Part 6: Form SSA-4734-U8 (1-89)

AuthorDavid Traver/David Ferrari
Pages625-832
TRANSFERABILITY
OF SKILLS ANALYSIS
18-13 Transferability of Skills Analysis §1807
§1807 STRATEGIES TO AVOID ADJUDICATION OF PASTWORK SKILL LEVELS 
NONSEVERE IMPAIRMENTS
Τρανσφεραβιλιτψ οφ ωορκ σκιλλσ µαψ βεχοµε αν ισσυε ιν ανψ χασε ιν ωηιχη τηε χλαιµαντσ παστ ρελεϖαντ ωορκ
ωασ σκιλλεδ ορ σεµι−σκιλλεδ. Ιν συχη χασεσ, οφτεν τηε βεττερ παρτ οφ ωισδοµ ισ το εµπλοψ στρατεγιεσ δεσιγνεδ το
αϖοιδ τηε ισσυε αλτογετηερ. Τηε φολλοωινγ ιλλυστρατεσ τηε υσε οφ νον−σεϖερε ανδ σεϖερε µενταλ ιµπαιρµεντσ το
δο εξαχτλψ τηατ.
Ασσυµε τηε φολλοωινγ προποσιτιονσ:
     
χαν βε εασιλψ ρεσολϖεδ.
 
  
το περφορµ.

Φυρτηερ ασσυµε τηατ ψου ρεπρεσεντ α 55−ψεαρ−ολδ χλαιµαντ ωηο ισ α ηιγη σχηοολ γραδυατε ωιτη α σκιλλεδ ωορκ
    
ιµπαιρµεντ. Βεχαυσε οφ τηε χλαιµαντσ εξερτιοναλ ρεστριχτιονσ, σηε χαννοτ περφορµ ηερ παστ ρελεϖαντ ωορκ. Οβϖι−

 
σηε ισ σοµεωηατ δεπρεσσεδ, φοργετφυλ, ανδ περιοδιχαλλψ πλαγυεδ βψ ιναβιλιτψ το χονχεντρατε ωηεν ρεαδινγ νοϖελσ ορ
βαλανχινγ ηερ χηεχκβοοκ. Σηε ινσιστσ, ηοωεϖερ, τηατ ηερ δεπρεσσιον ισ νοτ σεϖερε, ανδ σηε ηασ νεϖερ βεεν εξαµινεδ
βψ α µενταλ ηεαλτη προφεσσιοναλ.
Ισ τηερε ανψ ωαψ ψου χαν υσε ηερ νον−σεϖερε µενταλ ιµπαιρµεντ το αϖοιδ α παστ−ωορκ δενιαλ ορ τρανσφερ οφ

  
περφορµ σεµι−σκιλλεδ ανδ σκιλλεδ ωορκ µαψ βε αλλ ψου νεεδ.
Βψ στατυτε, ωηεν αδϕυδιχατινγ α Σοχιαλ Σεχυριτψ χλαιµ ινϖολϖινγ µυλτιπλε ιµπαιρµεντσ, αδϕυδιχατορσ µυστ χον
σιδερ α χλαιµαντσ ιµπαιρµεντσ, σινγλψ ανδ ιν χοµβινατιον  σεϖερε ανδ νον−σεϖερε  το δετερµινε ιφ α χλαιµαντ ισ
δισαβλεδ. Αδϕυδιχατορσ µαψ νοτ ισολατε εαχη οφ α χλαιµαντσ ιµπαιρµεντσ, βυτ µυστ χονσιδερ τηε χλαιµαντ ασ α ωηολε
περσον ανδ τηε χυµυλατιϖε εφφεχτ οφ εαχη ιµπαιρµεντ υπον τηατ περσον, εϖεν τηουγη εαχη ιµπαιρµεντ, στανδινγ

αλλ οφ αν ινδιϖιδ
υαλσ ιµπαιρµεντσ, εϖεν τηοσε τηατ αρε νοτ σεϖερε

ωιτη λιµιτατιονσ ορ ρεστριχτιονσ δυε το οτηερ ιµπαιρµεντσ  βε χριτιχαλ το τηε ουτχοµε οφ α χλαιµ. Φορ
εξαµπλε, ιν χοµβινατιον ωιτη λιµιτατιονσ ιµποσεδ βψ αν ινδιϖιδυαλσ οτηερ ιµπαιρµεντσ, τηε λιµιτατιονσ
δυε το συχη α νοτ σεϖερε ιµπαιρµεντ µαψ πρεϖεντ αν ινδιϖιδυαλ φροµ περφορµινγ παστ ρελεϖαντ ωορκ ορ
µαψ ναρροω τηε ρανγε οφ οτηερ ωορκ τηατ τηε ινδιϖιδυαλ µαψ στιλλ βε αβλε το δο.

   
αντσ νον−σεϖερε 
ινχλυδινγ τηε ισσυε οφ τρανσφεραβιλιτψ οφ ωορκ σκιλλσ.



ηαϖε α σεϖερε ιµπαιρµεντ ανδ αρε, τηερεφορε, νοτ δισαβλεδ.
TRANSFERABILITY
OF SKILLS ANALYSIS
§1807 Social Security Disability Advocate’s Handbook 18-14

ασ τηε αβιλιτιεσ ανδ απτιτυδεσ νεχεσσαρψ το δο µοστ ϕοβσ. Εξαµπλεσ οφ τηεσε ινχλυδε:
 
 
 
 
 
 
   


φολλοωινγ τηρεε ασ βεινγ µενταλ αβιλιτιεσ ανδ απτιτυδεσ νεεδεδ το δο σεµι−σκιλλεδ ανδ σκιλλεδ ωορκ:
4. Μενταλ Αβιλιτιεσ Νεεδεδ το δο Σεµι−Σκιλλεδ ανδ Σκιλλεδ Ωορκ
 
 
ανδ περσιστενχε, ε.γ. τηε αβιλιτψ το:
Υνδερστανδ ανδ ρεµεµβερ δεταιλεδ ινστρυχτιονσ,
Χαρρψ ουτ δεταιλεδ ινστρυχτιονσ, ανδ
Σετ ρεαλιστιχ γοαλσ ορ µακε πλανσ ινδεπενδεντλψ οφ οτηερσ.
 
ηττπσ://σεχυρε.σσα.γοϖ/αππσ10/ποµσ.νσφ/λνξ/0425020010.

 
 
∆εαλινγ ωιτη χηανγεσ ιν α ρουτινε ωορκ σεττινγ.
   
σεµι−σκιλλεδ ορ σκιλλεδ ωορκ αχτιϖιτψ, συχη ασ:
 
 
Τηε αβιλιτψ το σετ ρεαλιστιχ γοαλσ ορ το µακε πλανσ ινδεπενδεντλψ οφ οτηερσ.
   

το περφορµ σεµι−σκιλλεδ ορ σκιλλεδ ωορκ.
ςοχατιοναλ εξπερτσ αρε νεαρλψ υνανιµουσ ιν τεστιφψινγ τηατ α µαρκεδ ιµπαιρµεντ ιν ανψ ονε οφ τηεσε τηρεε
   
σεµι−σκιλλεδ ορ σκιλλεδ ωορκ. Αδδιτιοναλλψ, σοµε ϖοχατιοναλ εξπερτσ ωιλλ τεστιφψ τηατ α µοδερατε λιµιτατιον ιν
ονε ορ µορε οφ τηεσε τηρεε χατεγοριεσ ηασ τηε σαµε ϖοχατιοναλ εφφεχτ. Οφ ιτσελφ, συχη τεστιµονψ µαψ τηεν µανδατε
 
ανδ ωηο αρε λιµιτεδ το σεδενταρψ ωορκ. Α σιµιλαρ ουτχοµε ωουλδ βε διρεχτεδ φορ χλαιµαντσ αγεδ 55 ανδ αβοϖε ωιτη
τηε σαµε εδυχατιον ωηο αρε λιµιτεδ το λιγητ ωορκ. Τηισ ισ σο βεχαυσε συχη χλαιµαντσ αρε νοτ εξπεχτεδ το µακε τηε
ϖοχατιοναλ αδϕυστµεντ το υνσκιλλεδ σεδενταρψ ανδ λιγητ ωορκ. (Σεε
   
ωορκ σκιλλσ το οτηερ ϕοβσ, σεϖερε µενταλ ιµπαιρµεντσ χαν αχχοµπλιση τηε σαµε τηινγ µυχη µορε εασιλψ. Οφ τηε
   
TRANSFERABILITY
OF SKILLS ANALYSIS
18-15 Transferability of Skills Analysis §1807

αβιλιτιεσ ανδ απτιτυδεσ χριτιχαλ φορ περφορµινγ υνσκιλλεδ ωορκ:
3. Μενταλ Αβιλιτιεσ Χριτιχαλ φορ Περφορµινγ Υνσκιλλεδ Ωορκ

 
β. Υνδερστανδ ανδ ρεµεµβερ ϖερψ σηορτ ανδ σιµπλε ινστρυχτιονσ.
χ. Χαρρψ ουτ ϖερψ σηορτ ανδ σιµπλε ινστρυχτιονσ.
 
ε. Μαινταιν ρεγυλαρ αττενδανχε ανδ βε πυνχτυαλ ωιτηιν χυστοµαρψ τολερανχεσ. (Τηεσε τολερανχεσ αρε

φ. Συσταιν αν ορδιναρψ ρουτινε ωιτηουτ σπεχιαλ συπερϖισιον.
 
η. Μακε σιµπλε ωορκ−ρελατεδ δεχισιονσ.
ι. Χοµπλετε α νορµαλ ωορκδαψ ανδ ωορκωεεκ ωιτηουτ ιντερρυπτιονσ φροµ πσψχηολογιχαλλψ βασεδ
σψµπτοµσ ανδ περφορµ ατ α χονσιστεντ παχε ωιτηουτ αν υνρεασοναβλε νυµβερ ανδ λενγτη οφ ρεστ

 
κ. Αχχεπτ ινστρυχτιονσ ανδ ρεσπονδ αππροπριατελψ το χριτιχισµ φροµ συπερϖισορσ.
 
 
 

14 χριτιχαλ µενταλ φυνχτιονσ οφ υνσκιλλεδ ωορκ. Τηερεφορε, ιφ α χλαιµαντ ηασ α µαρκεδ ιµπαιρµεντ ιν ανψ ονε οφ
τηεσε 14 χριτιχαλ χατεγοριεσ, συχη α λιµιτατιον µαψ βε δισαβλινγ περ σε, απαρτ φροµ τηε ισσυε οφ τρανσφεραβιλιτψ οφ ωορκ
σκιλλσ. Αχχορδινγλψ, ωηενεϖερ ρεπρεσεντινγ α χλαιµαντ ωιτη σκιλλεδ ορ σεµι−σκιλλεδ παστ ρελεϖαντ ωορκ, ωηετηερ ορ
νοτ τρανσφεραβιλιτψ οφ σκιλλσ µαψ βε δετερµινατιϖε οφ τηε υλτιµατε ουτχοµε, τηε ρεπρεσεντατιϖε µαψ ωιση το χονσιδερ
ρεφερρινγ τηε χλαιµαντ φορ α χονσυλτατιϖε πσψχηολογιχαλ ορ πσψχηιατριχ εϖαλυατιον.

ινινγ µεδιχαλ σουρχε σηουλδ νεϖερτηελεσσ βε ασκεδ το χοµπλετε α µεδιχαλ σουρχε στατεµεντ αδδρεσσινγ ωηετηερ τηε
χλαιµαντσ νον−σεϖερε µενταλ ιµπαιρµεντ πρεχλυδεσ ορ ιµπεδεσ τηε χλαιµαντσ αβιλιτψ το περφορµ ονε ορ µορε οφ

 
 
Τηε αβιλιτψ το σετ ρεαλιστιχ γοαλσ ορ το µακε πλανσ ινδεπενδεντλψ οφ οτηερσ.

µεδιχαλ σουρχε σηουλδ βε ασκεδ το χοµπλετε α µεδιχαλ σουρχε στατεµεντ αδδρεσσινγ ωηετηερ τηε χλαιµαντσ σεϖερε
µενταλ ιµπαιρµεντ πρεχλυδεσ ορ ιµπεδεσ τηε χλαιµαντσ αβιλιτψ το περφορµ βοτη ονε ορ µορε οφ τηε µενταλ αβιλιτιεσ

το περφορµ υνσκιλλεδ ωορκ σετ ουτ αβοϖε. (Σεε τηε Αππενδιξ οφ τηισ ηανδβοοκ φορ σαµπλε φορµσ ωηιχη µαψ βε υσεδ

Τηε φορεγοινγ αρε νοτ αλλ−ινχλυσιϖε οφ ποτεντιαλ χοµπροµισεδ µενταλ αβιλιτιεσ ωηιχη µιγητ πρεχλυδε α χλαιµαντ
φροµ περφορµινγ σκιλλεδ ορ σεµι−σκιλλεδ ωορκ. Τηε στρενγτη οφ τηε ρεπρεσεντατιϖεσ χρεατιϖε ιµαγινατιον ωιλλ διχτατε

Ιν σπιτε οφ α ρεπρεσεντατιϖεσ βεστ εφφορτσ το δεϖελοπ τηε µεδιχαλ ρεχορδ σο ασ το οβϖιατε ηαϖινγ το αδδρεσσ τρανσ
φεραβιλιτψ οφ ωορκ σκιλλσ, τηερε ωιλλ βε τιµεσ ωηεν τρανσφεραβιλιτψ οφ ωορκ σκιλλσ µυστ βε αδδρεσσεδ. Τηε φολλοωινγ


To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT