψ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT