Records

AuthorGordon P. Cleary
Pages493-542
HEARSAY
6-115
Records
♣650 Ρεχορδσ
♣651 Βυσινεσσ Ρεχορδσ
♣651.1 Αυτηεντιχατιον οφ ∆οµεστιχ ανδ Φορειγν Ρεχορδσ
 
♣652.1 Ρεχορδσ οφ ςιταλ Στατιστιχσ
♣652.2 Αβσενχε οφ Πυβλιχ Ρεχορδ ορ Εντρψ
 
 
♣652.5 Φαµιλψ Ρεχορδσ
 
 
♣652.8 Στατεµεντσ ιν Ανχιεντ ∆οχυµεντσ
♣652.9 Μαρκετ Ρεπορτσ ανδ Χοµµερχιαλ Πυβλιχατιονσ
♣653 Πριορ Τεστιµονψ
♣654 Παστ Ρεχολλεχτιον Ρεχορδεδ
♣655 Πρεσεντ Ρεχολλεχτιον Ρεφρεσηεδ
♣656 Οτηερ Ηεαρσαψ Εξχεπτιονσ
♣656.1 Λεαρνεδ Τρεατισεσ
♣656.2 Ρεπυτατιον Χονχερνινγ Περσοναλ ορ Φαµιλψ Ηιστορψ
♣656.3 Ρεπυτατιον Χονχερνινγ Βουνδαριεσ ορ Γενεραλ Ηιστορψ
♣656.4 Ρεπυτατιον ασ το Χηαραχτερ
♣656.5 ϑυδγµεντ οφ Πρεϖιουσ Χονϖιχτιον
♣656.6 ϑυδγµεντ ασ το Περσοναλ, Φαµιλψ, Γενεραλ Ηιστορψ, ορ Βουνδαριεσ
♣656.7 Χατχηαλλ Ηεαρσαψ Εξχεπτιονσ
♣656.8 Ωιτνεσσ Ιντιµιδατιον
♣656.9 Φορφειτυρε βψ Ωρονγδοινγ
 
HEARSAY
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
HEARSAY
6-117 RECORDS §651
§650 Records
Τηε Φεδεραλ Ρυλεσ ανδ τηε χοµµον λαω προϖιδε φορ ηεαρσαψ εξχεπτιονσ φορ χερταιν φορµσ οφ ρεχορδσ. Τηε τηεορψ ισ

ιτ ισ υνλικελψ τηατ τηεψ ωουλδ βε υνρελιαβλε ορ φαβριχατεδ. Τηε φολλοωινγ σεχτιονσ δεαλ ωιτη φουνδατιον ρεθυιρεµεντσ φορ

Οτηερ φορµσ οφ ρεχορδεδ ορ ωριττεν εξχεπτιονσ το τηε ηεαρσαψ ρυλε αρε πριορ τεστιµονψ ανδ παστ ρεχολλεχτιον ρεχορδεδ.
Εαχη οφ τηεσε εξχεπτιονσ ισ αλσο εξαµινεδ ιν τηε φολλοωινγ σεχτιονσ.
§651 Business Records
Φεδεραλ Ρυλε οφ Εϖιδενχε 803(6) προϖιδεσ φορ α ηεαρσαψ εξχεπτιον φορ:
Α ρεχορδ οφ αν αχτ, εϖεντ, χονδιτιον, οπινιον, ορ διαγνοσισ ιφ:
(Α) τηε ρεχορδ ωασ µαδε ατ ορ νεαρ τηε τιµε βψ  ορ φροµ ινφορµατιον τρανσµιττεδ βψ  σοµε−
ονε ωιτη κνοωλεδγε;
(Β)

(Χ) µακινγ τηε ρεχορδ ωασ α ρεγυλαρ πραχτιχε οφ τηατ αχτιϖιτψ;
(∆)   
   

(Ε) τηε οππονεντ δοεσ νοτ σηοω τηατ τηε σουρχε οφ ινφορµατιον ορ τηε µετηοδ ορ χιρχυµστανχεσ
οφ πρεπαρατιον ινδιχατε α λαχκ οφ τρυστωορτηινεσσ.
Τηερεφορε, τηε βυσινεσσ ρεχορδ εξχεπτιον αλλοωσ φορ τηε ιντροδυχτιον οφ ρεχορδσ ωηερε:
τηε ρεχορδ ωασ µαδε ατ ορ νεαρ τηε τιµε οφ τηε οχχυρρενχε;
ιτ ωασ τηε ρεγυλαρ πραχτιχε οφ τηε βυσινεσσ το µακε συχη ρεχορδσ;
τηερε αρε νο ινδιχατιονσ οφ υντρυστωορτηινεσσ ιν τηε ρεχορδ;
τηε ινφορµατιον ιν τηε ρεχορδ ωασ µαδε βψ, ορ ωιτη ινφορµατιον φροµ, α κνοωλεδγεαβλε περσον;
τηε ρεχορδ ωασ µαδε ανδ κεπτ ιν τηε νορµαλ χουρσε οφ βυσινεσσ.
 
 
 

ε.γ., 18 Υ.Σ.Χ. ♣3505, χριµιναλ στατυτε
αλλοωινγ αυτηεντιχατιον οφ φορειγν ρεχορδσ οφ ρεγυλαρλψ χονδυχτεδ αχτιϖιτψ).
Ρυλε 902(11) µακεσ σελφ−αυτηεντιχατινγ:
Τηε οριγιναλ ορ α χοπψ οφ α δοµεστιχ ρεχορδ τηατ µεετσ τηε ρεθυιρεµεντσ οφ Ρυλε 803(6)(Α)−(Χ), ασ

ορ α ρυλε πρεσχριβεδ βψ τηε Συπρεµε Χουρτ. Βεφορε τηε τριαλ ορ ηεαρινγ, τηε προπονεντ µυστ γιϖε αν


Τηε µοστ ιµπορταντ πραχτιχαλ ασπεχτ οφ τηε σελφ−αυτηεντιχατιον µεχηανισµ ισ τηε νοτιχε ρεθυιρεµεντ. Νοτηινγ,
   
  

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT