Introduction

AuthorBrian C. Vertz and Mitchell E. Benson
Pages29-30
F- 27
INTRODUCTION TO THE 20TH EDITION
Τηε 20τη Εδιτιον οφ ∆ιϖορχε Ταξατιον βρινγσ χοντινυεδ υνχερταιντψ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ
ωορλδ φροµ τηε ΧΟςΙ∆−19 πανδεµιχ. Τηε οµιχρον ϖαριαντ υνλεασηεδ α ωαϖε οφ ινφεχτιονσ ατ
τηε ενδ οφ 2021 ωηιχη πυτ α παυσε ιν ουρ χολλεχτιϖε δεσιρε το πυτ τηε πανδεµιχ βεηινδ υσ. Τηε

χονστραιντσ ωερε ραµπαντ ανδ ωιλλ χοντινυε ιντο 2022 ασ λογιστιχαλ ανδ εµπλοψµεντ χηαλλενγεσ
ρεµαιν. Ωαγε γροωτη ανδ φυλλερ εµπλοψµεντ ηελπεδ µανψ φαµιλιεσ ρεχοϖερ φροµ τηε ιµπαχτ οφ
ΧΟςΙ∆−19. Ηοωεϖερ, τηε γρεατ ρεσιγνατιον ηασ βρουγητ υνπρεχεδεντεδ χηανγεσ ιν ϕοβσ ανδ
σηορταγεσ ιν χερταιν σεχτορσ. Ωορκ φροµ ηοµε ανδ στατε ταξ δοµιχιλε ωιλλ χοντινυε το βε αν ισσυε
ασ µορε εµπλοψεεσ ϖολυνταριλψ ωορκ ρεµοτελψ.
Τηε χηανγε ιν αδµινιστρατιον ιν Ωασηινγτον βρουγητ σεϖεραλ ταξ ανδ χοϖιδ ρελατεδ βιλλσ, µοστ
νοταβλψ τηε Αµεριχαν Ρεσχυε Πλαν Αχτ οφ 2021 (Π.Λ. 117−2), ωηιχη ινχλυδεδ αδδιτιοναλ διρεχτ
παψµεντσ φορ χοϖιδ ρελιεφ ανδ εξπανδεδ χρεδιτσ ανδ δεδυχτιονσ φορ φαµιλιεσ, ιτσ χοµπανιον τηε
Ρεσταυραντ Ρεϖιταλιζατιον Φυνδ, ανδ τηε Ινφραστρυχτυρε Ινϖεστµεντ ανδ ϑοβσ Αχτ (Π.Λ. 117−58).
Τηε προϖισιονσ οφ τηε Χονσολιδατεδ Αππροπριατιονσ Αχτ οφ 2021 (εναχτεδ ατ τηε ενδ οφ 2020)
προϖιδεδ ΠΠΠ2, αδδιτιοναλ διρεχτ στιµυλυσ ανδ εξπανδεδ δεδυχτιονσ το ασσιστ ρεσταυραντσ ανδ
οτηερ βυσινεσσεσ.
The American Rescue Plan Act of 2021
Τηε πλαν πασσεδ Μαρχη 11, 2021 ανδ εξπανδεδ ον τηε εαρλιερ ΧΑΡΕΣ Αχτ, ωηιχη ωασ εναχτεδ
Μαρχη 27, 2020, ανδ τηε Χονσολιδατεδ Αππροπριατιονσ Αχτ οφ 2021. Ωηιλε χοντινυινγ µανψ οφ
τηε ΧΟςΙ∆−19 ρεσπονσε ρελιεφ προϖισιονσ, ιτ αδδεδ ωηατ µανψ φαµιλιεσ ηαϖε εµβραχεδ, ωηιχη
ισ εξπανδεδ τηε αδϖανχε παψµεντ χηιλδ ταξ χρεδιτσ, γρεατερ εξπενσε λιµιτσ φορ χηιλδ χαρε δεδυχ−
τιονσ, στατε ανδ λοχαλ γραντσ ανδ ασσιστανχε το βυσινεσσεσ τηρουγη αδδιτιοναλ ΠΠΠ φυνδινγ (βυτ νοτ
ΠΠΠ3), σηυττερεδ ϖενυε συππορτ ανδ ρεσταυραντ ρεϖιταλιζατιον φυνδινγ. Ωηιλε τηε φυνδινγ υνδερ
ΠΠΠ1 ανδ ΠΠΠ ενδεδ, µανψ βυσινεσσεσ ηαδ βεττερ ψεαρσ ιν 2020 ανδ 2021 δεσπιτε τηε χηαλλενγεσ
βρουγητ βψ ΧΟςΙ∆−19.
Infrastructure Investment and Jobs Act
Τηε ιµπαχτ οφ τηισ λεγισλατιον ωιλλ βεγιν ιν 2022 ασ τηε Υνιτεδ Στατεσ βεγινσ το υπδατε ιτσ ινφρα−
στρυχτυρε. Ωηιλε ηαϖινγ λιµιτεδ ιµπαχτ ον ταξεσ, ιτ δοεσ ιντροδυχε ωηατ ωιλλ βε α δρυµ βεατ οφ
χηανγε ιν χοµπλιανχε φορ χρψπτο χυρρενχψ τρανσαχτιονσ ανδ ρεπορτινγ ανδ ΙΡΣ ενφορχεµεντ. Τηε
Αχτ ωιλλ βρινγ αδδιτιοναλ ϕοβ χρεατιον βυτ ωιλλ φαχε χηαλλενγεσ ασ δεµανδ φορ εµπλοψεεσ χοντινυεσ.
What the Future Holds

    
   

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT