Hearsay

AuthorGordon P. Cleary
Pages379-422
HEARSAY
6-1
6. HEARSAY
Hearsay
♣600 Ιν Γενεραλ
♣610 Ασσερτιϖε ςερσυσ Νον−Ασσερτιϖε Χονδυχτ
♣620 Ηεαρσαψ ςερσυσ Νον−Ηεαρσαψ Πυρποσε
♣621 Πριορ Στατεµεντ βψ Ωιτνεσσ
♣622 Φορµερ Τεστιµονψ
♣623 ϑυδιχιαλ Φινδινγσ οφ Φαχτ
♣624 Χονφροντατιον Χλαυσε Ισσυεσ
♣624.1 Χραωφορδ Ηολδινγσ
♣624.2 Ωηατ Αρε Τεστιµονιαλ Στατεµεντσ?
♣624.3 911 Χαλλσ
♣624.4 Αυτοπσιεσ
♣624.5 Λαβορατορψ Ρεπορτσ
♣624.6 Πολιχε Ινϖολϖεµεντ ιν Πσψχηολογιχαλ ανδ Μεδιχαλ Χαρε
♣624.7 Ταπεδ Τελεπηονε Χαλλσ
♣624.8 Τηε ∆ψινγ ∆εχλαρατιον Εξχεπτιον
♣624.9 Φορφειτυρε Βψ Ωρονγδοινγ: Γιλεσ ϖ. Χαλιφορνια
§624.10StatementsNotOeredfortheTruth
♣624.11 Προχεεδινγσ ιν Ωηιχη Χραωφορδ ∆οεσ Νοτ Αππλψ
♣624.12 Πρεσερϖινγ Χραωφορδ Χηαλλενγεσ το Εϖιδενχε
♣624.13 Τηε Βασιχ Χραωφορδ Αναλψσισ
HEARSAY
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
HEARSAY
6-3 HEARSAY §610
§600 In General
Τηε ρεασον βεηινδ τηε ηεαρσαψ δοχτρινε ισ α χονχερν αβουτ τηε ρελιαβιλιτψ οφ χερταιν εϖιδενχε: Ιν παρτιχυλαρ, α χον−
χερν αβουτ τηε ρελιαβιλιτψ οφ ιν−χουρτ τεστιµονψ αβουτ ουτ−οφ−χουρτ στατεµεντσ ωηενεϖερ τηε προπονεντ οφ τηατ τεστιµονψ
αττεµπτσ το υσε τηοσε στατεµεντσ ασ εϖιδενχε ιν τηε χασε. Υνδερ τηε χοµµον λαω, ηεαρσαψ ωασ νοτ αλλοωεδ βεχαυσε τηε

ισ συβϕεχτ το χροσσ−εξαµινατιον, ανψ ουτ−οφ−χουρτ στατεµεντ µαδε βψ τηε δεχλαραντ ισ υνρελιαβλε.
Υνδερ τηε φεδεραλ ρυλεσ, ανδ υνδερ µοστ µοδερν στατε ρυλεσ, ηεαρσαψ ηασ α ρελατιϖελψ ναρροω αππλιχατιον. Α στατεµεντ
ισ ηεαρσαψ ονλψ ιφ:
ιτ ισ µαδε βψ αν ουτ−οφ−χουρτ δεχλαραντ;
ιτ ισ ιντενδεδ το βε α στατεµεντ (ασσερτιϖε χονδυχτ ορ οραλ/ωριττεν ασσερτιον);
 
Τηε φολλοωινγ σεχτιονσ ωιλλ δισχυσσ τηε µοδερν ηεαρσαψ ρυλε ανδ ιτσ εξχεπτιονσ.
§610 Assertive Versus Non-Assertive Conduct
    
περτινεντ παρτ:

ιντενδεδ ιτ ασ αν ασσερτιον.

Υνδερ τηε Ρυλεσ, α στατεµεντ ισ ονλψ ηεαρσαψ ιφ ιτ ισ ιντενδεδ το βε αν ασσερτιον. Τηατ ισ, ιτ µυστ βε:
α πυρποσελψ οραλ ασσερτιον;
α πυρποσελψ ωριττεν ασσερτιον; ορ
πυρποσεφυλ χονδυχτ ιντενδεδ ασ αν ασσερτιον.

α νατυραλ περσον;
ωηο µακεσ τηε στατεµεντ.
Elements
Τηε φολλοωινγ αρε τηε φουνδατιοναλ ελεµεντσ το δετερµινε ωηετηερ α στατεµεντ ισ ηεαρσαψ (ασσερτιϖε χονδυχτ) ορ
νον−ηεαρσαψ (νον−ασσερτιϖε χονδυχτ).
Ασσερτιϖε Χονδυχτ
 
α πυρποσελψ σποκεν ασσερτιον; ορ
α πυρποσελψ ωριττεν ασσερτιον; ορ
πυρποσεφυλ χονδυχτ
 

το τηε ηεαρσαψ ρυλε ωηιχη αρε ενυµερατεδ ανδ εξπλαινεδ λατερ ιν τηισ χηαπτερ.
Νον−Ασσερτιϖε Χονδυχτ
Ουτ−οφ−χουρτ ωορδσ σποκεν βψ α δεχλαραντ ωιλλ νοτ βε α στατεµεντ ανδ, τηερεφορε, ωιλλ νοτ βε ηεαρσαψ, ιφ τηε φολ
λοωινγ φουνδατιον ισ λαιδ:
 
υνιντεντιοναλλψ υττερ σποκεν ωορδσ;

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT