Acknowledgments

AuthorBarry Boss/Jeffrey H. Rutherford/Michael J. Proctor
Pages9-9
F-5 Federal Criminal Practice
ACKNOWLEDGMENTS
BARRY BOSS
Τηισ βοοκ ισ δεδιχατεδ το µψ ωιφε, Χατηψ. Ηερ υνφαιλινγ συππορτ, λοϖε ανδ ηυµορ (ιν αδδιτιον το ηανδλινγ αλλ
οφ τηε φαµιλιαλ ρεσπονσιβιλιτιεσ) µαδε ιτ ποσσιβλε φορ µε το σπενδ σο µανψ νιγητσ ανδ ωεεκενδσ σθυιντινγ ατ τηε


  
αµ ινδεβτεδ το Ανδρεω Στεωαρτ, Ρεβεχχα Βροδεψ, Εµιλψ Γυρσκισ, ϑοσεπη Σιµπσον, Σαµ ∆εαυ, Λειλα ∆ιαλλο ανδ
Χουρτνεψ Σχηοχη. Αχκνοωλεδγµεντσ αρε αλσο δυε το αλλ οφ τηοσε ωηο σερϖεδ ον τηε Εδιτοριαλ Αδϖισορψ Βοαρδ ανδ

ψεαρσ αγο ανδ ωηοσε χοµπρεηενσιϖε τρεατµεντ οφ φεδεραλ χριµιναλ πραχτιχε µαδε τηισ ρε−ωριτε ανδ υπδατε σο µυχη
εασιερ τηαν ιτ ωουλδ ηαϖε οτηερωισε βεεν.
JEFFREY H. RUTHERFORD
Ι ωουλδ λικε το τηανκ µψ χο−αυτηορσ, Βαρρψ Βοσσ ανδ Μιχηαελ Προχτορ, φορ τηειρ ηαρδ ωορκ ανδ ινσιγητ, ανδ
µψ φορµερ χο−αυτηορ, Εδ Μαρεκ, φορ γιϖινγ µε τηε οππορτυνιτψ το χοντριβυτε το τηισ γρεατ βοοκ. Ι ωουλδ αλσο λικε
το τηανκ Λισα ∆υννε, ουρ εδιτορ, φορ ηερ πατιενχε ανδ ηαρδ ωορκ. Φιναλλψ, Ι ωουλδ λικε το τηανκ µψ χολλεαγυεσ ατ
Κενδαλλ, Βριλλ & Κελλψ, ΛΛΠ, ανδ µψ φορµερ χολλεαγυεσ ατ Χροωελλ & Μορινγ, ΛΛΠ, ωηο ηαϖε ασσιστεδ ωιτη τηισ
βοοκ οϖερ τηε ψεαρσ, ινχλυδινγ Μεγαν Μαιτια, Αγυστιν Οροζχο, Σηαννον Βαρναρδ, Λαυρα Σχηωαρτζ, Σηαυνα Ωοοδσ,

MICHAEL J. PROCTOR

    
Ρυτηερφορδ, ασ ωελλ ασ το ουρ εδιτορ, Λισα ∆υννε, φορ τηειρ χοντριβυτιονσ ανδ χολλαβορατιον.
RESEARCH ASSISTANTS – PRIOR EDITIONS
Αλλψσον Ρ. Βεννεττ

Πετερ Σ. Ηορν
Ματτηεω Ηοωελλ
Ω. Ηενρψ Ηυττινγερ
Πυνεετ Κακκαρ
Ματτηεω Κινσκεψ
Μιχηαελ Κραφτ
Αρµεεν Μιστρψ
∆ινα Μουσα
Ταρα ϑ. Νορρισ
Ελιζαβετη Ολιϖερα
Μολλψ Ρυχκι
ϑοσεπη Σιµπσον
Μεγαν Σχηειβ
Μελισσα Σοττο
Αρµιλλα Σταλεψ−Νγοµο

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT