About the authors

AuthorBrian C. Vertz and Mitchell E. Benson
Pages5-5
ABOUT THE AUTHORS
Brian C. Vertz, ESQ MBA ισ α παρτνερ οφ Πολλοχκ Βεγγ ΛΛΧ ιν Πιττσβυργη. Φορ µορε τηαν 25 ψεαρσ, Μρ. ςερτζ ηασ


γατιον ανδ σεττλεµεντ στρατεγιεσ φορ φαµιλψ λαω χασεσ ινϖολϖινγ βυσινεσσ ϖαλυατιον, προφεσσιοναλ πραχτιχεσ, εξεχυτιϖε
χοµπενσατιον, δουβλε διππινγ, πρενυπτιαλ αγρεεµεντσ, βυσινεσσ συχχεσσιον πλαννινγ, ανδ οτηερ αδϖανχεδ ισσυεσ.
   
Αχαδεµψ οφ Ματριµονιαλ Λαωψερσ. Ατ τηε νατιοναλ λεϖελ, ηε ισ Χηαιρ οφ τηε Πραχτιχε & Τεχηνολογψ Χοµµιττεε ανδ
Χο−Χηαιρ οφ τηε Χηαπτερ Λεαδερσ Χοµµιττεε. Ηε ηασ βεεν αν αυτηορ ανδ σπεακερ φορ τηε ΑΑΜΛ/ΒςΡ Νατιοναλ
Χονφερενχεσ ον ∆ιϖορχε, τηε ΑΑΜΛ Αννυαλ Μεετινγσ, ανδ στατε χηαπτερ χονφερενχεσ. Ηε ισ ΑΑΜΛ−τραινεδ ιν
χολλαβορατιϖε λαω, αρβιτρατιον, ανδ µεδιατιον. Μρ. ςερτζ ισ α Παστ Πρεσιδεντ οφ τηε ΑΑΜΛ Πεννσψλϖανια χηαπτερ. Μρ.
ςερτζ ισ δεϖοτεδ το πηιλαντηροπιχ ανδ προ βονο αχτιϖιτιεσ. Ηε ισ α ∆ιρεχτορ, Λιφετιµε Φελλοω, ανδ Πρεσιδεντ−Ελεχτ οφ

Ηε ισ α ∆ιρεχτορ οφ τηε Αλλεγηενψ Χουντψ Βαρ Φουνδατιον ανδ σερϖεσ ιτσ Αττορνεψσ Αγαινστ Ηυνγερ χοµµιττεε βψ
φυνδραισινγ ανδ ϖολυντεερινγ ατ φοοδ παντριεσ ανδ σουπ κιτχηενσ.
Μρ. ςερτζ ηασ βεεν λιστεδ ιν Τηε Βεστ Λαωψερσ ιν Αµεριχα εϖερψ ψεαρ σινχε 2010 ανδ ηασ βεεν ρεχογνιζεδ ασ
α Συπερ Λαωψερ εϖερψ ψεαρ σινχε 2005. Ηε ισ ρανκεδ βψ Συπερ Λαωψερσ αµονγ τηε Τοπ 50 Λαωψερσ ιν Πιττσβυργη,
ανδ ωασ ναµεδ βψ Βεστ Λαωψερσ ασ τηε 2019 Βεστ Λαωψερ οφ τηε Ψεαρ φορ φαµιλψ λαω ιν Πεννσψλϖανια. Μρ. ςερτζ
ωασ εδυχατεδ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Μιχηιγαν (ΒΑ 1988), τηε Υνιϖερσιτψ οφ Πιττσβυργη Σχηοολ οφ Λαω (ϑ∆ 1992),
ανδ τηε ϑοσεπη Μ. Κατζ Γραδυατε Σχηοολ οφ Βυσινεσσ (ΜΒΑ 1991).
Μρ. ςερτζ χαν βε ρεαχηεδ βψ πηονε ατ 412−471−9000; ηισ εµαιλ αδδρεσσ ισ βϖερτζ≅πολλοχκβεγγ.χοµ.
Mitchell E. Benson CPA MT CFF ισ α παρτνερ οφ Σαϖραν Βενσον ΛΛΠ ιν Βαλα Χψνωψδ, ΠΑ. Μρ. Βενσον σπεχιαλιζεσ
ιν µατριµονιαλ λιτιγατιον συππορτ, ρεαλ εστατε ταξ πλαννινγ ανδ χοµπλιανχε, ανδ ινχοµε ανδ εστατε ταξ πλαννινγ φορ
ινδιϖιδυαλσ ανδ χλοσελψ ηελδ βυσινεσσεσ. Ωορκινγ ωιτη αττορνεψσ ιν διϖορχε λιτιγατιον ανδ σεττλεµεντ, Μρ. Βενσον
ισ ρεσπονσιβλε φορ πρεπαρινγ ανδ ρεσπονδινγ το δισχοϖερψ ρεθυεστσ; χαλχυλατινγ ινχοµε αϖαιλαβλε φορ συππορτ; περ−
φορµινγ ασσετ αναλψσισ φορ µαριταλ ανδ νον−µαριταλ χοµπονεντσ, ϖαλυε, ανδ ταξ αττριβυτεσ; ανδ αχτιϖελψ παρτιχιπατινγ
ιν δισπυτε ρεσολυτιον. Τηρουγη τεστιµονψ ιν χουρτ ανδ νεγοτιατιονσ ιν χονφερενχε προχεεδινγσ, ηε ισ τηορουγηλψ

   
Πυβλιχ Αχχουνταντσ ανδ ισ α φρεθυεντ πρεσεντερ ανδ χουρσε πλαννερ ατ λοχαλ ανδ στατε σπονσορεδ χοντινυινγ εδυχατιον
σεµιναρσ ανδ α φρεθυεντ αυτηορ φορ τηε Πεννσψλϖανια Βαρ Ασσοχιατιον Φαµιλψ Λαωψερ πυβλιχατιον.
Μρ. Βενσον ρεχειϖεδ ηισ Βαχηελορ οφ Σχιενχε ιν Αχχουντινγ φροµ Τηε Πεννσψλϖανια Στατε Υνιϖερσιτψ ανδ ηισ
Μαστερσ ιν Ταξατιον φροµ ςιλλανοϖα Υνιϖερσιτψ. Ηε ισ α µεµβερ οφ τηε Αµεριχαν Ινστιτυτε ανδ Πεννσψλϖανια Ινστι−

Ινσυρανχε Χοµπανψ ανδ Βιγ Βροτηερ Βιγ Σιστερσ Ινδεπενδενχε Ρεγιον.
Ιν τηε χοµµυνιτψ, Μρ. Βενσον ωασ Χηαιρµαν οφ τηε Βοαρδ οφ ∆ιρεχτορσ οφ Βιγ Βροτηερσ Βιγ Σιστερσ Ινδεπεν−
δενχε Ρεγιον, ανδ ισ α χυρρεντ βοαρδ µεµβερ ηαϖινγ αλσο σερϖεδ ασ α µεντορ το 5 λιττλε βροτηερσ. Ηε αλσο πρεσεντλψ
σερϖεσ ον τηε βοαρδ οφ διρεχτορσ οφ Βοψσ Τοων ϑερυσαλεµ Μιδ−Ατλαντιχ Ρεγιον ανδ ισ ον τηε ενδοωµεντ χοµµιττεε
φορ τηε ϑεωιση Φεδερατιον οφ Γρεατερ Πηιλαδελπηια ανδ Τεµπλε Βετη Ηιλλελ−Βετη Ελ ωηερε ηε ισ α παστ πρεσιδεντ.
Φορ τηε Τωεντιετη Εδιτιον, Μρ. ςερτζ ανδ Μρ. Βενσον γρατεφυλλψ αχκνοωλεδγε τηε εδιτοριαλ ανδ ρεσεαρχη
ασσιστανχε οφ Αλιαη Μολχζαν, ΧΦΕ, αν ασσοχιατε οφ Σαϖραν Βενσον σπεχιαλιζινγ ιν µατριµονιαλ λιτιγατιον συππορτ.
Μσ. Μολχζαν ισ α χοµµιττεε µεµβερ οφ 100 Ωοµεν ιν Φινανχε − Πηιλαδελπηια, Ωοµεν Ιντερνατιοναλ Λεαδερσ
οφ Γρεατερ Πηιλαδελπηια ανδ αλυµνα οφ Πενν Στατε Υνιϖερσιτψ. Μσ. Μολχζανσ χοντριβυτιον το τηε 20τη Εδιτιον ισ
γρεατλψ αππρεχιατεδ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT